10.10.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 243/5


Komisijos sprendimo santrauka

2009 m. rugpjūčio 4 d.

dėl procedūros pagal EB sutarties 86 straipsnio 3 dalį nustatyti specialias priemones pažeidimo, nustatyto 2008 m. kovo 5 d. Komisijos sprendimu dėl Graikijos Respublikos įmonei „Public Power Corporation S.A.“ lignito gavybos teisių suteikimo ir jų tolesnio galiojimo, antikonkurenciniam poveikiui pašalinti

(Byla COMP/B-1/38.700)

(pranešta dokumentu Nr. C(2009) 6244)

(Tekstas autentiškas tik graikų kalba)

2009/C 243/04

(1)

2009 m. rugpjūčio 4 d. pagal EB sutarties 86 straipsnio 3 dalį Komisija priėmė sprendimą nustatyti specialias priemones pažeidimo, nustatyto 2008 m. kovo 5 d. Komisijos sprendimu dėl Graikijos Respublikos įmonei „Public Power Corporation S.A.“ lignito gavybos teisių suteikimo ir jų tolesnio galiojimo (toliau – 2008 m. kovo mėn. sprendimas), antikonkurenciniam poveikiui pašalinti.

(2)

Šioje santraukoje Komisija skelbia pagrindinį sprendimo turinį. Nekonfidencialią viso sprendimo (toliau – šis sprendimas) teksto versiją autentiška bylos kalba ir anglų, prancūzų, vokiečių kalbomis galima rasti Konkurencijos generalinio direktorato svetainėje adresu http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/cases/index.html

(3)

Šis sprendimas, skirtas Graikijos Respublikai, susijęs su Graikijos Respublikos valstybinei įmonei „Public Power Corporation S.A.“ (toliau – PPC), kuri įsikūrusi Atėnų savivaldybėje (Graikija), iš dalies monopolinių lignito gavybos teisių suteikimu ir jų tolesniu galiojimu.

(4)

2008 m. kovo mėn. sprendimu Komisija nustatė, kad Graikijos Respublika pažeidė EB sutarties 86 straipsnio 1 dalį kartu su 82 straipsniu: suteikdama privilegijuotas lignito eksploatavimo Graikijoje sąlygas įmonei PPC ir jas palikdama toliau galioti, Graikijos Respublika sudarė nevienodas galimybes ūkinės veiklos vykdytojams įgyti teisę naudoti pirminį kurą (t. y. lignitą) elektros energijai gaminti ir sudarė sąlygas įmonei PPC išlaikyti ar sustiprinti dominuojančią padėtį Graikijos didmeninėje elektros energijos rinkoje, užkirsdama kelią arba sudarydama kliūtis naujiems subjektams patekti į rinką. 2008 m. kovo mėn. sprendimu Graikijos Respublikai nurodoma pasiūlyti priemones šio pažeidimo antikonkurenciniam poveikiui pašalinti.

(5)

Pranešus apie 2008 m. kovo mėn. sprendimą, Graikijos Respublika pranešė apie priemones, kurias ji ketina priimti, siekdama užtikrinti įmonės PPC konkurentų teises išgauti lignitą ir jį naudoti elektrai gaminti Graikijos elektros energijos rinkoje. Visų pirma, šios priemonės susijusios su Graikijos Dramos, Elasonos, Vevio ir Vegoros lignito telkinių eksploatavimo teisių suteikimu kitiems subjektams (ne PPC) konkurso tvarka.

(6)

Šiuo sprendimu, skirtu Graikijos Respublikai, primenama apie 2008 m. kovo mėn. sprendimu nustatytus faktus, atsižvelgiama į siūlomas taisomąsias priemones ir nustatomas privalomas jų įgyvendinimas per tam tikrą laikotarpį. Juo taip pat patvirtinama pirminė 2008 m. kovo mėn. sprendimu pateikta Komisijos nuomonė, kad Graikijos Respublikos priimamos taisomosios priemonės turėtų užtikrinti, kad įmonės PPC konkurentai galėtų naudotis lignito telkiniais, kurie sudaro 40 % eksploatuojamų telkinių Graikijoje.

(7)

Įgyvendindama siūlomas priemones, Graikijos Respublika imtųsi būtinų veiksmų, kad pašalintų antikonkurencinį valstybės priemonių poveikį, kaip nurodyta 2008 m. kovo mėn. sprendimo rezoliucinės dalies 1 straipsnyje. Šiuo sprendimu nustatoma, kad viešojo konkurso procedūra dėl Dramos, Elasonos ir Vegoros telkinių pradedama ir įgyvendinama daugiausiai per 6 mėnesius nuo pranešimo apie šį sprendimą, o paskyrimo teisės konkurso laimėtojams suteikiamos daugiausiai per 12 mėnesių nuo pranešimo apie šį sprendimą. Šiuo sprendimu nustatoma, kad Vevio telkinio eksploatavimo teisės paskiriamos per 6 mėnesius nuo pranešimo apie šį sprendimą, atsižvelgiant į tai, kad konkurso procedūra dėl šio telkinio jau pradėta.

(8)

Šiuo sprendimu taip pat nustatoma, kad Graikijos Respublika užtikrina, jog iš Dramos, Elasonos ir Vegoros telkinių išgaunamas lignitas nebūtų tiekiamas įmonei PPC, nebent nebūtų pateiktas joks kitas patikimas pasiūlymas. Ši sąlyga galioja, kol įmonei PPC priklauso daugiau kaip 60 % visų Graikijos lignito telkinių, kuriuos leista eksploatuoti, eksploatavimo teisės.