52009DC0013

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui ir Tarybai - EURODAC centrinio padalinio 2007 m. veiklos metinė ataskaita Tarybai ir Europos Parlamentui /* KOM/2009/0013 galutinis */


[pic] | EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA |

Briuselis, 26.1.2009

KOM(2009) 13 galutinis

KOMISIJOS KOMUNIKATAS

EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI EURODAC centrinio padalinio 2007 m. veiklos metinė ataskaita Tarybai ir Europos Parlamentui

KOMISIJOS KOMUNIKATAS

EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI EURODAC centrinio padalinio 2007 m. veiklos metinė ataskaita Tarybai ir Europos Parlamentui

1. ĮVADAS

1.1. Taikymo sritis

2000 m. gruodžio 11 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 2725/2000 dėl „Eurodac“ sistemos sukūrimo pirštų atspaudams lyginti siekiant veiksmingiau taikyti Dublino konvenciją (toliau – EURODAC reglamentas)[1] nustatoma, kad Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia centrinio padalinio veiklos metinę ataskaitą[2]. Šioje penktojoje metinėje ataskaitoje pateikta informacija apie sistemos valdymą ir darbą 2007 m. Joje vertinami EURODAC rezultatai ir ekonominis veiksmingumas bei jo centrinio padalinio paslaugų kokybė.

1.2. Teisiniai ir politikos pokyčiai

2007 m. birželio mėn., remdamasi ankstesnėmis metinėmis ataskaitomis[3] ir pasikonsultavusi su valstybėmis narėmis, Komisija paskelbė Dublino sistemos vertinimo ataskaitą[4] (toliau – vertinimo ataskaita), kuri apima trejus pirmuosius naudojimosi EURODAC metus (2003–2005 m.). Joje nustatytos tam tikros su galiojančių teisinių nuostatų veiksmingumu susijusios problemos, taip pat nurodytos problemos, kurias reikia spręsti, kad EURODAC nauda lengvinant Dublino reglamento įgyvendinimą būtų didesnė.

Siekdama išspręsti šias problemas Komisija 2008 m. gruodžio 3 d. pateikė pasiūlymą iš dalies pakeisti EURODAC reglamentą[5].

2007 m. įvyko svarbių EURODAC reglamento geografinės taikymo srities pokyčių: į Europos Sąjungą įstojo Bulgarija ir Rumunija, kurios (pagal EURODAC reglamento 27 straipsnio 2 dalies a punktą pranešusios Komisijai apie savo pasirengimą dalyvauti sistemoje) prie EURODAC prisijungė 2007 m. sausio 1 d.[6]

2. EURODAC CENTRINIS PADALINYS[7]

2.1. Sistemos valdymas

Atsižvelgiant į didėjančius tvarkytinų duomenų kiekius (kai kurių kategorijų perduodami duomenys saugotini 10 metų), natūralų (2001 m. pateiktos) techninės platformos susidėvėjimą ir nenuspėjamas EURODAC perduodamų duomenų kiekių tendencijas įstojus naujoms valstybėms narėms,[8] sistemą EURODAC reikia atnaujinti ir tai planuojama užbaigti per antrąjį 2009 m. pusmetį. Kita vertus, esminiai atnaujinimo darbai jau padaryti. Pirmiausia atnaujinta EURODAC veiklos tęstinumo sistema, kad valstybėms narėms būtų galima suteikti visokeriopą paramą, jeigu ilgą laiką nebūtų galima naudotis centriniu padaliniu. 2006 m. Komisija pasirašė sutartį dėl saugios europinės telematinių tinklų paslaugos valstybės valdymo institucijoms (sTESTA). Anksčiau valstybių narių naudotą tinklą TESTA II 2007 m. pradėjo keisti sTESTA: prie šios naujos aukštesnį saugumo ir patikimumo lygį užtikrinančios sistemos perėjo 18 valstybių narių.

2.2. Paslaugų kokybė ir ekonominis veiksmingumas

Komisija deda daug pastangų, kad būtų teikiamos aukštos kokybės paslaugos valstybėms narėms, kurios yra galutinės EURODAC centrinio padalinio paslaugų naudotojos[9]. 2007 m. nenumatytų sistemos prastovų nebuvo, tačiau balandžio mėn. pabaigoje nutraukus tinklo TESTA II veiklą sistema buvo 50 val. izoliuota. Naujasis tinklas sTESTA (pakeitęs TESTA II) užtikrina aukštesnį saugumo ir naudojimosi lygį. 2007 m. EURODAC centriniu padaliniu buvo galima naudotis 99,43 % laiko.

