52009DC0489

Komisijos Ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai - Trečiųjų šalių piliečių kelionės dokumentų antspaudavimo nuostatų veikimo, atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 562/2006, nustatančio taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Bendrijos kodeksą (Šengeno sienų kodeksas), 10 ir 11 straipsnius, ataskaita /* KOM/2009/0489 galutinis */


[pic] | EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA |

Briuselis, 2009.9.21

KOM(2009) 489 galutinis

KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI

Trečiųjų šalių piliečių kelionės dokumentų antspaudavimo nuostatų veikimo, atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 562/2006, nustatančio taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Bendrijos kodeksą (Šengeno sienų kodeksas), 10 ir 11 straipsnius, ataskaita

ĮVADAS

2006 m. spalio 13 d. įsigaliojo 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 562/2006, nustatantis taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Bendrijos kodeksą (Šengeno sienų kodeksas, toliau – ŠSK)[1]. ŠSK patvirtinta prievolė sistemingai antspauduoti trečiųjų šalių piliečių kelionės dokumentus jiems atvykstant ir išvykstant, kuri nustatyta Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2133/2004[2]. Taip pat Šengeno kodekse išvardijami dokumentai, kurie žymimi atvykimo ar išvykimo spaudu, taip pat dokumentai, kuriems antspaudavimo reikalavimas netaikomas. Be to, numatyta galimybė kompetentingoms nacionalinės valdžios institucijoms daryti prielaidą, kad trečiosios šalies pilietis, turintis kelionės dokumentą, kuriame nėra atvykimo spaudo, neatitinka konkrečioje valstybėje narėje taikomų buvimo trukmės sąlygų. Trečiosios šalies pilietis gali šią prielaidą paneigti. Jeigu asmuo prielaidos nepaneigia, jis gali būti išsiųstas iš atitinkamų valstybių narių teritorijos.

2006 m. lapkričio 6 d. Komisija priėmė rekomendaciją, nustatančią bendrą „Praktinį sienos apsaugos pareigūnų vadovą“[3] (toliau – PSAPV), kuriame pateiktos konkrečios kelionės dokumentų antspaudavimo gairės (2 dalies I skirsnio 4 punktas) ir visų pirma nurodytos su antspaudavimu susijusios išimtys, taip pat atvejai, kai kelionės dokumente nebėra vietos spaudo žymai, trečiosios šalies asmenų, kuriems taikomas reikalavimas turėti vizą, kelionės dokumentų antspaudavimo atvejai, kt.

Pagal ŠSK 10 straipsnio 6 dalį „ Komisija iki 2008 m. pabaigos pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai pranešimą apie kelionės dokumentų antspaudavimo nuostatų veikimą “.

Todėl 2008 m. rugpjūčio mėn. Komisija, siekdama gauti informacijos apie trečiųjų šalių piliečių kelionės dokumentų antspaudavimo nuostatų įgyvendinimą, parengė valstybėms narėms skirtą klausimyną. Kad būtų gauta prašoma informacija, prireikė išsiųsti kelis priminimus. Ši ataskaita parengta remiantis dvidešimt penkių Šengeno valstybių narių pateiktais atsakymais. Dvi valstybės narės (Malta ir Portugalija) prašomos informacijos nepateikė[4].

PAGRINDINIAI ANTSPAUDAVIMO TVARKOS ASPEKTAI

Pirmiausia turi būti vykdoma prievolė sistemingai antspauduoti trumpam, t. y. ne ilgiau kaip trims mėnesiams per šešių mėnesių laikotarpį, atvykstančių trečiųjų šalių piliečių kelionės dokumentus jiems atvykstant ir išvykstant.

Reikia pabrėžti, kad pagal ŠSK 8 straipsnį sušvelninus patikrinimus kertant sieną sienos apsaugos pareigūnai ir toliau privalo antspauduoti trečiųjų šalių piliečių dokumentus jiems atvykstant ir išvykstant.

ŠSK 10 straipsnio 3 dalyje nurodytos sistemingo antspaudavimo išimtys, taikomos, pavyzdžiui, valstybių vadovų ir aukštas pareigas užimančių asmenų, apie kurių atvykimą buvo iš anksto oficialiai pranešta diplomatiniais kanalais, kelionės dokumentams, taip pat kitų minėtame straipsnyje išvardytų kategorijų asmenims.

