30.8.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 224/57


Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl Elgesio su kompiuterinėmis rezervavimo sistemomis kodekso

COM(2007) 709 galutinis — 2007/0243 (COD)

(2008/C 224/12)

Taryba, vadovaudamasi Europos bendrijos steigimo sutarties 71 straipsniu ir 80 straipsnio 2 dalimi, 2007 m. gruodžio 5 d. nusprendė pasikonsultuoti su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu dėl

Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl elgesio su kompiuterinėmis rezervavimo sistemomis kodekso

Transporto, energetikos, infrastruktūros ir informacinės visuomenės skyrius, kuris buvo atsakingas už Komiteto darbo šiuo klausimu organizavimą, 2008 m. gegužės 8 d. priėmė savo nuomonę. Pranešėjas Thomas McDonogh.

445-ojoje plenarinėje sesijoje, įvykusioje 2008 m. gegužės 28–29 d. (2008 m. gegužės 29 d. posėdis), Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas priėmė šią nuomonę 75 nariams balsavus už ir 1 susilaikius.

1.   Rekomendacijos

EESRK palankiai vertina Komisijos rekomendacijas ir joms pritaria, tačiau siūlo imtis šių papildomų priemonių:

1.1

priimti teisės aktus, kuriais būtų visiškai panaikinta galimybė ES pagrindiniams vežėjams nuosavybės teise turėti kompiuterines rezervavimo sistemas (KRS) ir būtų numatytos priemonės, neleidžiančios ateityje vežėjams tiesiogiai ir netiesiogiai investuoti į KRS;

1.2

palikti galioti taisykles pagrindiniams vežėjams, kol šios oro susisiekimo bendrovės atsisakys nuosavybės teisių į KRS;

1.3

panaikinti nešališko informacijos pateikimo ekrane nuostatas. Pagrindinio ekrano naudojimo galimybės ribotos, nes kiekvieno asmeniniais ar darbo reikalais keliaujančio žmogaus pageidavimai ar politika skiriasi, o internetinėje kelionių aplinkoje nešališkumo taisyklių laikomasi retai arba jos nėra įtrauktos į Elgesio kodeksą;

1.4

užtikrinti, kad visada būtų rodomos tokios bilietų kainos, į kurias įtraukti visi KRS mokesčiai, rinkliavos ir priemokos; taip pat užtikrinti, kad skrydžių informacija būtų skaidri, ypač tais atvejais, kai praktika yra apgaulinga, pavyzdžiui, naudojami bendri kodai (tokiu atveju skrydžius vykdantys vežėjai turėtų būti vartotojui aiškiai matomi);

1.5

suteikti galimybę kelionių agentūroms ir oro susisiekimo bendrovėms laisvai derėtis dėl KRS sąlygų – kokiomis sąlygoms bus naudojamasi Pardavimo informacijos įrašų (angl. Marketing Informatikon Data Tapes, MIDT) duomenimis ir kokiomis sąlygomis jie bus perkami;

1.6

sugriežtinti ne tik keliaujančių asmenų, bet ir visų duomenų subjektų, esančių keleivio duomenų įrašuose (angl. Passenger Name Record, PNR), duomenų apsaugos taisykles;

1.7

Kodekse numatyto duomenų apsaugos skyriaus įgyvendinimas, ypač apsauga nuo oro susisiekimo bendrovės turimų asmens duomenų perdavimo trečiosioms šalims (verslo ir vyriausybinėms organizacijoms), turi būti užtikrinamas ES dvišalėmis sutartimis, nes tokia apsauga gali būti užtikrinama tik teisiniu požiūriu privalomomis priemonėmis;

1.8

priimti naujas taisykles dėl KRS abonentų (tarp jų oro susisiekimo bendrovių, kurios savo PNR duomenų bazes perduoda tvarkyti KRS teikėjams, taip pat kelionių agentūrų, kelionių operatorių ir bendrovių) sukurtų visų (be išimties) PNR apsaugos pagal kodekso duomenų apsaugos straipsnius;

1.9

panaikinti abonentams skirtas nuostatas, leidžiančias nutraukti sutartis su KRS teikėjais, apie tai pranešus prieš tris mėnesius;

