11.9.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 218/41


Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 87/372/EEB dėl dažnių juostų, kurios turi būti paliktos viešajam paneuropiniam koriniam skaitmeniniam antžeminiam judriajam ryšiui suderintai diegti Bendrijoje

COM(2008) 762 galutinis – 2008/0214 (COD)

2009/C 218/08

Taryba, vadovaudamasi Europos bendrijos steigimo sutarties 95 straipsniu, 2008 m. gruodžio 5 d. nusprendė pasikonsultuoti su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu dėl

Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 87/372/EEB dėl dažnių juostų, kurios turi būti paliktos viešajam paneuropiniam koriniam skaitmeniniam antžeminiam judriajam ryšiui suderintai diegti Bendrijoje

2008 m. gruodžio 2 d. Komiteto biuras pavedė Transporto, energetikos, infrastruktūros ir informacinės visuomenės skyriui organizuoti Komiteto darbą šiuo klausimu.

Kadangi darbas skubus, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas savo 451-ojoje plenarinėje sesijoje, įvykusioje 2009 m. vasario 25–26 d. (vasario 25 d. posėdis), pagrindiniu pranešėju paskyrė Bernardo HERNÁNDEZ BATALLER ir priėmė šią nuomonę 101 nariui balsavus už ir 1 susilaikius.

1.   Išvada

1.1

EESRK dar kartą išreiškia savo pritarimą ir paramą Komisijos pasiūlymui ir mano, kad, norint nustatyti laisvesnes 900 MHz dažnių juostos naudojimo sąlygas, reikalingas Bendrijos lygmens teisės aktas.

2.   Aplinkybės

2.1

2007 m. liepos 25 d. Komisija pateikė pasiūlymą dėl direktyvos, iš dalies keičiančios direktyvą 87/372/EEB (1), kuriuo siekta ES valstybėse narėse panaikinti 900 MHz juostos skyrimą GSM ryšiui, įvestą 1987 m. birželio 25 d. Tarybos direktyva 87/372/EEB dėl dažnių juostų, kurios turi būti paliktos viešajam paneuropiniam koriniam skaitmeniniam antžeminiam judriajam ryšiui suderintai diegti Bendrijoje.

2.2

Gerų sklidimo charakteristikų 900 MHz juosta aprėpia didesnius atstumus nei aukštesnio dažnio juostos, todėl ja šiuolaikines balso, duomenų ir įvairialypės informacijos paslaugas galima platinti mažiau gyvenamose ir kaimo vietovėse.

2.3

Pasiūlyme keliamas tikslas turėtų prisidėti prie iniciatyvos „i2010 – Europos informacinė visuomenė augimui ir užimtumui skatinti“ (2) tikslų ir užtikrinti didesnę konkurenciją naudojant 900 MHz juostą ir kitoms technologijoms – visa tai vartotojams turėtų suteikti didesnę pasiūlyti didesnę paslaugų ir technologijų pasirinkimo laisvę.

2.4

Remdamasi Sprendimu Nr. 676/2002/EB, Komisija pavedė Europos pašto ir telekomunikacijų administracijų konferencijai (CEPT) nustatyti ne tokias griežtas technines sąlygas. Atsižvelgiant į šį įgaliojimą, nustatytos sąlygos, grindžiamos principu, kad UMTS ir GSM technologijos gali kartu funkcionuoti 900 MHz juostoje, visiškai derančioje su jomis.

2.5

EESRK yra pateikęs palankią nuomonę (3) dėl šio pasiūlymo, manydamas, kad jo pritarimas paskatins diegti naujoves ir konkurencingumą, padės didinti konkurenciją telekomunikacijų rinkoje ir užtikrinti didesnes vartotojų pasirinkimo galimybes.

2.6

Po diskusijų dėl teisėkūros proceso 2008 m. lapkričio 19 d. Komisija pateikė naują pasiūlymą priimti direktyvą (4) dėl Direktyvos 87/372/EEB pakeitimo.

3.   Komisijos pasiūlymas

3.1

Dabartinėje direktyvoje reikalaujama, kad valstybės narės visas 890–915 MHz ir 935–960 MHz dažnių juostas paliktų GSM ryšiui. Dėl šio apribojimo minėtų dažnių juostų negalima naudoti kitoms nei GSM europinėms sistemoms, kuriomis galima teikti pažangias sąveikias balso, duomenų ir įvairialypės informacijos paslaugas naudojant didelės spartos plačiajuostį ryšį. Šios naujos paneuropinės sistemos, pavyzdžiui, UMTS sistema, suteikia didesnes galimybes nei GSM sistema ir per dvidešimt metų nuo GSM direktyvos priėmimo dėl technologijų pažangos tapo perspektyvios.

3.2

Nustačius laisvesnes 900 MHz spektro juostos naudojimo sąlygas, gali būti iškreipta konkurencija, ypač tais atvejais, kai 900 MHz juostoje spektras neskirtas tam tikriems judriojo ryšio operatoriams, todėl išlaidų ir efektyvumo požiūriu tie operatoriai galėtų atsidurti nepalankioje padėtyje, palyginti su operatoriais, galėsiančiais ta juosta teikti 3G paslaugas.

