15.1.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 9/5


Konkurenciją ribojančios veiklos ir dominuojančių padėčių patariamojo komiteto nuomonė, pareikšta 2007 m. rugsėjo 17 d. vykusiame posėdyje, dėl sprendimo projekto byloje COMP/B-1/37.966 — Distrigaz

(2008/C 9/03)

1.

Patariamojo komiteto nariai sutinka su Komisijos išankstiniame vertinime išdėstytais rūpimais klausimais dėl „Distrigaz“ ilgalaikių dujų tiekimo sutarčių, kuriomis kitiems dujų tiekėjams atimama galimybė patekti į rinką.

2.

Patariamojo komiteto nariai sutinka, kad nagrinėjama veikla galėjo daryti įtaką valstybių narių tarpusavio prekybai.

3.

Patariamojo komiteto nariai sutinka, kad įmonė „Distrigaz“, siūlydama įsipareigojimus, pakankamai atsižvelgė į Komisijos išankstiniame vertinime išdėstytus jai rūpimus klausimus.

4.

Patariamojo komiteto nariai sutinka, kad „Distrigaz“ siūlomi įsipareigojimai apima tik tai, kas tinkama ir būtina, siekiant užtikrinti, kad kitiems dujų tiekėjams nebūtų sudaromos kliūtys patekti į rinką dėl to, kad jos neturi galimybės patekti į atitinkamas rinkas.

5.

Patariamojo komiteto nariai sutinka, kad „Distrigaz“ privalo vykdyti savo įsipareigojimus iki 2010 m. gruodžio 31 d.

6.

Patariamasis komitetas rekomenduoja paskelbti jo nuomonę Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.