52008PC0065(02)

Pasiūlymas Tarybos sprendimas dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, kuriuo įsteigiama Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Libano Respublikos asociacija, protokolo sudarymo siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą /* KOM/2008/0065 galutinis - AVC 2008/0027 */


[pic] | EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA |

Briuselis, 11.2.2008

KOM(2008) 65 galutinis

2008/0027 (AVC)

Pasiūlymas

TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, kuriuo įsteigiama Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Libano Respublikos asociacija, protokolo pasirašymo ir laikino taikymo siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą

Pasiūlymas

TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, kuriuo įsteigiama Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Libano Respublikos asociacija, protokolo sudarymo siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą

(pateiktos Komisijos)

AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

Pagal 2005 m. Bulgarijos ir Rumunijos stojimo į Europos Sąjungą akto 6 straipsnio 2 dalyje išdėstytas sąlygas naujųjų valstybių narių prisijungimas prie Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių asociacijos susitarimo su Libano Respublika tvirtinamas sudarant šio susitarimo protokolą. Tame pačiame straipsnyje numatyta supaprastinta procedūra, pagal kurią protokolą sudaro Taryba, vieningai veikdama valstybių narių vardu, ir atitinkama trečioji šalis. Ši procedūra nepažeidžia Bendrijos kompetencijos.

2006 m. spalio 23 d. Taryba įgaliojo Komisiją vesti derybas dėl tokio protokolo su Libanu sudarymo, siekdama atsižvelgti į Bulgarijos ir Rumunijos įstojimą 2007 m. sausio 1 d. Derybos užtruko dėl Libano administracijos patiriamų suvaržymų ir jos pateikto prašymo gauti išsamesnį, protokolo taikymo sritį viršijantį paaiškinimą prieš pritariant tekstui iš esmės. Derybose buvo nuspręsta, kad į galiojantį Asociacijos susitarimą nebus įtraukta jokių papildomų prekybos nuolaidų žemės ūkio, perdirbtiems žemės ūkio arba žuvininkystės produktams.

Toliau teikiami pasiūlymai dėl 1) Tarybos sprendimo dėl protokolo pasirašymo bei laikino jo taikymo ir 2) Tarybos sprendimo dėl protokolo sudarymo.

Pridedamas protokolo tekstas, dėl kurio susitarta derybose su Libanu. Svarbiausios protokolo nuostatos yra susijusios su naujųjų valstybių narių prisijungimu prie ES ir Libano asociacijos susitarimo bei naujų oficialiųjų ES kalbų įtraukimu.

Komisija kviečia Tarybą priimti Tarybos sprendimų dėl protokolo pasirašymo ir sudarymo projektus.

Dėl pritarimo sudaryti šį protokolą bus kreipiamasi į Europos Parlamentą.

Pasiūlymas

TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, kuriuo įsteigiama Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Libano Respublikos asociacija, protokolo pasirašymo ir laikino taikymo siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą

EUROPOS SAJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 310 straipsnį, kartu su 300 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos antruoju sakiniu,

atsižvelgdama į Bulgarijos ir Rumunijos stojimo į Europos Sąjungą aktą, ypač į jo 6 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1) 2006 m. spalio 23 d. Taryba įgaliojo Komisiją Europos bendrijos bei jos valstybių narių vardu derėtis su Libano Respublika dėl protokolų, kuriais iš dalies keičiami Europos bendrijos bei jos valstybių narių su trečiosiomis šalimis sudaryti susitarimai, visų pirma Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimas, steigiantis Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Libano Respublikos asociaciją[?], siekiant atsižvelgti į naujų valstybių narių įstojimą į Europos Sąjungą.

(2) Derybos su Libanu buvo baigtos.

(3) Protokolo, dėl kurio derybose susitarta su Libanu, 8 straipsnio 2 dalyje numatyta protokolą taikyti laikinai jam dar neįsigaliojus.

(4) Atsižvelgiant į tai, kad protokolas gali būti sudarytas vėliau, jis turėtų būti pasirašytas Bendrijos vardu ir taikomas laikinai,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį (-is), kuriam (-iems) suteikiama teisė Europos bendrijos bei jos valstybių narių vardu pasirašyti Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, kuriuo steigiama Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Libano Respublikos asociacija, protokolą siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą. Protokolo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Šis protokolas taikomas laikinai nuo 2007 m. sausio 1 d., atsižvelgiant į tai, kad jis gali būti sudarytas vėliau.

