52008PC0809
[pic] | EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA |

Briuselis, 3.12.2008

KOM(2008) 809 galutinis

2008/0240 (COD)

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA

dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo

(nauja redakcija)

{SEK(2008) 2930}{SEK(2008) 2931}

ê .

AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

Pasiūlymo aplinkybės |

110 | Pasiūlymo pagrindas ir tikslai Direktyva 2002/95/EB (Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo direktyva) siekiama apriboti pavojingų medžiagų naudojimą elektros ir elektroninėje įrangoje ir prisidėti prie žmonių sveikatos apsaugos bei aplinkos apsaugai priimtino elektros ir elektroninės įrangos atliekų naudojimo ir šalinimo. Ji persvarstoma dėl dviejų pagrindinių priežasčių. 1. Komisija yra įsipareigojusi sukurti geresnę reglamentavimo aplinką, t. y. priimti paprastus, suprantamus, veiksmingus ir įvykdomus teisės aktus. Reglamentavimo aplinka turi įtakos įmonių konkurencingumui ir jų gebėjimui plėtoti verslą bei kurti naujas darbo vietas. Geresnio reglamentavimo siekis yra svarbus ES ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo partnerystės (Lisabonos) strategijos elementas. Direktyvą galima patobulinti, kad būtų lengviau ją įgyvendinti ir taikyti bei kad ji labiau derėtų su kitais teisės aktais. 2. Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo direktyvoje Komisija raginama persvarstyti direktyvoje numatytas priemones, visų pirma siekiant į taikymo sritį įtraukti dvi naujas įrangos kategorijas (8 ir 9 kategorijas: medicinos prietaisus ir stebėjimo bei kontrolės prietaisus) ir pritaikyti draudžiamų medžiagų sąrašą. Pasiūlymo tikslai – turėti aiškesnę direktyvą, kurią būtų paprasčiau taikyti ir būtų galima geriau įgyvendinti nacionaliniu lygmeniu, derinti jos nuostatas su technikos ir mokslo pažanga bei su kitais Bendrijos teisės aktais. |

120 | Bendrosios aplinkybės Dėl neaiškiai apibrėžtos taikymo srities, nepakankamai aiškių teisinių nuostatų ir apibrėžčių, produkto atitikties traktavimo skirtumų valstybėse narėse ir galimo direktyvoje ir kituose ES teisės aktuose, pavyzdžiui, REACH reglamente, nustatytos tvarkos dubliavimosi be reikalo padidėja administracinės sąnaudos. Jei Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo direktyva nebus persvarstyta, aplinkosauginė teisės aktų nauda nebus optimali; gamintojams ir toliau liks neaiškūs atitikties Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo direktyvai įrodymo teisiniai reikalavimai, o direktyvos vykdymo metodika 27 valstybėse narėse ir toliau skirsis, taigi ir administracinė našta liks tokia pati arba išaugs. |

130 | Pasiūlymo srityje taikomos nuostatos Su pasiūlymu susiję teisės aktai yra pati Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo direktyva. |

140 | Derėjimas su kitomis Europos Sąjungos politikos sritimis ir tikslais Persvarstyta Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo direktyva geriau papildytų kitus Bendrijos teisės aktus: gaminių pardavimo priemonių paketą[1] teisiniu aspektu (dėl apibrėžčių ir vykdymo), REACH reglamentą[2] (dėl medžiagų naudojimo), Ekologinio projektavimo direktyvą[3] (dėl elektros ir elektroninės įrangos (EEĮ) projektavimo) bei su EEĮ atliekų tvarkymu susijusius teisės aktus ir labiau su jais derėtų. Be to, siekiama sumažinti administracinę naštą ir padidinti Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo direktyvos ekonominį veiksmingumą. |

Konsultacijos su suinteresuotosiomis šalimis ir poveikio vertinimas |

Konsultacijos su suinteresuotosiomis šalimis |

211 | Konsultacijų metodai, pagrindiniai tiriamieji sektoriai ir bendras respondentų apibūdinimas Interneto svetainėje EUROPA buvo surengtos dvi suinteresuotųjų subjektų konsultacijos. Per pirmąją konsultaciją (2007 m. kovo 22 d. – gegužės 22 d.) buvo raginama pateikti komentarus ir informaciją dėl galimo Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo direktyvos persvarstymo temų. Antrosios konsultacijos (2007 m. gruodžio 13 d. – 2008 m. vasario 13 d.) pagrindinis tikslas buvo sužinoti suinteresuotųjų subjektų nuomonę ir gauti informacijos apie per pirmąją konsultaciją pasiūlytas politines pasirinktis. |

212 | Atsakymų santrauka ir kaip į juos atsižvelgta Per konsultacijas gauta pačių įvairiausių suinteresuotųjų subjektų iš labai skirtingų geografinių vietovių nuomonių, kurių apimtis ir kokybė taip pat labai skyrėsi. Per pirmąją konsultaciją (49 respondentai) pramonės sektoriaus suinteresuotieji subjektai labiausiai akcentavo paprastesnio ir suderinto įgyvendinimo (ypač dėl taikymo srities ir atitikties įrodymo) ir spartesnio išimčių darymo poreikį. NVO pageidavo, kad direktyva būtų naudingesnė aplinkai ir žmonių sveikatai. Per antrąją konsultaciją (62 respondentai) suinteresuotieji subjektai pateikė išsamius atsakymus, kuriai pasirinkčiai jie teikia pirmenybę ir ką mano apie būsimą Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo direktyvos kryptį apskritai. Buvo pasiūlymų laipsniškai panaikinti Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo direktyvą ir pavojingų medžiagų tvarkymo nuostatas perkelti į REACH reglamentą, tačiau didžioji suinteresuotųjų subjektų dauguma tokiai idėjai nepritarė. Apskritai suinteresuotieji subjektai pateikė įvairių pasiūlymų, kaip paaiškinti sąvokas ir sumažinti neaiškumų. |

213 | Konsultacijų rezultatai pateikiami interneto svetainėje adresu http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/events_rohs2_en.htm. |

Tiriamųjų duomenų rinkimas ir naudojimas |

221 | Susijusios mokslo ir (arba) tiriamųjų duomenų sritys 2006 m. atliktas tyrimas[4] dėl galimybės į direktyvos taikymo sritį įtraukti medicinos prietaisus ir stebėjimo bei kontrolės prietaisus, kaip numatyta Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo direktyvos 6 straipsnyje. 2008 m. birželį pabaigtas tyrimas, kurio metu tirta galimybė ir poreikis Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo direktyva reglamentuoti papildomas pavojingas medžiagas, kaip numatyta Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo direktyvos 4 straipsnio 3 dalyje ir 6 straipsnyje. 2008 m. liepą sudaryta viešųjų paslaugų pirkimo sutartis siekiant Komisijos tarnyboms padėti techniniais poveikio vertinimo klausimais. 2008 m. balandį baigtas tyrimas[5], kurio metu nagrinėti su inovacijomis ir konkurencija susiję EEĮ atliekų ir Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo direktyvų persvarstymo aspektai. Dekabromo difenileteris (deka BDE) yra vienintelė medžiaga, kuri neseniai patikimai moksliškai ištirta siekiant nustatyti, ar ją reikia drausti naudoti. 2002 m. Pavojingų medžiagų naudojimo ribojimo direktyva uždrausta naudoti deka BDE elektros ir elektroninėje įrangoje. 2005 m. Komisijos sprendimu 2005/717/EB[6] padaryta deka BDE naudojimo ribojimo išimtis. 2008 m. balandžio 1 d. Europos Teisingumo Teismas panaikino išimties galiojimą, tačiau leido ją dar taikyti iki 2008 m. birželio 30 d. imtinai[7]. Taigi nuo 2008 m. liepos 1 d. vėl galioja pirminis deka BDE naudojimo draudimas. Šiame pasiūlyme deka BDE yra įtraukta į draudžiamų medžiagų sąrašą (IV priedas). Lieka abejonių dėl šios medžiagos toksiškumo ir skilimo į kitas pavojingas medžiagas (junginyje nelikus bromo, jis virsta PBT (patvaria, bioakumuliacine ir toksiška) ir (arba) į vPvB (labai patvaria ir labai bioakumuliacine) medžiaga). Rizikos vertinimo išvadose teigiama, kad daugiau rizikos mažinimo priemonių negu jau taikoma siekiant sumažinti pavojų vartotojams, žmonių sveikatai (fizikinės ir cheminės savybės), atmosferai ir nuotekų valymo įrenginiuose gyvenantiems mikroorganizmams imtis nereikia, o pavojų darbuotojams, per aplinką veikiamiems žmonėms ir vandens bei sausumos ekosistemoms reikia papildomai ištirti ir (arba) surinkti apie ją daugiau informacijos, kad būtų galima tinkamai apibūdinti nerimą keliančias šios medžiagos bioakumuliacines bei toksines savybes ir jos patvarumą.[8] Komisijos reglamente Nr. 565/2006 reikalaujama atlikti daugiau tyrimų siekiant įvertinti medžiagos keliamą riziką, įskaitant jos neurotoksinį poveikį vystymuisi, atlikti žmogaus biologinio stebėjimo ir aplinkos stebėjimo programas.[9] Naudojant deka BDE elektros ir elektroninėje įrangoje kylanti rizika pasirodė esanti dar rimtesnė, neseniai sužinojus[10] apie nekontroliuojamą atliekų šalinimą ES ir dar daugiau – apie neteisėtą EEĮ atliekų pardavimą šalims, kuriose atliekų tvarkymas neatitinka standartų. Vartotojų pramonės įmonės gali prašyti laikinos naudojimo apribojimo išimties pagal šio pasiūlymo 5 straipsnio 1 dalies b punkto kriterijus. Kaip teigiama šio pasiūlymo 7 konstatuojamojoje dalyje, šiuo metu taikomas naudojimo apribojimas bus nuolat persvarstomas ir prireikus koreguojamas atsižvelgiant į naują techninę ir mokslinę informaciją. |

222 | Taikyti metodai Pirmiau minėtiems tyrimams atlikti naudoti įvairūs metodai: apklausos, informacijos paieška literatūroje, klausta pramonės atstovų ir valstybių narių vykdymo užtikrinimo institucijų nuomonės. Be to, rengti techniniai seminarai su suinteresuotaisiais subjektais. |

223 | Pagrindinės organizacijos ir (arba) ekspertai, su kuriais konsultuotasi Pramonininkų federacijos ir atskiros bendrovės, NVO ir valstybės narės. |

2249 | Gautų ir panaudotų rekomendacijų santrauka |

225 | Pagrindinės gautos ir panaudotos rekomendacijos – tai suderinti reikalavimus, aiškiau išdėstyti ir supaprastinti direktyvą, patobulinti išimčių suteikimo tvarką ir į taikymo sritį įtraukti medicinos prietaisus bei stebėjimo ir kontrolės prietaisus. |

226 | Priemonės, kuriomis siekiama supažindinti visuomenę su ekspertų nuomone Galutinės ataskaitos skelbiamos interneto svetainėje EUROPA. |

230 | Poveikio vertinimas Tarp nagrinėtų pasirinkčių buvo: taikymo srities ir apibrėžčių neaiškinti ir nepapildyti; panaikinti visą direktyvą; panaikinti dekabromo difenileterio (deka BDE) draudimą ir išplėsti ribojamų medžiagų sąrašą. Jos atmestos, nes įvertinus poveikį paaiškėjo, kad pasirinkus šias pasirinktis direktyvos persvarstymo nauda nebūtų optimali arba numatomos išlaidos būtų didesnės negu numatoma nauda. Rekomenduojama aiškiau išdėstyti tam tikras nuostatas, įtraukti su vykdymu susijusias nuostatas, jei įmanoma, suderinti nuostatas su kitais Bendrijos teisės aktais, pavyzdžiui, REACH reglamentu, pritaikyti išimčių suteikimo tvarką ir į taikymo sritį įtraukti dvi naujas įrangos kategorijas. Tikimasi teigiamo aplinkosauginio (sumažės iš medicinos prietaisų ir stebėjimo bei kontrolės prietaisų į aplinką išmetamų pavojingų medžiagų kiekis; rinkoje sumažės direktyvos reikalavimų neatitinkančių gaminių kiekis) ir ekonominio (sumažės administracinė našta, bus išvengta procedūrų dubliavimo, padaugės teisinio aiškumo) poveikio. |

231 | Pasiūlymo poveikis buvo įvertintas, kaip numatyta Komisijos darbo ir teisės aktų leidybos programoje. |

