8.9.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 210/5


Pranešimas apie dalinės tarpinės kompensacinių priemonių, taikomų Indijos kilmės poliesterio tekstūruotųjų gijinių siūlų (PTS) importui, peržiūros inicijavimą

(2007/C 210/04)

Komisija nusprendė savo iniciatyva pradėti dalinę tarpinę peržiūrą dėl tam tikrų Indijos eksportuojančių gamintojų subsidijavimo dydžio pagal 1997 m. spalio 6 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2026/97 dėl apsaugos nuo subsidijuoto importo iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (toliau — pagrindinis reglamentas) (1) 19 straipsnį.

1.   Produktas

Nagrinėjamasis produktas — tai Indijos kilmės poliesterio tekstūruotieji gijiniai siūlai (toliau — nagrinėjamasis produktas), kurių klasifikacinis KN kodas šiuo metu yra 5402 33 00. Šis KN kodas pateikiamas tik kaip informacija.

2.   Galiojančios priemonės

Šiuo metu galiojančios priemonės — tai galutinis kompensacinis muitas, Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2094/2002 (2) nustatytas Indijos kilmės poliesterio tekstūruotųjų gijinių siūlų importui.

3.   Peržiūros pagrindas

Komisija turi pakankamai prima facie įrodymų, kad pasikeitė su subsidijavimu susijusios aplinkybės, kurių pagrindu buvo nustatytos priemonės, ir kad šie pokyčiai yra ilgalaikiai.

Iš tiesų labai sumažėjo pagal dvi subsidijavimo schemas (muitų nuolaidų knygelių schemą (MNKS) ir atleidimo nuo pajamų mokesčio pagal pajamų mokesčio įstatymo 80 HHC dalį schemą (angl. ITES)) mokamos subsidijos. Jos sumažėjo todėl, kad buvo pakeisti pagrindiniai Indijos įstatymai, kuriais pagrįstos šios schemos.

Dėl to tikriausia sumažėjo subsidijos toms bendrovėms, kurioms taikomos priemonės buvo visiškai arba iš dalies pagrįstos išmokomis pagal vieną arba abi minėtas schemas tuo laikotarpiu, kai buvo atliekamas tyrimas, po kurio buvo nustatytas galiojančių priemonių dydis.

Todėl pirmesniame punkte minėtų priemonių, susijusių su nagrinėjamojo produkto importu, gali nebereikėti šiuo metu mokamoms subsidijoms atsverti. Dėl to reikėtų peržiūrėti atitinkamoms bendrovėms taikomas priemones.

Šioms bendrovėms priskiriamos priede išvardytos bendrovės ir visi kiti nagrinėjamojo produkto gamintojai, kurie praneša apie save Komisijai per 5 dalies b punkto i papunktyje nurodytą laikotarpį, ir per tą patį laikotarpį įrodo, kad, 1), per tiriamąjį laikotarpį, po kurio buvo nustatytas joms taikomų priemonių dydis (nuo 2000 m. spalio 1 d. iki 2001 m. rugsėjo 30 d.), joms buvo taikoma viena arba abi minėtos schemos ir, 2), kad dėl minėtų struktūrinių šių schemų pakeitimų pagal jas mokamos išmokos sumažėjo.

Be to, jei per peržiūros tyrimą bus gauta arba jei per tolesnės 5 dalies a punkto i papunktyje nustatytą laikotarpį bet kuri suinteresuotoji šalis pateiks pakankamai prima facie įrodymų, kad nagrinėjamojo produkto eksportuotojams, kurie dalyvauja šioje peržiūroje, taip pat taikomos kitos subsidijavimo schemos, išskyrus minėtąsias, tokios schemos taip pat gali būti išnagrinėtos per šią peržiūrą.

Kadangi dėl šio tyrimo pakeistas subsidijavimo dydis galėjo paveikti priemones, taikomas bendrovėms, kurios bendradarbiavo tyrime, per kurį buvo nustatytos galiojančios priemonės ir (arba) visoms kitoms bendrovėms taikytina priemonė, šios normos taip pat gali būti atitinkamai peržiūrėtos.

