13.2.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 36/7


Galutinė bylas nagrinėjančio pareigūno ataskaita Bylose COMP/39.388 — Vokietijos elektros energijos didmeninė rinka ir COMP/39.389 — Vokietijos elektros energijos balansavimo rinka (1)

(2009/C 36/07)

Sprendimo projekte, pateiktame Komisijai remiantis Reglamento (EB) Nr. 1/2003 9 straipsniu, kalbama apie tam tikrą E.ON veiklą. Kaltinimai pateikiami todėl, kad buvo ribojami turimi pajėgumai, siekiant pakelti elektros energijos kainą ir sulaikyti trečiąsias šalis nuo naujų investicijų į elektros gamybą Vokietijos elektros energijos didmeninėje rinkoje ir suteikti pranašumą pavaldžiosioms įmonėms bei perkelti sąnaudas Vokietijos elektros energijos balansavimo rinkos galutiniam vartotojui, taip pat kliudyti kitų valstybių narių elektros gamintojams parduoti balansavimo energiją E.ON balansavimo rinkose.

Siekdama priimti sprendimą pagal Reglamento (EB) Nr. 1/2003 III skyrių, Komisija pradėjo bylos nagrinėjimą ir 2008 m. gegužės 7 d. priėmė išankstinį vertinimą, nustatytą Reglamento (EB) Nr. 1/2003 9 straipsnio 1 dalyje. Po diskusijų su Komisijos tarnybomis, 2008 m. gegužės 27 d. E.ON pasiūlė įsipareigojimus.

Komisija, remdamasi Reglamento (EB) Nr. 1/2003 27 straipsnio 4 dalimi, 2008 m. birželio 12 d.Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbė pranešimą, kuriame apibendrino susirūpinimą keliančius klausimus bei įsipareigojimus ir paragino suinteresuotas trečiąsias šalis pateikti savo pastabas dėl šio pranešimo per mėnesį nuo jo paskelbimo. Atsakyme į šį raginimą gautos pastabos patvirtino, kad įsipareigojimų pakanka išankstiniame vertinime iškeltiems klausimams išspręsti.

Komisija daro išvadą, kad, atsižvelgiant į E.ON pasiūlytus įsipareigojimus ir nepažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 1/2003 9 straipsnio 2 dalies, bylą reikia užbaigti.

Sprendime, priimtame pagal Reglamento (EB) Nr. 1/2003 9 straipsnį, nenustatyta konkurencijos taisyklių pažeidimų, tačiau įmonė sutinka imtis priemonių spręsti Komisijos išankstiniame vertinime išreikštus susirūpinimą keliančius klausimus. Abi šios procedūros šalys nori supaprastinti administracinius ir teisinius reikalavimus, būdingus išsamiam įtariamo pažeidimo tyrimui. Todėl keliuose Kolegijos jau priimtuose sprendimuose (2) laikomasi nuomonės, kad nustatyto proceso reikalavimai yra įvykdyti, kai įmonė praneša Komisijai, jog turėjo pakankamai galimybių susipažinti su jai reikalinga informacija, kad galėtų pasiūlyti įsipareigojimus, kuriais išspręstų Komisijai susirūpinimą keliančius klausimus.

Taip pat išspręsta ir ši byla, kai 2008 m. spalio 29 d. E.ON Komisijai pateikė pareiškimą šiuo klausimu.

Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, manau, kad šioje byloje į šalių teises būti išklausytoms atsižvelgta.

Briuselis, 2008 m. lapkričio 10 d.

Michael ALBERS


(1)  Pagal 2001 m. gegužės 23 d. Komisijos sprendimo 2001/462/EB, EAPB dėl bylas nagrinėjančių pareigūnų įgaliojimų tam tikrose konkurencijos bylose 15 ir 16 straipsnius (OL L 162, 2001 6 19, p. 21).

(2)  Žr. 2005 m. birželio 22 d. sprendimą COMP/39.116 – Coca-Cola; 2005 m. sausio 19 d. sprendimą COMP/37.214 – DFB; 2007 m. rugsėjo 14 d. sprendimą COMP/39.142 – Toyota.