19.12.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 325/19


Regionų komiteto nuomonė — Prekyba apyvartiniais taršos leidimais

(2008/C 325/04)

REGIONŲ KOMITETAS

ragina Komisiją skubiau patvirtinti teisės aktus dėl oro transporto įtraukimo į prekybos ATL sistemą ir dėl kuo skubesnio jūrų transporto sektoriaus įtraukimo į šią sistemą;

reiškia susirūpinimą, kad direktyva neskatina mažinti šiltnamio dujų išlakų atliekų tvarkybos sektoriuje, kuris yra itin svarbus išlakų ir žemėtvarkos požiūriu;

rekomenduoja, kad ne mažiau kaip 30 proc. įplaukų, gautų parduodant leidimus aukcione valstybės narės turėtų skirti vietos ir regionų valdžios institucijoms siekiant skatinti galutinius vartotojus naudoti atsinaujinančiuosius energijos išteklius ir gerinti energijos vartojimo efektyvumą, kad būtų galima įvykdyti Bendrijos tikslą iki 2020 m. 20 proc. visos energijos gauti iš atsinaujinančiųjų išteklių ir iki 2020 m. padidinti energijos vartojimo efektyvumą 20 proc.; skatinti šiltnamio dujų kiekio mažinimo priemones prekybos ATL sistemai nepriklausančiuose sektoriuose, ypač transporto ir atliekų sektoriuose;

rekomenduoja priemones remti energijai imlius sektorius „anglies dioksido nutekėjimo“ atveju;

ne vėliau kaip praėjus šešiems mėnesiams po šios direktyvos įsigaliojimo, Komisija, pasikonsultavusi su visais atitinkamais partneriais ir Regionų komitetu, pateiks konkrečius pasiūlymus, kaip užkirsti kelią anglies dioksido nutekėjimui iš energijai imlių sektorių ir pasektorių.

Pranešėjas

:

Pietro MARRAZZO (IT/ESP), Lacijaus regiono pirmininkas

Pamatinis dokumentas

Pasiūlymas priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, iš dalies keičiančią Direktyvą 2003/87/EB, siekiant patobulinti ES prekybos šiltnamio dujų apyvartiniais taršos leidimais sistemą ir išplėsti jos taikymo sritį

COM(2008) 16 galutinis — 2008/0013 (COD)

I.   POLITINĖS REKOMENDACIJOS

REGIONŲ KOMITETAS

Bendrosios rekomendacijos

1.

pažymi, kad vietos ir regionų valdžios institucijos įneša svarų indėlį į sėkmingą Europos iniciatyvų įgyvendinimą ir atlieka lemiamą vaidmenį įgyvendinant aplinkosauginę, pramonės ir energetikos politiką;

2.

pritaria, kad visose ES politikos srityse, susijusiose su aplinkos apsauga ir klimatu, būtų faktiškai taikomas principas „teršėjas moka“; aplinkos apsaugos sąnaudų įtraukimas į produktų gamybos ir paslaugų teikimo sąnaudas yra itin svarbus tinkamos valstybės politikos aspektas, paremtas darnaus, subalansuoto ir ekologijai palankaus ekonomikos vystymo principais;

3.

todėl teigiamai vertina iki šiol Europos Komisijos atliktą darbą kuriant veiksmingą anglies dioksido rinką, kuri sugebėtų, taikant laisvo susitarimo sistemą, nustatyti „taršos kainą už vieną anglies dioksido toną“;

4.

palankiai vertina pasiūlymą pakoreguoti ir atnaujinti prekybos ATL sistemą suderinant ją su iki šiol pasiektais rezultatais ir pirmuoju sistemos veikimo laikotarpiu (2005–2007 m.) atsiskleidusiomis problemomis;

5.

mano, kad nepaisant pasiektos pažangos būtina ir toliau siekti prekybos ATL sistemos didesnio skaidrumo bei ilgalaikio patikimumo ir atidžiai sekti socialines bei aplinkosaugines pasekmes, kurias gali sukelti siūlomos priemonės, ypač vietos ir regionų lygiu;

Prekybos ATL sistemos koregavimas

Techniniai pakeitimai

6.

primena, kad Komisijos siūlomas supaprastinimas, įskaitant galimybę neįtraukti į sistemą smulkiausius pramonės įrenginius ir kurą deginančio įrenginio sąvokos išaiškinimą, prisideda prie visos anglies dvideginio rinkos patikimumo, veiksmingumo ir skaidrumo gerinimo;

7.

vis dėlto ragina Komisiją konkrečiai įvardyti lygiavertes priemones, kurias valstybės narės galėtų įgyvendinti siekdamos sumažinti smulkių įrenginių išmetamą teršalų kiekį, ne tik pateikiant bendrą atskaitinį tašką, bet ir numatant galimas mokesčių politikos priemones (anglies dvideginio mokestis);

8.

konstatuoja, kad parduodant kvotas aukcione būtų tikslinga nuo visiškai nemokamo leidimų suteikimo etapo laipsniškai pereiti prie viešųjų aukcionų; tvirtai remia būtinybę apsaugoti vargingesnes visuomenės grupes nuo galimo pramonės gaminių, ypač elektros energijos ir kitų energijos šaltinių, konkrečiau elektros energijos, kainų kilimo, kartu padedant jiems padidinti būstų energijos suvartojimo efektyvumą;