2007 m. pranešta apie vieną klaidingą atitiktį, t. y. neteisingą AFIS atliktą identifikaciją, kuri yra pirmoji klaidinga EURODAC dešimties pirštų atspaudų paieškos atitiktis nuo sistemos veikimo pradžios. Nors valstybių narių prašoma visas atitiktis tikrinti nedelsiant, kaip nurodyta EURODAC reglamento Nr. 2725/2000/EB 4 straipsnio 6 dalyje, šiuo metu jos nėra įpareigotos pranešti Komisijai apie klaidingas atitiktis[10]. Vis dėlto pranešta apie vieną klaidingą atitiktį iš daugiau nei 1,1 mln. paieškų ir 200 000 atitikčių, todėl sistemą vis dar galima laikyti labai tikslia.

Praėjus penkeriems naudojimosi sistema metams, Bendrijos išlaidos visai išorės tiekėjų vykdomai EURODAC skirtai veiklai iš viso buvo 8,1 mln. EUR. 2007 m. centrinio padalinio eksploatacinės ir veiklos išlaidos – 820 791,05 EUR. Šių išlaidų padidėjimas, palyginti su ankstesniais metais, daugiausiai susijęs su padidėjusiomis sistemos eksploatacinėmis sąnaudomis ir esminiu veiklos tęstinumo sistemos pajėgumų atnaujinimu.

Sutaupyti EURODAC išlaidoms skirtas lėšas tapo įmanoma dėl veiksmingo esamų Komisijos valdomų išteklių ir infrastruktūros panaudojimo, pvz., tinklo TESTA panaudojimo.

Be to, Bendrija (per IDA programą) teikė komunikacijos ir centrinio bei nacionalinių padalinių keitimosi duomenimis saugumo užtikrinimo paslaugas. Iš pradžių buvo numatyta, kad šias sąnaudas teks padengti kiekvienai valstybei narei pagal reglamento 21 straipsnio 2 ir 3 dalis, tačiau galiausiai jas padengė Bendrija panaudodama bendrą turimą infrastruktūrą ir taip padėdama sutaupyti nacionalinių biudžetų lėšų.

2.3. Duomenų apsauga ir duomenų saugumas

Nors statistiniai duomenys rodo, kad akivaizdžiai sumažėjo atvejų, kuriais valstybės narės naudodavosi unikalia paieškos funkcija „speciali paieška“, Komisijai vis dar susirūpinimą kelia jos panaudojimas; Komisijos nuomone, tokių paieškų (195-ios 2007 m.) nuo nulio iki 88-ių (vienai valstybei narei) vis dar per daug. Kaip aptarta ankstesnėse metinėse ataskaitose ir vertinimo ataskaitoje ši duomenų perdavimo kategorija nustatyta EURODAC reglamento 18 straipsnio 2 dalyje. Kiek tai susiję su duomenų apsaugos taisyklėmis saugoti duomenų subjekto prieigos prie savo duomenų teises, ši nuostata suteikia galimybę atlikti tokias specialias paieškas asmens, kurio duomenys saugomi centrinėje duomenų bazėje, prašymu. Siekdama geriau stebėti šį reiškinį Komisija į pasiūlymą iš dalies pakeisti EURODAC reglamentą įtraukė reikalavimą valstybėms narėms siųsti duomenų subjektų prieigos prašymo kopiją kompetentingai nacionalinei priežiūros institucijai.

Pasikonsultavusi su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu, Komisija įsipareigojo imtis priemonių prieš valstybes nares, kurios ir toliau nesilaiko šios svarbios su duomenų apsauga susijusios nuostatos.

Laikydamasis reglamento 20 straipsnio 2 dalies Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas 2007 m. lapkričio mėn. atliko išsamų EURODAC centrinio padalinio[11] IT saugumo auditą. Saugumo politika ir saugumo sąvoka bus iš naujo apibrėžtos pagal rekomendacijas ir audito metu naudotą metodologiją.

