22.9.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 228/148


Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą iš dalies keičiantį Reglamentą (EEB) Nr. 95/93 dėl laiko tarpsnių paskirstymo Bendrijos oro uostuose bendrųjų taisyklių

COM(2009) 121 galutinis – 2009/0012 (COD)

2009/C 228/27

Taryba, vadovaudamasi Europos bendrijos steigimo sutarties 156 ir 175 straipsniais, 2009 m. kovo 19 d. nusprendė pasikonsultuoti su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu dėl

Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą iš dalies keičiantį Reglamentą (EEB) Nr. 95/93 dėl laiko tarpsnių paskirstymo Bendrijos oro uostuose bendrųjų taisyklių

Komitetas, remdamasis tuo, kad pasiūlymas yra visiškai priimtinas ir kad dėl jo Komitetas neturi pastabų, 452-ojoje plenarinėje sesijoje, įvykusioje 2009 m. kovo 24 – 25 d. (2009 m. kovo 24 d. posėdis), 140 narių balsavus už, 8 – prieš ir 14 susilaikius, nusprendė pateikti palankią nuomonę dėl siūlomo dokumento.

Briuselis, 2009 m. kovo 24 d.

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Mario SEPI