9.

sutinka su Komisija dėl pasiūlymo keisti iki šiol taikytą požiūrį priimant nacionalinius paskirstymo planus (NPP) kiekvienai valstybei narei ir teigiamai vertina sprendimą Bendrijos lygiu nustatyti bendrus tikslus, apimančius vienodą, solidarų, visai ES taikomą požiūrį;

10.

sutinka su Komisijos pasiūlymu įtraukti anglies dvideginio surinkimą, transportavimą ir geologinį saugojimą į prekybos ATL sistemą ir šiuo klausimu tikisi, kad bus skiriama pakankama parama moksliniams tyrimams, susijusiems su atitinkamomis technologijoms, kurioms dar reikia tolesnio vystymo ir investicijų, bet tik tuo atveju, jei bus atsižvelgiama į žalingą poveikį, kurį anglies saugojimas gali turėti ekosistemoms, į kurias jis patenka;

11.

primena, kad moksliniai tyrimai energetikos ir aplinkos apsaugos srityje gali atlikti svarbų vaidmenį mažinant dujų išlakas bei keičiant padėtį, ir tikisi, kad direktyva bus veiksminga priemonė, užtikrinanti pastovų finansavimo šaltinį tokiai veiklai;

12.

pabrėžia, kad naujų sektorių ir veiklos sričių įtraukimas į prekybos ATL sistemą turi būti įvertintas ne tik atsižvelgiant į pavojų Europos pramonei prarasti konkurencingumą tarptautinėse rinkose, bet ir į faktinę šio sektoriaus sukeliamą taršą, įvertinant atitinkamo sektoriaus technologinių tobulinimų potencialą ir jo galimybes papildomas sąnaudas perleisti galutiniams vartotojams;

13.

todėl ragina Komisiją skubiau patvirtinti teisės aktus dėl oro transporto įtraukimo į prekybos ATL sistemą ir dėl kuo skubesnio jūrų transporto sektoriaus įtraukimo į prekybos ATL sistemą (žr. RK nuomonės Nr. 22/2008 65 punktą);

14.

pritaria valstybių bendradarbiavimo ir solidarumo principui, pradėtam taikyti naujoje prekybos ATL sistemoje tarp technologijų srityje labiau pažengusių šalių (turinčių dideliu energijos efektyvumu pasižyminčius pramonės sektorius) ir menkiau išsivysčiusių valstybių (kurių ekonomika suvartoja daugiau energijos ir kurios turi padidinti savo augimo tempus);

Klimato kaitos problemos sprendimo tarptautiniai aspektai

15.

teigiamai vertina iki šiol ES dėtas pastangas dalyvaujant tarptautinėse derybose dėl Kioto protokolo įgyvendinimo (paskutinį kartą konferencijoje Balyje) ir apibrėžiant bendras visuotines strategijos pasaulio lygiu, ypač padalijant užduotis turtingoms ir besivystančioms šalims. Todėl Komitetas tikisi, kad iki šiol pasiekti rezultatai bus toliau grindžiami ir vystomi pasirašant susitarimus būsimose tarptautinėse konferencijose Poznanėje ir Kopenhagoje;

16.

ragina imtis papildomų priemonių sprendžiant klimato kaitos problemą ir aukštesnių tikslų nustatymui prekybos ATL sistemoje suderinant juos su siekiu 30 proc. sumažinti visas išlakas remiantis šioje srityje pasirašytais tarptautiniais susitarimais;

17.

pabrėžia jog būtina, kad siūlomas tarptautinis susitarimas paskatintų sudaryti vienodas sąlygas atitinkamiems sektoriams visame pasaulyje. Todėl reikia nustatyti būtiniausius reikalavimus, kuriuos susitarimas turi tenkinti, kad būtų laikomas tarptautiniu susitarimu pagal direktyvą;

Nauji reguliuojami sektoriai

18.

pabrėžia būtinybę atlikti tinkamas ekonominės naudos analizes, susijusias su naujų gamybos sektorių įtraukimu į prekybos ATL sistemą, kad dėl nevienodų pramonės sektorių varžymosi nebūtų konkurencijos iškraipymų, kuriuos sukeltų šiltnamio dujų susidarymo ribojimas;

19.

reiškia susirūpinimą, kad direktyva neskatina mažinti šiltnamio dujų išlakų atliekų tvarkybos sektoriuje, kuris yra itin svarbus išlakų ir žemėtvarkos požiūriais;

20.

pažymi, kad taikant prekybos ATL sistemą kartu reikalingos didelės pastangos, kad pervežimai pirmiausia būtų vykdomi aplinką tausojančiomis transporto priemonėmis. Valstybių narių vyriausybės turi prisiimti atsakomybę, kad būtų plečiama geležinkelio ir vandens kelių infrastruktūra kartu apskritai skatinant daugiarūšį transportą;

Įmonių konkurencingumas ir vartotojų apsauga

21.

