12.2.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 35/4


NUOMONĖ Nr. 1/2010

„Europos Sąjungos biudžeto finansų valdymo gerinimas: rizikos ir iššūkiai“

2010/C 35/05

Europos Audito Rūmai praneša, kad neseniai jų interneto svetainėje http://www.eca.europa.eu buvo paskelbta Nuomonė Nr. 1/2010 „Europos Sąjungos biudžeto finansų valdymo gerinimas: rizikos ir iššūkiai“.