1.10

oficialiai pripažinti, kad KRS yra ne tik oro transporto ir geležinkelio, bet ir viešbučių, automobilių, keltų, draudimo ir kitų jų sistemose turimų duomenų valdytojai;

1.11

skatinti naujų KRS patekimą į rinką, kad tarp sistemų pardavėjų padidėtų konkurencija. Pagerėjus paslaugų kokybei, patobulėjus technologijoms ir nustačius konkurencingas kainas, pakiltų abonentų ir vartotojų aptarnavimo lygis;

1.12

skatinti geležinkelio paslaugų teikėjus platinti savo informaciją per KRS ir raginti žmones Europos Sąjungoje keliauti būtent šiomis ekologiškesnėmis transporto priemonėmis.

2.   Įžanga

2.1

2007 m. lapkričio 15 d. Komisija pasiūlė Elgesio su KRS kodekso Nr. 2299/89 peržiūrą. Šis reglamentas buvo priimtas siekiant užkirsti kelią piktnaudžiavimui konkurencine padėtimi išskirtinėje rinkoje, kuriai bendrųjų konkurencijos taisyklių nepakaktų. Tuo metu KRS buvo vienintelis perspektyvus kanalas, per kurį vartotojai galėjo gauti kelionių informaciją, o svarbiausia – KRS priklausė oro susisiekimo bendrovėms ir buvo jų kontroliuojamos.

2.2

KRS – tai kompiuterinė sistema, skirta kelionių informacijai saugoti, atgaminti, platinti ir rezervuoti.

2.2.1

Šiandien veikia keturios KRS: SABRE, „Galileo“, „Worldspan“ ir „Amadeus“. Visos jos priklauso JAV, išskyrus Europai priklausančią „Amadeus“. 2007 m. „Galileo“ ir „Worldspan“ susijungė, bet vis tiek veikia kaip atskiri subjektai.

2.3

KRS sąlygos iš esmės pasikeitė, nes:

2.3.1

dauguma oro susisiekimo bendrovių pardavė joms priklausiusias KRS akcijas, išskyrus „Air France“, „Lufthansa“ ir „Iberia“ (1);

2.3.2

atsiradus internetui, KRS jau nėra vienintelis kanalas skrydžių bilietams rezervuoti. Visose ES valstybėse internetu naudojamasi vis dažniau (2), o internetinės kelionių rezervavimo technologijos nuolat tobulėja, todėl ieškant kelionių informacijos vis rečiau bus naudojamais vien tik KRS.

2.4

2004 m. JAV panaikintas KRS rinkos reguliavimas, kadangi didieji vežėjai visiškai atsisakė nuosavybės teisių į KRS. Nuo tada rezervavimo mokesčiai sumažėjo 20–30 proc. ES vežėjams sunkiai sekasi konkuruoti su JAV vežėjais, nes jie negali su KRS teikėjais susiderėti palankesnių sutarčių.

2.5

Dėl Elgesio kodekso Europos Sąjungos KRS rinkoje vis dar dominuoja oligopolija, o svarbiausi veikėjai neturi vienodų galimybių derėtis. KRS turi užtikrintą rinką ir yra užmezgusios santykius su kelionių agentūromis, tačiau oro susisiekimo bendrovės sustiprino savo derybines pozicijas, nes sukūrė internetines platinimo galimybes.

2.6

Nepaisant pagrindinių vežėjų dominavimo, manoma, kad bendrųjų konkurencijos įstatymų ES turėtų užtekti siekiant užkirsti kelią tokiam piktnaudžiavimui kaip sutartinis kainų nustatymas, kai nėra konkretaus sektoriaus reguliavimo.

3.   Pastabos

3.1   Pagrindiniai vežėjai

3.1.1

Oro susisiekimo bendrovės, kurioms priklauso KRS, vadinamos „pagrindiniais vežėjais“. Pagrindiniams vežėjams taikomų taisyklių panaikinimas būtų per daug kenksmingas, nes trys didžiausios Europos susisiekimo bendrovės („Iberia“, „Lufthansa“, „Air France“) turi didelius akcijų paketus „Amadeus“. Piktnaužiavimo konkurencine padėtimi rizika pernelyg didelė, o dominavimas vidaus rinkoje kelia pavojų kitoms KRS ir jų neturintiems vežėjams.