pažymi, kad Komisija dar turi įvertinti pramonės sektorių mažėjančio konkurencingumo riziką ir kad naujoje direktyvoje dar nėra numatyta tinkamų paramos ir apsaugos priemonių ES šalių ekonomikai. Šiuo klausimu Komitetas pabrėžia stabilios ir patrauklios investicinės aplinkos svarbą ir skubią būtinybę spręsti klausimus, susijusius su teršalų perkėlimu į šalis, kuriose galioja žemesni aplinkos standartai ir patiriama mažiau sąnaudų (anglies dioksido nutekėjimas); ragina Europos Komisiją kaip galima anksčiau pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai pasiūlymus dėl visapusiškai suderintų Bendrijos lygmens taisyklių, reguliuojančių nemokamą taršos leidimų paskirstymą. Šios taisyklės turėtų būti įtrauktos į pačią direktyvą, o ne nustatomos taikant komitologijos procedūrą. Šiuo atveju reikia atkreipti ypatingą dėmesį į energijai imlius sektorius ir pasektorius, kuriems būdinga didelė anglies dioksido nutekėjimo rizika;

22.

rekomenduoja sprendžiant klimato kaitos problemą tinkamai padalyti užduotis dalyvaujančioms pramonės įmonėms ir galutiniams vartotojams vengiant pavojaus, kad visa papildomų sąnaudų našta, susijusi su priimtomis strategijomis, tektų išskirtinai vien pastariesiems, ypač tam tikruose pramonės sektoriuose;

23.

pažymi, kad Komisijos pasiūlyme neskiriama pakankamai dėmesio būtinybei vengti neigiamų padarinių vargingesnėms visuomenės grupėms, ypač kalbant apie direktyvos dėl elektros energijos tarifų galimą poveikį; todėl Komitetas ragina Komisijos įdėmiau stebėti rinkas, stiprinti vartotojų pasitikėjimą ir riboti rinkos manipuliavimo pavojų;

24.

teigia, kad atskirų įmonių pažangą mažinant taršą reikia įvertinti suteikiant nemokamus taršos leidimus; šiuo atveju įrenginiams, kurie dėl mažiausio šiltnamio dujų kiekio vienam produkcijos vienetui išmetimo tapo atskaitos tašku savo gamybos sektoriuje,. leidimų turėtų būti suteikiama 100 proc. nemokamai;

Vietos ir regionų valdžios institucijų indėlis

25.

pabrėžia, kad vietos ir regionų valdžios institucijos pačios pirmos susiduria su klimato kaitos problemų sprendimu ir todėl jos privalo tinkamai dalyvauti priimant visas strategijas, skirtas šiai problemai spręsti ir keisti padėtį;

26.

ragina Europos Komisiją atkreipti dėmesį į tai, kad reikia apsvarstyti galimybę peržiūrėti prekybos ATL sistemą atsižvelgiant ne tik į pasekmes konkurencijai nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu, bet ir į pavojų įvairių ES regionų konkurencingumui ir patrauklumui;

27.

todėl rekomenduoja tinkamai atsižvelgti į regioninio vystymosi politikos reikalavimus ir pažymi, kad, siekiant skatinti skaidresnę ir veiksmingesnę anglies dioksido rinką, būtų galima visiškai restruktūrizuoti daugelį pramonės įrenginių, kad gamybos sistema atsikratytų įrenginių, kurie mažiau veiksmingi arba kurie jau patiria krizę. Šiuo pagrindu Komitetas rekomenduoja imtis veiksmų remti pramonės atsinaujinimo procesą ir darbuotojų perkvalifikavimą;

28.

pripažįsta prekybos ATL sistemos stiprinimo ir koregavimo srityje būtinybę apskritai gerinti priemonių nuoseklumą ir nustatyti aukštesnius tikslus įtraukiant į šiuo metu svarstomus tarptautinius susitarimus siekį 30 proc. sumažinti šiltnamio dujų išlakas iki 2020 m.;

29.

pritaria, kad reikia dėti daugiau pastangų siekiant didesnio visuomenės dalyvavimo ES klimato kaitos problemų sprendime, padedant vietos ir regionų valdžios institucijomis; Tokia sąmoningumo ugdymo veikla turėtų skatinti kiekvieną žmogų elgtis atsakingai ir padėti visuomenei suprasti pagrindinius pramonės ir technologijos klausimus, kurie dažnai pagrindžia priimtas strategijas;

30.

pritaria, kad būtina aktyviau vykdyti vietos ir regionų valdžios institucijų veiklą mokant ir informuojant galutinius vartotojus ir mažąsias bei vidutines įmones, kurioms taikoma prekybos ATL direktyva.

II.   SIŪLOMI PAKEITIMAI

1 pakeitimas

1 straipsnio 5 dalis, 9 straipsnis

Europos Komisijos siūlomas tekstas

RK pakeitimas

9 straipsnis

Visas Bendrijos leidimų skaičius

Nuo 2013 m. kasmet išduodamas visas Bendrijos leidimų skaičius turėtų mažėti tolygia seka pradedant skaičiuoti nuo 2008–2012 m. laikotarpio vidurio. Leidimų skaičius mažėja pagal 1,74 % linijinį koeficientą, palyginti su vidutiniu metiniu bendru leidimų, kuriuos valstybės narės išduoda pagal Komisijos sprendimus dėl 2008–2012 m. nacionalinių paskirstymo planų, skaičiumi.

