9.4.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 88/1


EUROPOS CENTRINIO BANKO NUOMONĖ

2008 m. balandžio 3 d.

Europos Sąjungos Tarybos prašymu dėl pasiūlyto Tarybos reglamento dėl Europos bendrijos steigimo sutarties priede pateikto Protokolo dėl perviršinio deficito procedūros taikymo

(CON/2008/15)

(2008/C 88/01)

Įžanga ir teisinis pagrindas

2008 m. kovo 19 d. Europos centrinis bankas (ECB) gavo Europos Sąjungos Tarybos prašymą pateikti nuomonę dėl pasiūlyto Tarybos reglamento dėl Europos bendrijos steigimo sutarties priede pateikto Protokolo dėl perviršinio deficito procedūros taikymo (toliau – pasiūlytas reglamentas), kodifikuojančio 1993 m. lapkričio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 3605/93 dėl Europos bendrijos steigimo sutarties priede pateikto Protokolo dėl perviršinio deficito procedūros taikymo (1).

ECB kompetencija teikti nuomonę yra grindžiama Europos bendrijos steigimo sutarties 105 straipsnio 4 dalies pirma įtrauka.Vadovaudamasi Europos centrinio banko darbo reglamento 17 straipsnio 5 dalies pirmu sakiniu, Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę.

Pastabos

ECB neturi konkrečių pastabų dėl pasiūlyto reglamento.

Priimta Frankfurte prie Maino, 2008 m. balandžio 3 d.

ECB pirmininkas

Jean-Claude TRICHET


(1)  OL L 332, 1993 12 31, p. 7. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2103/2005 (OL L 337, 2005 12 22, p. 1).