Atvykimo ar išvykimo spaudu nežymimi Europos Sąjungos, Norvegijos, Islandijos, Lichtenšteino ir Šveicarijos piliečių kelionės dokumentai. Be to, atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 1931/2006[5] 6 straipsnį, spaudu nežymimi pasienio gyventojų, kuriems taikomas vietinio eismo per sieną režimas, dokumentai. Trečiųjų šalių piliečių ir ES piliečių šeimos narių kelionės dokumentai taip pat nežymimi spaudu, jeigu jie pateikia leidimo gyventi šalyje kortelę, kurią valstybė narė yra išdavusi pagal Direktyvos 2004/38/EB[6] 10 straipsnį.

Su antspaudavimu susijusios praktinio pobūdžio priemonės nurodytos ŠSK IV priede „Žymėjimas spaudais“, kuriame nustatytos, pavyzdžiui, trečiųjų šalių piliečių, kuriems taikomas vizų reikalavimas, kelionės dokumentų antspaudavimo bendrosios taisyklės arba valstybių narių prievolė paskirti nacionalinius kontaktinius centrus, atsakingus už keitimąsi informacija apie sienos perėjimo punktuose naudojamų atvykimo ir išvykimo spaudų saugumo kodus.

ŠSK 10 straipsnio 3 dalies paskutine pastraipa įtvirtinama galimybė išimties tvarka trečiosios šalies piliečio prašymu atsisakyti žymėjimo atvykimo arba išvykimo spaudu, jeigu dėl spaudo tam asmeniui galėtų kilti didelių sunkumų (pavyzdžiui, politinio pobūdžio problemų). Tokiu atveju atvykimas arba išvykimas užregistruojamas atskirame lape, kuris duodamas trečiosios šalies piliečiui.

ŠSK 11 straipsniu įtvirtinta galima trečiosios šalies piliečio, esančio Šengeno valstybės narės teritorijoje arba išvykstančio iš Šengeno erdvės be atvykimo spaudo, neteisėto buvimo prezumpcija. Tokiu atveju trečiosios šalies pilietis prielaidą gali paneigti bet kokiu būdu pateikdamas patikimus įrodymus, pavyzdžiui, transporto bilietus ar viešbučio sąskaitas, taip pat buvimo už Šengeno erdvės ribų įrodymų, rodančių, kad jis atitinka trumpalaikio buvimo Šengeno erdvėje sąlygą. Tokiu atveju kompetentingos nacionalinės valdžios institucijos, vadovaudamosi nacionaline teise ir praktika, kelionės dokumente nurodo vienos iš valstybių narių išorės sienos kirtimo datą ir vietą.

Be to, trečiosios šalies piliečiui gali būti pateiktas ŠSK VIII priede nurodytas dokumentas. Šis dokumentas pateikiamas tik tada, kai trečiosios šalies pilietis įrodo, kad jis atitinka leidžiamo trumpalaikio buvimo trukmės sąlygą, nors jo kelionės dokumente atvykimo spaudo nėra.

Jei asmuo nepaneigia neteisėto buvimo prielaidos, kompetentingos institucijos gali jį išsiųsti iš atitinkamų valstybių narių teritorijos.

Valstybės narės privalo informuoti viena kitą ir Komisiją bei Tarybos generalinį sekretoriatą apie jų nacionalinę praktiką, susijusią su neteisėto buvimo prezumpcija ir jos paneigimu.

BENDROJI INFORMACIJA APIE TREčIųJų šALIų PILIEčIų KELIONėS DOKUMENTų ANTSPAUDAVIMO NUOSTATų TAIKYMą IR SUNKUMAI, SU KURIAIS SUSIDURIAMA

Savo atsakymuose valstybės narės teigia išsamiai, teisingai ir sistemingai antspauduojančios trečiųjų šalių piliečių kelionės dokumentų antspaudavimą jiems atvykstant ir išvykstant. Valstybės narės teigia, kad vykdant šią veiklą nekilo jokių didesnių problemų. Todėl nepranešta apie jokias konkrečias problemas, susijusias su ilgu laukimu prie išorės sienų ar antspaudavimu patikrinimų sušvelninimo pagal ŠSK 8 straipsnį atveju.

