14.7.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 162/13


Komisijos komunikatas, parengtas įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/22/EB dėl matavimo priemonių

(Tekstas svarbus EEE)

(Darniųjų standartų pavadinimų ir nuorodinių žymenų skelbimas pagal direktyvą)

(2007/C 162/06)

ESO (1)

Darniojo standarto nuorodiniai žymenys ir pavadinimas

(ir pamatinis dokumentas)

Pakeisto standarto duomenys

Pakeisto standarto atitikties prezumpcijos galiojimo pasibaigimo data

1 pastaba

CEN

EN 1359:1998

Dujų skaitikliai. Membraniniai dujų skaitikliai

 

EN 1359:1998/A1:2006

 

 

CEN

EN 1434-1:2007

Šilumos skaitikliai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai

 

CEN

EN 1434-2:2007

Šilumos skaitikliai. 2 dalis. Konstrukcijos reikalavimai

 

CEN

EN 1434-4:2007

Šilumos skaitikliai. 4 dalis. Tipo patvirtinimo bandymai

 

CEN

EN 1434-5:2007

Šilumos skaitikliai. 5 dalis. Pirminės patikros bandymai

 

CEN

EN 12261:2002

Dujų skaitikliai. Turbininiai dujų skaitikliai

 

EN 12261:2002/A1:2006

 

 

CEN

EN 12405-1:2005

Dujų skaitikliai. Perskaičiavimo įtaisai. 1 dalis. Tūrio perskaičiavimas

 

EN 12405-1:2005/A1:2006

 

 

CEN

EN 12480:2002

Dujų skaitikliai. Sukieji kameriniai dujų skaitikliai

 

EN 12480:2002/A1:2006

 

 

CEN

EN 14154-1:2005+A1:2007

Vandens skaitikliai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai

 

CEN

EN 14154-2:2005+A1:2007

Vandens skaitikliai. 2 dalis. Įrengimas ir naudojimo sąlygos

 

CEN

EN 14154-3:2005+A1:2007

Vandens skaitikliai. 3 dalis. Bandymo metodai ir įranga

 

CEN

EN 14236:2007

Buitiniai ultragarsiniai dujų skaitikliai

 

1 pastaba

Paprastai atitikties prezumpcijos galiojimo pasibaigimo data — tai panaikinimo data (angl.„dow“), kurią nustato Europos standartizacijos organizacija, tačiau šių standartų naudotojų dėmesys atkreipiamas į tai, kad tam tikrais išimtiniais atvejais, ši data gali būti ir kita.

3 pastaba

Jei daromi pakeitimai, pamatinis standartas yra EN CCCCC:YYYY, jo ankstesni pakeitimai, jei jų buvo, ir naujasis cituojamas pakeitimas. Todėl pakeistas standartas (3 skiltis) susideda iš EN CCCCC:YYYY ir jo ankstesnių pakeitimų, jei jų buvo, išskyrus naująjį cituojamą pakeitimą. Nurodytą dieną pakeistas standartas nebeleidžia laikyti, kad laikomasi esminių direktyvos reikalavimų.

Pastaba:

Visą informaciją apie esamus standartus gali suteikti Europos standartizacijos organizacijos arba nacionalinės standartizacijos įstaigos, kurių sąrašas pateikiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/34/EB (2) su pakeitimais, padarytais Direktyva 98/48/EB (3), priede.

Žymenų skelbimas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje nereiškia, kad standartai parengti visomis Bendrijos kalbomis.

Šis sąrašas pakeičia visus ankstesnius sąrašus, skelbtus Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Komisija užtikrina, kad šis sąrašas bus atnaujinamas. [ši pastaba turi būti įtraukta tik konsoliduoto sąrašo atveju]

Daugiau informacijos apie darniuosius standartus rasite internete adresu:

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/


(1)  ESO: Europos standartizacijos organizacijos:

CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels. Tel.(32-2) 550 08 11; fax (32-2) 550 08 19 (http://www.cen.eu)

CENELEC: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels. Tel.(32-2) 519 68 71; fax (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis. Tel.(33) 492 94 42 00; fax (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org)

(2)  OL L 204, 1998 7 21, p. 37.

(3)  OL L 217, 1998 8 5, p. 18.