Teisiniai pasiūlymo aspektai |

305 | Siūlomų veiksmų santrauka Reikia pažymėti, kad pagrindiniai šios direktyvos tikslai ir mechanizmai lieka nepakitę. Svarbiausias tikslas – kad tam tikros pavojingos medžiagos nebūtų naudojamos elektros ir elektroninėje įrangoje; jei tai kol kas neįmanoma, daromos išimtys. Jokių naujų medžiagų uždrausti nesiūloma. Siūlomi šie pagrindiniai pakeitimai: 2 straipsnis (taikymo sritis). Direktyva papildoma dviem naujais su taikymo sritimi susijusiais priedais: pirmajame apibūdinamos gaminių kategorijos, o antrajame (kurį Komisija gali keisti) pateikiami privalomi kiekvienos kategorijos gaminių sąrašai. Suderinus taikymo sritį pagerėtų direktyvos įgyvendinimas ir sumažėtų administracinė našta. Į taikymo sritį įtraukti medicinos prietaisai ir stebėjimo bei kontrolės prietaisai siekiant, kad juose būtų naudojama mažiau pavojingų medžiagų ir taip būtų pagerinta aplinkos ir žmonių sveikatos apsauga, tačiau tai daroma apgalvotai, vengiant neigiamo socialinio ir ekonominio poveikio. 3 straipsnis (apibrėžtys). Su ūkinės veiklos vykdytojais susijusios apibrėžtys suderintos su Gaminių pardavimo priemonių pakete pateiktomis apibrėžtimis bei naujai įtrauktos tokios apibrėžtys kaip „medicinos prietaisas“ ir „homogeninė medžiaga“. Suderinus apibrėžtis su kitais susijusiais Bendrijos teisės aktais padaugėja teisinio aiškumo ir sumažėja administracinės išlaidos. 4 straipsnis (draudimas naudoti medžiagas). Siekiant išvengti skuboto įrangos naudojimo nutraukimo, nustatytos draudžiamų naudoti medžiagų didžiausios koncentracijos vertės (į direktyvą įtraukiant Komisijos sprendimo nuostatas) ir leidžiama naudoti reikalavimų neatitinkančias atsargines dalis įrangoje, kuriai taikoma išimtis jos pateikimo rinkai metu; taip pat įterpiamas naujas priedas, kuriame nustatoma, kad išimtys naujoms gaminių kategorijoms (medicinos prietaisams ir stebėjimo bei kontrolės prietaisams) taikomos tais atvejais, kai prietaisų dalių pakeisti neįmanoma; galiausiai nustatoma naujų medžiagų naudojimo uždraudimo tvarka, laikantis REACH metodikos, siekiant užtikrinti darną ir kuo didesnę sąveiką su darbu, jau nuveiktu pagal cheminių medžiagų teisės aktus. Išsamios šio proceso taisyklės bus parengtos komitologijos tvarka. Rengdama tokias taisykles Komisija teiks pirmenybę Europos cheminių medžiagų agentūros turimiems moksliniams duomenims. Komisija visų pirma prašys Cheminių medžiagų agentūros įvertinti atitinkamas chemines medžiagas. 5 straipsnis (išimčių suteikimo tvarka). Nustatoma, kad išimtys gali būti taikomos ne daugiau kaip 4 metus, taip siekiant paskatinti pakaitalų paiešką, suteikti teisinio aiškumo ir įrodymo prievolę perkelti pareiškėjui kaip ir REACH reglamente. Įtraukiami nauji išimčių suteikimo kriterijai (tokie kaip pakaitalų buvimas ir patikimumas) siekiant atsižvelgti į platesnius socialinius ir ekonominius aspektus; Komisijai suteikiamas įgaliojimas nustatyti pareiškėjams taikomas išsamias prašymo suteikti išimtį pateikimo taisykles, kurios palengvintų ir paspartintų nagrinėjimo procedūrą. 6–8 straipsniai yra nauji. Juose, siekiant darnos su Gaminių prekybos priemonių paketu, nustatomi gaminio atitikties vertinimo reikalavimai ir rinkos priežiūros mechanizmai. Reikalavimų neatitinkančių gaminių skaičiaus mažinimas griežtinant ir derinant rinkos priežiūrą yra ekonomiškai veiksmingas direktyvos naudos aplinkai didinimo būdas; o suderinus atitikties vertinimo reikalavimus padidinamas teisinis aiškumas valstybėms narėms ir gamintojams bei sumažinamos jų administracinės sąnaudos. |

310 | Teisinis pagrindas Sutarties 95 straipsnis. |

320 | Subsidiarumo principas Subsidiarumo principas taikomas tiek, kiek pasiūlymas nepriklauso išimtinei Bendrijos kompetencijai. |

Šio pasiūlymo tikslų valstybės narės negali pasiekti tinkamai dėl šių priežasčių: |

321 | elektros ir elektroninių gaminių bei jų laisvo judėjimo vidaus rinkoje daromas poveikis aplinkai priklauso bendrai Bendrijos ir valstybių narių kompetencijai; |

323 | jei valstybės narės imsis iniciatyvos pavieniui, aplinkos apsauga bus mažesnė ir gali kilti problemų vidaus rinkoje. |

Pasiūlyme iškeltus tikslus galima lengviau pasiekti veikiant Bendrijos lygmeniu, kadangi: |

324 | problemų pobūdis tarpvalstybinis, todėl dera jas spręsti Bendrijos lygmeniu; visoje Bendrijoje suderinus gamintojams ir valdžios institucijoms taikomus reikalavimus padidės rentabilumas, bus skatinamas paprastinimas; |

325 | poreikis dar labiau suderinti Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo direktyvos reikalavimus gali būti patenkintas tik išdėstant direktyvą nauja redakcija; ES teisės aktai gali būti paprastinami tik Bendrijos lygmeniu; |

326 | pavieniai nacionaliniai su pavojingų medžiagų naudojimo apribojimu susiję administraciniai reikalavimai padidintų gamintojų patiriamas atitikties sąnaudas; |

327 | nauja teisės akto redakcija yra neatsiejama geresnės Bendrijos reglamentavimo aplinkos kūrimo dalis. |

Todėl pasiūlymas atitinka subsidiarumo principą. |

Proporcingumo principas Pasiūlymas atitinka proporcingumo principą dėl toliau nurodytų priežasčių: |

331 | siūloma priemonė yra galiojančios direktyvos nuostatų, kurias nurodė Taryba ir Europos Parlamentas, išdėstymas nauja redakcija. Išdėstymas nauja redakcija taip pat yra paprastinimo proceso dalis, be to, teisės aktas tampa labiau suderintas ir geriau susietas su kitais tiems patiems gaminiams taikomais Bendrijos teisės aktais; |

332 | dėl aiškesnės taikymo srities ir apibrėžčių, naujų suderintų su vykdymu susijusių nuostatų ir išimčių suteikimo tvarkos patobulinimo padaugės teisinio aiškumo ir sumažės administracinės sąnaudos. |

Pasirinktos priemonės |

341 | Siūloma priemonė – direktyva. |

342 | Kitos priemonės būtų netinkamos dėl šių priežasčių: siūloma priemonė yra galiojančios direktyvos išdėstymas nauja redakcija; į ją įtraukiami reikiami rekomendacinių dokumentų elementai, nes nuspręsta, kad direktyva ir dokumentai tarpusavyje dera nepakankamai. Vien savireguliavimo nepakaktų politiniams tikslams pasiekti; direktyvos panaikinimo pasirinktis buvo išnagrinėta ir atmesta atliekant poveikio vertinimą. |

Poveikis biudžetui |

409 | Pasiūlymas Bendrijos biudžetui poveikio neturi. |

Papildoma informacija |

510 | Paprastinimas |

511 | Pasiūlyme numatytas teisės aktų paprastinimas: valdžios institucijų (ES arba nacionalinių) administracinių procedūrų paprastinimas; privačių šalių administracinių procedūrų paprastinimas. |

512 | Aiškiau išdėstomos apibrėžtys ir taikymo sritis; suderinamas gaminių atitikties vertinimas ir rinkos priežiūra; išimčių suteikimo tvarka padaroma veiksmingesnė ir pritaikoma prie technikos ir mokslo pažangos. |

513 | Struktūrinis rinkos priežiūros institucijų ir jų veiklos (įskaitant informacijos mainus) koordinavimas, aiškesnis taikymo srities ir apibrėžčių išdėstymas bei išimčių suteikimo tvarkos supaprastinamas padės valdžios institucijoms įgyvendinti ir taikyti šią direktyvą. |

514 | Aiškesnis taikymo srities ir apibrėžčių išdėstymas leis lengviau nuspręsti, ar konkrečiam gaminiui taikoma direktyva, ar ne, ir kokių priemonių reikia imtis atitikčiai užtikrinti; atitikties vertinimo procedūrų suvienodinimas gamintojams suteikia teisinio aiškumo, kokius atitikties įrodymus jie turi pateikti valdžios institucijoms visoje Bendrijoje. |

515 | Pasiūlymas įtrauktas į Komisijos tęstinę acquis communautaire atnaujinimo ir paprastinimo programą ir jos Darbo ir teisėkūros programą žymimuoju numeriu 2008/ENV/001. |

520 | Galiojančio teisės akto išdėstymas nauja redakcija Priėmus pasiūlymą šiuo metu galiojantis teisės aktas, tai yra Direktyva 2002/95/EB, bus išdėstytas nauja redakcija. Kadangi Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo direktyvos V priedas, kuriame išvardijamos 4 straipsnio 1 dalyje nustatyto medžiagų naudojimo draudimo išimtys, reguliariai atnaujinamas komitologijos tvarka, suderinant jį su technikos ir mokslo pažanga, šis priedas į pasiūlymą neįtraukiamas. |

Persvarstymo, pakeitimo, laikino galiojimo sąlyga |

531 | Pasiūlyme persvarstymo sąlyga nenumatyta. Tačiau Komisija atidžiai stebės, ar nekyla poreikis šią direktyvą persvarstyti, atsižvelgdama į peržiūros, kuri bus atlikta pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 138 straipsnio 6 dalį, rezultatus. |

550 | Atitikties lentelė Valstybės narės privalo Komisijai pateikti direktyvą nacionalinių teisės aktų, kuriais perkeliama ši direktyva, tekstus ir tų nuostatų bei šios direktyvos atitikties lentelę. |

560 | Europos ekonominė erdvė Siūlomas teisės aktas yra susijęs su Europos ekonomine erdve, todėl turėtų būti taikomas ir jai. |

ê 2002/95/EB (pritaikytas)

2008/0240 (COD)

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA

dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo

(nauja redakcija) (Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS SĄJUNGOS PARLAMENTAS IR TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 95 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą[11],

atsižvelgdami į Ö Europos Õ Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[12],

atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę[13],

Sutarties 251 straipsnyje nustatyta tvarka[14], atsižvelgdami į 2002 m. lapkričio 8 d. Taikinimo komiteto patvirtintą jungtinį tekstą,

kadangi:

ò naujas

1. (1) 2003 m. sausio 27 d. Direktyva 2002/95/EB dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo[15] turi būti iš esmės pakeista. Siekiant aiškumo minėta direktyva turėtų būti išdėstyta nauja redakcija.

ê2002/95/EB

(21) Skirtumai tarp valstybių narių priimtų įstatymų ar administracinių priemonių dėl pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo gali sudaryti kliūtis prekybai ir iškreipti konkurenciją Bendrijoje, ir taip tiesiogiai paveikti vidaus rinkos sukūrimą ir veikimą funkcionavimą. Todėl būtina suderinti šios srities valstybių narių įstatymus ir prisidėti prie žmonių sveikatos apsaugos ir aplinkai nekenksmingo elektros ir elektroninės įrangos atliekų naudojimo utilizavimo ir šalinimo laidojimo.

ê 2002/95/EB (pritaikytas)

ð naujas

(3)(2) 2000 m. gruodžio 7, 8 ir 9 d. susitikime Nicoje Europos Vadovų Taryba ð Direktyvoje 2002/95/EB numatyta, kad Komisija persvarsto direktyvos nuostatas, visų pirma, kad galėtų į jos taikymo sritį įtraukti tam tikrų kategorijų įrangą ir išnagrinėtų, ar reikia medžiagų sąrašą suderinti su mokslo pažanga, atsižvelgiant į atsargumo principą, kaip ï patvirtintao 2000 m. gruodžio 4 d. Tarybos rezoliucijojeą dėl atsargumo principo.