Valstybių narių apibūdinti sunkumai, su kuriais susiduriama, yra tokio pobūdžio:

- Kitos valstybės narės nepažymi atvykimo spaudu.

Komisija pabrėžia, kad tik sistemingai antspauduojant galima tiksliai nustatyti išorės sienos kirtimo vietą ir datą, todėl tai yra būtina siekiant patikrinti, ar trečiosios šalies pilietis neviršijo leidžiamos buvimo Šengeno erdvėje trukmės (žr. 5 punktą).

- Būna sunku įskaityti, spaudai uždedami neteisingai (pvz., ant vizos įklijos, uždengiant vizos mašininio nuskaitymo zoną – dėl to neįmanoma atlikti patikrinimo naudojant optinius skaitlius), ant ankstesnių spaudų, iš dalies (trūksta dalies spaudo), chaotiškai ir nesilaikant chronologijos, spaudai yra neryškūs arba uždėti netiksliai (pvz., ant paso lapo krašto arba, kai dalis spaudo neįskaitoma, nes yra pernelyg neryški).

Komisija primena, kad siekiant sudaryti sąlygas lengvai ir teisingai nustatyti trečiosios šalies piliečio buvimo Šengeno erdvėje trukmę, nustatyta rekomenduojama žymėjimo spaudu tvarka, kuri nurodyta PSAPV 4.6 punkte, visų pirma:

- jei įmanoma, spaudai turėtų būti dedami chronologine tvarka, kad būtų paprasčiau nustatyti dieną, kurią asmuo kirto sieną paskutinį kartą;

- išvykimo spaudas turėtų būti dedamas arti atvykimo spaudo;

- spaudas turėtų būti dedamas horizontaliai, kad būtų lengvai įskaitomas;

- spaudas neturėtų būti dedamas ant jau uždėtų spaudų, įskaitant kitų šalių uždėtus spaudus.

Be to, reikia priminti, kad ŠSK IV priedo 3 dalyje nustatytos kelionės dokumentų, kuriuose įklijuotos vizos, antspaudavimo taisyklės. Todėl „[...] spaudas dedamas, jei įmanoma, taip, kad padengtų vizos kraštą, o vizoje esantys įrašai netaptų neįskaitomi ar nebūtų pakenkta vizos įklijos apsauginėms savybėms. Jeigu turi būti žymima keliais spaudais [...], tai daroma puslapyje, esančiame priešais puslapį, kuriame yra įklijuota viza. Jei tas puslapis negali būti naudojamas, spaudas dedamas kitame puslapyje. Mašininio nuskaitymo zona spaudu nežymima.“

- Kelionės dokumente nebėra vietos spaudui – visų pirma kalbant apie vilkikų vairuotojus ar reguliariai į darbą anapus sienos vykstančius asmenis, kurie dažnai kerta išorės sieną, – be to, Europos Sąjungoje šis klausimas reglamentuojamas per menkai.

Pateikdama PSAPV Komisija žinojo, kad gali būti taip, jog dokumentas, kuriuo leidžiama trečiosios šalies piliečiui kirsti sieną, bus nebetinkamas žymėti spaudu, nes jame nebus tuščių puslapių. Tokiu atveju trečiosios šalies piliečiui rekomenduojama pateikti prašymą išduoti naują pasą, kad jame būtų galima dėti spaudus ateityje. Jeigu pase, kuriame nebeliko laisvos vietos spaudams dėti, yra galiojanti viza, reikėtų pateikti prašymą išduoti naują vizą, kuri įklijuojama naujame pase.

Kai kurios valstybės narės klausė, ar 10 straipsnio 3 dalis, pagal kurią išimties tvarka žymėjimo atvykimo arba išvykimo spaudu gali būti atsisakyta, jei antspaudavimas trečiosios šalies piliečiui galėtų sukelti didelių sunkumų, taikytina trečiosios šalies piliečiui, kurio kelionės dokumente nebeliko tuščių puslapių spaudui uždėti. Komisija mano, kad tokiu atveju ši nuostata netaikytina, nes antspaudavimo gali būti atsisakyta tik dėl sunkumų (pvz., politinio pobūdžio), kurių asmeniui gali kilti dėl spaudo. Vis dėlto, atsižvelgiant į PSAPV Komisijos pateiktas rekomendacijas[7], išimtiniais atvejais – ir visų pirma reguliariai į darbą anapus sienos vykstančių asmenų atveju – gali būti naudojamas atskiras lapas, ant kurio galima dėti kitus spaudus. Lapas, kuriame turėtų būti PSAPV nurodyta informacija, turi būti atiduotas trečiosios šalies piliečiui. Bet kuriuo atveju tuščių puslapių pase stoka pati savaime nėra pagrįstas ir pakankamas pagrindas atsisakyti leisti asmeniui atvykti.