Iki 2010 m. birželio 30 d. Komisija paskelbia bendrą 2013 m. leidimų skaičių, kuris apskaičiuojamas remiantis bendru leidimų, kuriuos valstybės narės išdavė pagal Komisijos sprendimus dėl 2008–2012 m. nacionalinių paskirstymo planų, skaičiumi.

Ne vėliau kaip 2025 m. Komisija peržiūri linijinį koeficientą.

9 straipsnis

Visas Bendrijos leidimų skaičius

Nuo 2013 m. kasmet išduodamas visas Bendrijos apyvartinių taršos leidimų skaičius turėtų mažėti tolygia seka pradedant skaičiuoti nuo 2008–2012 m. laikotarpio vidurio. Leidimų skaičius mažėja pagal 1,74 % linijinį koeficientą, palyginti su vidutiniu metiniu bendru leidimų, kuriuos valstybės narės išduoda pagal Komisijos sprendimus dėl 2008–2012 m. nacionalinių paskirstymo planų, skaičiumi.

Iki 2010 m. birželio 30 d. Komisija paskelbia bendrą 2013 m. leidimų skaičių, kuris apskaičiuojamas remiantis bendru leidimų, kuriuos valstybės narės išdavė pagal Komisijos sprendimus dėl 2008–2012 m. nacionalinių paskirstymo planų, skaičiumi.

Ne vėliau kaip 2018 25 m. Komisija peržiūri linijinį koeficientą. direktyvą atsižvelgdama į tolesnę pažangą po 2020 m.

Paaiškinimas

Siūlomas direktyvos pakeitimas yra skirtas 2013–2020 m. prekybos laikotarpiui. Todėl čia neturėtų būti nuostatų, skirtų vėlesniam laikotarpiui. Vietoj to, išsamūs pakeitimai garantuoja bendrą prekybos susitarimų peržiūrėjimą ne vėliau kaip 2018 m.

2 pakeitimas

1 straipsnio 7 dalis, 10 straipsnio 3 dalis

Europos Komisijos siūlomas tekstas

RK pakeitimas

Ne mažiau kaip 20 % pajamų, gautų parduodant leidimus aukcione pagal 2 dalį, įskaitant visas pajamas, gautas iš aukcionų pagal tos dalies b punktą, reikėtų naudoti šiems tikslams:

Ne mažiau kaip 20 % įplaukų, gautų parduodant leidimus aukcione pagal 2 dalį, įskaitant visas įplaukas, gautas iš aukcionų pagal tos dalies b punktą, valstybės narės ir jų vietos ir regionų valdžios institucijos turėtų reikėtų naudoti šiems tikslams:

3 pakeitimas

1 straipsnio 7 dalis, 10 straipsnio 3 dalies f punktas

Europos Komisijos siūlomas tekstas

RK pakeitimas

f)

spręsti socialinius klausimus, susijusius su mažesnes arba vidutines pajamas gaunančiais namų ūkiais, pavyzdžiui, didinant jų energijos vartojimo efektyvumą ir gerinant pastatų šiluminę izoliaciją;

f)

spręsti socialinius klausimus, susijusius su mažesnes arba vidutines pajamas gaunančiais namų ūkiais, pavyzdžiui, didinant ekonominio pobūdžio priemonėmis, sukurtomis bet kokiam elektros energijos tarifų padidėjimui kompensuoti, kartu padidinant būsto energijos vartojimo efektyvumą ir gerinant pastatų šiluminę izoliaciją;

Paaiškinimas

Siekiama įtraukti į mažas pajamas gaunantiems namų ūkiams skirtas kompensacines priemones ir konkretaus ekonominio pobūdžio priemones.

4 pakeitimas

1 straipsnio 7 dalis, 10 straipsnio 3 dalis. Įrašyti naują 3a dalį

Europos Komisijos siūlomas tekstas

RK pakeitimas

 

3a   Ne mažiau kaip 30 proc. įplaukų, gautų parduodant apyvartinius taršos leidimus aukcione pagal 2 dalį, įskaitant visas įplaukas, gautas iš aukcionų pagal tos dalies b punktą, valstybės narės turėtų paskirti vietos ir regionų valdžios institucijoms šiems tikslams:

a)

skatinti galutinius vartotojus naudoti atsinaujinančiuosius energijos išteklius ir gerinti energijos vartojimo efektyvumą, kad būtų galima įvykdyti Bendrijos tikslą iki 2020 m. 20 proc. visos suvartojamos energijos gauti iš atsinaujinančiųjų išteklių ir tikslą iki 2020 m. 20 proc. padidinti energijos vartojimo efektyvumą;

b)

skatinti šiltnamio dujų kiekio mažinimo priemones prekybos ATL sistemai nepriklausančiuose sektoriuose, ypač transporto ir atliekų sektoriuose;

c)

finansuoti informavimo veiklą formuojant galutinių vartotojų gerus įpročius, kad tai atsvertų galimą elektros energijos tarifų padidėjimą;

d)

finansuoti mokymų ir informavimo veiklą formuojant mažųjų ir vidutinių įmonių ir operatorių gerus įpročius.

Paaiškinimas

Siekiama vietos ir regionų valdžios institucijoms suteikti galimybių veikti įgyvendinant priemones, skirtas mažinti šiltnamio dujų išlakas, ir užtikrinant tinkamą jų finansavimą.

