30.9.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

CE 265/47


2009 m. spalio 20 d., antradienis
Taisomojo biudžeto Nr. 9/2009 projektas dėl žemės drebėjimo Italijoje

P7_TA(2009)0048

2009 m. spalio 20 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl 2009 finansinių metų Europos Sąjungos taisomojo biudžeto Nr. 9/2009 projekto dėl žemės drebėjimo Italijoje, III skirsnis – Komisija (14265/2009 – C7-0214/2009 – 2009/2087(BUD))

2010/C 265 E/27

Europos Parlamentas,

atsižvelgdamas į EB sutarties 272 straipsnį ir Euratomo sutarties 177 straipsnį,

atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (1), ypač į jo 37 ir 38 straipsnius,

atsižvelgdamas į 2009 finansinių metų Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą, galutinai patvirtintą 2008 m. gruodžio 18 d. (2),

atsižvelgdamas į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo (3),

atsižvelgdamas į 2009 finansinių metų Europos Sąjungos preliminarų taisomojo biudžeto Nr. 9/2009 projektą, kurį Komisija pateikė 2009 m. rugpjūčio 28 d. (COM(2009)0448),

atsižvelgdamas į Taisomojo biudžeto Nr. 9/2009 projektą, kurį Taryba sudarė 2009 m. spalio 9 d. (14265/2009 – C7–0214/2009),

atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 75 straipsnį ir į V priedą,

atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A7–0023/2009),

A.

kadangi 2009 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 9 projekte aptariami šie klausimai:

ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimas 2009 m. balandžio mėn. žemės drebėjimo padariniams Italijoje likviduoti – skirti 493 780 000 EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų,

atitinkamų biudžeto eilučių bendrų mokėjimų asignavimų sumažinimas 493 780 000 EUR:

05 04 02 01 Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo Orientavimo skyriaus pabaigimas – 1 tikslo regionai (2000–2006 m.);

06 02 06 programa „Marco Polo II“;

06 04 06 Konkurencingumo ir inovacijų bendroji programa – programa „Pažangi energetika Europai“;

06 06 01 02 Energetikos srities moksliniai tyrimai – Kuro elementų ir vandenilio bendroji įmonė (KEV);

06 06 02 01 – Transporto (įskaitant aeronautiką) srities moksliniai tyrimai;

06 06 02 03 SESAR bendroji įmonė;

06 06 05 02 EB šeštosios pagrindų programos (2003–2006 m.) pabaigimas;

07 03 07 Programa „LIFE+“ (Aplinkos finansinė priemonė 2007–2013 m);

08 02 01 Bendradarbiavimas – Sveikata;

08 07 02 Bendradarbiavimas – Transportas – Bendroji įmonė „Švarus dangus“;

08 10 01 Programa „Idėjos“;

11 06 01 Žuvininkystės orientavimo finansinės priemonės (angl. FIFG) pabaigimas –1 tikslas (2000–2006 m.); ir

11 06 04 Žuvininkystės orientavimo finansinės priemonės (angl. FIFG) pabaigimas – ne 1 tikslo sritys (2000–2006 m.);

B.

kadangi pagal Taisomojo biudžeto Nr. 9/2009 projektą siekiama oficialiai įtraukti šį biudžeto pakeitimą į 2009 m. biudžetą,

1.

atsižvelgia į preliminarų Taisomojo biudžeto Nr. 9/2009 projektą, kuris yra penktasis taisomasis biudžetas, skirtas tik ES solidarumo fondui, remiantis Europos Parlamento ir Tarybos per 2008 m. liepos 17 d. biudžeto derinimo posėdį priimtoje bendroje deklaracijoje pateiktu prašymu;

2.

patvirtina Taisomojo biudžeto Nr. 9/2009 projektą be pakeitimų;

3.

paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.


(1)  OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(2)  OL L 69, 2009 3 13.

(3)  OL C 139, 2006 6 14, p. 1.