(3) 1996 m. liepos 30 d. Komisijos komunikatas dėl Bendrijos atliekų tvarkymo strategijos persvarstymo pabrėžia poreikį sumažinti pavojingų medžiagų kiekį atliekose ir nurodo visos Bendrijos taisyklių, ribojančių tokių medžiagų kiekį gaminiuose ir gamybos procesuose, potencialius privalumus.

(4) 1988 m. sausio 25 d. Tarybos rezoliucija dėl Bendrijos veiksmų programos kovai su aplinkos tarša kadmiu[16] ragina Komisiją nedelsiant imtis rengti specialias priemo nes tokiai programai. Žmonių sveikata taip pat turi būti saugoma ir todėl turėtų būti įgyvendinta bendra strategija, kuri visų pirma apribotų kadmio naudojimą ir paskatintų ieškoti pakaitalų. Rezoliucija pabrėžia, kad naudoti kadmį turėtų būti leista tik tuomet, kai tinkamų ir saugesnių alternatyvų nėra.

(4)(5) Turima informacijosa rodo, kad atliekų tvarkymo sunkumams, susijusiems su nagrinėjamais sunkiaisiais metalais ir antipirenais, sumažinti būtinos elektros ir elektroninės įrangos (EEĮ) atliekų (EEĮA) surinkimo, apdorojimo, perdirbimo ir pašalinimo priemonės, kaip nurodyta 2003 m. sausio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos dDirektyvoje 2002/96/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų[17]. Nepaisant šių priemonių, nemažai EEĮA atliekų tebebus randama pašalintų įprastu būdu esamuose laidojimų maršrutuose. Net jei EEĮA atliekos būtų surenkamos atskirai ir perduodamos perdirbti, jose esantis gyvsidabris, kadmis, švinas, chromas VI, PBB ir PBDE greičiausiai keltų pavojų sveikatai ir aplinkai.

(5)(6) Atsižvelgiant į techninesį ir ekonominesį tinkamumą galimybes, ð taip pat ir mažųjų bei vidutinių įmonių (MVĮ), ï, veiksmingiausias būdas užtikrinti žymų didelį su tomis medžiagomis susijusio pavojaus sveikatai ir aplinkai sumažinimą, kuriuo galėtų būti pasiektas pasirinktas apsaugos lygis Bendrijoje, yra tų medžiagų pakeitimas elektros ir elektroninėje įrangoje saugiomis arba saugesnėmis medžiagomis. Apribojus šių pavojingų medžiagų naudojimą greičiausiai pagerėtų EEĮA atliekų perdirbimo galimybės ir ekonominis pelningumas ir sumažėtų neigiamas poveikis perdirbimo įmonių dirbančiųjų sveikatai.

(6)(7) Šia direktyva reglamentuojamos medžiagos yra gerai ištirtos ir įvertintos moksliškai ir joms taikytos įvairios priemonės Bendrijos ir tarptautiniu Ö nacionaliniu Õ lygiu.

(7)(8) Rengiant Ššioje direktyvoje numatytasomis priemonesėmis atsižvelgtaiama į esamas tarptautines gaires ir rekomendacijas, jos paremtos turima mokslo ir technine informacija. Priemonės yra būtinos pasirinktam žmonių ir gyvūnų sveikatos ir bei aplinkos apsaugos lygiui pasiekti, atsižvelgiant į pavojus, kurie galėtų kilti Bendrijoje nesiimant priemonių. Priemones reikia stebėti ir, prireikus, pakoreguoti atsižvelgiant į turimą techninę ir mokslinę informaciją.

ò naujas

(8) Ši direktyva papildo bendruosius Bendrijos teisės aktus dėl atliekų tvarkymo, tokius kaip Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/[…]/EB dėl atliekų.

(9) 2005 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/32/EB, nustatanti ekologinio projektavimo reikalavimų energiją vartojantiems gaminiams nustatymo sistemą[18], leidžiama nustatyti specialius energiją vartojančių gaminių, kuriems gali būti taikoma ir ši direktyva, ekologinio projektavimo reikalavimus. Direktyva 2005/32/EB ir pagal ją priimtos įgyvendinimo priemonės nepažeidžia Bendrijos teisės aktų dėl atliekų tvarkymo.

ê 2002/95/EB (pritaikytas)

ð naujas

(10)(9) Ši direktyva turėtų būti taikoma nepažeidžiant Bendrijos teisės aktų dėl saugos ir sveikatos reikalavimų ir specialių Bendrijos atliekų tvarkymo teisės aktų, visų pirma – √ 2006 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/66/EB dėl baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų ∏ 1991 m. kovo 18 d. Tarybos direktyvos 91/157/EEB dėl baterijų ir akumuliatorių, turinčių tam tikrų pavojingų medžiagų[19] ð ir 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų[20] .ï

ê 2002/95/EB (pritaikytas)

ð naujas

(11)(10)Reikia atsižvelgti į elektros ir elektroninės įrangos be sunkiųjų metalų, PBDE ir PBB techninį projektavimą.

(12) Kai tik bus turima mokslinės informacijos, ir atsižvelgiant į atsargumo principą, reikėtų išnagrinėti kitų pavojingų medžiagų uždraudimą ir jų pakeitimą aplinkai priimtinesniaisėmis pakaitalais alternatyvomis, kurieos užtikrina bent tą patį vartotojų apsaugos lygį ð , skiriant ypatingą dėmesį darnai su kitais Bendrijos teisės aktais, visų pirma su 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH)[21]. Taip pat turėtų būti atskirai atsižvelgta į galimą poveikį MVĮ. ï

(13)(11) Išimtys tokiems pakeitimo reikalavimams turėtų būti leidžiamos, jei pakeitimas neįmanomas moksliniu ir techniniu požiūriu ð , atskirai atsižvelgiant į MVĮ padėtį, ï arba jei pakaitalo neigiamas poveikis aplinkai ar sveikatai ð , arba socialinis ir ekonominis poveikis, ï greičiausiai nusvertų pakeitimo Ö teigiamą poveikį Õ sveikatai, aplinkai arba ð socialinius ir ekonominius ï privalumus bei žmonėms ir aplinkai,. ð arba jei neužtikrintas pakaitalų tiekimas ir patikimumas. ï Pavojingos medžiagos elektros ir elektroninėje įrangoje turėtų būti taip pat keičiamos su elektros ir elektroninės įrangos (EEĮ) vartotojų naudotojų sveikata ir sauga suderinamu būdu. ð Direktyvose 93/42/EB ir 98/79/EB reikalaujama, kad prieš teikiant rinkai medicinos prietaisus būtų atlikta atitikties vertinimo procedūra, kurią gali tekti atlikti valstybės narės kompetentingos institucijos paskirtai paskelbtajai įstaigai. Jei tokia paskelbtoji įstaiga patvirtina, kad nėra įrodyta, jog toks galimas pakaitalas, naudojamas pagal numatytą paskirtį medicinos prietaisuose arba in vitro medicinos prietaisuose, yra saugus, bus manoma, kad tai akivaizdžiai liudija apie jo neigiamą socialinį ir ekonominį poveikį ir poveikį sveikatai bei vartotojų saugai ï (EEE). ð Turėtų būti galima prašyti suteikti išimtį įrangai, kuriai taikoma ši direktyva, nuo jos įsigaliojimo dienos, net jei ji įsigalioja anksčiau negu ta įranga faktiškai įtraukiama į taikymo sritį. ï

ò naujas

(14) Tam tikrų konkrečių medžiagų ar jų sudedamųjų dalių naudojimo draudimo išimtys turėtų būti taikomos ribotai, kad palaipsniui pavojingos medžiagos apskritai nebebūtų naudojamos elektros ir elektroninėje įrangoje, jei jų bus įmanoma išvengti.

ê 2002/95/EB

(15)(12) Kadangi naudingiau naudinga gaminį pakartotinai naudoti, atnaujinti ir pailginti naudojimo laiką, būtinos atsarginės dalys.

ò naujas

(16) Elektros ir elektroninės įrangos, kuriai taikoma ši direktyva, atitikties vertinimo procedūros turėtų derėti su kitais susijusiais Bendrijos teisės aktais, visų pirma su 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 768/2008/EB dėl bendrosios gaminių pardavimo sistemos ir panaikinančiu Sprendimą 93/465/EEB[22]. Atitikties vertinimo procedūrų suderinimas gamintojams turėtų suteikti teisinio aiškumo, kokius atitikties įrodymus jie turi pateikti valdžios institucijoms visoje Bendrijoje.

(17) Elektros ir elektroninė įranga, kuriai taikoma ši direktyva, turėtų būti taip pat ženklinama Bendrijos gaminių atitikties ženklu (CE ženklu).

(18) Taikant 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 765/2008, nustatančiu su gaminių prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimus ir panaikinančiu Reglamentą (EEB) Nr. 339/93[23], nustatytus rinkos priežiūros mechanizmus būtų užtikrinamas atitikties šiai direktyvai tikrinimas.

ò naujas

(13) Reikalavimų dėl pavojingų medžiagų palaipsnio mažinimo ir draudimo derinimą su mokslo ir technikos pažanga atlieka Komisija pagal komitetų procedūrą.

ê 2002/95/EB

(19)(14) Šiai direktyvai vykdyti reikiamas priemones reikia priimti pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką[24].

ò naujas

(20) Visų pirma Komisijai turėtų būti suteikiami įgaliojimai II, III, IV, V ir VI priedus derinti su technikos ir mokslo pažanga bei priimti kitas reikiamas įgyvendinimo priemones. Kadangi tos priemonės yra bendro pobūdžio ir yra skirtos neesminėms Direktyvos 2002/95/EB nuostatoms iš dalies pakeisti, jos turi būti priimamos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje numatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

(21) Įpareigojama į nacionalinę teisę perkelti tik tas šios direktyvos nuostatas, kurios iš esmės skiriasi nuo ankstesnės direktyvos nuostatų. Pareiga perkelti iš esmės nepakeistas nuostatas atsiranda pagal anksčiau priimtą direktyvą.

(22) Ši direktyva neturėtų pažeisti valstybių narių įsipareigojimų, susijusių su direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę ir taikymo pradžios terminais, nustatytais VIII priedo B dalyje.

(23) Kadangi veiksmų, kuriuos reikia atlikti – t. y., nustatyti pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimus – tikslų valstybės narės vienos negali tinkamai pasiekti, ir juos galima geriau pasiekti Bendrijos lygmeniu dėl problemos masto ir sąsajos su kitais Bendrijos teisės aktais, reglamentuojančiais atliekų naudojimą ir šalinimą bei tokias bendro intereso sritis, kaip žmonių sveikatos apsauga, Bendrija gali priimti priemones vadovaudamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatytu subsidiarumo principu. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti,

ê 2002/95/EB (pritaikytas)

ð naujas

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

√ Dalykas ∏ Tikslai

Šios direktyvos tikslas – suderinti valstybių narių įstatymus dėl pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo ir

ð Šioje direktyvoje nustatomos pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje ribojimo taisyklės siekiant ï prisidėti prie žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugai priimtino elektros ir elektroninės įrangos atliekų naudojimo utilizavimo ir šalinimo laidojimo.

2 straipsnis

Taikymo sritis

1. Nepažeidžiant 6 straipsnio, ši Ši direktyva taikoma elektros ir elektroninei įrangai, priskiriamai Direktyvos 2002/96/EB (EEĮA) IA priede nurodytoms ð bei II priede detalizuotoms ï 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ir 10 kategorijoms, elektros lemputėms ir buitinės technikos apšvietimo įrangai.

ê 2002/95/EB (pritaikytas)

ð naujas

2. Ši direktyva taikoma nepažeidžiant Bendrijos teisės aktų dėl saugos, ir sveikatos ð ir cheminių medžiagų, visų pirma Reglamento (EB) 1907/2006, bei ï reikalavimų ir specialių Bendrijos atliekų tvarkymo teisės aktų ð reikalavimų ï.

3. Ši direktyva netaikoma: atsarginėms dalims, skirtoms remontuoti ar pakartotinai naudoti elektros ir elektroninę įrangą, pateiktą į rinką iki 2006 m. liepos 1 d.