3. SKAIčIAI IR NUSTATYTI FAKTAI

Šios metinės ataskaitos prieduose pateikiamos lentelės, kuriose nurodomi centrinio padalinio parengti 2007 01 01–2007 12 31 faktiniai duomenys. EURODAC statistiniai duomenys paremti visų 14 metų amžiaus ir vyresnių asmenų, kurie valstybėse narėse paprašė prieglobsčio, buvo sulaikyti neteisėtai kertant valstybių narių išorės sienas arba kurie buvo aptikti neteisėtai esantys valstybės narės teritorijoje, pirštų atspaudų įrašais (jeigu kompetentingos institucijos mano, kad reikia patikrinti galimą išankstinį prieglobsčio prašymą).

Reikėtų pažymėti, kad EURODAC prieglobsčio prašymų duomenų negalima lyginti su Eurostato parengtais duomenimis, kurie grindžiami teisingumo ministerijų ir vidaus reikalų ministerijų teikiamais mėnesiniais statistiniais duomenimis. Yra kelios metodologinės priežastys, dėl kurių duomenys skiriasi. Pagal Eurostato apibrėžtis įtraukiami visi prieglobsčio prašytojai (amžius nesvarbu) ir nurodoma, ar pateiktas pirmas ar pakartotinis prašymas. Iš tikrųjų valstybės narės laikosi skirtingos nuomonės, ar į prieglobsčio duomenis įtrauktini prieglobsčio prašytojų išlaikytiniai. Taip pat skiriasi statistinė pakartotinių prašymų apskaita.

3.1. Sėkmingas duomenų perdavimas

„Sėkmingas duomenų perdavimas“ – sėkmingas duomenų perdavimas centriniam padaliniui, kuris nebuvo atmestas dėl duomenų patvirtinimo problemų, pirštų atspaudų klaidų arba nepakankamos kokybės[12].

2007 m. duomenys į centrinį padalinį sėkmingai perduoti iš viso 300 018 atvejų – bendras padidėjimas, palyginti su 2006 m. (270 611 atvejų). 2005–2006 m. duomenų perduota mažiau, o 2007 m. EURODAC statistiniai duomenys rodo, kad prieglobsčio prašytojų duomenų ( 1 kategorija [13]) perdavimo atvejų pagausėjo 19 % (197 284 atvejai, palyginti su 165 958 atvejais 2006 m.). Toks padidėjimas rodo, kad ES 2007 m. apskritai gausėjo prieglobsčio prašymų.

2007 m. taip pat keitėsi tendencija, susijusi su dėl neteisėto išorės sienos kirtimo ( 2 kategorija [14]) sulaikomais asmenimis. Tokių atvejų itin pagausėjo 2004 m. (16 183), tendencija išliko 2005 m. (25 162) ir 2006 m. (41 312), o 2007 m. tokių atvejų sumažėjo 8 % (38 173). Galima pažymėti, kad Italija (15 053), Graikija (11 376) ir Ispanija (9 044) įvedė daugiausia 2 kategorijos pirštų atspaudų įrašų; po jų sekė Vengrija (894), Jungtinė Karalystė (480) ir Malta (384). Tačiau, kaip pažymėta vertinimo ataskaitoje, problema išlieka valstybių narių nenoras sistemingai perduoti 2 kategorijos duomenis. Nepaisant įsipareigojimo pagal EURODAC reglamento 8 straipsnio 1 dalį, jokių 2 kategorijos duomenų 2007 m. neperdavė 8 valstybės narės (Kipras, Čekija, Danija, Estija, Islandija, Latvija, Liuksemburgas ir Portugalija).

2007 m. nepastebėta jokių esminių pasikeitimų naudojantis galimybe teikti[15] 3 kategorijos [16] duomenis (tai duomenys apie asmenis, sulaikytus neteisėtai gyvenant valstybės narės teritorijoje). Pastebėtas tik 2 % padidėjimas: 64 561 palyginti su 63 341 2006 m. Airija ir Malta jokių 3 kategorijos duomenų neperdavė.