Vietos ir regionų valdžios institucijoms turi būti suteiktas konkretus vaidmuo skatinant naudoti atsinaujinančiuosius energijos šaltinius ir gerinti energijos vartojimo efektyvumą.

Reikia vietos ir regionų lygiu rasti finansavimą mažinti šiltnamio dujų išlakas į prekybos ATL direktyvą neįtrauktuose sektoriuose, t. y. atliekų ir transporto.

Reikia finansuoti veiklą mokant ir informuojant piliečius bei įmonių, kurioms taikoma prekybos ATL direktyva, operatorius.

5 pakeitimas

1 straipsnio 7 dalis, 10 straipsnio 5 dalis

Europos Komisijos siūlomas tekstas

RK pakeitimas

5.   Iki 2010 m. gruodžio 31 d. Komisija priima Reglamentą dėl aukcionų terminų, administravimo ir kitų aspektų, kad jie būtų rengiami atvirai, skaidriai ir nediskriminuojant. Aukcionai rengiami taip, kad operatoriai, visų pirma visos mažosios ir vidutinės įmonės, kurioms taikoma Bendrijos sistema, turėtų visas galimybes juose dalyvauti, ir kad kiti dalyviai nepakenktų aukcionų sistemos veikimui. Ši priemonė, skirta šios direktyvos neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti ją papildant, priimama laikantis [23 straipsnio 3 dalyje] nurodytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

5.   Iki 2010 m. gruodžio 31 d. Komisija priima Reglamentą dėl aukcionų terminų, administravimo ir kitų aspektų, kad jie būtų rengiami atvirai, skaidriai ir nediskriminuojant. Aukcionai rengiami taip, kad operatoriai, visų pirma visos mažosios ir vidutinės įmonės, kurioms taikoma Bendrijos sistema, turėtų visas galimybes juose dalyvauti, ir kad kiti dalyviai nepakenktų aukcionų sistemos veikimui. Siekiant išvengti nepageidaujamos ekonominės naudos siekiančios spekuliacinės veiklos, galimybė dalyvauti aukcionuose turi būti suteikiama tik tikriems rinkos dalyviams. Ši priemonė, skirta šios direktyvos neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti ją papildant, priimama laikantis [23 straipsnio 3 dalyje] nurodytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Paaiškinimas

Dėl numatomo leidimų trūkumo atsiranda spekuliacine veikla paremto nepagrįsto kainų kilimo pavojus.

6 pakeitimas

1 straipsnio 8 dalis, 10a straipsnio 1 dalis

Europos Komisijos siūlomas tekstas

RK pakeitimas

1.   Iki 2011 m. birželio 30 d. Komisija priima visai Bendrijai taikomas ir visiškai suderintas įgyvendinimo priemones dėl leidimų paskirstymo pagal 2–6 ir 8 dalis suderinta tvarka.

Tokios priemonės, skirtos šios direktyvos neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti ją papildant, priimamos laikantis [23 straipsnio 3 dalyje] nurodytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Pirmoje pastraipoje nurodytomis priemonėmis pagal galimybes užtikrinamas toks leidimų paskirstymas, kad būtų skatinama naudoti mažai šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetančias bei efektyviai energiją vartojančias technologijas ir išmesti mažiau teršalų, atsižvelgiant į efektyviausius metodus, pakaitalus, alternatyvius gamybos procesus, biomasės naudojimą ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų surinkimą bei saugojimą, ir kad nebūtų skatinama išmesti daugiau teršalų. Nemokami leidimai išmesti teršalus gaminant elektros energiją nesuteikiami.

Bendrijai sudarius tarptautinį susitarimą dėl klimato kaitos, pagal kurį šiltnamio efektą sukeliančių išmetamųjų dujų kiekį privaloma sumažinti tiek, kiek ir Bendrijoje, Komisija peržiūri tas priemones ir numato, kad nemokamai leidimai suteikiami tik tuomet, kai tai visiškai pagrįsta atsižvelgiant į tą susitarimą.

1.   Iki 2011 m. birželio 30 d. Komisija priima visai Bendrijai taikomas ir visiškai suderintas įgyvendinimo priemones dėl leidimų paskirstymo pagal 2–6 ir 8 dalis suderinta tvarka.

Tokios priemonės, skirtos šios direktyvos neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti ją papildant, priimamos laikantis [23 straipsnio 3 dalyje] nurodytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Pirmoje pastraipoje nurodytomis priemonėmis pagal galimybes užtikrinamas toks leidimų paskirstymas, kad būtų skatinama naudoti mažai šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetančias bei efektyviai energiją vartojančius gamybos būdus, įskaitant kombinuotą elektros ir šilumos gamybos būdą, ir išmesti mažiau teršalų, atsižvelgiant į efektyviausius metodus, pakaitalus, alternatyvius gamybos procesus, biomasės naudojimą ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų surinkimą bei saugojimą, ir kad nebūtų skatinama išmesti daugiau teršalų. Nemokami leidimai išmesti teršalus gaminant elektros energiją nesuteikiami. Tačiau visiems kitiems sektoriams nemokami leidimai gali būti suteikti.