3.3

Pasiūlyme „GSM sistema“ apibrėžiama kaip „elektroninių ryšių tinklas, kuris atitinka ETSI paskelbtus GSM standartus, ypač EN 301 502 ir EN 301 511“, o „UMTS sistema“ – kaip „elektroninių ryšių tinklas, kuris atitinka ETSI paskelbtus UMTS standartus, ypač EN 301 908-1, EN 301 908-2, EN 301 908-3 ir EN 301 908-11“.

3.4

Laikydamosi elektroninių ryšių teisinio reguliavimo pagrindų ir visų pirma 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2002/20/EB (5), valstybės narės gali iš dalies pakeisti ir (arba) persvarstyti spektro naudojimo teises ir turi reikiamų priemonių prireikus kreiptis dėl galimo konkurencijos iškreipimo. Jos taip pat turi taikyti tinkamas priemones ir visų pirma nustatyti, ar įgyvendinant siūlomą direktyvą nebūtų iškreipiama konkurencija atitinkamose judriųjų telekomunikacijų rinkose.

4.   Bendrosios pastabos

4.1   EESRK dar kartą patvirtina remiąs Komisijos pasiūlymą, kadangi, norint liberalizuoti 900 MHz dažnių juostos naudojimą, reikalinga Bendrijos lygmens teisės akto iniciatyva.

4.1.1   Šis pasiūlymas padės padidinti konkurenciją vidaus rinkoje ir sustiprins Europos Sąjungos ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą, kadangi, naudojant tinkamas nešlių atskyrimo vertes, UMTS tinklus bus galima diegti miestuose, priemiesčiuose ir kaimo vietovėse greta GSM/900/1800 tinklų.

4.2   Tai, kad valstybės narės galės priemones naudoti „ex ante“ dar nesant elektroninių komunikacijų reguliavimo bazei ir persvarstyti valstybių narių išduodamas spektro naudojimo teises bei jas perskirstyti kovojant su konkurencijos iškreipimu, patvirtina tokių priemonių tinkamumą. EESRK tai jau yra nurodęs nagrinėdamas elektroninių komunikacijų reguliavimo pagrindą. Atsižvelgdamas į skaidrumo reikalavimą, EESRK primena, kad prieš priimant tokio pobūdžio priemones būtina nustatyti visuomenės informavimo terminus.

4.3   Pasiūlyme numatyta tvarka turėtų atnešti naudos visam elektroninių telekomunikacijų sektoriui ir padėti sukurti atvirą ir konkurencingą rinkų sistemą, paspartinti pramonės prisitaikymą prie struktūrinių pokyčių ir skatinti kurti aplinką, palankią iniciatyvumui ir visos Europos Sąjungos įmonių, ypač mažųjų ir vidutinių, vystymuisi.

4.4   Be to, vartotojams turėtų būti naudingas lankstesnis belaidžio elektroninio ryšio radijo dažnių spektro valdymas vadovaujantis Elektroninių ryšių paslaugų belaidės prieigos politikos (angl. WAPECS) (6) metodu, kadangi, kaip pabrėžė EESRK, laikantis tokio požiūrio, įtvirtinamas technologijų ir paslaugų neutralumo principas kaip strateginis tikslas siekiant lankstesnio ir veiksmingesnio radijo dažnių naudojimo.

4.5   Galiausiai EESRK tikisi, kad šio pasiūlymo įgyvendinimas padės skatinti užimtumą, gerinti gyvenimo ir darbo sąlygas ir siekti laipsniško jų suvienodinimo, užtikrinti tinkamą socialinę apsaugą, socialinį dialogą ir plėtoti žmogiškuosius išteklius, leisiančius pasiekti ilgalaikį aukšto lygio užimtumą.

Briuselis, 2009 m. vasario 25 d.

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto

pirmininkas

Mario SEPI


(1)  Pasiūlymas priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, kuria panaikinama Tarybos direktyva 87/372/EEB dėl dažnių juostų, kurios turi būti paliktos viešajam paneuropiniam koriniam skaitmeniniam antžeminiam judriajam ryšiui suderintai diegti Bendrijoje. COM(2007) 367.

(2)  COM(2005) 229 galutinis.

(3)  CESE nuomonė „GSM direktyvos panaikinimas“, OL C 151, 2008 6 17, p. 25-27. Nuomonė priimta 2008 m. sausio 16–17 d. plenarinėje sesijoje. Pranešėjas B. Hernández Bataller.

(4)  Pasiūlymas priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 87/372/EEB dėl dažnių juostų, kurios turi būti paliktos viešajam paneuropiniam koriniam skaitmeniniam antžeminiam judriajam ryšiui suderintai diegti Bendrijoje, COM (2008) 762 galutinis.

(5)  2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/20/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų leidimo. OL L 108, 2002 4 24, p. 21.

(6)  Angl. Wireless Access Policy for Electronic Communications Services (Elektroninių ryšių paslaugų belaidės prieigos politika).