3.2. Atitiktys

3.2.1. Atitiktys 1 kategorijos duomenis palyginus su 1 kategorijos duomenimis

Priedo 3 lentelėje parodoma, kiek kiekviena valstybė narė gavo prieglobsčio prašymų, kurie atitiko prieglobsčio prašymus, anksčiau užregistruotus kitoje (atitiktis su kitoje valstybėje įrašytais duomenimis) arba toje valstybėje narėje (atitiktis su toje valstybėje įrašytais duomenimis[17]). Joje taip pat parodoma prieglobsčio prašytojų antrinė migracija ES. Nepaisant logiškų kelių tarp kaimyninių valstybių narių, galima pažymėti, kad daug (1 116[18]) prieglobsčio Prancūzijoje prašytojų anksčiau savo prašymus pateikė Lenkijoje arba kad Graikijoje (177) ir Italijoje (287) daugiausia atitikčių su kitoje valstybėje įrašytais duomenimis buvo su Jungtinėje Karalystėje įrašytais prieglobsčio prašytojų duomenimis. Pastaruoju atveju srautai simetriški, o dauguma atitikčių su 1 kategorijos perduotais duomenimis, kuriuos įvedė Jungtinė Karalystė, sutampa su Italijos pateiktais duomenimis (370). Stulbina, kad 44,37 % vėlesnių prašymų pateikta tiek toje pačioje valstybėje narėje, tiek ankstesnėje. Kipro (87 %), Lenkijos (82 %), Vengrijos (75 %) ir Čekijos (61 %) atvejais daugiau nei pusė vėlesnių prašymų pateikta toje pačioje valstybėje narėje.

3.2.2. Daugkartiniai prieglobsčio prašymai

Iš visų 2007 m. EURODAC įrašytų 197 284 prieglobsčio prašymų 31 910 prašymai buvo daugkartiniai prieglobsčio prašymai, t. y. 31 910 atvejų asmens pirštų atspaudai jau buvo įrašyti kaip 1 kategorijos perduoti duomenys (toje arba kitoje valstybėje narėje). Taigi pirmoji sistemos statistinių duomenų analizė leidžia teigti, kad 16 % prieglobsčio prašymų 2007 m. buvo vėlesni prieglobsčio prašymai (t. y. antras ar daugiau), kurių, palyginti su ankstesniais metais, sumažėjo 1 %. Tačiau 1 kategorijos duomenų perdavimas nereiškia, kad kiekvienu konkrečiu atveju asmuo pateikė naują prieglobsčio prašymą. Iš tikrųjų, dėl kai kurių valstybių narių praktikos pagal Dublino reglamentą imti pirštų atspaudus susigrąžinant pabėgėlį iškraipoma daugkartinių prašymų statistika: imant ir vėl perduodant pareiškėjo pirštų atspaudus, kai pareiškėjas atvyksta įvykdžius perdavimą pagal Dublino reglamentą, klaidingai nurodoma, kad pareiškėjas vėl paprašė prieglobsčio. Komisija ketina šią problemą spręsti ir pasiūlyme iš dalies pakeisti EURODAC reglamentą įrašė reikalavimą, kad perdavimas nebūtų registruojamas kaip naujas prieglobsčio prašymas.

3.2.3. Atitiktys 1 kategorijos duomenis palyginus su 2 kategorijos duomenimis

Šios atitiktys nurodo kelius, kuriais prieš prašydami prieglobsčio keliauja asmenys, neteisėtai patekę į Europos Sąjungos teritoriją. Kaip ir ankstesniais metais, dauguma atitikčių yra su Graikijos ir Italijos perduotais duomenimis ir daug mažiau su Ispanijos ir Slovakijos perduotais duomenimis. Dauguma iš šių atitikčių yra atitiktys su toje valstybėje įrašytais duomenimis (t. y. neteisėtai į šalies teritoriją patekę asmenys vėliau toje pačioje šalyje prašo prieglobsčio[19]). Žvelgiant į visas valstybes nares, daugiau negu pusė (63,2 %) asmenų, sulaikytų dėl neteisėto sienos kirtimo ir nusprendusių pateikti prieglobsčio prašymą, tai padaro toje pačioje valstybėje narėje, į kurią jie neteisėtai atvyko.

Dauguma asmenų, kurie neteisėtai atvyko į ES per Graikiją ir keliavo toliau, dažniausiai vyko į Italiją, Švediją ir Jungtinę Karalystę. Tie, kurie atvyksta per Italiją, dažniausiai vyksta į Jungtinę Karalystę ir Švediją, o kurie atvyksta per Ispaniją, dažniausiai vyksta į Italiją ir Austriją. Per Slovakiją atvykstantys asmenys dažniausiai vyksta į Austriją ir Prancūziją.

