8.9.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 214/27


Komisijos komunikatas, parengtas įgyvendinant 1995 m. birželio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 95/16/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su liftais, suderinimo

(Tekstas svarbus EEE)

(Darniųjų standartų pavadinimų ir nuorodinių žymenų skelbimas pagal direktyvą)

2009/C 214/02

Europos standartizacijos organizacija (1)

Darniojo standarto nuorodiniai žymenys ir pavadinimas

(ir pamatinis dokumentas)

Pirmą kartą OL

Pakeisto standarto duomenys

Pakeisto standarto atitikties prezumpcijos galiojimo pasibaigimo data

1 pastaba

CEN

EN 81-1:1998

Liftų projektavimo ir įrengimo saugos taisyklės. 1 dalis. Elektriniai liftai. A2. Mašinų ir skriemulių išdėstymas

1999 3 31

 

 

EN 81-1:1998/A2:2004

2005 8 6

3 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2005 8 6)

EN 81-1:1998/A1:2005

2006 8 2

3 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2006 8 2)

EN 81-1:1998/AC:1999

 

 

 

4 pastaba. EN 81-28:2003 standartu iš dalies keičiama EN 81-1 ir EN 81-2 standartų 14.2.3 dalis dėl signalizacijos įrenginių, o EN 81-1 ir EN 81-2 standartai būtų atitinkamai iš dalies keičiami atliekant kitą peržiūrą.

CEN

EN 81-2:1998

Liftų projektavimo ir įrengimo saugos taisyklės. 2 dalis. Hidrauliniai liftai. A2. Mašinų ir skriemulių išdėstymas

1999 3 31

 

 

EN 81-2:1998/A2:2004

2005 8 6

3 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2005 8 6)

EN 81-2:1998/A1:2005

2006 8 2

3 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2006 8 2)

EN 81-2:1998/AC:1999

 

 

 

4 pastaba. EN 81-28:2003 standartu iš dalies keičiama EN 81-1 ir EN 81-2 standartų 14.2.3 dalis dėl signalizacijos įrenginių, o EN 81-1 ir EN 81-2 standartai būtų atitinkamai iš dalies keičiami atliekant kitą peržiūrą.

CEN

EN 81-28:2003

Liftų projektavimo ir įrengimo saugos taisyklės. Keleiviniai ir krovininiai liftai. 28 dalis. Keleivinių ir krovininių liftų nuotolinė pavojaus signalizacija

2004 2 10

 

 

4 pastaba. EN 81-28:2003 standartu iš dalies keičiama EN 81-1 ir EN 81-2 standartų 14.2.3 dalis dėl signalizacijos įrenginių, o EN 81-1 ir EN 81-2 standartai būtų atitinkamai iš dalies keičiami atliekant kitą peržiūrą.

CEN

EN 81-58:2003

Liftų projektavimo ir įrengimo saugos taisyklės. Tikrinimas ir bandymas. 58 dalis. Lifto aikštelės durų atsparumo ugniai bandymas

2004 2 10

 

 

CEN

EN 81-70:2003

Liftų projektavimo ir įrengimo saugos taisyklės. Specialus keleivinių liftų ir krovininių liftų naudojimas. 70 dalis. Liftų prieinamumas asmenims, įskaitant neįgalius asmenis

2005 8 6

 

 

EN 81-70:2003/A1:2004

2005 8 6

3 pastaba

 

CEN

EN 81-71:2005+A1:2006

Liftų projektavimo ir įrengimo saugos taisyklės. Specialus keleivinių ir krovininių liftų pritaikymas. 71 dalis. Liftai su apsauga nuo vandalizmo

2007 10 11

EN 81-71:2005

2.1 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2007 10 11)

CEN

EN 81-72:2003

Liftų projektavimo ir įrengimo saugos taisyklės. Specialus keleivinių ir krovininių liftų pritaikymas. 72 dalis. Ugniagesių liftai

2004 2 10

 

 

CEN

EN 81-73:2005

Liftų projektavimo ir įrengimo saugos taisyklės. Specialieji keleivinių ir krovininių liftų taikmenys. 73 dalis. Liftų veikimas gaisro atveju

2006 8 2

 

 

CEN

EN 12016:2004+A1:2008

Elektromagnetinis suderinamumas. Liftams, eskalatoriams ir judamiesiems takams skirtų gaminių šeimos standartas. Atsparumas