2. ð įrangai, kuri būtina valstybių narių saugumo pagrindinių interesų apsaugai, įskaitant ginklus, amuniciją ir karo reikmenis, skirtus išskirtinai karo reikmėms; ï

3. ð įrangai, kuri išskirtinai suprojektuota kaip kitos rūšies įrangos, kuriai netaikoma ši direktyva, dalis ir kuri gali veikti tik kaip tos įrangos dalis; ï

4. ð įrangai, kurios neketinama patiekti rinkai kaip atskiro funkcinio ar komercinio vieneto. ï

3 straipsnis

Apibrėžtysimai

Šioje direktyvoje taikomi tokie vartojamų terminų apibrėžtysimai:

a) „elektros ir elektroninė įranga“ arba ð (toliau ï „EEĮ“) – tai įranga, kuriai tinkamai veikti reikalinga elektros srovė arba elektromagnetiniai laukai, arba ir tokios srovės bei ir laukų generavimo, perdavimo ir matavimo įranga, priskiriama Direktyvos 2002/96/EB (EEĮA) IA priede nurodytoms kategorijoms ir skirta Ö naudoti esant Õ ne didesnei kaip 1000 V kintamosios srovės įtampai ir ne didesnei kaip 1500 V nuolatinės srovės įtampai;

(b) „gamintojas“ – tai bet kuris asmuo, kuris, nepriklausomai nuo prekybos metodikos, įskaitant ir nuotolinio ryšio būdą pagal 1997 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 97/7/EB dėl vartotojų apsaugos, susijusios su nuotolinės prekybos sutartimis[25]:

(i) gamina ir prekiauja savo firmine elektros ir elektronine įranga;

(ii) savo firmos vardu perparduoda kitų tiekėjų gaminamą įrangą; perpardavėjas nelaikomas gamintoju, jei ant įrangos nurodytas gamintojo firminis pavadinimas, kaip nurodyta i papunktyje;

(iii) importuoja ir eksportuoja elektros ir elektroninę įrangą į valstybę narę pagal specializaciją.

Tas, kas išskirtinai teikia finansavimą pagal bet kokį finansinį susitarimą, nelaikomas gamintoju, nebent jis yra ir gamintojas pagal i–iii papunkčių apibrėžimus.

ò naujas

b) gamintojas – fizinis arba juridinis asmuo, gaminantis EEĮ arba užsakantis suprojektuoti arba pagaminti EEĮ savo vardu arba naudodamas savo prekės ženklą;

c) platintojas – tiekimo grandinėje veikiantis fizinis arba juridinis asmuo, kuris tiekia EEĮ rinkai ir nėra nei gamintojas, nei importuotojas;

d) importuotojas – Bendrijoje įsisteigęs fizinis arba juridinis asmuo, tiekiantis Bendrijos rinkai trečiojoje šalyje pagamintą EEĮ;

e) tiekimas rinkai – EEĮ, skirtos platinti ar naudoti Bendrijos rinkoje, tiekimas vykdant komercinę veiklą už atlygį arba be jo;

f) pateikimas rinkai – EEĮ teikimas Bendrijos rinkai pirmą kartą;

g) darnusis standartas – Komisijai pareikalavus pagal Direktyvos 98/34/EB 6 straipsnį, vienos iš Direktyvos 98/34/EB I priede išvardytų Europos standartizacijos institucijų priimtas standartas;

h) įgaliotasis atstovas – Bendrijoje įsisteigęs fizinis ar juridinis asmuo, turintis raštišką gamintojo įgaliojimą vykdyti nustatytas užduotis pastarojo vardu;

i) CE ženklas – ženklas, kuriuo gamintojas nurodo, kad gaminys atitinka reikalavimus, nurodytus derinamuosiuose Bendrijos teisės aktuose, kuriuose numatytas ženklinimas šiuo ženklu;

j) atitikties vertinimas – nustatymo, ar įvykdyti su EEĮ susiję šios direktyvos reikalavimai, procesas;

k) rinkos priežiūra – valstybės institucijų atliekama veikla ir priemonės, kurių jos imasi, kad užtikrintų, jog EEĮ atitinka šioje direktyvoje nustatytus reikalavimus ir nekelia pavojaus sveikatai, saugai ar kitiems visuomenės interesams;

l) homogeninė medžiaga – vienalytės sudėties medžiaga, kuri negali būti mechaniškai išskaidyta į skirtingas medžiagas; tai reiškia, kad iš esmės medžiagos negali būti atskirtos tokiais mechaniniais veiksmais kaip atsukimas, pjovimas, traiškymas, malimas ar šlifavimas;

m) medicinos prietaisas – kaip apibrėžta Direktyvos 93/42/EB 1 straipsnio 2 dalies a punkte;

n) prietaisas, naudojamas in vitro diagnozei – kaip apibrėžta Direktyvos 98/79/EB 1 straipsnio 2 dalies b punkte;

o) aktyvusis implantuojamas medicinos prietaisas – kaip apibrėžta Direktyvos 90/385/EEB 1 straipsnio 2 dalies c punkte.

p) pramoniniai stebėjimo ir kontrolės prietaisai – stebėjimo ir kontrolės prietaisai, skirti naudoti tik pramonėje arba profesionaliems naudotojams.

ê 2002/95/EB (pritaikytas)

ð naujas

4 straipsnis

Prevencija

1. Valstybės narės užtikrina, kad nuo 2006 m. liepos 1 d. į rinką rinkai teikiamoje √ EEĮ ∏ elektros ir elektroninėje įrangoje ð , įskaitant jos remontui arba pakartotiniam naudojimui skirtose atsarginėse dalyse ï nebūtų ð IV priede išvardytų medžiagų. ï švino, gyvsidabrio, kadmio, šešiavalenčio chromo, polibrominuotų bifenilų (PBB) arba polibrominuotų difenilo eterių (PBDE). Iki 2006 m. liepos 1 d. gali būti taikomos nacionalinės priemonės, apribojančios arba uždraudžiančios naudoti šias medžiagas elektros ir elektroninėje įrangoje, kurios buvo patvirtintos laikantis Bendrijos teisės aktų iki šios direktyvos priėmimo.

ê 2002/95/EB, priedo 29 punktas

ð naujas

2. Taikant ð Šioje direktyvoje ï 5 straipsnio 1 dalies a punktą leistina didžiausia koncentracija, ð nurodyta kaip homogeninės medžiagos masės procentinė dalis, yra tokia, kaip nustatyta IV priede ï ne didesnė nei 0,1 % homogeninės medžiagos svorio švino, gyvsidabrio, šešiavalenčio chromo, polibrominto bifenilo (PBB) arba polibrominto difenilo eterio (PBDE) koncentracijos vertė ir 0,01 % homogeninės medžiagos svorio – didžiausia leistina kadmio koncentracija.

ò naujas

3. 1 dalis taikoma medicinos prietaisams ir stebėjimo bei kontrolės prietaisams, pateikiamiems rinkai nuo 2014 m. sausio 1 d., in vitro medicinos prietaisams, pateikiamiems rinkai nuo 2016 m. sausio 1 d., ir pramoniniams stebėjimo bei kontrolės prietaisams, pateikiamiems rinkai nuo 2017 m. sausio 1 d.

4. 1 dalis netaikoma atsarginėms dalims, skirtoms toliau išvardytos įrangos remontui arba pakartotiniam naudojimui:

a) EEĮ, pateiktos rinkai iki 2006 m. liepos 1 d.;

b) medicinos prietaisams, pateiktiems rinkai iki 2014 m. sausio 1 d.;

c) in vitro medicinos prietaisams, pateiktiems rinkai iki 2016 m. sausio 1 d.;

d) stebėjimo ir kontrolės prietaisams, pateiktiems rinkai iki 2014 m. sausio 1 d.;

e) pramoniniams stebėjimo ir kontrolės prietaisams, pateiktiems rinkai iki 2017 m. sausio 1 d.;

f) EEĮ, dėl kurios buvo padaryta išimtis ir kuri buvo pateikta rinkai tos išimties galiojimo laikotarpiu.

5. 1 dalis netaikoma aktyviesiems implantuojamiems medicinos prietaisams. Iki 2020 m. Komisija persvarsto nuostatą dėl aktyviųjų implantuojamų medicinos prietaisų neįtraukimo siekdama pasiūlyti juos įtraukti į direktyvos taikymo sritį.

ê 2002/95/EB (pritaikytas)

ð naujas

26. Šio straipsnio 1 dalis netaikoma ð V ir VI ï prieduose nurodytai paskirtimi čiai naudojamoms medžiagoms.

3. Kai tik bus turima mokslinės informacijos, remdamiesi Komisijos pasiūlymu, Europos Parlamentas ir Taryba pagal cheminių medžiagų politikos principus, išdėstytus Šeštojoje Bendrijos aplinkosaugos veiksmų programoje, priima sprendimą dėl kitų pavojingų medžiagų uždraudimo ir jų pakeitimo aplinkai palankesnėmis alternatyvomis, kurios užtikrina bent tokį patį vartotojų apsaugos lygį.

ò naujas

7. Jei naudojant medžiagas, ypač nurodytąsias III priede, kyla nepriimtinas pavojus žmonių sveikatai arba aplinkai, kuris turi būti mažinamas visos Bendrijos mastu, IV priede pateiktas draudžiamų medžiagų sąrašas persvarstomas taikant Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 69–72 straipsniuose nurodytais procesais pagrįstą metodiką. Tokios priemonės, skirtos šios direktyvos neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti, priimamos laikantis 18 straipsnio 2 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

ê 2002/95/EB (pritaikytas)

ð naujas

5 straipsnis

√ Priedų ∏ Dderinimas su mokslo ir technikos pažanga

ê 2008/35/EB 1 straipsnio 1 dalies a punktas (pritaikytas)

ð naujas

ð 1. Siekdama priedus suderinti su mokslo ir technikos pažanga, Komisija priima tokias priemones: ï

1.a) Bet kokie pakeitimai, Ö visus būtinus Õ būtini suderinti ð II ï priedoą pakeitimus su mokslo ir technikos pažanga toliau nurodytais tikslais, priimami 7 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka:

a) 4 straipsnio 1 dalyje nurodytų medžiagų didžiausios leistinos koncentracijos specialiose medžiagose ir elektros ir elektroninės įrangos komponentuose verčių nustatymas;

b) 4 straipsnio 1 dalies reikalavimų netaikymas elektros ir elektroninės įrangos medžiagoms ð į V ir VI priedus įtraukia EEĮ, jei įvykdoma bent viena iš toliau nurodytų sąlygų: ï

- josų eliminavimas, ar konstrukcijos arba medžiagų pakeitimas arba medžiagų arba sudedamųjų dalių panaudojant komponentus, kuriems nereikia 4 straipsnio 1 dalyje nurodytų medžiagų, naudojimas jose yra techniškai ar moksliškai neįmanomas;

- ð pakaitalų tiekimas ir patikimumas nėra užtikrintas, ï

- dėl pakeitimo atsiradęs neigiamas poveikis aplinkai, sveikatai, ir (arba) vartotojų saugai ð arba neigiamas socialinis ir ekonominis poveikis ï galėtų nusverti nusvertų pakeitimo teigiamą poveikį aplinkai, sveikatai, vartotojų saugai ð ir (arba) socialinius ir ekonominius privalumus ï jų naudą aplinkai, sveikatai, ir (arba) vartotojų saugai;

c) kiekvienos priede nurodytos išimties persvarstymas bent kartą per ketverius metus arba po ketverių metų nuo įrašymo į sąrašą, siekiant išbraukti elektros ir elektroninės įrangos medžiagas ir komponentus iš priedo sąrašo, jei jų eliminavimas ar pakeitimas pakeičiant konstrukciją ar medžiagas ar panaudojant komponentus, kuriems nereikia jokių iš 4 straipsnio 1 dalyje nurodytų medžiagų, yra techniškai ar moksliškai įmanomas, jei dėl pakeitimo atsiradęs neigiamas poveikis aplinkai, sveikatai ir (arba) vartotojų saugai nenusveria jų naudos aplinkai, sveikatai ir (arba) vartotojų saugai.

ê 2008/35/EB 1 straipsnio 1 dalies b punktas

Pirmos pastraipos a, b ir c punktuose nurodytos priemonės, kuriomis siekiama iš dalies pakeisti šios direktyvos neesmines nuostatas, patvirtinamos taikant 7 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

ò naujas

c) iš V ir VI priedų išbraukti medžiagas ir EEĮ komponentus, jei jie nebeatitinka b punkto sąlygų.

Tokios priemonės, skirtos šios direktyvos neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti, priimamos laikantis 18 straipsnio 2 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

2. Pagal 1 dalies b punktą priimtos priemonės galioja ne ilgiau kaip 4 metus ir gali būti atnaujintos. Komisija laiku pateikia savo sprendimą dėl visų atnaujinimo paraiškų, pateiktų likus ne mažiau kaip 18 mėnesių iki išimties galiojimo pabaigos.