3.2.4. Atitiktys 3 kategorijos duomenis palyginus su 1 kategorijos duomenimis

Šios atitiktys parodo, kur nelegalūs migrantai pirmiausia prašė prieglobsčio prieš vykdami į kitą valstybę narę. Nors reikėtų nepamiršti, kad perduodami 3 kategorijos duomenys nėra privalomi ir kad ne visos valstybės narės naudojasi galimybe tokias patikras atlikti sistemingai. Tačiau, remiantis turimais duomenimis, galima pažymėti, kad, pavyzdžiui, Vokietijoje nelegaliai gyvenantys sulaikyti asmenys dažnai anksčiau prieglobsčio prašė Austrijoje arba Švedijoje, o Prancūzijoje nelegaliai gyvenantys sulaikyti asmenys dažnai anksčiau prieglobsčio prašė Jungtinėje Karalystėje arba Italijoje. Verta pastebėti, kad vidutiniškai 18 % asmenų, kurie aptikti neteisėtai esantys teritorijoje, anksčiau kurioje nors valstybėje narėje yra prašę prieglobsčio.

3.3. Duomenų perdavimo vėlavimas

Dabar EURODAC reglamente nurodomas labai abstraktus pirštų atspaudų perdavimo terminas, dėl to praktiškai gali būti labai vėluojama juos perduoti. Šis aspektas labai svarbus, nes dėl vėlavimo perduoti duomenis gali kilti padarinių, neatitinkančių Dublino reglamente nustatytų atsakomybės principų. Perdėto vėlavimo nuo pirštų atspaudų paėmimo iki išsiuntimo EURODAC centriniam padaliniui problema pažymėta ir ankstesnėse metinėse ataskaitose, o vertinimo ataskaitoje nurodyta kaip įgyvendinimo problema.

Nors šis reiškinys nebėra bendras, kai kurios valstybės narės (Ispanija, Bulgarija, Graikija ir Danija) vis dar labai vėluoja perduoti pirštų atspaudų duomenis – iki 12 dienų[20] nuo jų paėmimo. Komisijos tarnybos turi dar kartą pabrėžti, kad pagal du skirtingus ankstesnėje 2006 m. metinėje ataskaitoje nurodytus scenarijus: klaidingos atitiktys[21] ir praleistos atitiktys[22], dėl vėlavimo perduoti duomenis atsakinga valstybė narė gali būti nustatyta klaidingai.

2007 m. centrinis padalinys nustatė 60 praleistų atitikčių, iš kurių 57 atitiktys buvo tos valstybės narės naudai, ir 233 klaidingas atitiktis, iš kurių 183 atsirado dėl tos valstybės narės vėlavimo. Palyginti su ankstesniais metais, praleistų atitikčių padaugėjo 28 %, o klaidingų atitikčių padaugėjo trigubai. Todėl Komisijos tarnybos dar kartą ragina valstybes nares dėti visas būtinas pastangas, kad duomenys būtų siunčiami pagal EURODAC reglamento 4 ir 8 straipsnius.

Pasiūlyme iš dalies pakeisti EURODAC reglamentą Komisija pasiūlė 48 valandų duomenų perdavimo EURODAC centriniam padaliniui terminą.

3.4. Duomenų perdavimo kokybė

2007 m. visų valstybių narių vidutinis atmesto duomenų perdavimo koeficientas 6,13 %, o tai yra beveik tiek pat kiek 2006 m. (6,03 %). Kai kuriose narėse atmesta daug daugiau (18 % Suomijoje) nei kitose (3,59 % Norvegijoje). Keturiolikoje valstybių narių atmesta daugiau negu vidurkis, įskaitant tris valstybes nares (Suomiją, Latviją, Nyderlandus), kurių skaičiai dvigubai didesni nei vidurkis. Reikėtų pabrėžti, kad atmetimas nepriklauso nuo technologijos ar sistemos trūkumų. Šio atmetimo priežastys daugiausia yra prasta valstybių narių perduodamų pirštų atspaudų vaizdo kokybė, žmogaus klaida arba klaidinga siunčiančiosios valstybės narės įrangos konfigūracija. Kita vertus, reikėtų pažymėti, kad kai kuriais atvejais šie skaičiai apima bandymus kelis kartus persiųsti tuos pačius pirštų atspaudus, kai dėl kokybės sistema juos atmetė. Tačiau Komisijos tarnybos dar kartą pabrėžia, kad bendro didelio atmetimų koeficiento problema jau buvo pažymėta ankstesnėse metinėse ataskaitose, kuriose valstybės narės ragintos teikti specialų mokymą nacionaliniams EURODAC operatoriams ir teisingai sukonfigūruoti savo įrangą, kad šių atmetimų sumažėtų.

4. IšVADOS

2007 m. EURODAC centrinio padalinio darbas buvo iš tiesų patenkinamas spartos, rezultatų, saugumo ir ekonominio veiksmingumo požiūriais.