3.1.2

ES turėtų visiškai uždrausti bet kokiai oro susisiekimo bendrovei (dabar ir ateityje) nuosavybės teise turėti KRS arba turėti KRS akcijų.

3.1.3

Visiškai atskyrus KRS ir oro susisiekimo bendrovių ar kitų transporto paslaugų teikėjų nuosavybę būtų panaikinta galimybė pagrindiniams vežėjams sudaryti slaptą susitarimą arba nesąžiningai konkuruoti. Tokiu atveju Elgesio kodeksą būtų galima supaprastinti, o vėliau net ir panaikinti nemažai Komisijos pasiūlyme 709-2007 numatytų, pagrindiniams vežėjams taikytinų apsaugos priemonių. Tokie pokyčiai būtų naudingi visai kelionių platinimo rinkai, kadangi ir KRS, ir oro susisiekimo bendrovės konkuruotų vienodomis sąlygomis ir nereikėtų nieko bijoti ar įtarinėti dėl nesąžiningo elgesio.

3.1.4

Kol bus įgyvendintos šios sąlygos, pagrindiniams vežėjams reikėtų toliau taikyti konkrečias 10 straipsnio nuostatas, kad būtų išvengta piktnaudžiavimo konkurencine padėtimi.

3.2   Nešališkas informacijos pateikimas ekrane internete ir neinternetinėms kelionių agentūroms

3.2.1

Kodekse užtikrinama, kad visi ekrane pateikiami KRS duomenys apie skrydžius būtų nešališki ir rūšiuojami nešališkai ir nediskriminuojant. Reikalaujama, kad kelionių agentūros savo klientus informuotų apie mažiausiai laiko reikalaujančias skrydžių galimybes (pirmiausia apie tiesioginius skrydžius be sustojimo, po to apie tiesioginius ir apie netiesioginius skrydžius). Tačiau klientai gali prašyti, kad informacija ekrane būtų rūšiuojama pagal jų asmeninius poreikius.

3.2.2

Šiandieninėje rinkoje neįmanoma pasiekti nešališko informacijos pateikimo ekrane, visų pirma todėl, kad nėra nešališkumo reikalaujančių nuostatų, kurios būtų taikomos internetiniams platinimo kanalams, pavyzdžiui, oro susisiekimo bendrovių interneto svetainėms arba savarankiško rezervavimo sistemos.

3.2.3

Paklausa rinkoje užtikrina, kad vartotojas gali naudotis visų vežėjų paslaugomis (net jei vežėjams priklauso internetinės KRS agentūros, pavyzdžiui, Lastminute.com ir ebookers), kadangi visų oro susisiekimo bendrovių informacija yra prieinama, net jei jų klasifikavimas ir šališkas.

3.2.4

Internetinės kelionių palyginimo svetainės (3) leidžia vežėjams arba kelionių agentūroms mokėti už geriausią padėtį paieškos rezultatuose, neatsižvelgiant į kainą ar tvarkaraštį. Vartotojas skrydžių seką gali nustatyti pagal įvairius kriterijus, t. y. visą kainą, išvykimo laiką, vežėją ar skrydžio trukmę. Taigi vartotojui leidžiama gauti nešališką informaciją, nes informacija jam vis tiek prieinama. Galiausiai vartotojas pasirinks tą galimybę, kuri geriausiai jam tiks.

3.2.5

Keliaujantiems verslo reikalais ekrane pateikiamą informaciją apie skrydžius paprastai apibrėžia įmonės politika, kainos ir vežėjai, o ne nešališkumo kriterijai.

3.2.6

Panaikinus informacijos pateikimo ekrane nešališkumą, vežėjai galėtų susimokėti už „geriausią“ padėtį KRS paieškos rezultatuose. Tačiau dėl pirmiau išdėstytų priežasčių vargu ar mažesni vežėjai prarastų didelę rinkos dalį: vartotojas rinksis pagal savo kelionės poreikius, o ne pagal informacijos pateikimo ekrane išdėstymą. Tai panašu į „Google“ paieškos rezultatus, kai informacija laisvai prieinama, o tam tikri teikėjai gali mokėti už padėtį. Kelionių sektorius nebūtinai turi būti kitoks.

