31.5.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 134/20


Prancūzijos atlikti su viešaja paslauga susijusių įsipareigojimų dėl reguliariojo oro susisiekimo tarp Rennes ir Mulhouse miestų pakeitimai

(Tekstas svarbus EEE)

(2008/C 134/09)

1.

Prancūzija nusprendė pakeisti su viešaja paslauga susijusius įsipareigojimus dėl reguliariojo oro susisiekimo tarp Rennes (Saint-Jacques) ir Bâle-Mulhouse oro uostų, apie kuriuos pagal 1992 m. liepos 23 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2408/92 dėl Bendrijos oro vežėjų patekimo į Bendrijos vidaus oro maršrutus 4 straipsnio 1 dalies a punktą paskelbta 2006 m. kovo 2 d. Europos Sąjungos oficialiame leidinyje C 52.

2.

Minėtų įsipareigojimų 2 punkte nurodytas minimalaus skrydžių dažnumo įsipareigojimas pakeičiamas taip:

„Paslaugos turi būti teikiamos vykdant ne mažiau kaip du reisus per dieną pirmyn ir atgal ryte ir vakare nuo pirmadienio iki ketvirtadienio ir vieną reisą pirmyn ir atgal penktadienį (grįžtant vakare), 220 dienų per metus, išskyrus valstybinių švenčių dienas“.