1.4.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

CE 87/342


2009 m. kovo 11 d., trečiadienis
Keleivių vežėjų jūra atsakomybė avarijų atveju ***III

P6_TA(2009)0110

2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Taikinimo komiteto patvirtinto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl keleivių vežėjų jūra atsakomybės avarijų atveju bendro teksto (PE-CONS 3724/2008 – C6-0047/2009 – 2005/0241(COD))

2010/C 87 E/58

(Bendro sprendimo procedūra: trečiasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

atsižvelgdamas į Taikinimo komiteto pavirtintą bendrą tekstą (PE-CONS 3724/2008 – C6-0047/2009),

atsižvelgdamas į savo poziciją dėl Komisijos pasiūlymo Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2005)0592) per pirmąjį svarstymą (1),

atsižvelgdamas į iš dalies pakeistą Komisijos pasiūlymą (COM(2007)0645),

atsižvelgdamas į savo poziciją dėl Tarybos bendrosios pozicijos (2) per antrąjį svarstymą (3),

atsižvelgdamas į Komisijos nuomonę dėl Parlamento pasiūlytų bendrosios pozicijos pakeitimų (COM(2008)0831),

atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 5 dalį,

atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 65 straipsnį,

atsižvelgdamas į savo delegacijos Taikinimo komitete pranešimą (A6-0102/2009),

1.

pritaria bendram tekstui;

2.

paveda Pirmininkui pasirašyti aktą su Tarybos Pirmininku pagal EB sutarties 254 straipsnio 1 dalį;

3.

paveda generaliniam sekretoriui pasirašyti aktą, įsitikinus, kad buvo tinkamai įvykdytos visos procedūros, ir, susitarus su Tarybos generaliniu sekretoriumi, pasirūpinti, kad šis aktas būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

4.

paveda Pirmininkui perduoti šią teisėkūros rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.


(1)  OL C 74 E, 2008 3 20, p. 562.

(2)  OL C 190 E, 2008 7 29, p. 17.

(3)  Priimti tekstai, 2008 9 24, P6_TA(2008)0445.