Tam tikros valstybės narės teigia naudojančios tokius atskirus lapus, ant kurių trečiosios šalies piliečių, pirmiausia vilkikų vairuotojų, kurie dažnai kerta išorės sieną, prašymu dedami atvykimo arba išvykimo spaudai. Taip pat reikėtų skirti dėmesio į darbą anapus sienos vykstantiems asmenims, kurie neturi teisės gauti vietinio eismo per sieną leidimo. Reikia pabrėžti, kad Vengrija ir Slovėnija antspauduoja atskirus lapus, pateikiamus kartu su Kroatijos tapatybės kortele; šios dvi valstybės narės šią tvarką pripažįsta remdamosi jų 1997 m. sudarytais dvišaliais susitarimais. Remiantis Slovėnijos pateikta informacija, statistiškai mažiau kaip 0,5 % vilkikų vairuotojų kasmet paprašo spaudus dėti ant atskirų lapų. Pagrindinė priežastis, kurią nurodo tokį prašymą pateikiantys trečiųjų šalių piliečiai, yra didelės su nauju pasu susijusios išlaidos. Tam tikrais atvejais trečiųjų šalių piliečiai nori, kad būtų paliktas vienas tuščias lapas būsimai vizai ar leidimui gyventi.

Komisija mano, kad paminėti atvejai neturėtų būti laikomi tinkamais antspaudavimo išimtims taikyti, nes jie nepatenka į ŠSK 10 straipsnio 3 dalies paskutinės pastraipos taikymo sritį.

- Trūksta labiau suderintos trečiųjų šalių piliečių, keliaujančių su vaikais, kelionės dokumentų antspaudavimo tvarkos.

Tarptautinės civilinės aviacijos organizacija pateikė neprivalomojo pobūdžio rekomendacijų, įskaitant rekomendaciją taikyti principą „vienas asmuo – vienas pasas“ . Šis principas buvo patvirtintas Bendrijos lygiu[8]. Jeigu šį principą taikytų trečiosios šalys, kelionės dokumentų antspaudavimo nuostatas atitinkamai būtų galima taikyti kiekvienam asmeniui.

- Kyla klausimas, ar būtina antspauduoti trečiųjų šalių piliečių, turinčių Šengeno valstybės narės išduotą galiojantį leidimą gyventi, kelionės dokumentus.

Komisija mano, kad trečiųjų šalių piliečių, turinčių Šengeno valstybės narės išduotą galiojantį leidimą gyventi, kelionės dokumentai neturėtų būti antspauduojami. Paso antspaudavimo tikslas – nustatyti, ar trečiosios šalies pilietis neviršijo leidžiamos trumpalaikio buvimo Šengeno erdvėje trukmės. Šis principas negali būti taikomas trečiųjų šalių piliečiams, turintiems galiojantį leidimą gyventi, nes laikotarpis, kurį jiems leidžiama būti leidimą išdavusioje Šengeno valstybėje narėje, nustatomas pagal leidimo gyventi galiojimą. Tai, kad pasas antspauduojamas atvykstant ir išvykstant, negali turėti poveikio buvimo trukmei, kuri leidžiama atsižvelgiant į Šengeno valstybės narės išduotą leidimą gyventi. Tikrinant, ar asmenys, turintys leidimą gyventi, kuris suteikia galimybę kirsti išorės sienas ir keliauti į kitas Šengeno valstybes nares, neviršijo buvimo trukmės, reikia remtis pranešimu apie buvimą kitos Šengeno valstybės narės teritorijoje, atsižvelgiant į Šengeno konvencijos[9] 22 straipsnį. Taikant šią priemonę apskaičiuoti buvimo trukmę gali būti sunkiau nei tikrinant spaudus. Vis dėlto tai yra erdvės be vidaus sienų kontrolės sukūrimo pasekmė. Reikia pabrėžti, kad iki šiol Komisija nėra gavusi informacijos apie tai, kad Šengeno valstybės narės išduotą leidimą gyventi turintys trečiųjų šalių piliečiai piktnaudžiautų teise keliauti, siekdami išbūti kitoje valstybėje narėje ilgiau kaip tris mėnesius.