Priimta Briuselyje

Tarybos vardu

Pirmininkas

2008/0027 (AVC)

Pasiūlymas

TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, kuriuo įsteigiama Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Libano Respublikos asociacija, protokolo sudarymo siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą

EUROPOS SAJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį ir ypač į jos 310 straipsnį kartu su 300 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos antruoju sakiniu ir 300 straipsnio 3 dalies antrąja pastraipa,

atsižvelgdama į Bulgarijos ir Rumunijos stojimo į Europos Sąjungą aktą, ypač į jo 6 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento pritarimą,

kadangi:

(1) Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, kuriuo steigiama Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Libano Respublikos asociacija, protokolas pasirašytas Europos bendrijos ir jos valstybių narių vardu (...).

(2) Protokolas turėtų būti patvirtintas,

NUSPRENDĖ:

Vienintelis straipsnis

Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, kuriuo steigiama Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Libano Respublikos asociacija, protokolas patvirtinamas Europos bendrijos bei jos valstybių narių vardu, siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą.

Protokolo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

Priimta Briuselyje

Tarybos vardu

Pirmininkas

PROTOKOLAS

Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, kuriuo įsteigiama Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Libano Respublikos asociacija, protokolas, siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą

BELGIJOS KARALYSTĖ,

BULGARIJOS RESPUBLIKA,

ČEKIJOS RESPUBLIKA,

DANIJOS KARALYSTĖ,

VOKIETIJOS FEDERACINĖ RESPUBLIKA,

ESTIJOS RESPUBLIKA,

GRAIKIJOS RESPUBLIKA,

ISPANIJOS KARALYSTĖ,

PRANCŪZIJOS RESPUBLIKA,

AIRIJA,

ITALIJOS RESPUBLIKA,

KIPRO RESPUBLIKA,

LATVIJOS RESPUBLIKA,

LIETUVOS RESPUBLIKA,

LIUKSEMBURGO DIDŽIOJI HERCOGYSTĖ,

VENGRIJOS RESPUBLIKA,

MALTOS RESPUBLIKA,

NYDERLANDŲ KARALYSTĖ,

AUSTRIJOS RESPUBLIKA,

LENKIJOS RESPUBLIKA,

PORTUGALIJOS RESPUBLIKA,

RUMUNIJA,

SLOVĖNIJOS RESPUBLIKA,

SLOVAKIJOS RESPUBLIKA,

SUOMIJOS RESPUBLIKA,

ŠVEDIJOS KARALYSTĖ,

JUNGTINĖ DIDŽIOSIOS BRITANIJOS IR ŠIAURĖS AIRIJOS KARALYSTĖ,

toliau – EB valstybės narės, atstovaujamos Europos Sąjungos Tarybos, bei

EUROPOS BENDRIJA,

toliau – Bendrija, atstovaujama Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos,

ir LIBANO RESPUBLIKA

toliau – Libanas

KADANGI Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimas, steigiantis Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Libano Respublikos asociaciją[?] (toliau – Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimas) pasirašytas Briuselyje 2002 m. balandžio 1 d. ir įsigaliojo 2006 m. balandžio 1 d.,

KADANGI Sutartis dėl Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos stojimo į Europos Sąjungą ir Stojimo aktas pasirašyti Liuksemburge 2005 m. balandžio 25 d. ir įsigaliojo 2007 m. sausio 1 d.,

KADANGI Laikinasis susitarimas tarp Europos bendrijos ir Libano Respublikos dėl prekybos ir su prekyba susijusių klausimų[?] įsigaliojo 2003 m. kovo 1 d.,

KADANGI remiantis Stojimo akto 6 straipsnio 2 dalimi naujų Susitariančiųjų Šalių prisijungimas prie Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo turi būti tvirtinamas sudarant Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo protokolą,

KADANGI pagal Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo 22 straipsnį vyko konsultacijos siekiant užtikrinti, kad būtų atsižvelgta į abipusius Bendrijos ir Libano Respublikos interesus,

SUSITARĖ:

1 straipsnis

Bulgarijos Respublika ir Rumunija tampa Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, kuriuo steigiama Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Libano Respublikos asociacija, Susitariančiosiomis Šalimis ir kaip kitos EB valstybės narės atitinkamai priima susitarimo tekstą, bendras ir vienašales deklaracijas bei pasikeitimus laiškais ir į juos atsižvelgia.

PIRMAS SKYRIUS: EUROPOS IR VIDURŽEMIO JŪROS REGIONO ŠALIŲ SUSITARIMO, ĮSKAITANT JO PRIEDUS IR PROTOKOLUS, TEKSTO PAKEITIMAI

2 straipsnis (Kilmės taisyklės)

4 protokolas iš dalies keičiamas taip:

1. 18 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

Atgaline data išduodami judėjimo sertifikatai EUR.1 turi būti patvirtinti vienu iš šių įrašų:

BG „ИЗДАДЕН ВПОСЛЕДСТВИЕ“

ES „EXPEDIDO A POSTERIORI“

CS „VYSTAVENO DODATEČNĔ“

DA „UDSTEDT EFTERFØLGENDE“

DE „NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT“

ET „VÄLJA ANTUD TAGASIULATUVALT“

EL „ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ“

EN „ISSUED RETROSPECTIVELY“

FR „DÉLIVRÉ A POSTERIORI“

IT „RILASCIATO A POSTERIORI“

LV „IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI“

LT „RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS“

HU „KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL“

MT „MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT“

NL „AFGEGEVEN A POSTERIORI“

PL „WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE“

PT „EMITIDO A POSTERIORI“

RO „EMIS A POSTERIORI“

SL „IZDANO NAKNADNO“

SK „VYDANÉ DODATOČNE“

FI „ANNETTU JÄLKIKÄTEEN“

SV „UTFÄRDAT I EFTERHAND“

AR [pic]“

2. 19 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

(…)

Išduotas dublikatas turi būti patvirtintas vienu iš šių žodžių:

BG „ДУБЛИКАТ“

ES „DUPLICADO“

CS „DUPLIKÁT“

DA „DUPLIKAT“

DE „DUPLIKAT“

ET „DUPLIKAAT“

EL „ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ“

EN „DUPLICATE“

FR „DUPLICATA“

IT „DUPLICATO“

LV „DUBLIKĀTS“

LT „DUBLIKATAS“

HU „MÁSODLAT“

MT „DUPLIKAT“

NL „DUPLICAAT“

PL „DUPLIKAT“

PT „SEGUNDA VIA“

RO „DUPLICAT“

SL „DVOJNIK“

SK „DUPLIKÁT“

FI „KAKSOISKAPPALE“

SV „DUPLIKAT“

AR [pic]“

3 V priedas pakeičiamas taip:

Tekstas bulgarų kalba

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1)) декларира, че освен кьдето е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2).

Tekstas ispanų kalba

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° .. …(1).) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial . …(2).

Tekstas čekų kalba

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení …(1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v …(2).

Tekstas danų kalba

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ...(1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ...(2).

Tekstas vokiečių kalba

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...(1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte ...(2) Ursprungswaren sind.

Tekstas estų kalba

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. ...(1)) deklareerib, et need tooted on ...(2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Tekstas graikų kalba

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ΄αριθ. ...(1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ...(2).

Tekstas anglų kalba

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...(2) preferential origin.

Tekstas prancūzų kalba

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ...(1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... (2)).

Tekstas italų kalba

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n… (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...(2).

Tekstas latvių kalba

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. …(1)), deklarē, ka, iznemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no …(2).

Tekstas lietuvių kalba

Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr …(1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra ...(2) preferencinės kilmės prekės.

Tekstas vengrų kalba

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: …(1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hianyában az áruk kedvezményes …(2) származásúak.

Tekstas maltiečių kalba

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. …(1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali …(2).

Tekstas olandų kalba

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ...(1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn (2).

Tekstas lenkų kalba

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr …(1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają …(2) preferencyjne pochodzenie.

Tekstas portugalų kalba

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n°. ...(1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ...(2).

Tekstas rumunų kalba

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizaţia vamală nr. ...(1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferenţială…(2).

Tekstas slovėnų kalba

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št …(1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno …(2) poreklo.

Tekstas slovakų kalba

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia …(1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v …(2).

Tekstas suomių kalba

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ...(1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita (2).

Tekstas švedų kalba

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ...(1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung (2).

Tekstas arabų kalba

[pic]

…………………………………………………………..(3)

(Vieta ir data)

…………………………………………………………..(4)

(Eksportuotojo parašas, be to, deklaraciją pasirašančio asmens pavardė turi būti įskaitomai parašyta)

(1) Kai sąskaitos faktūros deklaraciją surašo patvirtintas eksportuotojas, šioje vietoje turi būti įrašytas patvirtinto eksportuotojo leidimo numeris. Kai sąskaitos faktūros deklaraciją surašo ne patvirtintas eksportuotojas, žodžiai skliausteliuose yra ištrinami ar paliekamas tuščias laukelis.

(2) Reikia nurodyti prekių kilmę. Kai visa sąskaitos faktūros deklaracija arba jos dalis susijusi su Seutos ir Melilijos kilmės produktais pagal protokolo 37 straipsnį, eksportuotojas turi juos aiškiai pažymėti raidėmis „CM“ dokumente, kuriame surašoma deklaracija.

(3) Šių nuorodų galima neįtraukti, jeigu informacija yra nurodyta pačiame dokumente.

(4) Kai nereikalaujama, kad eksportuotojas pasirašytų, pasirašančiojo vardo ir pavardės taip pat nereikia nurodyti.