3.2.7

Dėl šių priežasčių rekomenduojama panaikinti 5 straipsnį „Informacijos pateikimas ekrane“. Informacijos nereikia reglamentuoti, nes rinkos jėgos ir vartotojų pasirinkimas užtikrins sąžiningą turimos informacijos apie keliones pateikimą.

3.2.7

Ginant vartotojų interesus užtikrinti didžiausią kainų skaidrumą į pradinius rezultatus ekrane įtraukiant visus mokesčius, kainas ir rinkliavas, tarp jų ir KRS mokesčius. Tai neleistų oro susisiekimo bendrovėms šališkai pateikti informaciją, papildomas rinkliavas į pirkimo procesą įtraukiant vėliau.

3.3   MIDT taisyklės

3.3.1

MIDT duomenys teikia išsamią informaciją apie kelionių agentūrų ir oro susisiekimo bendrovių rezervavimo veiklą pasaulio mastu. Šią informaciją renka KRS ir parduoda oro susisiekimo bendrovėms. MIDT teikia oro susisiekimo bendrovėms vertingą konkurencinę informaciją, pavyzdžiui, duomenis apie kelionių agentūrų rezervavimą, pajamas ir skrydžių schemas.

3.3.2

Jei norima pasiekti pusiausvyrą tarp oro susisiekimo bendrovių ir kelionių agentūrų, kartu atsižvelgiant į vartotojų interesus, reikėtų nebepateikti kelionių agentų duomenų (nei tiesiogiai, nei netiesiogiai) – tai bus naudinga visai rinkai. Tačiau MIDT duomenis galima gauti ir iš kitų šaltinių, pavyzdžiui, iš Tarptautinės oro transporto asociacijos (IATA), todėl, norint pernelyg nenuvertinti šios informacijos, abonentams turėtų būti suteikta galimybė laisvai (be jokių taisyklių) derėtis su KRS dėl to, kaip bus naudojami duomenys.

3.3.3

7 straipsnį reikėtų papildyti nuostata, kad oro susisiekimo bendrovės ir abonentai gali laisvai derėtis dėl MIDT duomenų pirkimo sąlygų.

3.4   KRS abonento reglamentavimas

3.4.1

Šiandieniniu reglamentavimu stengiamasi apsaugoti kelionių agentūras, suteikiant joms galimybę nutraukti sutartį su KRS pranešus apie tai iš anksto prieš tris mėnesius.

3.4.2

Rekomenduojama panaikinti 6 straipsnio 2 dalį, kad šalys galėtų laisvai derėtis be jokių taisyklių.

3.5   Priėmimo sutartys

3.5.1

Priėmimas turi likti atskirtas nuo KRS sutarčių, kad būtų pašalintos lengvatos priimamoms oro susisiekimo bendrovėms, ypač pagrindiniams vežėjams. Jei pagrindiniai vežėjai atsisakys jiems priklausančios KRS dalies, ši taisyklė gali nustoti galiojusi.

3.6   Duomenų privatumas

3.6.1

PNR – tai dokumentas, kurį KRS sukuria keleiviui užsisakius skrydį, kelionę traukiniu, viešbutį, automobilį išsinuomoti, draudimą ar kitą kelionei reikalingą dalyką. Šiame dokumente esanti informacija yra neskelbtina, todėl jai turėtų būti taikomi griežti privataus gyvenimo apsaugos įstatymai. Tarp PNR duomenų yra, pavyzdžiui, keleivio pavardė, kontaktiniai duomenys, gimimo data, asmeniniai pageidavimai, galintys suteikti informacijos apie asmens religiją (pavyzdžiui, jei prašoma košerinio maisto), duomenys apie asmenį, mokantį už bilietus, kredito kortelės duomenys, informacija apie kartu keliaujančius draugus, šeimos narius ar bendradarbius, kelionių agento pavardė ir kontaktiniai duomenys, o tuo atveju, kai kelionę užsisako įmonė, PNR paprastai įrašomi specialūs kodai, nurodantys, koks skyrius ar klientas apmoka kelionės išlaidas, arba gali būti pateikta informacija, kad keleivis priklauso profesinei sąjungai. Apie keleivius ir nekeliaujančius, bet su rezervacija susijusius, asmenis galima sukaupti labai daug išsamios informacijos, todėl ES, laikydamasi kodekso nuostatų, privalo užtikrinti šių asmens duomenų apsaugą.