INFORMACIJA APIE TREčIųJų šALIų PILIEčIUS, KURIų DOKUMENTAI SPAUDU NEžYMIMI (10 STRAIPSNIO 3 DALIS) IR ANTSPAUDAVIMO IšIMčIų ATVEJAI

Dauguma valstybių narių nerenka statistinių duomenų apie trečiųjų šalių piliečių pateiktus prašymus netaikyti jiems antspaudavimo prievolės arba tokių prašymų visai neregistruoja. Kai kurios valstybės narės nurodo keletą trečiųjų šalių piliečių prašymų, kurių kiekvienas svarstomas atskirai.

Be to, iškelti klausimai, susiję su trečiųjų šalių piliečių, kurie yra Europos Sąjungos piliečių šeimos nariai ir kurie keliaudami pateikia pagal Direktyvos 2004/38/EB 10 straipsnį išduotą leidimo gyventi šalyje kortelę, kelionės dokumentų antspaudavimu ir buvimo trukmės apskaičiavimu.

Komisija primena, kad teisę laisvai keliauti arba gyventi turinčius Europos Sąjungos piliečius lydinčių trečiųjų šalių piliečių, kurie yra Europos Sąjungos piliečių šeimos nariai ir keliaudami pateikia valstybių narių pagal Direktyvos 2004/38/EB 10 straipsnį išduotą leidimo gyventi šalyje kortelę, kelionės dokumentai neantspauduojami nei atvykstant, nei išvykstant. Priešingai, trečiosios šalies piliečio, kuris yra Europos Sąjungos piliečio šeimos narys, dokumentai turi būti antspauduojami, jeigu jis keliauja vienas arba jeigu Europos Sąjungos pilietį lydintis asmuo nepateikia pirmiau minėtos leidimo gyventi šalyje kortelės (pvz., asmuo su Europos Sąjungos piliečiu gyvena ne ES teritorijoje ir neturi leidimo gyventi šalyje kortelės).

Neįmanoma išvengti situacijų, kai trečiosios šalies pilietis, kuris yra Europos Sąjungos piliečio šeimos narys, derina keliones, kuriose jis lydi laisvo judėjimo teisę turintį Europos Sąjungos pilietį arba prie jo prisijungia, ir kai trečiosios šalies pilietis keliauja vienas. Komisija mano, kad tokia situacija gali būti paini, tačiau iš esmės dėl jos problemų nekyla – keliaudamas vienas trečiosios šalies pilietis negali viršyti ilgiausios leidžiamos buvimo Šengeno erdvėje trukmės, t. y. trijų mėnesių. Tuo atveju, jeigu trečiosios šalies pilietis lydi Europos Sąjungos pilietį, trečiosios šalies piliečiui netaikoma trijų mėnesių per šešių mėnesių laikotarpį leidžiamo buvimo trukmės taisyklė.

Galiausiai kai kurios valstybės narės siūlo papildyti asmenų, kurių kelionės dokumentai neturėtų būti antspauduojami, sąrašą į jį įtraukiant tarptautinių keleivinių ir prekinių traukinių brigados narius. Komisija palankiai vertina šį pasiūlymą ir siūlys netaikyti antspaudavimo reikalavimo traukinių brigados nariams, kai jie vykdo profesinę veiklą, kuri prilyginama pilotų ar jūrininkų veiklai, atsižvelgiant į tai, kad traukiniai vyksta pagal nustatytą tvarkaraštį.

INFORMACIJA APIE TREčIųJų šALIų PILIEčIUS, ESANčIUS VALSTYBėS NARėS TERITORIJOJE ARBA IšVYKSTANčIUS Iš ŠENGENO ERDVėS, KAI KELIONėS DOKUMENTE NėRA ATVYKIMO SPAUDO IR KAI NETEISėTO BUVIMO PRIELAIDA YRA PANEIGTA ARBA NEPANEIGTA (11 STRAIPSNIS)

Daug valstybių narių nerenka statistinių duomenų apie tai, kiek trečiųjų šalių piliečių aptinkama valstybių narių teritorijoje arba kiek jų išvyksta iš Šengeno erdvės neturėdami atvykimo spaudo, ar visų pirma apie tai, kiek asmenų gali paneigti neteisėto buvimo prielaidą arba to padaryti negali.