ê 2002/95/EB (pritaikytas)

ð naujas

32. Prieš pa keisdama priedą ð priedus ï pagal šio straipsnio 1 dalį, Komisija, inter alia , konsultuojasi su elektros ir elektroninės įrangos gamintojais, perdirbėjais, apdorojimo operatoriais, aplinkosaugos organizacijomis ir darbuotojų bei vartotojų asociacijomis. Komentarai perduodami 7 straipsnio 1 dalyje nurodytam komitetui. Komisija atsižvelgia į gaunamą informaciją.

ð 4. Kol medžiagos ar komponentai pagal šios direktyvos 5 straipsnio 1 dalies b punktą yra įtraukti į šios direktyvos V ir VI priedus, manoma, kad jas naudoti nurodyta paskirtimi galima neprašant leidimo pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 58 straipsnio 2 dalies reikalavimus. ï

ò naujas

6 straipsnis Įgyvendinimo priemonės

Komisija priima tokias išsamias taisykles:

- prašymų padaryti išimtį taisykles, kuriose ji nurodo teikiant tokius prašymus pateiktinos informacijos formą ir rūšį, įskaitant pakaitalų analizę ir, jei yra tinkamų pakaitalų, pakeitimo planus, kaip numatyta Reglamente (EB) Nr. 1907/2006;

- 4 straipsnio 2 dalyje nurodytų didžiausių koncentracijos verčių laikymosi taisykles;

- 5 straipsnio 2 dalies taikymo taisykles, atsižvelgdama į ūkinės veiklos vykdytojų teisinio aiškumo poreikį, iki Komisija priims sprendimą dėl išimčių atnaujinimo.

Tokios priemonės, skirtos šios direktyvos neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti, priimamos laikantis 18 straipsnio 2 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

ê 2002/95/EB

6 straipsnis

Persvarstymas

Iki 2005 m. vasario 13 d. Komisija persvarsto šioje direktyvoje numatytas priemones, prireikus, atsižvelgdama į naują mokslinę informaciją.

Visų pirma, Komisija iki tos datos pateikia pasiūlymus dėl Direktyvos 2002/96/EB (EEĮA) IA priede nurodytoms 8 ir 9 kategorijoms priskiriamos įrangos įtraukimo į šios direktyvos taikymo sritį.

Komisija taip pat išstudijuoja poreikį pakeisti 4 straipsnio 1 dalies medžiagų sąrašą pagal mokslinę informaciją ir atsižvelgdama į atsargumo principą ir, prireikus, teikia Europos Parlamentui ir Tarybai pasiūlymus dėl tokių pakeitimų.

Persvarstant ypatingas dėmesys atkreipiamas į kitų elektros ir elektroninėje įrangoje naudojamų pavojingų medžiagų poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai. Komisija išnagrinėja tokių medžiagų pakeitimo galimybę ir, atitinkamai, teikia Europos Parlamentui ir Tarybai pasiūlymus dėl 4 straipsnio taikymo srities išplėtimo.

ò naujas

7 straipsnis

Gamintojų prievolės

1. Gamintojai užtikrina, kad rinkai pateikiami gaminiai yra suprojektuoti ir pagaminti laikantis 4 straipsnio reikalavimų.

2. Gamintojai parengia reikiamus techninius dokumentus ir atlieka gamybos vidaus kontrolės procedūrą, nurodytą Sprendimo Nr. 768/2008/EB II priedo A modulyje, arba užsako ją atlikti.

Jeigu taikant tą procedūrą įrodoma, kad EEĮ atitinka taikomus reikalavimus, gamintojai parengia EB atitikties deklaraciją ir paženklina CE ženklu.

3. Gamintojai saugo techninius dokumentus ir EB atitikties deklaraciją dešimt metų nuo EEĮ pateikimo rinkai.

4. Gamintojai užtikrina reikiamų procedūrų taikymą siekiant, kad būtų išlaikyta serijinės gamybos atitiktis. Tinkamai atsižvelgiama į gaminio projektavimo ar charakteristikų pakeitimus ir darniųjų standartų ar techninių specifikacijų, kuriais remiantis deklaruojama EEĮ atitiktis, pakeitimus.

5. Kai tai laikoma tinkama atsižvelgiant į gaminio keliamą pavojų, siekdami apsaugoti vartotojų sveikatą ir užtikrinti saugą, gamintojai tiria parduodamos EEĮ pavyzdžius, nagrinėja ir prireikus registruoja skundus, reikalavimų neatitinkančius ir susigrąžintus gaminius bei apie visą tokią stebėseną informuoja platintojus.

6. Gamintojai užtikrina, kad ant jų EEĮ būtų nurodytas tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, leidžiantis nustatyti jos tapatumą, arba, jeigu dėl gaminio dydžio ar pobūdžio to neįmanoma padaryti, užtikrina, kad reikiama informacija būtų nurodyta ant pakuotės ar prie EEĮ pridedamame dokumente.

7. Gamintojai ant EEĮ, o jei tai neįmanoma – ant pakuotės ar prie EEĮ pridedamame dokumente – nurodo savo pavadinimą, registruotą prekės pavadinimą arba registruotą prekės ženklą ir adresą, kuriuo su jais galima susisiekti. Turi būti nurodytas vienas adresas, kuriuo galima susisiekti su gamintoju.

8. Gamintojai, manantys arba turintys pagrindo manyti, kad rinkai jų pateikta EEĮ neatitinka taikomų derinamųjų Bendrijos teisės aktų, nedelsdami imasi reikiamų taisomųjų priemonių siekdami užtikrinti EEĮ atitiktį, o prireikus ją pašalina iš rinkos arba susigrąžina. Be to, jei EEĮ kelia pavojų, gamintojai nedelsdami apie tai praneša valstybių narių, kurių rinkai tiekta tokia EEĮ, kompetentingoms nacionalinėms institucijoms, nurodydami išsamią informaciją, visų pirma apie neatitiktį ir apie visas taikomas taisomąsias priemones.

9. Kompetentingai nacionalinei institucijai pagrįstai pareikalavus, gamintojai suteikia jai visą informaciją ir dokumentus, būtinus EEĮ atitikčiai įrodyti, tai institucijai lengvai suprantama kalba. Tokiai institucijai pageidaujant, jie bendradarbiauja su ja dėl visų veiksmų, kurių imamasi siekiant pašalinti EEĮ, kurią jie pateikė rinkai, keliamą pavojų.

8 straipsnis Įgaliotieji atstovai

1. Gamintojas rašytiniu įgaliojimu gali paskirti įgaliotąjį atstovą.

Įgaliotasis atstovas negali būti įgaliojamas vykdyti 7 straipsnio 1 dalyje nustatytas prievoles ir rengti techninius dokumentus.

2. Įgaliotasis atstovas vykdo gamintojo išduotame įgaliojime nurodytas užduotis. Įgaliojimu suteikiama teisė įgaliotajam atstovui bent:

a) 10 metų saugoti EB atitikties deklaraciją ir techninius dokumentus, kad su jais galėtų susipažinti nacionalinės priežiūros institucijos;

b) kompetentingai nacionalinei institucijai pagrįstai pareikalavus, suteikti jai visą informaciją ir dokumentus, būtinus EEĮ atitikčiai įrodyti;

c) kompetentingų nacionalinių institucijų prašymu bendradarbiauti su jomis imantis visų veiksmų, kuriais siekiama pašalinti su jo įgaliojimu susijusios EEĮ keliamą pavojų.

9 straipsnis

Importuotojų prievolės

1. Importuotojai Bendrijos rinkai pateikia tik reikalavimus atitinkančius gaminius.

2. Prieš pateikdami EEĮ rinkai, importuotojai įsitikina, ar gamintojas atliko atitinkamą atitikties vertinimo procedūrą. Jie įsitikina, ar gamintojas parengė techninius dokumentus, ar EEĮ paženklinta CE ženklu ir prie jos pridedami reikiami dokumentai, taip pat ar gamintojas laikėsi 7 straipsnio 5 ir 6 dalių reikalavimų.

Jei importuotojas mano ar turi pagrindo manyti, kad EEĮ neatitinka 4 straipsnio reikalavimų, jis neteikia EEĮ rinkai tol, kol nėra užtikrinama jos atitiktis. Be to, jei EEĮ kelia pavojų, importuotojas praneša apie tai gamintojui ir rinkos priežiūros institucijoms.

3. Importuotojai ant EEĮ, o jei tai neįmanoma – ant pakuotės ar prie EEĮ pridedamame dokumente – nurodo savo pavadinimą, registruotą prekės pavadinimą arba registruotą prekės ženklą ir adresą, kuriuo su jais galima susisiekti.

4. Tuo metu, kai atsakomybė už EEĮ tenka importuotojams, jie užtikrina, kad sandėliavimo ir transportavimo sąlygos nepakenktų EEĮ atitikčiai 4 straipsnyje nustatytiems reikalavimams.

5. Kai tai laikoma tinkama atsižvelgiant į EEĮ keliamą pavojų, siekdami apsaugoti vartotojų sveikatą ir užtikrinti saugą, importuotojai tiria parduodamos EEĮ pavyzdžius, nagrinėja ir prireikus registruoja skundus, reikalavimų neatitinkančius ir susigrąžintus gaminius bei apie visą tokią stebėseną informuoja platintojus.

6. Importuotojai, manantys arba turintys pagrindo manyti, kad rinkai jų pateikta EEĮ neatitinka taikomų derinamųjų Bendrijos teisės aktų, nedelsdami imasi reikiamų taisomųjų priemonių siekdami užtikrinti EEĮ atitiktį, o prireikus ją pašalina iš rinkos arba susigrąžina. Be to, jei EEĮ kelia pavojų, importuotojai nedelsdami apie tai praneša valstybių narių, kurių rinkai tiekta tokia EEĮ, kompetentingoms nacionalinėms institucijoms, nurodydami išsamią informaciją, visų pirma apie neatitiktį ir apie visas taikomas taisomąsias priemones.

7. Importuotojai 10 metų saugo EB atitikties deklaracijos kopiją, kad su ja galėtų susipažinti nacionalinės priežiūros institucijos, ir užtikrina, kad šioms institucijoms paprašius joms būtų galima pateikti techninius dokumentus.

8. Kompetentingai nacionalinei institucijai pagrįstai pareikalavus, importuotojas suteikia jai visą informaciją ir dokumentus, būtinus EEĮ atitikčiai įrodyti, tai institucijai lengvai suprantama kalba. Tokiai institucijai pageidaujant, jie bendradarbiauja su ja dėl visų veiksmų, kurių imamasi siekiant pašalinti EEĮ, kurią jie pateikė rinkai, keliamą pavojų.

10 straipsnis Platintojų prievolės

1. Tiekdami rinkai EEĮ, platintojai rūpestingai laikosi taikomų reikalavimų.

2. Prieš tiekdami EEĮ rinkai, platintojai patikrina, ar EEĮ paženklinta CE ženklu, ar prie jos pridėti reikiami dokumentai ta kalba, kurią lengvai supranta tos valstybės narės, kurios rinkai bus tiekiama EEĮ, vartotojai ir kiti galutiniai naudotojai, ir ar gamintojas bei importuotojas įvykdė 7 straipsnio 5 ir 6 dalyse bei 9 straipsnio 3 dalyje nustatytus reikalavimus.

Jei platintojas mano ar turi pagrindo manyti, kad EEĮ neatitinka 4 straipsnio reikalavimų, jis netiekia EEĮ rinkai tol, kol nėra užtikrinama jos atitiktis. Be to, jei EEĮ kelia pavojų, platintojas praneša apie tai importuotojui ir rinkos priežiūros institucijoms.

3. Tuo metu, kai atsakomybė už EEĮ tenka platintojams, jie užtikrina, kad sandėliavimo ir transportavimo sąlygos nepakenktų EEĮ atitikčiai 4 straipsnyje nustatytiems reikalavimams.

4. Platintojai, manantys arba turintys pagrindo manyti, kad rinkai jų pateikta EEĮ neatitinka šios direktyvos reikalavimų, nedelsdami imasi reikiamų taisomųjų priemonių siekdami užtikrinti EEĮ atitiktį, o prireikus ją pašalina iš rinkos arba susigrąžina. Be to, jei EEĮ kelia pavojų, platintojai nedelsdami apie tai praneša valstybių narių, kurių rinkai tiekta tokia EEĮ, kompetentingoms nacionalinėms institucijoms, nurodydami išsamią informaciją, visų pirma apie neatitiktį ir apie visas taikomas taisomąsias priemones.