Reikėtų pabrėžti, kad bendrovėms, kurioms taikomos ir antidempingo, ir kompensacinės priemonės, taikoma antidempingo priemonė gali būti atitinkamai pakoreguota, jei kompensacinė priemonė bus pakeista.

4.   Procedūra

Po konsultacijų su patariamuoju komitetu Komisija, nustačiusi, kad esama pakankamai įrodymų, pateisinančių ex officio dalinės tarpinės peržiūros inicijavimą, pradeda peržiūrą pagal pagrindinio reglamento 19 straipsnį.

Per šį tyrimą bus įvertinta, ar reikia tęsti, panaikinti ar iš dalies keisti galiojančias priemones, taikomas bendrovėms, kurioms taip pat buvo taikoma viena ar abi iš minėtų subsidijavimo schemų ir bendrovėms, kurioms buvo taikomos kitos schemos, jei pateikta pakankamai įrodymu, nurodytų 6 dalies 3 punkte. Per tyrimą taip pat bus įvertinta, ar pagal šio tyrimo išvadas reikia patikslinti kitoms bendrovėms, bendradarbiavusioms nustatant galiojančias priemones ir (arba) visoms kitoms bendrovėms taikomą kitą priemonę, taikomas priemones.

a)   Atranka

Atsižvelgdama į akivaizdžiai didelį šiame tyrime dalyvaujančių šalių skaičių, Komisija, remdamasi pagrindinio reglamento 27 straipsniu, gali nuspręsti taikyti atranką.

i)   Eksportuotojų ir (arba) gamintojų atranka

Kad Komisija galėtų nuspręsti, ar atranka yra būtina (o jei būtina, kad galėtų atrinkti bendroves), visų eksportuotojų ir (arba) gamintojų arba jų vardu veikiančių atstovų prašoma Komisijai pranešti apie save ir per 5 dalies b punkto i papunktyje nustatytą laikotarpį 6 dalyje nurodyta forma pateikti toliau nurodytą informaciją apie savo bendrovę ar bendroves:

pavadinimą, adresą, e. pašto adresą, telefono ir fakso numerius bei atstovą ryšiams;

apyvartą vietos valiuta ir nagrinėjamojo produkto, parduoto eksportui į Bendriją nuo 2006 m. balandžio 1 d. iki 2007 m. kovo 31 d., kiekį tonomis;

apyvartą vietos valiuta ir nagrinėjamojo produkto, parduoto vidaus rinkoje nuo 2006 m. balandžio 1 d. iki 2007 m. kovo 31 d., kiekį tonomis,

ar bendrovė ketina prašyti nustatyti individualią subsidijų normą (tik gamintojai gali prašyti nustatyti individualią subsidijų normą) (3);

tiksliai apibūdintą bendrovės veiklą, susijusią su nagrinėjamojo produkto gamyba, nagrinėjamojo produkto gamybos dydį tonomis, gamybos pajėgumus ir investicijas į gamybos pajėgumus nuo 2006 m. balandžio 1 d. iki 2007 m. kovo 31 d.;

visų susijusių bendrovių, dalyvaujančių gaminant ir (arba) parduodant (eksportui ir (arba) vidaus rinkai) nagrinėjamąjį produktą, pavadinimus ir tiksliai apibūdintą veiklą (4);

ar bendrovė gavo subsidijų pagal MNKS ir (arba) ITES per, 1), tiriamąjį laikotarpį, per kurį buvo nustatytos priemonės, kurios šiuo metu taikomos šiai bendrovei (nuo 2000 m. spalio 1 d. iki 2001 m. rugsėjo 30 d.) ir (arba), 2), nuo 2006 m. balandžio 1 d. iki 2007 m. kovo 31 d.;

kitą svarbią informaciją, kuri padėtų Komisijai atrinkti bendroves.

Pateikdama nurodytą informaciją, bendrovė sutinka būti atrinkta. Jei bendrovė bus atrinkta, ji turės pateikti klausimyno atsakymus ir leisti atlikti tyrimą vietoje. Jeigu bendrovė nurodys, kad nesutinka būti atrinkta, tai bus aiškinama kaip atsisakymas bendradarbiauti atliekant tyrimą. Atsisakymo bendradarbiauti padariniai nurodyti 7 dalyje.