Kai kurios valstybės narės (Slovėnija, Belgija, Vengrija, Rumunija, Italija ir Estija) pateikė tikslius statistinius duomenis ir lenteles, kuriose nurodomas tikslus trečiųjų šalių piliečių skaičius, jų atvykimo į Šengeno erdvę vietos ir datos. Kitos valstybės narės pateikė tik bendrą informaciją apie didelį arba mažą trečiųjų šalių piliečių, kurių kelionės dokumente nebuvo atvykimo spaudo, skaičių.

ŠSK 11 straipsnio 1 dalyje numatyta galimybė kompetentingoms nacionalinės valdžios institucijoms daryti prielaidą, kad jeigu trečiosios šalies piliečio kelionės dokumente nėra atvykimo spaudo, tai dokumento turėtojas neatitinka konkrečioje valstybėje narėje taikomų buvimo trukmės sąlygų. Tačiau iš pateiktų atsakymų neaišku, ar valstybių narių valdžios institucijos, nustačiusios, kad trečiosios šalies piliečio pase nėra atvykimo spaudo, visada daro neteisėto buvimo prielaidą.

Dauguma valstybių narių teigia naudojančios ŠSK VIII priede nurodytą dokumentą įrodymams dėl leidžiamo trumpalaikio buvimo trukmės sąlygos laikymosi, kai kelionės dokumente nėra atvykimo spaudo, patvirtinti. Kai kurios valstybės narės (Vokietija, Prancūzija, Slovėnija ir Danija) teigia šio dokumento nenaudojančios, bet į trečiosios šalies piliečio dokumentą dedančios korekcinį spaudą, kuriuo nurodoma atvykimo į Šengeno erdvę data ir vieta. Kai kurios valstybės narės teigia naudojančios abi priemones (dokumentą ir spaudą).

Vengrija teigia sukūrusi nacionalinę pasienio registravimo sistemą, kurioje registruojami visi per jos išorės sieną atvykstantys arba išvykstantys trečiųjų šalių piliečiai. Informacija gali būti naudojama neteisėto buvimo prielaidai paneigti, jeigu asmuo į Šengeno erdvę atvyko per Vengriją. Bulgarija apibūdino panašią automatinę informavimo sistemą „Sienų kontrolė“, o Rumunija – panašią atvykimo ir (arba) išvykimo duomenų bazę.

Daugelis valstybių narių teigia nerenkančios jokių statistinių duomenų arba neturinčios duomenų bazių, susijusių su trečiųjų šalių piliečių, negalėjusių paneigti neteisėto buvimo prielaidos, skaičiumi. Kai kurios valstybės narės teigia, kad nėra galimybės atskirti, kurie asmenys išsiųsti iš šalies dėl to, kad nepaneigė neteisėto buvimo prielaidos, o kurie – dėl kitų priežasčių. Daugelis valstybių narių konkrečiai nurodo nustačiusios nacionalinę neteisėtų imigrantų išsiuntimo iš šalies tvarką. Valstybės narės, kurios nurodė konkretų grąžintų trečiųjų šalių piliečių skaičių (Estija, Latvija, Slovėnija, Nyderlandai ir Lietuva), informavo, kad visais atvejais asmenys buvo išsiųsti iš Šengeno erdvės.

KITA INFORMACIJA, SUSIJUSI SU 10 IR 11 STRAIPSNIų NUOSTATų TAIKYMU

Graikija pranešė pradėsianti taikyti automatinį ir kasdienį atvykimo bei išvykimo spaudų saugumo kodo numerio keitimą, kuriam atlikti bus taikoma būtent šiam tikslui sukurta elektroninė programa.