5. Kompetentingai nacionalinei institucijai pagrįstai pareikalavus, platintojai suteikia jai visą informaciją ir dokumentus, būtinus EEĮ atitikčiai įrodyti. Tokiai institucijai pageidaujant, jie bendradarbiauja su ja dėl visų veiksmų, kurių imamasi siekiant pašalinti EEĮ, kurią jie pateikė rinkai, keliamą pavojų.

11 straipsnis

Atvejai, kai gamintojų prievolės taikomos importuotojams ir platintojams

Šioje direktyvoje importuotojas arba platintojas laikomas gamintoju, jei jis pateikia EEĮ rinkai savo vardu ar naudodamas savo prekės ženklą arba rinkai jau pateiktą EEĮ pakeičia taip, kad ji gali nebeatitikti taikomų reikalavimų, ir jam taikomos 7 straipsnyje nustatytos gamintojo prievolės.

12 straipsnis

Ūkinės veiklos vykdytojų tapatybės nustatymas

Rinkos priežiūros institucijoms paprašius, ūkinės veiklos vykdytojai 10 metų nurodo tokią informaciją:

a) kiekvieną ūkinės veiklos vykdytoją, jiems tiekiantį EEĮ;

b) kiekvieną ūkinės veiklos vykdytoją, kuriam jie tiekia EEĮ.

13 straipsnis

EB atitikties deklaracija

1. EB atitikties deklaracijoje nurodoma, kad įrodyta, jog įvykdyti 4 straipsnyje nustatyti reikalavimai.

2. EB atitikties deklaracijos forma atitinka nustatytą pavyzdį, joje nurodomi VII priede nustatyti elementai ir ji atnaujinama.

3. Parengęs EB atitikties deklaraciją gamintojas prisiima atsakomybę už EEĮ atitiktį.

14 straipsnis

Bendrieji ženklinimo CE ženklu principai

CE ženklu ženklinama laikantis bendrųjų principų, nustatytų Reglamento (EB) Nr. 765/2008 30 straipsnyje.

15 straipsnis

Ženklinimo CE ženklu taisyklės ir sąlygos

1. EEĮ arba jos duomenų lentelė ženklinami CE ženklu taip, kad jis būtų matomas, įskaitomas ir negalėtų būti panaikintas. Jeigu tai neįmanoma dėl EEĮ pobūdžio ar kitų priežasčių, CE ženklu žymima pakuotė bei lydimieji dokumentai, jei atitinkamuose teisės aktuose tokie dokumentai yra numatyti.

2. EEĮ ženklinama CE ženklu prieš ją pateikiant rinkai. Prie jo gali būti pateikiama piktograma arba bet koks kitas ženklas, nurodantis konkretų pavojų ar naudojimo būdą.

3. Po CE ženklo nurodomas paskelbtosios įstaigos atpažinties numeris, jeigu ta įstaiga dalyvauja atliekant gamybos kontrolę.

Paskelbtosios įstaigos atpažinties numerį pritvirtina pati įstaiga arba jos pavedimu tai daro gamintojas ar jo įgaliotasis atstovas.

4. Valstybės narės tobulina esamas priemones siekdamos užtikrinti, kad būtų tinkamai laikomasi ženklinimą CE ženklu reglamentuojančios tvarkos, o netinkamo ženklinimo atveju imasi atitinkamų veiksmų. Valstybės narės taip pat numato nuobaudas už pažeidimus, tarp kurių gali būti baudžiamosios sankcijos už rimtus pažeidimus. Tos nuobaudos turi būti proporcingos pažeidimo rimtumui ir veiksmingai atgrasyti nuo netinkamo naudojimo.

16 straipsnis

Atitikties prielaida

Valstybės narės daro prielaidą, kad CE ženklu paženklinta elektros ir elektroninė įranga atitinka šios direktyvos reikalavimus.

Elektros ir elektroninė įranga, išbandyta ir patikrinta laikantis darniųjų standartų, kurių nuorodos paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje , laikoma atitinkančia visus susijusius šios direktyvos reikalavimus, kuriuos apima tie standartai.

ò naujas

17 straipsnis

Rinkos priežiūra ir į Bendrijos rinką importuojamos EEĮ kontrolė

Valstybės narės prižiūri rinką laikydamosi Reglamento (EB) Nr. 765/2008 15–29 straipsnių.

ê 2008/35/EB 1 straipsnio 2 dalis (pritaikytas)

187 straipsnis

Komitetas

1. Komisijai padeda √ 2006 m. balandžio 5 d. ∏ 1975 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos √ 2006/12/EB ∏ 75/442/EEB dėl atliekų[26] 18 straipsniu įsteigtas komitetas.

2. Jei daroma nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnį.

ê 2002/95/EB (pritaikytas)

198 straipsnis

Nuobaudos

Valstybės narės nustato nuobaudas, taikytinas už pagal šią direktyvą patvirtintų nacionalinių nuostatų pažeidimus. Numatytos nuobaudos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

√ Valstybės narės nustato už pagal šią direktyvą priimtų nacionalinių nuostatų pažeidimus taikomų nuobaudų taisykles ir imasi visų būtinų priemonių jų įgyvendinimui užtikrinti. Numatytos nuobaudos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasiosomos. Valstybės narės praneša Komisijai apie šias nuostatas ne vėliau kaip iki datos, nurodytos 12 straipsnyje, ir nedelsdamos praneša Komisijai apie visus vėlesnius šių nuostatų pakeitimus. ∏

209 straipsnis

Perkėlimas į nacionalinę teisę

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję iki 2004 m. rugpjūčio 13 d., įgyvendina šią direktyvą. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

ê .

1. Valstybės narės ne vėliau kaip iki [18 mėnesių nuo šios direktyvos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ] priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus šiai direktyvai įgyvendinti. Priimtų nuostatų tekstus ir minėtų nuostatų bei šios direktyvos atitikties lentelę jos nedelsdamos pateikia Komisijai.

Jos taiko šias nuostatas nuo […].

ê 2002/95/EB (pritaikytas)

Valstybės narės, tvirtindamos šias priemones √ nuostatas ∏, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės √ Valstybės narės nustato tokios nuorodos darymo tvarką ∏.

2. Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių √ priimtų šios direktyvos taikymo srities pagrindinių nacionalinės teisės aktų ∏ nuostatų tekstus.

ê .

21 straipsnis

Panaikinimas

Direktyva 2002/95/EB su pakeitimais, padarytais direktyvomis, nurodytomis VIII priedo A dalyje, panaikinama kitą dieną po nuo 20 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje nurodytos dienos, nepažeidžiant valstybių narių įsipareigojimų, susijusių su direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę ir taikymo pradžios terminais, nustatytais VIII priedo B dalyje.

Nuorodos į panaikintus teisės aktus laikomos nuorodomis į šią direktyvą pagal IX priede pateiktą atitikties atitikmenų lentelę.

ê 2002/95/EB (pritaikytas)

ð naujas

2210 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja √ dvidešimtą dieną nuo ∏ jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

23 11 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

ò naujas

I PRIEDAS

Elektros ir elektroninės įrangos, kuriai taikoma ši direktyva, kategorijos

1. Stambūs namų apyvokos prietaisai

2. Smulkūs namų apyvokos prietaisai

3. Informacinės technologijos ir telekomunikacijų įranga

4. Vartotojų įranga

5. Apšvietimo įranga

6. Elektriniai ir elektroniniai įrankiai (išskyrus stambius stacionarius pramoninius prietaisus) 7. Žaislai, laisvalaikio ir sporto įranga

8. Medicinos prietaisai

9. Stebėjimo ir kontrolės prietaisai, įskaitant pramoninius stebėjimo ir kontrolės prietaisus

10. Automatiniai daiktų išdavimo aparatai

II PRIEDAS

I priede nurodytoms kategorijoms priskiriamų gaminių privalomas sąrašas:

1. Stambūs namų apyvokos prietaisai:

skalbimo mašinos,

drabužių džiovintuvai,

indaplovės,

stambūs maisto šaldymo, konservavimo ir saugojimo namų apyvokos prietaisai, įskaitant:

stambius šaldymo prietaisus, šaldytuvus, šaldiklius;

stambūs maisto ruošimo ir kitokio maisto apdorojimo namų apyvokos prietaisai, įskaitant:

elektrines maisto gaminimo virykles ir viryklėles,

mikrobangų krosneles;

Stambūs patalpų, lovų, sėdimųjų baldų šildymo prietaisai, įskaitant:

elektrinius šildymo prietaisus, elektriniai radiatorius;

ventiliavimo, oro traukos ir kondicionavimo įranga, įskaitant:

elektrinius ventiliatorius,

oro kondicionavimo prietaisus.

2. Smulkūs namų apyvokos prietaisai, įskaitant:

valymo prietaisus, pavyzdžiui, dulkių siurblius, kilimų valymo prietaisus;

siuvimo, mezgimo, audimo ir kitokius tekstilės gaminių apdirbimo prietaisus;

lygintuvus ir kitus lyginimo, gręžimo bei kitokios drabužių priežiūros prietaisus;

skrudintuvus;

gruzdintuves;

smulkintuvus, kavamales ir talpyklų ar pakuočių atidarymo ar sandarinimo įrangą;

elektrinius peilius;

plaukų kirpimo, plaukų džiovinimo, dantų valymo, skutimosi, masažavimo prietaisus bei kitus kūno priežiūros prietaisus;

rankinius ir stalinius laikrodžius bei laiko matavimo, rodymo ar fiksavimo prietaisus;

svarstykles.

3. Informacinės technologijos ir telekomunikacijų įranga, įskaitant:

informacijos rinkimo, saugojimo, apdorojimo, pateikimo ar perdavimo elektroniniu būdu gaminiai ir įranga: centralizuoto duomenų apdorojimo įranga (centriniai kompiuteriai, mažieji kompiuteriai, spausdintuvų blokai) ir asmeninio duomenų apdorojimo (asmeniniai kompiuteriai (įskaitant centrinį procesorių, pelę, ekraną ir klaviatūrą)) prietaisai, skreitiniai kompiuteriai (įskaitant centrinį procesorių, pelę, ekraną ir klaviatūrą), knyginiai kompiuteriai, delniniai kompiuteriai, spausdintuvai, kopijavimo įranga, elektrinės ir elektroninės rašomosios mašinėlės, kišeninės ir stalinės skaičiavimo mašinėlės.

Garso, vaizdo ir kitos informacijos perdavimo telekomunikacijos būdu gaminiai ir įranga: vartotojų terminalai ir sistemos, faksimilės aparatai, telekso aparatai, telefonai, taksofonai, bevieliai telefonai, mobilieji telefonai, atsakiklių sistemos.

4. Vartotojų įranga, įskaitant garso arba vaizdo įrašymo ar atkūrimo gaminius ar įrangą, įskaitant garso ir vaizdo platinimo signalais arba kitomis technologijomis, bet ne telekomunikacijos būdu, įrangą: radijo imtuvai, televizoriai, vaizdo kameros, vaizdo rašytuvai, tiksliosios atkurties (Hi-fi) rašytuvai, garso stiprintuvai, muzikos instrumentai (išskyrus bažnyčiose įrengtus vargonus).

5. Apšvietimo įranga, įskaitant:

apšvietimo arba šviesos skleidimo ar kontroliavimo įrangą, pavyzdžiui, fluorescencinių lempų šviestuvus, tiesias fluorescencines lempas, kompaktines fluorescencines lempas, didelio ryškumo išlydžio lempas (įskaitant suslėgto natrio lempas ir metalų halogenidų lempas), žemo slėgio natrio lempas.

6. Elektriniai ir elektroniniai įrankiai (išskyrus stambius stacionarius pramoninius įtaisus), įskaitant:

grąžtus,

pjūklus,

siuvimo mašinas;

tekinimo, malimo, šlifavimo, smulkinimo, pjovimo, kapojimo, kirpimo, gręžimo, skylių darymo, perforavimo, lankstymo, lenkimo ar panašaus medžio, metalo ar kitų medžiagų apdorojimo įrangą;

kniedijimo, kalimo, veržimo arba kniedžių, vinių, varžtų ištraukimo ar panašios paskirties įrankius;

virinimo, litavimo ar panašios paskirties įrankius;

skystų ar dujinių medžiagų purškimo, skleidimo, paskirstymo ar kitokio apdorojimo kitomis priemonėmis įrangą;

vejos pjovimo ar kitų sodo darbų įrankius.