2008 10 28

EN 12016:2004

2.1 pastaba

2009 12 28

CEN

EN 12385-3:2004+A1:2008

Plieniniai vielos lynai. Sauga. 3 dalis. Naudojimo informacija ir techninė priežiūra

2008 10 28

EN 12385-3:2004

2.1 pastaba

2009 12 28

CEN

EN 12385-5:2002

Plieniniai vielos lynai. Sauga. 5 dalis. Suvytieji liftų lynai

2005 8 6

 

 

EN 12385-5:2002/AC:2005

 

 

 

CEN

EN 13015:2001+A1:2008

Liftų ir eskalatorių techninė priežiūra. Techninės priežiūros instrukcijų rengimo taisyklės

2008 10 28

EN 13015:2001

2.1 pastaba

2009 12 28

CEN

EN 13411-7:2006+A1:2008

Plieninių vielinių lynų antgaliai. Sauga. 7 dalis. Simetrinis pleištinis lizdinis antgalis

Tai skelbiama pirmą kartą

EN 13411-7:2006

2.1 pastaba

2009 12 28

1 pastaba.

Paprastai atitikties prezumpcijos galiojimo pasibaigimo data - tai panaikinimo data (angl. „dow“), kurią nustato Europos standartizacijos organizacija, tačiau šių standartų naudotojų dėmesys atkreipiamas į tai, kad tam tikrais išimtiniais atvejais, ši data gali būti ir kita.

2.1 pastaba.

Naujojo (arba iš dalies pakeisto) standarto ir pakeisto standarto taikymo sritis yra ta pati. Nurodytą dieną pakeistas standartas nebeleidžia laikyti, kad laikomasi esminių direktyvos reikalavimų.

2.2 pastaba.

Naujojo standarto taikymo sritis yra platesnė nei pakeisto standarto. Nurodytą dieną pakeistas standartas nebeleidžia laikyti, kad laikomasi esminių direktyvos reikalavimų.

2.3 pastaba.

Naujojo standarto taikymo sritis yra siauresnė nei pakeisto standarto. Produktų, kuriems taikomas naujasis standartas, atveju nurodytą dieną (iš dalies) pakeistas standartas nebeleidžia laikyti, kad laikomasi esminių direktyvos reikalavimų. Prielaidai, kad laikomasi esminių direktyvos reikalavimų, nustatytų produktams, kuriems vis dar taikomas (iš dalies) pakeistas standartas, bet kuriems netaikomas naujasis standartas, tai poveikio neturi.

3 pastaba.

Jei daromi pakeitimai, pamatinis standartas yra EN CCCCC:YYYY, jo ankstesni pakeitimai, jei jų buvo, ir naujasis cituojamas pakeitimas. Todėl pakeistas standartas (3 skiltis) susideda iš EN CCCCC:YYYY ir jo ankstesnių pakeitimų, jei jų buvo, išskyrus naująjį cituojamą pakeitimą. Nurodytą dieną pakeistas standartas nebeleidžia laikyti, kad laikomasi esminių direktyvos reikalavimų.

PASTABA

Visą informaciją apie esamus standartus gali suteikti Europos standartizacijos organizacijos arba nacionalinės standartizacijos įstaigos, kurių sąrašas pateikiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/34/EB (2) su pakeitimais, padarytais Direktyva 98/48/EB (3), priede.

Žymenų skelbimas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje nereiškia, kad standartai parengti visomis Bendrijos kalbomis.

Šis sąrašas pakeičia visus ankstesnius sąrašus, skelbtus Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Komisija užtikrina, kad šis sąrašas bus atnaujinamas. [ši pastaba turi būti įtraukta tik konsoliduoto sąrašo atveju]

Daugiau informacijos apie darniuosius standartus rasite internete adresu: http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/


(1)  CEN: Avenue Marnix 17, 1000, Brussels, BELGIUM Tel. +32 25500811; faks. +32 25500819 (http://www.cen.eu);

CENELEC: Avenue Marnix 17, 1000, Brussels, BELGIUM Tel. +32 25196871; faks. +32 25196919 (http://www.cenelec.eu);

ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE Tel. +33 492944200; faks. +33 493654716, (http://www.etsi.eu).

(2)  OL L 204, 1998 7 21, p. 37.

(3)  OL L 217, 1998 8 5, p. 18.