Bendrijai sudarius tarptautinį susitarimą dėl klimato kaitos, pagal kurį šiltnamio išmetamųjų dujų kiekį privaloma sumažinti tiek, kiek ir Bendrijoje, Komisija peržiūri tas priemones ir numato, kad nemokamai leidimai suteikiami tik tuomet, kai tai visiškai pagrįsta atsižvelgiant į tą susitarimą.

Paaiškinimas

Reikia tiksliai nurodyti, kad ne elektros energijos gamybos sektoriams gali būti suteikti (visiškai ar iš dalies) nemokami leidimai.

7 pakeitimas

1 straipsnio 8 dalis, 10a straipsnio 3 dalis

Įrašyti naują 3a punktą

Europos Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Elektros energijos gamybos įrenginiams nemokami leidimai gali būti suteikiami šilumos gamybai didelio naudingumo termofikacijos būdu, kaip apibrėžta Direktyvoje 2004/8/EB, siekiant patenkinti ekonomiškai pagrįstą paklausą, kad tiems įrenginiams būtų užtikrintos tokios pat sąlygos, kaip ir kitiems šilumos gamintojams. Po 2013 m. kiekvienais metais bendras minėtiems įrenginiams tokiai šilumos gamybai suteikiamų leidimų skaičius koreguojamas taikant 9 straipsnyje nurodytą linijinį koeficientą.

Remiantis atskirtos elektros energijos ir šilumos gamybos pamatinėmis vertėmis, elektros energijos gamybos įrenginiams nemokami leidimai gali būti suteikiami šilumos gamybai didelio veiksmingumo kombinuotuoju būdu kaip apibrėžta Direktyvoje 2004/8/EB, siekiant patenkinti ekonomiškai pagrįstą poreikį užtikrinti vienodas sąlygas kitų šilumos gamintojų atžvilgiu. Po 2013 m. kiekvienais metais bendras minėtiems įrenginiams tokiai šilumos gamybai suteikiamų leidimų skaičius koreguojamas taikant 9 straipsnyje nurodytą linijinį koeficientą.

8 pakeitimas

1 straipsnio 8 dalis, 10a straipsnio 5 dalis

Europos Komisijos siūlomas tekstas

RK pakeitimas

5.   Didžiausias leidimų skaičius, pagal kurį apskaičiuojamas leidimų skaičius įrenginiams, kurie į Bendrijos sistemą įtraukti tik nuo 2013 m., 2013 m. negali viršyti bendro patikrinto teršalų kiekio, kurį tie įrenginiai išmetė 2005–2007 m. Kiekvienais tolesniais metais bendras tokiems įrenginiams suteikiamų leidimų skaičius koreguojamas taikant 9 straipsnyje nurodytą linijinį koeficientą.

5.   Didžiausias leidimų skaičius, pagal kurį apskaičiuojamas leidimų skaičius įrenginiams, kurie į Bendrijos sistemą įtraukti tik nuo 2013 m., 2013 m. negali viršyti bendro patikrinto teršalų kiekio, kurį tie įrenginiai išmetė 2005–2007 m., istorinio vidurkio. Kiekvienais tolesniais metais bendras tokiems įrenginiams suteikiamų leidimų skaičius koreguojamas taikant 9 straipsnyje nurodytą linijinį koeficientą.

Paaiškinimas

Reikia aiškiai nurodyti, kad šių įrenginių, nepriklausančių prekybos ATL sistemai 2008–2013 m. laikotarpiu, išmetamo teršalų kiekio negalima patikrinti.

9 pakeitimas

1 straipsnio 8 dalis, 10a straipsnio 6 dalis

Europos Komisijos siūlomas tekstas

RK pakeitimas

6.   Penki procentai viso Bendrijos leidimų skaičiaus, nustatyto pagal 9 ir 9a straipsnius 2013–2020 m. laikotarpiui, atidedami naujiems rinkos dalyviams — tai didžiausias leidimų skaičius, kurį galima paskirstyti naujiems rinkos dalyviams vadovaujantis pagal šio straipsnio 1 dalį priimtomis taisyklėmis.

Suteikiamų leidimų skaičius koreguojamas taikant 9 straipsnyje nurodytą linijinį koeficientą.

Naujų rinkos dalyvių vykdomai elektros energijos gamybos veiklai nemokami leidimai nesuteikiami.

6.   Penki procentai viso Bendrijos leidimų skaičiaus, nustatyto pagal 9 ir 9a straipsnius 2013–2020 m. laikotarpiui, atidedami naujiems rinkos dalyviams.tai d Tai didžiausias leidimų skaičius, kurį galima paskirstyti naujiems rinkos dalyviams vadovaujantis pagal šio straipsnio 1 dalį priimtomis taisyklėmis ir kuris bus nustatytas remiantis Bendrijos pramonės BVP tendencijų prognozėmis 2020 m. Bet kuriuo atveju minėtas didžiausias paskirtinų leidimų skaičius 2013–2020 m. laikotarpiu negali viršyti penkių proc. visos Bendrijos leidimų skaičiaus, nustatyto remiantis 9 ir 9a straipsnių nuostatomis.

Suteikiamų leidimų skaičius koreguojamas taikant 9 straipsnyje nurodytą linijinį koeficientą.

Naujų rinkos dalyvių vykdomai elektros energijos gamybos veiklai nemokami leidimai nesuteikiami.