3.6.2

KRS nuolat pažeidžia Elgesio kodekse numatytas asmens duomenų apsaugos taisykles, nes:

a)

duomenys iš ES siunčiami trečiosioms šalims,

b)

asmens duomenys tvarkomi be duomenų subjekto sutikimo,

c)

KRS valdoma informacija tvarkoma kitais tikslais nei rezervavimas.

3.6.3

Pažeidžiama ir ES direktyva 95/46/EB (papildanti Elgesio kodekso nuostatą dėl privatumo), kuri numato, kad „duomenų valdytojas“ (šiuo atveju KRS) asmens duomenis gali atskleisti tik gavęs duomenų subjekto sutikimą, ir kad asmens duomenys į ES nepriklausančią šalį gali būti perduoti tik tuo atveju, jei ta šalis užtikrina adekvatų duomenų apsaugos lygį. JAV tokio duomenų apsaugos įstatymo nėra. Asmens duomenis gali naudoti JAV vyriausybė ar verslo subjektai; jie gali kaupti informaciją apie keliaujančiuosius iš ES ir šią informaciją laikyti tiek, kiek nori. Kaip pavyzdį galima paminėti JAV keleivių informacijos programą APIS (angl. Advanced Passenger Informations), pagal kurią JAV vyriausybė, prieš išduodama leidimą atvykti į šalį, tvarko keleivių iš ES duomenis.

3.6.4

Reikėtų sugriežtinti ne tik keliaujančių asmenų, bet ir visų PNR esančių duomenų subjektų duomenų privatumo taisykles.

3.6.5

Kodekse numatyto duomenų apsaugos skyriaus įgyvendinimas, ypač apsauga nuo to, kad PNR esančių duomenų KRS neperduotų trečiosioms šalims, turi būti užtikrinamas ES ir trečiosios šalies vyriausybės dvišalėmis sutartimis. Galiojantys JAV ir ES susitarimai tėra neįvykdomi ir teisiniu požiūriu neprivalomi „pasižadėjimai“.

3.6.6

Reikėtų priimti naujas taisykles dėl KRS abonentų (tarp jų oro susisiekimo bendrovių, kurios savo PNR duomenų bazes perduoda tvarkyti KRS teikėjams, taip pat kelionių agentūrų, kelionių operatorių, bendrovių ir kitų prie KRS prijungtų rezervavimo šaltinių) sukurtų visų (be išimties) PNR apsaugos pagal kodekso duomenų apsaugos straipsnius.

4.   Išvada — tolesni veiksmai

4.1

Elgesio kodekso supaprastinimu siekiama sukurti natūralesnę ekonominę aplinką, kurioje KRS konkuruotų remdamosi kainomis ir paslaugų kokybe, užtikrindamos, kad kliento interesai liktų patys svarbiausi.

4.2

Reikėtų atidžiai stebėti dėl kainų nustatymo laisvės atsiradusį informacijos konsolidavimo laipsnį (pavyzdžiui, nauji geležinkelio paslaugų teikėjai arba pigūs vežėjai). Geležinkelio ir pigių vežėjų integracija užtikrins vartotojams mažesnes kainas (ir daugiau kelionės pasirinkimo galimybių) per KRS trumpoms ir vidutinio atstumo kelionėms. Dėl šios priežasties tinklų vežėjai gali konkuruoti dėl kainų ir paprastai per vidutinės trukmės arba ilgą laikotarpį gali sumažinti lėktuvų bilietų kainas. Tai bus svarbiausia nauda tiems, kurie norėdami sužinoti kelionės informaciją pasikliauja KRS teikėjais.

4.3

Turi būti skatinamas geležinkelio informacijos integravimas į KRS informacijos pateikimą ekrane, nes tai svarbiausias veiksnys siekiant sumažinti aplinkos poveikį keliaujant lėktuvu ir skatina ekologiškesnius kelionių būdus.