7. Žaislai, laisvalaikio ir sporto įranga, įskaitant:

elektrinius traukinukus ar lenktyninių automobilių komplektus,

rankinius vaizdo žaidimų pultus,

vaizdo žaidimus;

kompiuterius, naudojamus važiavimo dviračiu, nardymo, bėgimo, irklavimo ir kitoje įrangoje;

sporto įrangą su elektrinėmis ar elektroninėmis sudedamosiomis dalimis;

monetinius aparatus.

8. Medicinos prietaisai:

elektros įranga, kuriai taikoma Direktyva 93/42/EEB,

elektros įranga, kuriai taikoma Direktyva 98/79/EB.

9. Stebėjimo ir kontrolės prietaisai, įskaitant:

dūmų detektorius,

šilumos reguliatorius,

termostatus,

matavimo, svėrimo ar derinimo prietaisus, naudojamus kaip buitinė ar laboratorijų įranga,

pramoninius stebėjimo ir kontrolės prietaisus.

10. Automatiniai daiktų išdavimo aparatai, įskaitant visus prietaisus, automatiškai išduodančius įvairiausius produktus, pavyzdžiui, karštų gėrimų aparatus, karštų ar šaltų butelių ar skardinių aparatus, kietų produktų aparatus, bankomatus.

III PRIEDAS 4 straipsnio 7 dalyje nurodytos medžiagos

1. Heksabromciklododekanas (HBCDD)

2. Bis (2-etilheksil) ftalatas (DEHP)

3. Benzilbutilftalatas (BBP)

4. Dibutilftalatas (DBP)

IV PRIEDAS 4 straipsnio 7 dalyje nurodytos draudžiamos medžiagos ir didžiausia leidžiama jų koncentracija, išreikšta homogeninės masės procentine dalimi

Švinas (0,1 %)

Gyvsidabris (0,1 %)

Kadmis (0,01%)

Šešiavalentis chromas (0,1 %)

Polibrominti bifenilai (PBB) (0,1 %)

Polibrominti difenileteriai (PBDE) (0,1 %)

ê 2005/717/EB vienintelis straipsnis ir 1 priedas (pritaikytas)

VII PRIEDAS

Švino, gyvsidabrio, kadmio, šešiavalenčio chromo, polibromintų bifenilų (PBB) arba polibrominto difenilo eterių (PBDE), kuriems netaikomi √ 4 straipsnio 1 Õ dalies reikalavimai, naudojimas dalyje Ö nustatyto naudojimo draudimo išimtys ∏

ê 2002/95/EB (pritaikytas)

1. Kompaktinėse fluorescencinėse lempose esantis gyvsidabris, kurio kiekis yra ne didesnis kaip 5 mg vienoje lempoje.

2. Gyvsidabris, esantis paprastose fluorescencinėse bendros paskirties lempose, kuriose išvardytų medžiagų yra ne daugiau kaip:

halofosfato | 10 mg |

įprastos gyvavimo trukmės trifosfato | 5 mg |

ilgos gyvavimo trukmės trifosfato | 8 mg |

3. Paprastose fluorescencinėse specialios paskirties lempose esantis gyvsidabris.

4. Kitose šiame priede nenurodytose lempose esantis gyvsidabris.

5. Katodinių spindulių vamzdžių stikle, elektronikos komponentuose ir √ fluorescencinėse lempose ∏ fluorescencijos vamzdžiuose esantis švinas.

6. Švinas, kaip legiruojantysis elementas pliene, kuriame švino yra ne daugiau kaip 0,35 % masės, aliuminyje, kuriame švino yra ne daugiau kaip 0,4 % masės, ir vario lydinyje, kuriame švino yra ne daugiau kaip 4 % masės.

ê 2005/747/EB 1 straipsnis ir 1 priedas

- 7. Aukštos lydymosi temperatūros lydmetaliuose (t. y. švino lydmetaliuose, kuriuose švino yra 85 % masės arba daugiau) esantis švinas,

- serverių, laikmenų ir laikmenų masyvų sistemų, tinklų infrastruktūros perjungimo, signalų, perdavimo įrangos ir telekomunikacijų valdymo tinklo lydmetaliuose esantis švinas,

- elektroninėse keramikos dalyse (pvz., pjezoelektroniniuose įtaisuose) esantis švinas.

ê 2005/747/EB 1 straipsnis ir 2 priedas

8. Kadmis ir jo junginiai elektriniuose kontaktuose bei plakiravimas kadmiu, išskyrus panaudojimą, uždraustą pagal Direktyvą 91/338/EEB[27], iš dalies keičiančią Direktyvą 76/769/EEB[28] dėl tam tikrų pavojingų medžiagų ir preparatų prekybos ir naudojimo apribojimų.

ê 2002/95/EB

9. Šešiavalentis chromas, naudojamas kaip antikorozinė medžiaga absorbuojančių šaldytuvų anglinio plieno aušinimo sistemose.

ê 2005/717/EB vienintelis straipsnis ir 2 priedas, ETT sprendimas (jungtinėse bylose C-14/06 ir C-295/06) (pritaikytas)

9a Dekabromo difenileteris, kai jis naudojamas polimeriniu pavidalu.

ê 2005/717/EB vienintelis straipsnis ir 3 priedas

109b. Švinas iš švino ir bronzos pagamintuose guolių įdėkluose ir įvorėse.

ê 2002/95/EB (pritaikytas)

10. 7 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka Komisija vertina paraiškas dėl:

- Deka BDE,

- paprastose fluorescencinėse specialios paskirties lempose esančio gyvsidabrio,

- serverių, atminties ir atminties matricų sistemų, tinklų infrastruktūros perjungimo, signalų, perdavimo įrangos ir telekomunikacijų valdymo tinklo lydmetaliuose esančio švino (siekiant nustatyti konkretų šios išimties taikymo laikotarpį),

- šviesos lempų,

pirmumo tvarka, siekdama kuo greičiau nustatyti, ar reikia atitinkamai iš dalies pakeisti šiuos punktus.

ê 2005/747/EB 1 straipsnis ir 3 priedas

11. Švinas, naudojamas standartinių mikroschemų jungčių sistemose.

12. Švinas, naudojamas terminio laidumo modulio c formos žiedo dangoje.

13. Švinas ir kadmis optiniame ir filtravimo stikle.

14. Švinas lydmetaliuose, turinčiuose daugiau nei du elementus jungtims tarp kaiščių ir mikroprocesorių junginio, kuriuose švino yra daugiau nei 80 % ir mažiau nei 85 % masės.

15. Švinas lydmetaliuose, skirtuose palaikyti reikiamą elektros įtampą tarp puslaidininkio modulio ir laikančios plokštės, esančių „Flip Chip“ tipo mikroschemų junginiuose.

ê 2006/310/EB 1 straipsnis ir priedas (pritaikytas)

16. Švinas vamzdinėse kaitinamosiose lempose, kurių vamzdis yra padengtas silikatu.

17. Švino halogenidas kaip spinduliavimo medžiaga aukšto intensyvumo √ didelio ryškumo ∏ išlydžio (HID) lempose, naudojamose profesionalioje reprografijos įrangoje.

18. Švinas kaip liuminescencinių miltelių aktyvintojas aktyviklis (pagal svorį masę ne daugiau kaip 1 % švino) išlydžio lempose, kai jos naudojamos kaip įdegiui skirtos lempos, kuriose yra fosforo, pvz., BaSi2O5:Pb (BSP), arba kai jos, kaip specialios lempos, kuriose yra fosforo, pvz., (Sr,Ba)2MgSi2O7:Pb (SMS), naudojamos diazotipijai, reprografijai, litografijai, vabzdžių gaudyklėms, fotocheminiams ir kietinimo procesams.

19. Švinas, kurio sudėtyje yra PbBiSn-Hg ir PbInSn-Hg, specialiuose junginiuose kaip pagrindinė amalgama ir švinas, kurio sudėtyje yra PbSn-Hg, kaip pagalbinė amalgama labai kompaktiškose energiją taupančiose lempose.

20. Švino oksidas stikle, naudojamas sujungti priekinius ir galinius plokščių liuminescencinių lempų, kurios naudojamos skystųjų kristalų ekranuose (angl. LCD), substratus.

ê 2006/691/EB 1 straipsnis ir priedas

21. Spaustuvinių dažų, naudojamų borosilikatinį stiklą dengiant emaliais, švinas ir kadmis.

22. Švinas kaip priemaiša iš retųjų žemių geležingojo granato pagamintuose Faradėjaus sukikliuose, kurie naudojami skaidulinės optikos ryšio sistemose.

23. Švinas mažo žingsnio komponentų (išskyrus jungtis), kurių žingsnis yra 0,65 mm arba mažesnis ir kurie turi NiFe išvadų rėmelius, paviršiaus dangose ir švinas mažo žingsnio komponentų (išskyrus jungtis), kurių žingsnis yra 0,65 mm arba mažesnis ir kurie turi varinius išvadų rėmelius, paviršiaus dangose.

24. Lydmetalių, kurie naudojami diskinius ir planariuosius daugiasluoksnius keramikinius kondensatorius prilituojant per juose išgręžtas skyles, švinas.

25. Plazminių vaizdo ekranų (PVE, angl. PDP) ir paviršinio laidumo elektronų emiterį turinčių vaizdo ekranų (PLEEVE, angl. SED), kurie naudojami kaip konstrukcijos elementai, švino oksidas; pirmiausia priekinio ir galinio stiklo dielektriko sluoksnyje, metaliniame elektrode, juodojoje juostoje, apatiniajame elektrode, skiriamosiose briaunelėse, sandarinamajame frite ir frito žiede bei marginimo pastose.

26. Švino oksidas ultravioletinius spindulius skleidžiančių lempų stiklo apvalkaluose.

27. Švino lydiniai, kurie naudojami kaip lydmetalis keitikliams, skirtiems naudoti didelės galios garsiakalbiuose (šiuos garsiakalbius keletą valandų galima naudoti 125 dB ir didesniu garso galios lygiu).

ê 2006/692/EB 1 straipsnis (pritaikytas)

28. Šešiavalentis chromas, esantis dažais nepadengtų metalo lakštų ir tvirtinimo elementų, naudojamų įrangos apsaugai nuo korozijos ir nuo elektromagnetinių trukdžių, antikorozinėje dangoje, kai įranga priklauso Direktyvos 2002/96/EB trečiajai klasei (informacinės technologijos ir telekomunikacijų įranga). Išimtis taikoma iki 2007 m. liepos 1 d..

ê 2006/690/EB 1 straipsnis

29. Krištolo stikle esantis švinas, kaip apibrėžiama Tarybos direktyvos 69/493/EEB[29] I priede (1, 2, 3 ir 4 klasės).

ê 2005/618/EB 1 straipsnis (pritaikytas)

Taikant 5 straipsnio 1 dalies a punktą leistina ne didesnė nei 0,1 % homogeninės medžiagos svorio švino, gyvsidabrio, šešiavalenčio chromo, polibrominto bifenilo (PBB) arba polibrominto difenilo eterio (PBDE) koncentracijos vertė ir 0,01 % homogeninės medžiagos svorio – didžiausia leistina kadmio koncentracija.

ê 2008/385/EB 1 straipsnis ir priedas

30. Kadmio lydiniai, naudojami kaip elektrinės ir (arba) mechaninės lituotinės elektros laidininkų, tiesiogiai prijungtų prie didelės galios garsiakalbiuose (generuojamas garso slėgis 100 dB (A) ir daugiau) naudojamų keitlių garsinių ričių, jungtys.

31. Švinas litavimo medžiagose, naudojamose gyvsidabrio neturinčiose plokščiose fluorescentinėse lempose (kurios, pvz., naudojamos skystųjų kristalų ekranuose, dekoratyviniam ar pramoniniam apšvietimui).

32. Švino oksidas sandarinamajame frite, kuris naudojamas gaminant langus argono ir kriptono lazeriniams vamzdžiams.

ò naujas

VI PRIEDAS

4 straipsnio 1 dalyje nustatyto naudojimo draudimo išimtys 8 ir 9 kategorijų gaminiuose

Įranga, kurioje naudojama jonizuojančioji spinduliuotė, arba jonizuojančiosios spinduliuotės aptikimo įranga

1 Švinas, kadmis ir gyvsidabris jonizuojančiosios spinduliuotės detektoriuose.

2 Švino guoliai rentgeno vamzdžiuose.