Siekdama gauti informacijos, kuri, jos nuomone, yra reikalinga atrenkant eksportuotojus ir (arba) gamintojus, Komisija taip pat kreipsis į eksportuojančios šalies valdžios institucijas ir visas žinomas eksportuotojų ir (arba) gamintojų asociacijas.

ii)   Galutinė atranka

Visos suinteresuotosios šalys, kurios nori pateikti bet kokios atrankai svarbios informacijos, privalo tai padaryti per 5 dalies b punkto ii papunktyje nustatytą laikotarpį.

Galutinę atranką Komisija ketina atlikti pasikonsultavusi su susijusiomis šalimis, kurios pareiškė norą būti atrinktos.

Atrinktos bendrovės privalo pateikti klausimyno atsakymus per 5 dalies b punkto iii papunktyje nustatytą laikotarpį ir privalo bendradarbiauti vykstant tyrimui.

Jei bus bendradarbiaujama nepakankamai, Komisija, vadovaudamasi pagrindinio reglamento 27 straipsnio 4 dalimi ir 28 straipsniu, gali padaryti išvadą remdamasi turimais faktais. Kaip paaiškinta 7 dalyje, išvada, padaryta remiantis turimais faktais, atitinkamai šaliai gali būti ne tokia palanki.

b)   Klausimynai

Siekdama gauti informacijos, kuri, jos nuomone, reikalinga tyrimui, Komisija nusiųs klausimynus atrinktoms bendrovėms ir eksportuojančios šalies valdžios institucijoms.

c)   Informacijos rinkimas ir suinteresuotųjų šalių išklausymas

Visos suinteresuotosios šalys raginamos pareikšti savo nuomonę, pateikti kitą nei klausimyno atsakymai informaciją bei patvirtinamuosius dokumentus. Šią informaciją ir patvirtinamuosius dokumentus Komisija turi gauti per 5 dalies a punkto i papunktyje nustatytą laikotarpį.

Be to, Komisija gali išklausyti suinteresuotąsias šalis, jei jos pateikia prašymą, kuriame nurodo svarbias priežastis, dėl kurių reikėtų jas išklausyti. Tokį prašymą privalu pateikti per 5 dalies a punkto ii papunktyje nustatytą laikotarpį.

5.   Terminai

a)   Bendrieji terminai

i)   Laikotarpis, per kurį šalys turi pranešti apie save, pateikti klausimyno atsakymus ir kitą informaciją

Norėdamos, kad per tyrimą būtų atsižvelgta į jų pastabas, visos suinteresuotosios šalys, ypač atitinkamos eksportuojančiosios šalies valdžios institucijos, privalo per 40 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos, jeigu nenurodyta kitaip, pranešti apie save Komisijai, pareikšti savo nuomonę ir pateikti klausimyno atsakymus arba kitą informaciją, taip pat ir minėtą šeštosios dalies 3 punkte. Atkreipiamas dėmesys į tai, kad daugumos pagrindiniame reglamente išdėstytų procesinių teisių įgyvendinimas priklauso nuo to, ar per minėtą laikotarpį šalis pranešė apie save.

ii)   Išklausymas

Per tą patį 40 dienų laikotarpį visos suinteresuotosios šalys taip pat gali kreiptis prašydamos, kad Komisija jas išklausytų.

b)   Konkretūs terminai, susiję su atranka

i)

4 dalies a punkto i papunktyje nurodytą informaciją Komisija turėtų gauti per 15 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, nes per 21 dieną nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje Komisija ketina tartis dėl galutinės atrankos su atitinkamomis šalimis, kurios pareiškė norą dalyvauti atrankoje.

ii)

Visą kitą svarbią atrankai informaciją, kaip nurodyta 4 dalies a punkto ii papunktyje, Komisija turi gauti per 21 dieną nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

iii)

Atrinktų šalių klausimyno atsakymus Komisija turi gauti per 37 dienas nuo pranešimo apie jų įtraukimą į atranką dienos.