Logiška, kad dėl bendro prieglobsčio prašymų ES pagausėjimo 2007 m. (po 5 metų mažėjimo tendencijos), į EURODAC įrašyta daugiau 1 kategorijos perduodamų duomenų. Kita vertus, šiek tiek sumažėjo 2 kategorijos perduodamų duomenų, o perduodant 3 kategorijos duomenis reikšmingų pokyčių nepastebėta. Taip pat svarbu pažymėti, kad, palyginti su ankstesniais metais, daugkartinių prašymų sumažėjo 1 %.

Išlieka susirūpinimas dėl pernelyg ilgo vėlavimo perduoti duomenis EURODAC centriniam padaliniui bei dėl žemos duomenų kokybės ir didelio kai kurių valstybių naudojimosi funkcija „speciali paieška“ masto.

Priedas. Statistika

1 lentelė. EURODAC centrinis padalinys, duomenų bazės turinys 2007 12 13

[pic]

2 lentelė. Sėkmingas duomenų perdavimas į EURODAC centrinį padalinį 2007 m.[23]

category 1 | category 2 | category 3 | TOTAL |

AT | 8.467 | 143 | 1.938 | 10.548 |

BE | 10.243 | 8 | 686 | 10.937 |

BG | 847 | 343 | 426 | 1.616 |

CY | 4.090 | 0 | 151 | 4.241 |

CZ | 1.807 | 0 | 2.466 | 4.273 |

DE | 19.130 | 17 | 15.948 | 35.095 |

DK | 1.449 | 0 | 532 | 1,981 |

EE | 13 | 0 | 10 | 23 |

ES | 4.622 | 9.044 | 2.418 | 16.084 |

FI | 1.127 | 1 | 194 | 1.322 |

FR | 24.100 | 9 | 9.067 | 33.176 |

GR | 23.343 | 11.376 | 16 | 34.735 |

HU | 3.087 | 894 | 60 | 4.041 |

IC | 36 | 0 | 1 | 37 |

IE | 3.284 | 1 | 0 | 3.285 |

IT | 15.003 | 15.053 | 1.088 | 31.144 |

LT | 67 | 7 | 49 | 123 |

LU | 331 | 0 | 313 | 644 |

LV | 33 | 0 | 13 | 46 |

MT | 904 | 384 | 0 | 1.288 |

NL | 7.159 | 4 | 12.156 | 19.319 |

NO | 5.218 | 1 | 6.066 | 11.285 |

PL | 5.608 | 8 | 320 | 5.936 |

PT | 184 | 0 | 36 | 220 |

RO | 588 | 207 | 328 | 1.123 |

SE | 29.636 | 2 | 239 | 29.877 |

SI | 347 | 6 | 622 | 975 |

SK | 2.311 | 185 | 1.186 | 3682 |

UK | 24.250 | 480 | 8.232 | 32.962 |

TOTAL | 197.284[24] | 38.173[25] | 64.561[26] | 300.018[27] |

3 lentelė. Atitikčių pasiskirstymas: 1 kategorija su 1 kategorija, 2007 m.

[pic]

4 lentelė. Atitikčių pasiskirstymas: 1 kategorija su 2 kategorija, 2007 m.

[pic]

5 lentelė. Atitikčių pasiskirstymas: 3 kategorija su 1 kategorija, 2007 m.

[pic]

6 lentelė. Atmestas duomenų perdavimas, procentais, 2007 m.

[pic]

7 lentelė. Vidutinė trukmė nuo pirštų atspaudų paėmimo iki jų perdavimo EURODAC centriniam padaliniui, 2007 m.

[pic]

8 lentelė. Klaidinga atitiktis 1 kategorijos duomenis palyginus su 1 kategorijos duomenimis, 2007 m.

[pic]

9 lentelė. 1 kategorijos ir 2 kategorijos praleistų atitikčių pasiskirstymas dėl 2 kategorijos duomenų išsiuntimo vėlavimo, 2007 m.

[pic]

10 lentelė. Atitikčių ir blokuojamų atvejų pasiskirstymas (EB reglamento Nr. 2725/2000 12 straipsnis), 2007 m.

[pic]

11 lentelė. 9 kategorijos[28] atvejų pagal valstybę narę, 2007 m.

[pic]

[1] OL L 316, 2000 12 15, p. 1.