Neseniai Lenkija Tarybos Sienų darbo grupėje uždavė klausimą: kaip antspauduoti kelionės dokumentus, kai dvi ar daugiau C tipo Šengeno vizos, išduotos vienam iš tėvų ir vaikui, įklijuotos vieno iš tėvų pase. Pagal valstybių narių pateiktą informaciją galima pastebėti, kad tokiais atvejais valstybės narės taiko nevienodą tvarką, pvz., prie spaudo nurodo asmenų skaičių arba vaiko vardą ir pavardę. ŠSK nėra jokios konkrečios nuostatos, kokią tvarką reikėtų taikyti tokiu atveju. Komisija mano, kad iš esmės kiekviena pase esanti vizos įklija turėtų būti sistemingai antspauduojama atvykstant ir išvykstant, kaip nurodyta ŠSK 10 straipsnyje ir ŠSK IV priedo 3 punkte. Kai viza yra daugkartinė ir abu asmenys keliauja dažnai, gali kilti sunkumų nustatant, kuris spaudas žymi katro asmens atvykimą. Vis dėlto, kadangi valstybės narės nepateikė jokios informacijos apie tokių atvejų prie išorės sienų dažnumą ir apie iškilusius praktinius sunkumus, Komisija nemano, kad reikėtų svarstyti kelionės dokumentų antspaudavimo pirmiau minėtais atvejais tvarkos suderinimo.

Komisija norėtų iškelti klausimą dėl kelionės dokumentų antspaudavimo laikino vidaus sienų kontrolės atnaujinimo pagal ŠSK 23 ir kitus straipsnius atveju. Pagal 28 straipsnį „ kai atnaujinama vidaus sienų kontrolė, mutatis mutandis taikomos atitinkamos II antraštinės dalies nuostatos“ . Todėl bus taikomos tam tikros atitinkamos nuostatos, susijusios su išorės sienų kontrole, pavyzdžiui, asmenų patikrinimai kertant sieną arba atsisakymas leisti atvykti. Tačiau dokumentai neturėtų būti antspauduojami kertant bendras Šengeno valstybių narių sienas, nes asmuo lieka Šengeno erdvėje. Laikinas vidaus sienų kontrolės atnaujinamas negali turėti įtakos trečiosios šalies piliečio leidžiamo buvimo Šengeno erdvėje trukmei. Toks antspaudavimas būtų klaidinantis, nes antras atvykimo spaudas būtų dedamas, kai asmuo dar nebuvo išvykęs. Todėl Komisija mano, kad 10 straipsnis netaikytinas laikino sienų kontrolės atnaujinimo prie vidaus sienų laikotarpiu.

IšVADOS

Remdamasi pateikta informacija, Komisija daro tokias išvadas:

1. Galiojančiuose Bendrijos teisės aktuose numatyta prievolė sistemingai antspauduoti trečiųjų šalių piliečių kelionės dokumentus jiems atvykstant ir išvykstant. Taip pat ŠSK išvardijami dokumentai, kurie žymimi atvykimo ar išvykimo spaudu, ir dokumentai, kuriems antspaudavimo reikalavimas netaikomas. Be to, numatyta galimybė kompetentingoms nacionalinėms valdžios institucijoms daryti prielaidą, kad trečiosios šalies pilietis neatitinka konkrečioje valstybėje narėje taikomų buvimo trukmės sąlygų, jeigu jo kelionės dokumente nėra atvykimo spaudo, taip pat galimybė trečiosios šalies piliečiui šią prielaidą paneigti. Pagal ŠSK 10 straipsnio 6 dalį Komisija iki 2008 m. pabaigos pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai pranešimą apie kelionės dokumentų antspaudavimo nuostatų veikimą. Komisija apgailestauja, kad nebuvo įmanoma šio termino laikytis. Šį vėlavimą lėmė tai, kad kelios valstybės narės per vėlai pateikė informaciją.

2. Komisija, kaip ir daug valstybių narių, pabrėžia, kad būtina griežtai laikytis sistemingo, chronologinio ir teisingo antspaudavimo taisyklių, nustatytų ŠSK ir PSAPV. Laikantis šių taisyklių paprasčiau teisingai atlikti patikrinimus kertant sieną, tai taip pat padeda sutrumpinti laukimo prie ES išorės sienų laiką.

3. Komisija primena, kad bendros trečiųjų šalių piliečių kelionės dokumentų, kuriuose yra vizos įklija, antspaudavimo taisyklės nustatytos ŠSK IV priedo 3 punkte.