Paaiškinimas

Naujiems rinkos dalyviams skirtų leidimų kvota turėtų būti nustatyta remiantis pramonės BVP augimo prognozėmis 2020 m. Atsižvelgiant į Bendrijos pramonės BVP augimo prognozes, 5 proc. atrodo pernelyg didelis skaičius.

10 pakeitimas

1 straipsnio 8 dalis, 10a straipsnio 8 dalis

Europos Komisijos siūlomas tekstas

RK pakeitimas

8.   2013 m. ir kiekvienais tolesniais metais iki 2020 m. įrenginiams sektoriuose, kuriems būdinga didelė anglies dioksido nutekėjimo rizika, nemokamai suteikiama iki 100 procentų pagal 2–6 dalis nustatyto leidimų skaičiaus.

8.   2013 m. ir kiekvienais tolesniais metais iki 2020 m. įrenginiams sektoriuose, kuriems būdinga didelė anglies dioksido nutekėjimo rizika, nemokamai suteikiama iki 100 proc. pagal 2–6 dalis nustatyto leidimų skaičiaus. Pirmenybė teikiama įrenginiams, išmetantiems mažiausią anglies dioksido kiekį vienam produkcijos vienetui (pamatinė vertė).

Paaiškinimas

Komisijos pasiūlymas yra nepalankus įmonėms, kurios savanoriškai jau įdėjo daug pastangų mažinant šiltnamio dujų išmetimą. Vienodas įmonių su „švariais“ ir „nešvariais“ įrenginiais traktavimas suteikiant leidimus iškreiptų konkurenciją tarp to paties Bendrijos sektoriaus įmonių. Todėl būtų sąžininga įvertinti jau įdėtas pastangas mažinant teršalų išmetimą. Siūlomas pamatinių verčių modelis, kuriame numatomas 100 % nemokamų leidimų suteikimas tik „švariausiems“ įrenginiams, yra įvykdomas, skaidrus ir neutralus konkurencijos požiūriu.

11 pakeitimas

1 straipsnio 8 dalis, 10b straipsnis

Europos Komisijos siūlomas tekstas

RK pakeitimas

Priemonės tam tikriems daug energijos vartojantiems sektoriams remti anglies dioksido nutekėjimo atveju

Ne vėliau kaip 2011 m. birželio mėn. Komisija, atsižvelgdama į tarptautinių derybų rezultatus ir tai, kiek dėl jų sumažės pasaulinis šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, taip pat pasitarusi su visais atitinkamais socialiniais partneriais, Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia analitinę ataskaitą, kurioje įvertina padėtį daug energijos suvartojančiuose sektoriuose ar jų dalyse, kuriems, kaip nustatyta, būdinga didelė anglies dioksido nutekėjimo rizika. Kartu pateikiami bet kokie tinkami pasiūlymai, įskaitant pasiūlymus:

pakoreguoti tiems sektoriams ar jų dalims pagal 10a straipsnį nemokamai suteikiamų leidimų dalį;

įtraukti į Bendrijos sistemą produktų, gaminamų pagal 10a straipsnį nustatytuose sektoriuose ar sektorių dalyse, importuotojus.

Vertinant, kokios priemonės yra tinkamos, be kita ko atsižvelgiama į bet kokius įpareigojančius sektorių susitarimus, kuriuos įgyvendinant pasaulinis išmetamųjų teršalų kiekis mažėja tiek, kad būtų galima veiksmingai kovoti su klimato kaita, ir kuriuos galima stebėti, tikrinti ir taikyti privalomas vykdymo užtikrinimo priemones.

Priemonės tam tikriems daug energijos vartojantiems sektoriams remti anglies dioksido nutekėjimo atveju

Ne vėliau kaip praėjus pusei šešiems mėnesiams po direktyvos įsigaliojimo, Komisija, pasitarusi su visais atitinkamais socialiniais partneriais ir Regionų komitetu, pateikia Europos Parlemantui ir Tarybai analitinę ataskaitą su konkrečiais pasiūlymais anglies dioksido nutekėjimui energijai imliuose sektoriuose ir pasektoriuose sumažinti.

Ne vėliau kaip 2011 m. birželio mėn. Komisija, atsižvelgdama į tarptautinių derybų rezultatus ir tai, kiek dėl jų sumažės pasaulinis šiltnamio dujų kiekis, taip pat pasitarusi su visais atitinkamais socialiniais partneriais, Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia analitinę ataskaitą, kurioje įvertina padėtį daug energijos suvartojančiuose sektoriuose ar jų dalyse, kuriems, kaip nustatyta, būdinga didelė anglies dioksido nutekėjimo rizika. Kartu pateikiami bet kokie tinkami pasiūlymai, įskaitant pasiūlymus:

pakoreguoti tiems sektoriams ar jų dalims pagal 10a straipsnį nemokamai suteikiamų leidimų dalį;

įtraukti į Bendrijos sistemą produktų, gaminamų pagal 10a straipsnį nustatytuose sektoriuose ar sektorių dalyse, importuotojus.

Vertinant, kokios priemonės yra tinkamos, be kita ko atsižvelgiama į bet kokius įpareigojančius sektorių susitarimus, kuriuos įgyvendinant pasaulinis išmetamųjų teršalų kiekis mažėja tiek, kad būtų galima veiksmingai kovoti su klimato kaita, ir kuriuos galima stebėti, tikrinti ir taikyti privalomas vykdymo užtikrinimo priemones.