[2] EURODAC reglamento 24 straipsnio 1 dalis.

[3] Ankstesnės metinės ataskaitos paskelbtos kaip Komisijos tarnybų darbiniai dokumentai, kurių nuorodos SEC (2004) 557, SEC (2005) 839, SEC (2006) 1170, SEC (2007) 1184.

[4] Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai „Dublino sistemos vertinimo ataskaita“, COM (2007) 299 galutinis {SEC (2007) 742} .

[5] Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl pirštų atspaudų lyginimo sistemos EURODAC sukūrimo siekiant veiksmingai taikyti Dublino reglamentą pasiūlymas, COM (2008) XXX.

[6] Komisijos tarnybos joms suteikė prisijungimo prie sistemos EURODAC pagalbą, taip pat atliko išankstinį pirminį sistemos veikimo bandymą, kurį sudaro 69 bandymai.

[7] Bendrą EURODAC centrinio padalinio aprašymą, centrinio padalinio tvarkomų įvairių perduodamų duomenų rūšių apibrėžtis ir jų atitiktis, kurios dėl tų operacijų gali būti sukurtos, galima rasti EURODAC centrinio padalinio veiklos pirmojoje metinėje ataskaitoje. Žr. Komisijos tarnybų darbinį dokumentą „EURODAC centrinio padalinio veiklos pirmoji metinė ataskaita Tarybai ir Europos Parlamentui“, SEC (2004) 557, p. 6.

[8] Visos ES valstybės narės, taip pat Norvegija ir Islandija taiko Dublino ir EURODAC reglamentus, todėl šiame komunikate sąvoka „valstybės narės“ apima 29 valstybes, naudojančias duomenų bazę EURODAC.

[9] Tai ne tik paslaugos, kurias tiesiogiai teikia centrinis padalinys (pvz., pajėgumų suderinimas, duomenų saugojimas ir pan.), bet ir komunikacijos bei centrinio padalinio ir nacionalinių prieigos punktų abipusio duomenų perdavimo saugumo užtikrinimo paslaugos.

[10] Komisija pasiūlė peržiūrėtame EURODAC reglamente įrašyti, kad pranešti apie visas klaidingas atitiktis yra valstybių narių pareiga.

[11] Dokumento „EURODAC audito ataskaita“, kuris klasifikuojamas kaip „ES riboto naudojimo“, santrauka pateikiama http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Supervision/Eurodac/07-11-09_Eurodac_audit_summary_EN.pdf .

[12] Priedo 2 lentelėje išsamiai nurodomas sėkmingas duomenų perdavimas nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2007 m. gruodžio 31 d. pagal valstybę narę ir kategoriją.

[13] Prieglobsčio prašymų duomenys. Prieglobsčio prašytojų pirštų atspaudai (visų 10 pirštų atspaudų vaizdas) siunčiami palyginimui su kitų prieglobsčio prašytojų, kurie anksčiau pateikė prašymus kitoje valstybėje narėje, pirštų atspaudais. Tie patys duomenys taip pat bus palyginti su 2 kategorijos duomenimis (Žr. toliau). Šie duomenys bus saugomi 10 metų, išskyrus kai kuriuos konkrečius reglamente numatytus atvejus (pavyzdžiui, kai asmuo gauna vienos iš valstybių narių pilietybę), kai atitinkamo asmens duomenys bus ištrinami.

[14] Dėl neteisėto išorės sienos kirtimo sulaikytų ir negrąžintų užsieniečių duomenys. Šie duomenys (visų 10 pirštų atspaudų vaizdas) siunčiami tik saugoti, kad juos būtų galima palyginti su prieglobsčio prašytojų duomenimis, kurie centriniam padaliniui pateikiami vėliau. Šie duomenys bus saugojami dvejus metus, išskyrus atvejus, kai jie iš karto naikinami, kai asmuo gauna teisę gyventi patvirtinantį dokumentą, palieka valstybės narės teritoriją arba gauna vienos iš jų pilietybę.

[15] Ir tokiu būdu palyginti trečiųjų šalių piliečių, sulaikytų neteisėtai būnant teritorijoje, kurių pirštų atspaudai anksčiau užregistruoti kaip prieglobsčio ieškotojų, duomenis.

[16] Duomenys, susiję su užsieniečiais, aptiktais neteisėtai esant valstybėje narėje . Šie duomenys nesaugomi, jų ieškoma duomenis lyginant su prieglobsčio prašytojų duomenimis, saugomais centrinėje duomenų bazėje. Šios kategorijos duomenis valstybės narės gali perduoti savo nuožiūra.