4. Komisija pabrėžia, kad Šengeno valstybės narės išduotą galiojantį leidimą gyventi turinčių trečiųjų šalių piliečių kelionės dokumentai jiems atvykstant ir išvykstant neatspauduojami.

5. Komisija mano, kad ŠSK 10 straipsnis netaikytinas laikino vidaus sienų kontrolės atnaujinimo pagal ŠSK 23 ir kitus straipsnius laikotarpiu.

6. Komisija pripažįsta, kad dažnai sieną kertantiems trečiųjų šalių piliečiams, pavyzdžiui, vilkikų vairuotojams ar į darbą anapus sienos vykstantiems asmenims, iškyla sunkumų. Tačiau su spaudams dėti skirtais tuščiais puslapiais susiję sunkumai galėtų būti išspręsti tik sukūrus automatinę atvykimo ir išvykimo registravimo sistemą, kurią taikant antspaudavimas nebūtų reikalingas. Komisija nemano, kad reikėtų atsisakyti taikyti dokumentų antspaudavimo prievolę vilkikų vairuotojams, pirmiausiai atsižvelgiant į valstybių narių išreikštą susirūpinimą dėl neteisėtos migracijos ir neteisėto įdarbinimo pavojaus.

7. Komisija mano, kad nereikia svarstyti papildomų antspaudavimo išimčių, išskyrus išimtis dėl traukinių brigadų, kai jie vykdo profesinę veiklą, kuri prilyginama pilotų ar jūrininkų veiklai, atsižvelgiant į tai, kad traukiniai vyksta pagal nustatytą tvarkaraštį. Komisija inicijuos priemones, kad šiai asmenų kategorijai būtų numatyta antspaudavimo išimtis.

8. Remiantis gautais atsakymais, daug valstybių narių nerenka statistinių duomenų apie tai, kiek trečiųjų šalių piliečių yra valstybių narių teritorijoje arba kiek jų išvyksta iš Šengeno erdvės neturėdami atvykimo spaudo, ar visų pirma apie tai, kiek asmenų gali arba negali paneigti neteisėto buvimo prielaidą. Komisija ragina valstybes nares rinkti šią informaciją ir pateikti šiuos duomenis, kad būtų galima geriau išnagrinėti antspaudavimo nuostatų veikimą.

9. Galiausiai daug valstybių narių kol kas neįvykdė 11 straipsnio 2 dalies paskutine pastraipa nustatytos prievolės informuoti viena kitą ir Komisiją bei Tarybos generalinį sekretoriatą apie jų nacionalinę praktiką, susijusią su neteisėto buvimo prielaida ir jos paneigimu, kurie nurodyti 11 straipsnyje. Komisija ragina tas valstybes nares tai padaryti ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo šios ataskaitos priėmimo.

[1] OL L 105, 2006 4 13, p. 1.

[2] 2004 m. gruodžio 13 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2133/2004 dėl reikalavimo valstybių narių kompetentingoms institucijoms sistemingai antspauduoti trečiųjų šalių piliečių, kertančių valstybių narių išorines sienas, OL L 369, 2004 12 16, p. 5.

[3] 2006 m. lapkričio 6 d. Komisijos rekomendacija, nustatanti bendrą „Praktinį sienos apsaugos pareigūnų vadovą (Šengeno vadovą)“ valstybių narių kompetentingoms institucijoms naudoti vykdant asmenų kontrolę prie sienų, C (2006) 5186 galutinis.

[4] Šveicarija Šengeno acquis taiko tik nuo 2008 m. gruodžio 12 d., todėl jai nebuvo pateiktas prašymas nurodyti savo su antspaudavimu susijusią patirtį.

[5] 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1931/2006, nustatantis vietinio eismo per valstybių narių išorines sausumos sienas taisykles, OL L 405, 2006 12 30, p. 1.

[6] 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje, OL L 158, 2004 4 30, p. 77.

[7] PSAPV 4.5 punktas.

[8] 2004 m. gruodžio 13 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2252/2004 dėl valstybių narių išduodamų pasų ir kelionės dokumentų apsauginių savybių ir biometrikos standartų, OL L 385, 2004 12 29, p. 1. Šį principą taiko visos valstybės narės, išskyrus Austriją ir Nyderlandus.

[9] OL L 239, 2000 9 22, p. 19.