4.4

Stebėti, kokių rezultatų duos nešališkos informacijos pateikimo ekrane panaikinimas. Rinkos jėgos turėtų neutralizuoti net pagrindinių vežėjų piktnaudžiavimo konkurencine padėtimi galimybes. Vienintelio, konsoliduoto ir nešališko informacijos šaltinio įteisinimas per KRS neturėtų būti Kodekso reglamentavimo tikslas – dėl besikeičiančių rinkos sąlygų, ypač dėl interneto, jis nebėra toks reikalingas.

4.5

Pasiūlytų Elgesio kodekso pakeitimų socialinis ir ekonominis poveikis taip pat turėtų būti nukreiptas į mažąsias ir vidutines įmones, tarp jų į vežėjus ir kelionių agentūras, kurios gali būti pažeidžiamos dėl naujos KRS rinkoje leidžiamos lanksčios tvarkos.

4.6

ES turi informuoti visuomenę apie asmens duomenų, kurie pateikiami rezervavimo metu, naudojimą. Didžioji visuomenės dalis iš viso nežino, kad tokia KRS yra, ir tuo labiau nežino, kokios operacijos atliekamos su jų pateikta asmenine informacija. Kol visuomenė apie tai nieko nežinos, kodekse siūloma duomenų subjekto teisė peržiūrėti su juo susijusius duomenis bus beprasmė. Sunku įsivaizduoti, kad keleivis kada nors kreiptųsi į KRS prašydamas pateikti jo asmens duomenis, kadangi jis iš viso nežino, kokios operacijos su jo duomenimis atliekamos, o jeigu žinotų, nesutiktų su tokiu naudojimu.

4.7

Didinti grupių, kurios nėra tiesiogiai kelionių platinimo sistemos dalis, pvz., vartotojų grupių ir duomenų privatumo ekspertų, atstovavimą konsultavimo procese. Dėl to požiūris į KRS rinkos padėtį ES taps labiau subalansuotas.

4.8

Peržiūrėti interneto kelionių technologijų pažangą. Labai svarbūs KRS ir kitų kelionių technologijų įmonių sukurti įsigijimo galimybių, rezervavimo ir funkcionalumo po rezervavimo patobulinimai. Šie internetinių technologijų patobulinimai suteiks vartotojams daugiau teisių ir galbūt leis dar labiau pakeisti norminę bazę.

4.9

Toliau vystantis technologijoms, JAV oro susisiekimo bendrovės tiesiogiai prisijungė prie kelionių agentūrų (ir aplenkia KRS), o toks žingsnis dar labiau keičia KRS padėtį rinkoje. Pasikliovimas KRS teikėjais mažėja, o vartotojas, kelionių agentūros ir oro susisiekimo bendrovės įgyja svertus.

4.10

Skatinti naujų bendrovių patekimą į rinką. Didėjanti oligopolijos konkurencija ES skatins KRS rinką. Panaikinus reguliavimą JAV (4), atsirado nauja KRS teikėjų karta, kuri, taikydama naujas technologijas, oro susisiekimo bendrovėms gali pasiūlyti labai patrauklias paslaugas už mažesnę kainą.

4.11

Įvertinti platinimo sąnaudų mažinimo poveikį tiek vidaus, tiek užsienio rinkai dėl bilietų kainų ir konkurencinės padėties su JAV vežėjais.

4.12

Po dvejų ar trejų metų peržiūrėti Elgesio kodeksą ir, prieš svarstant kitus pakeitimus, įvertinti pagrindinių vežėjų padėtį, kaip laikomasi asmens duomenų apsaugos reikalavimų, rinkos sąlygas ir konsultuotis su kitomis lobistinėmis grupėmis.

2008 m. gegužės 29 d., Briuselis

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto

pirmininkas

Dimitris DIMITRIADIS


(1)  Joms visoms priklauso 46,6 proc. „Amadeus“.

(2)  Dabartinė interneto skverbtis visose ES narėse yra 50 proc.

(3)  Pvz.: „Kelkoo“ (http://www.kelkoo.fr).

(4)  Pvz., „G2 Switchworks“, „Farelogix“, taip pat vadinami „GNE“ („GDS New Entrants“).