3 Švinas elektromagnetinės spinduliuotės stiprinimo prietaisuose: mikrokanalų plokštėje ir kapiliarinėje plokštėje.

4 Švinas stiklo frite, naudojamame rentgeno vamzdžiuose bei vaizdo stiprintuvuose, ir švinas stiklo frito rišikliuose, naudojamuose surenkant dujinius lazerius, bei elektroninėse lempose, elektromagnetinę spinduliuotę paverčiančiose elektronais.

5 Švinas apsauginiuose ekranuose nuo jonizuojančiosios spinduliuotės.

6 Švinas rentgeno spindulių bandymo objektuose.

7 Švino stearato rentgeno vamzdžių difrakcijos kristalai.

8 Radioaktyvaus kadmio izotopas, naudojamas nešiojamuosiuose rentgeno fluorescenciniuose spektrometruose.

Jutikliai, detektoriai ir elektrodai (1 punkto papildymas)

1a Švinas ir kadmis atrankiniuose jonų elektroduose, įskaitant pH elektrodų stiklą.

1b Švino anodai elektrocheminiuose deguonies jutikliuose.

1c Švinas, kadmis ir gyvsidabris infraraudonosios šviesos detektoriuose.

1d Gyvsidabris kontroliniuose elektroduose: mažachlorio gyvsidabrio chlorido, gyvsidabrio sulfato ir gyvsidabrio oksido.

Kita

9 Kadmis helio-kadmio lazeriuose.

10 Švinas ir kadmis atomų įgerties spektroskopinėse lempose.

11 Švinas kaip superlaidininkas lydiniuose ir kaip šilumos laidininkas magnetinio rezonanso įrangoje (MRĮ).

12 Švinas ir kadmis metalinėse superlaidžių medžiagų jungtyse MRĮ ir itin jautriuose superlaidininkiniuose magnetinių laukų (SQUID) detektoriuose.

13 Švinas atsvaruose.

14 Švinas vienakristalėse pjezoelektrinėse ultragarso keitiklių medžiagose.

15 Švinas ultragarso keitiklių jungčių lydmetaliuose.

16 Gyvsidabris labai tiksliuose talpos bei nuostolių matavimo tilteliuose ir aukšto dažnio radijo dažnio jungikliuose bei stebėjimo ir kontrolės prietaisų relėse, jei gyvsidabrio kiekis kiekviename jungiklyje ar relėje yra ne didesnis kaip 20 mg.

17 Švinas nešiojamųjų skubiosios pagalbos defibriliatorių lydmetaliuose.

18 Švinas aukštos kokybės infraraudonųjų matymo prietaisų, kuriais vaizdą galima matyti 8 – 14 µm intervale, lydmetaliuose.

19 Švinas skystųjų kristalų ant silicio pagrindo (LCoS) ekranuose.

20 Kadmis rentgeno matavimo filtruose.

VII PRIEDAS

EB ATITIKTIES DEKLARACIJA

1. Nr. ...(unikalus EEĮ atpažinties numeris):

2. Gamintojo arba jo įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas:

3. Ši atitikties deklaracija išduota tik gamintojo (arba montuotojo) atsakomybe:

4. Deklaracijos objektas (suteikiama EEĮ atpažintis, pagal kurią galima atsekti gaminį. Taip pat gali būti pateikiama nuotrauka).

5. Pirmiau aprašytasis deklaracijos objektas atitinka Direktyvos ... dėl tam tikrų pavojingų medžiagų elektros ir elektroninėje įrangoje naudojimo apribojimo.

6. Jei tinkama, taikytų darniųjų standartų nuorodos arba specifikacijų, pagal kurias buvo deklaruota atitiktis, nuorodos.

7. Jei tinkama, paskelbtoji įstaiga .... (pavadinimas, numeris) ... atliko ... (dalyvavimo procese aprašymas)... ir išdavė sertifikatą: …

8. Papildoma informacija

Už ką ir kieno vardu pasirašyta …………………………………

(išdavimo data ir vieta)

(vardas ir pavardė, pareigos) (parašas)

ñ

VIII PRIEDAS

A dalis

Panaikinama direktyva ir jos vėlesni pakeitimai

(nurodyta 12 straipsnyje)

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/95/EB | (OL L 37, 2003 2 13, p. 19) |

Komisijos sprendimas 2005/618/EB | (OL L 214, 2005 8 19, p. 65) |

Komisijos sprendimas 2005/717/EB | (OL L 271, 2005 10 15, p. 219) |

Komisijos sprendimas 2005/747/EB | (OL L 280, 2005 10 25, p. 18) |

Komisijos sprendimas 2006/310/EB | (OL L 115, 2006 4 28, p. 38) |

Komisijos sprendimas 2006/690/EB | (OL L 283, 2006 10 14, p. 47) |

Komisijos sprendimas 2006/691/EB | (OL L 283, 2006 10 14, p. 48) |

Komisijos sprendimas 2006/692/EB | (OL L 283, 2006 10 14, p. 50) |

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/35/EB | (OL L 81, 2008 3 20, p. 67) |

Komisijos sprendimas 2008/385/EB | (OL L 136, 2008 5 24, p. 9) |

B dalis

Perkėlimo į nacionalinę teisę terminų sąrašas

(nurodyta 13 straipsnyje)

Direktyva | Perkėlimo į nacionalinę teisę terminas |

2002/95/EB | 2004 m. rugpjūčio 12 d. |

2008/35/EB | - |

IX PRIEDAS

Atitikmenų lentelė

Direktyva 2002/95/EB | Ši direktyva |

1 straipsnis | 1 straipsnis |

2 straipsnio 1 dalis | 2 straipsnio 1 dalis |

2 straipsnio 2 dalis | 2 straipsnio 2 dalis |

2 straipsnio 3 dalis | 2 straipsnio 3 dalies įžanginė formuluotė |

- | 2 straipsnio 3 dalies a ir b punktai |

3 straipsnio a punktas | 3 straipsnio a punktas |

3 straipsnio b punktas | - |

- | 3 straipsnio b–o punktai |

4 straipsnio 1 dalis | 4 straipsnio 1 dalis |

- | 4 straipsnio 3–6 dalys |

4 straipsnio 2 dalis | 4 straipsnio 7 dalis |

4 straipsnio 3 dalis | - |

- | 4 straipsnio 8 dalis |

- | 5 straipsnio 1 dalies įžanginė formuluotė |

5 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė formuluotė | 5 straipsnio 1 dalies a punktas |

5 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas | - |

5 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas | 5 straipsnio 1 dalies b punkto įžanginė formuluotė ir pirma bei trečia įtraukos |

- | 5 straipsnio 1 dalies b punkto antra įtrauka |

5 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas | - |

5 straipsnio 1 dalies antra pastraipa | - |

5 straipsnio 2 dalis | 5 straipsnio 2 dalis |

- | 5 straipsnio 3 dalis |

6 straipsnis | - |

- | 6–17 straipsniai |

7 straipsnis | 18 straipsnis |

8 straipsnis | 19 straipsnis |

9 straipsnis | 20 straipsnis |

- | 21 straipsnis |

10 straipsnis | 22 straipsnis |

11 straipsnis | 23 straipsnis |

- | I–IV priedai |

Priedo 1–28 punktai | V priedo 1–28 punktai |

Priedo 29 punkto pirma pastraipa | V priedo 29 punkto pirma pastraipa |

Priedo 29 punkto antra pastraipa | 4 straipsnio 2 dalis |

Priedo 30–32 punktai | Priedo 30–32 punktai |

- | VI–IX priedai |

FINANSINĖ TEISĖS AKTO, KURIO POVEIKIS BIUDŽETUI SUSIJĘS TIK SU PAJAMOMIS, PAŽYMA

1. PASIŪLYMO PAVADINIMAS

Direktyva dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo, kuria panaikinama Direktyva 2002/95/EB

2. BIUDŽETO EILUTĖS

Skyrius ir straipsnis

Atitinkamais metais biudžete numatyta suma

3. FINANSINIS POVEIKIS

(x Pasiūlymas neturi finansinio poveikio

( Pasiūlymas neturi finansinio poveikio išlaidoms, bet turi tokį finansinį poveikį pajamoms:

mln. eurų (dešimtųjų tikslumu)

Biudžeto eilutė | Pajamos[30] | 12 mėnesių laikotarpis, prasidedantis (metai, mėnuo, diena) | [n metai] |

... straipsnis | Poveikis nuosaviesiems ištekliams |

... straipsnis | Poveikis nuosaviesiems ištekliams |

Padėtis pradėjus taikyti priemonę |

[n+1] | [n+2] | [n+3] | [n+4] | [n+5] |

... straipsnis |

... straipsnis |

4. KOVOS SU SUKČIAVIMU PRIEMONĖS

5. KITOS PASTABOS

[1] 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 768/2008/EB dėl bendrosios gaminių pardavimo sistemos ir panaikinantis Sprendimą 93/465/EEB (OL L 218, 2008 8 13, p. 82) ir 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 765/2008 nustatantis su gaminių prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimus ir panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 339/93 (OL L 218, 2008 8 13, p. 30).

[2] OL L 396, 2006 12 30, p. 1.

[3] OL L 191, 2005 7 22, p. 29.

[4] Galutinė ataskaita pateikiama http://ec.europa.eu/environment/waste/pdf/era_study_final_report.pdf.

[5] Galutinė ataskaita pateikiama http://ec.europa.eu/enterprise/environment/reports_studies/index.htm.

[6] OL L 271 2005 10 15, p. 48.

[7] Jungtinės bylos C-14/06 ir 295/06. Teismas nusprendė, kad sprendimo kriterijai neatitiko išimties suteikimo kriterijų (5 straipsnis). Pirma, sprendimas nebuvo pagrįstas „technine ir moksline pažanga“, nes rizikos vertinimo išvadų projektas, kuriuo buvo argumentuojama išimtis, buvo parengtas 2002 m., taigi išvados buvo nenaujos. Antra, Komisija neįvertino, ar yra pakaitalų ir koks pakaitalų poveikis palyginti su deka BDE. Trečia, išimtis buvo per plati.

[8] OL C131 2008 5 29, p. 7.

[9] OL L 99 2006 4 7, p. 3.

[10] Žr. prie Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvos 2002/96/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų pridedamą Komisijos tarnybų darbinio dokumento 99 psl.

[11] OL C √ , , p ∏.365 E, 2000 12 19, p. 195 ir OL C 240 E, 2001 8 28, p. 303.

[12] OL C √ , , p ∏.116, 2001 4 20, p. 38.

[13] OL C √ , , p ∏.148, 2001 5 18, p. 1.

[14] √ OL C , , p ∏.2001 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento nuomonė (OL C 34 E, 2002 2 7, p. 109), 2001 m. gruodžio 4 d. Tarybos bendroji pozicija (OL C 90 E, 2002 4 16, p. 12) ir 2002 m. balandžio 10 d. Europos Parlamento sprendimas (dar nepaskelbtas Oficialiajame leidinyje). 2002 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento sprendimas ir 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos sprendimas.

[15] OL L 37, 2003 2 13, p. 19.

[16] OL C 30, 1988 2 4, p. 1.

[17] Žr. šio Oficialiojo leidinio 24 psl.

[18] OL L 191, 2005 7 22, p. 29–58.

[19] 7 OL L √ 266, 2006 9 26, p. 1. ∏ 78, 1991 3 26, p. 38. Direktyva su pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 98/101/EB (OL L 1, 1999 1 5, p. 1).

[20] OL L 229, 2004 4 30, p. 5, iš dalies keičiantis Direktyvą 79/117/EEB.

[21] OL L 396, 2006 12 30, p. 1–849.

[22] OL L 218, 2008 8 13, p. 82–128.

[23] OL L 218, 2008 8 13, p. 30–47.

[24] OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

[25] OL L 144, 1997 6 4, p. 19. Direktyva su pakeitimais, padarytais Direktyva 2002/65/EB (OL L 271, 2002 10 9, p. 16).

[26] OL L √ 114, 2006 4 27, p. 9. ∏ 194, 1975 7 25, p. 39 Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).

[27] OL L 186, 1991 7 12, p. 59.

[28] OL L 262, 1976 9 27, p. 201.

[29] OL L 326, 1969 12 29, p. 36. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. Stojimo aktu.

[30] Tradicinių nuosavųjų išteklių atveju (žemės ūkio mokesčiai, cukraus mokesčiai, muitai) turi būti nurodytos grynosios sumos, t. y. bendros sumos atskaičius 25 % surinkimo išlaidų