Paaiškinimas

Reikia įgalioti vietos ir regionų valdžios institucijas tiksliai nustatyti sektorius ir subsektorius, kuriuose tikėtinas anglies dioksido nutekėjimas, kad būtų sumažinta rizika šių sektorių įmonėms, ypač MVĮ, prarasti konkurencingumą ir darbo vietas.

Būtent investicijoms į energijai imlius sektorius dažniausiai reikia daug kapitalo ir ilgo pasirengimo. Todėl susijusioms įmonėms yra labai svarbus patikimų ir numatomų pagrindinių sąlygų buvimas. Todėl ketinimas tik 2011 m. apsvarstyti, kaip atsižvelgti į ypatingą energijai imlių sektorių situaciją neatitinka teisėto šių sektoriaus poreikio į patikimą planavimą. Patirtis rodo, kad su būsimomis pagrindinėmis sąlygomis susijęs netikrumas lemia investicijų atidėjimą ar netgi investicijų perkėlimą į trečiąsias šalis. Todėl Komisija raginama kuo greičiau apsvarstyti šiuos klausimus ir viešai paskelbti savo ketinimus.

12 pakeitimas

1 straipsnio 21 dalis, 27 straipsnio 1 dalis

Europos Komisijos siūlomas tekstas

RK pakeitimas

1.   Mažesnio kaip 25 MW nominalaus šiluminio našumo kurą deginančius įrenginius, iš kurių išmestas teršalų (išskyrus naudojant biomasę išmetamus teršalus) kiekis, apie kurį pranešta kompetentingai institucijai, kiekvienais iš paskutiniųjų 3 metų yra mažesnis kaip 10 000 tonų anglies dioksido ekvivalento, ir kuriems taikomos priemonės, garantuojančios lygiavertį išmetamųjų teršalų kiekio sumažinimą, valstybės narės į Bendrijos sistemą gali neįtraukti, jeigu atitinkama valstybė narė įvykdo šias sąlygas:

a)

praneša Komisijai apie kiekvieną tokį įrenginį, nurodydama taikomas lygiavertes priemones;

b)

patvirtina, kad įdiegtos stebėjimo priemonės, leidžiančios įvertinti, ar per vienerius kalendorinius metus įrenginys išmeta 10 000 tonų ar daugiau anglies dioksido ekvivalento, išskyrus naudojant biomasę išmetamus teršalus;

c)

patvirtina, kad jei per vienerius kalendorinius metus įrenginys išmes 10 000 tonų ar daugiau anglies dioksido ekvivalento, išskyrus naudojant biomasę išmetamus teršalus, arba lygiaverčių priemonių taikymas bus nutrauktas, įrenginys bus vėl įtrauktas į sistemą;

d)

siekdama pasikonsultuoti su visuomene, paskelbia a, b ir c punktuose nurodytą informaciją.

1.   Valstybės narės, taip pat atsižvelgdamos į įrenginio savininko nuomonę, į Bendrijos sistemą gali neįtraukti mažesnio kaip 25 MW nominalaus šiluminio našumo kurą deginančius įrenginius, iš kurių išmestas teršalų (išskyrus naudojant biomasę išmetamus teršalus) kiekis, apie kurį pranešta kompetentingai institucijai, kiekvienais iš paskutiniųjų 3 metų yra mažesnis kaip 10 000 tonų anglies dioksido ekvivalento, ir kuriems taikomos priemonės, garantuojančios lygiavertį išmetamųjų teršalų kiekio sumažinimą, . Valstybės narės nustato šias priemones bendradarbiaudamos su vietos ir regionų valdžios institucijomis, remdamosi atitinkamomis Komisijos patvirtintomis gairėmis.

2.   1 dalyje nurodytus įrenginius valstybės narės į Bendrijos sistemą gali neįtraukti, jeigu atitinkama valstybė narė įvykdo šias sąlygas:

a)

praneša Komisijai apie kiekvieną tokį įrenginį, nurodydama taikomas lygiavertes priemones;

b)

patvirtina, kad įdiegtos stebėjimo priemonės, leidžiančios įvertinti, ar per vienerius kalendorinius metus įrenginys išmeta 10 000 tonų ar daugiau anglies dioksido ekvivalento, išskyrus naudojant biomasę išmetamus teršalus;

c)

patvirtina, kad jei, pasikonsultavus su vietos ir regionų valdžios institucijomis, per vienerius kalendorinius metus įrenginys išmes 10 000 tonų ar daugiau anglies dioksido ekvivalento, išskyrus naudojant biomasę išmetamus teršalus, arba lygiaverčių priemonių taikymas bus nutrauktas, įrenginys bus vėl įtrauktas į sistemą;

d)

siekdama pasikonsultuoti su visuomene, paskelbia a, b ir c punktuose nurodytą informaciją.

Paaiškinimas

Siekiama gauti informacijos apie regionų lygiu įgyvendinamas išlakų mažinimo priemones, kadangi už gamybos leidimų išdavimą mažiems įrenginiams atsako regionai.

Briuselis, 2008 m. spalio 8 d.

Regionų komiteto

pirmininkas

Luc VAN DEN BRANDE