6.   Rašytiniai pareiškimai, klausimyno atsakymai ir susirašinėjimas

Visa suinteresuotųjų šalių informacija ir prašymai privalo būti pateikiami raštu (ne elektronine forma, nebent nurodyta kitaip), būtinai nurodant suinteresuotosios šalies pavadinimą, adresą, e. pašto adresą, telefono ir fakso numerius. Visa rašytinė informacija, įskaitant informaciją, kurios prašoma šiame pranešime, klausimyno atsakymus ir slaptą suinteresuotųjų šalių susirašinėjimą, ženklinama „riboto naudojimo“ (5) grifu, ir pagal pagrindinio reglamento 29 straipsnio 2 dalies nuostatas kartu pateikiamas nekonfidencialus variantas, paženklintas „SUINTERESUOTOSIOMS ŠALIMS SUSIPAŽINTI“.

Komisijos adresas susirašinėjimui:

Commission européenne

Direction Générale du Commerce

Direction H

Bureau: J-79 4/23

B-1049 Bruxelles

Faks. (32-2) 295 65 05

7.   Nebendradarbiavimas

Tais atvejais, kai suinteresuotoji šalis atsisako leisti susipažinti su būtina informacija, jos nepateikia per nustatytą laikotarpį arba akivaizdžiai trukdo tyrimui, pagal pagrindinio reglamento 28 straipsnį išvados (teigiamos arba neigiamos) gali būti daromos remiantis turimais faktais.

Nustačius, kad suinteresuotoji šalis pateikė melagingą ar klaidinančią informaciją, į ją neatsižvelgiama, o pagal pagrindinio reglamento 28 straipsnį remiamasi turimais faktais. Jei suinteresuotoji šalis nebendradarbiauja arba bendradarbiauja tik iš dalies ir todėl išvados grindžiamos turimais faktais, rezultatas gali būti ne toks palankus suinteresuotajai šaliai nei tuo atveju, jei ji būtų bendradarbiavusi.

8.   Tyrimo tvarkaraštis

Pagal pagrindinio reglamento 22 straipsnio 1 dalį tyrimas bus baigtas per 15 mėnesių nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos.

9.   Kitos tarpinės peržiūros pagal pagrindinio reglamento 19 straipsnį

Šios peržiūros apimtis nustatyta pirmesniame 4 punkte. Šalys, norinčios, kad būtų atlikta peržiūra dėl kitų priežasčių, gali reikalauti atlikti tokią peržiūrą pagal pagrindinio reglamento 19 straipsnio nuostatas.

10.   Asmens duomenų tvarkymas

Atkreipiamas dėmesys, kad visi per šį tyrimą surinkti asmens duomenys bus tvarkomi pagal 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (6).


(1)  OL L 288, 1997 10 21, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu (EB) Nr. 461/2004 (OL L 77, 2004 3 13, p. 12).

(2)  OL L 323, 2002 11 28, p. 21.

(3)  Pagal pagrindinio reglamento 27 straipsnio 3 dalį nustatyti individualų skirtumą gali prašyti į atranką neįtrauktos bendrovės.

(4)  Norėdami sužinoti susijusių bendrovių sąvokos apibrėžtį žr. 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas, 143 straipsnį (OL L 253, 1993 10 11, p. 1).

(5)  Tai reiškia, kad dokumentas skirtas tik naudoti viduje. Jis apsaugotas pagal 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais 4 straipsnį (OL L 145, 2001 5 31, p. 43). Tai slaptas dokumentas pagal pagrindinio reglamento 29 straipsnį ir PPO susitarimo dėl subsidijų ir kompensacinių priemonių 12 straipsnį.

(6)  OL L 8, 2001 1 12, p. 1.


PRIEDAS

Indo Rama Synthetics Limited, 51-A, Industrial Area, Sector III, Pithampur, 453 001, Dist. Dhar, Madhya Pradesh,

Welspun Syntex Limited, Kamani Wadi, 1st floor, 542, Jaganath Shankar Sheth Road, Chira Bazar, Mumbai 400 002.