[17] Lentelėje parodyti statistiniai duomenys, susiję su atitiktimis su toje valstybėje įrašytais duomenimis , nebūtinai atitinka centrinio padalinio perduotus ir valstybių narių įrašytus atitikčių duomenis. Taip yra dėl to, kad valstybės narės ne visada naudojasi galimybe, numatyta 4 straipsnio 4 dalyje, pagal kurią centrinio padalinio prašoma paiešką vykdyti lyginant su centrinėje duomenų bazėje jau saugomais jų duomenimis. Tačiau net kai valstybės narės nesinaudoja šia galimybe, centrinis padalinys dėl techninių priežasčių visada privalo palyginti duomenis su visais centriniame padalinyje saugomais (tos valstybės ir kitų valstybių) duomenis. Šiais konkrečiais atvejais, net jei yra atitiktis su tos valstybės duomenimis, centrinis padalinys paprasčiausiai teikia atsakymą „atitikties nėra“, nes valstybė narė neprašė pateiktų duomenų palyginti su jos pačios duomenimis.

[18] T. y. 230 % padidėjimas, palyginti su 2006 m. statistiniais duomenimis (486). Be to, atrodo, kad didelė dalis Lenkijoje prašymus pateikusių prieglobsčio prašytojų prašymus pateikė ir Belgijoje.

[19] Prieglobsčio prašymas panaikina neteisėtą atvykimą, todėl 2 kategorijos duomenų nereikia perduoti tais atvejais, kai prie sienos sulaikytas asmuo tuo pačiu metu paprašo prieglobsčio.

[20] Metinis prasčiausiai duomenis perduodančios valstybės narės vidutinis vienos kategorijos duomenų perdavimo vėlavimo vidurkis.

[21] Vadinamosios klaidingos atitikties scenarijaus atveju trečiosios šalies pilietis pateikia prieglobsčio prašymą valstybėje narėje (A), kurios valdžios institucijos paima jo pirštų atspaudus. Kol laukiama, kol į centrinį padalinį (1 kategorijos perduodami duomenys) bus perduoti tie pirštų atspaudai, tas pats asmuo gali nuvykti į kitą valstybę narę (B) ir vėl paprašyti prieglobsčio . Jeigu ši valstybė narė (B) pirma perduoda pirštų atspaudus, tada kitos valstybės narės (A) perduoti pirštų atspaudai centrinėje duomenų bazėje užregistruojami vėliau nei B valstybės narės; taigi B valstybės narės duomenys atitiks A valstybės narės duomenis. Bus nustatyta, kad B valstybė narė atsakinga vietoj A valstybės narės, kurioje prieglobsčio prašymas buvo pateiktas pirmiau.

[22] Vadinamosios praleistos atitikties scenarijaus atveju trečiosios šalies pilietis sulaikomas dėl neteisėto sienos kirtimo ir valstybės narės (A), į kurią jis atvyko, valdžios institucijos paima jo pirštų atspaudus. Kol laukiama, kol į centrinį padalinį (2 kategorijos perduodami duomenys) bus perduoti tie pirštų atspaudai, tas pats asmuo gali nuvykti į kitą valstybę narę (B) ir pateikti prieglobsčio prašymą . Tokiu atveju jo pirštų atspaudus paima valstybės narės (B) valdžios institucijos. Jeigu ši valstybė narė (B) pirmoji perduotų pirštų atspaudus (1 kategorijos perduodami duomenys), centrinis padalinys pirma užregistruotų 1 kategorijos perduotus duomenis ir B valstybė narė tvarkytų prašymą vietoj A valstybės narės. Iš tikrųjų, kai 2 kategorijos duomenys pateikiami vėliau, atitiktis praleidžiama, nes nėra galimybių vykdyti paiešką 2 kategorijos duomenyse.

[23] „Sėkmingas duomenų perdavimas“ – sėkmingas duomenų perdavimas centriniam padaliniui, kuris nebuvo atmestas dėl duomenų patvirtinimo problemų, pirštų atspaudų klaidų arba nepakankamos kokybės.

[24] 165 958 2006 m.

[25] 41 312 2006 m.

[26] 63 341 2006 m.

[27] 270 611 2006 m.

[28] 9 kategorija – specialios paieškos pagal Tarybos reglamento Nr. 2725/2000/EB 18 straipsnį.