ANTRAS SKYRIUS: PEREINAMOJO LAIKOTARPIO NUOSTATOS

3 straipsnis (Kilmės įrodymas ir administracinis bendradarbiavimas)

1. Libano arba naujosios valstybės narės pagal vienos kitai taikomus lengvatinius susitarimus arba atskirą tvarką tinkamai išduoti kilmės įrodymo dokumentai pagal šį protokolą priimami atitinkamose šalyse, jeigu:

a) šių kilmės įrodymo dokumentų turėjimas leidžia taikyti lengvatinių muitų tarifų režimą, remiantis lengvatinių muitų tarifų priemonėmis, nustatytomis šiame susitarime arba Bendrijos bendrųjų lengvatų sistemoje;

b) kilmės įrodymo ir transporto dokumentai išduoti ne vėliau kaip paskutinę dieną iki įstojimo;

c) kilmės įrodymo dokumentai pateikiami muitinei per keturis mėnesius nuo įstojimo dienos.

Jeigu iki įstojimo dienos prekės Libane arba naujojoje valstybėje narėje buvo deklaruotos kaip importuojamos pagal tuo metu taikytus Libano ir tos naujosios valstybės narės lengvatinius susitarimus arba atskirą tvarką, pagal minėtus susitarimus arba tvarką atgaline data išduotas kilmės įrodymo dokumentas gali būti priimtas, jeigu jis muitinėms pateikiamas per keturis mėnesius nuo įstojimo dienos.

2. Libanas ir naujosios valstybės narės turi teisę saugoti leidimus, kuriais buvo suteiktas patvirtinto eksportuotojo statusas pagal vienos kitai taikomus lengvatinius susitarimus arba atskirą tvarką, jeigu:

a) tokia nuostata yra taip pat nustatyta Libano ir Bendrijos susitarime, sudarytame iki įstojimo datos; bei

b) patvirtinti eksportuotojai taiko pagal tą susitarimą galiojančias kilmės taisykles.

Ne vėliau kaip per vienerius metus nuo įstojimo datos šie leidimai pakeičiami naujais, išduodamais laikantis susitarimo sąlygų.

3. Prašymai atgaline data patikrinti pagal šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytus lengvatinius susitarimus arba atskirą tvarką išduotus kilmės įrodymo dokumentus gali būti teikiami Libano arba naujųjų valstybių narių kompetentingai muitinei ir jos priimami trejus metus nuo atitinkamo kilmės įrodymo dokumento išdavimo.

4 straipsnis (Tranzitu vežamos prekės)

1. Šio susitarimo nuostatos gali būti taikomos prekėms, eksportuojamoms iš Libano į vieną iš naujųjų valstybių narių arba iš vienos iš naujųjų valstybių narių į Libaną, kurios atitinka 4 protokolo nuostatas ir kurios įstojimo dieną yra vežamos tranzitu arba laikinai saugomos Libano arba tos naujosios valstybės narės muitinės sandėliuose arba laisvosiose zonose.

2. Tokiais atvejais gali būti taikomas lengvatinis režimas, jeigu importuojančios šalies muitinėms per keturis mėnesius nuo įstojimo datos pateikiamas eksportuojančios šalies muitinės atgaline data išduotas kilmės įrodymo dokumentas.

Bendrosios ir baigiamosios nuostatos

5 straipsnis

Libano Respublika įsipareigoja nereikšti jokių pretenzijų, reikalavimų ar teikimų, nekeisti ir neatšaukti jokių nuolaidų pagal 1994 m. GATT XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį dėl šios Bendrijos plėtros.

6 straipsnis

Šis protokolas yra neatskiriama Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo dalis.

7 straipsnis

1. Šį protokolą patvirtina Bendrija, Europos Sąjungos Taryba valstybių narių vardu ir Libano Respublika taikydamos savo procedūras.

2. Šalys viena kitai praneša apie ankstesnėje straipsnio dalyje minėtų atitinkamų procedūrų užbaigimą. Patvirtinimo dokumentai deponuojami Europos Sąjungos Tarybos generaliniame sekretoriate.

8 straipsnis

1. Šis protokolas įsigalioja pirmą kito mėnesio dieną po paskutinio patvirtinimo dokumento deponavimo.

2. Šis protokolas taikomas laikinai nuo 2007 m. sausio 1 d.

9 straipsnis

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais kiekviena iš susitarimo šalių oficialiųjų kalbų, visi tekstai yra autentiški.

10 straipsnis

Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo tekstas, neatskiriama jo dalimi esantys priedai ir protokolai bei baigiamasis aktas su pridėtomis deklaracijomis parengiami bulgarų ir rumunų kalbomis, ir šie tekstai yra autentiški kaip ir originalūs tekstai. Šiuos tekstus patvirtina Asociacijos taryba.

VALSTYBIŲ NARIŲ VARDU…

EUROPOS BENDRIJOS VARDU...

LIBANO RESPUBLIKOS VARDU

[1] OL L 143, 2006 5 30, p. 2.

[2] OL L 143, 2006 5 30, p. 2.

[3] OL L 262, 2002 9 30, p. 2.