13.7.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 161/100


Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl konkurencijos taisyklių taikymo geležinkelių, kelių ir vidaus vandenų transportui

COM(2006) 722 final — 2006/0241 (COD)

(2007/C 161/25)

Taryba, vadovaudamasi Europos bendrijos steigimo sutarties 171 straipsniu, 2006 m. gruodžio 12 d. nusprendė pasikonsultuoti su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl konkurencijos taisyklių taikymo geležinkelių, kelių ir vidaus vandenų transportui.

Transporto, energetikos, infrastruktūros ir informacinės visuomenės skyrius, kuris buvo atsakingas už Komiteto darbo šiuo klausimu organizavimą, 2007 m. vasario 21 d. priėmė savo nuomonę. Pranešėjas Jan Simons.

434-oje plenarinėje sesijoje, įvykusioje 2007 m. kovo 14–15 d. (kovo 15 d. posėdis), Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas priėmė šią nuomonę 81 nariui balsavus už ir 1 susilaikius.

1.   Įžanga

1.1

Žmonių Europoje Komisija didelį dėmesį skiria Bendrijos teisės supaprastinimui ir aiškinimui, kad ji taptų suprantamesnė ir prieinamesnė visiems piliečiams, tai suteiktų jiems naujų galimybių pasinaudoti konkrečiomis jiems suteiktomis teisėmis. Šis tikslas nebūtų pasiektas, jei daug nuostatų, kurios buvo iš dalies ir dažnai iš esmės keičiamos keletą kartų, liktų išsibarsčiusios įvairiuose aktuose, ir todėl dalies jų reikėtų ieškoti pradiniame akte, o kitų — vėlesniuose jį keičiančiuose aktuose. Todėl norint surasti konkrečiu momentu galiojančias taisykles, reikia atlikti tiriamąjį darbą lyginant įvairius teisės aktus. Dėl šios priežasties taisykles, kurios buvo dažnai keičiamos, svarbu kodifikuoti, kad Bendrijos teisė būtų aiški ir skaidri...

1.2

Šio pasiūlymo tikslas kodifikuoti 1968 m. liepos 19 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1017/68 dėl konkurencijos taisyklių taikymo geležinkelių, kelių ir vidaus vandenų transportui. Naujasis reglamentas pakeis įvairius teisės aktus, kurių nuostatos buvo į jį įtrauktos. Šis pasiūlymas nekeičia kodifikuojamų teisės aktų turinio, nes jame šie aktai tik sujungiami atliekant kodifikavimui būtinus formos pakeitimus.

2.   Pastabos

2.1

Nors šis pasiūlymas visiškai pažodžiui atitinka pirmiau minėtus 2 punkto reikalavimus, tačiau EESRK iškelia neatidėliotiną klausimą, ar dabartinė 5 straipsnio 2 dalies teksto redakcija nėra pasenusi. Šioje dalyje nurodytas laikotarpis „per šešis mėnesius nuo įstojimo dienos“ minėtoms šalims (Austrijai, Suomijai, Švedijai ir vėliau vienu metu į ES įstojusioms dešimčiai valstybių narių) jau seniai pasibaigė. 5 straipsnio 2 dalis turėtų prasmę tik tada, jei joje nurodytus susitarimus, sprendimus ir suderintus veiksmus dar išnagrinėtų arba aptartų kokia nors ES institucija, ką pirmiausia reikėtų patikrinti.

2.2

Reikėtų perkelti visą Sutarties 81 straipsnio 1 dalies tekstą, kadangi ne visi susitarimai, o tik„susitarimai tarp įmonių“, ir ne visi sprendimai, o tik „įmonių asociacijų sprendimai“ gali būti reglamentuojami 81 straipsnio 1 dalies nuostatų.

2.3

EESRK naudodamasis šia proga norėtų dar kartą priminti ES institucijoms, kad gali kilti didelių politinio pobūdžio nesusipratimų, jei jūrų ir vidaus vandenų laivyba bus įrašytos į skyrių su antrašte „Vandens transportas“, kaip jau padaryta Europos transporto politikos baltosios knygos vidurio laikotarpio 2001–2010 m. įvertinime arba Europos Komisijos 2007 m. teisės aktų leidybos ir darbo programoje, arba Vokietijos pirmininkavimo ES programoje, įskaitant 18 mėnesių Vokietijos, Portugalijos ir Slovėnijos pirmininkavimo programą, arba Europos Parlamente vykstančiuose debatuose dėl Europos Komisijos pasiūlymo dėl atsakomybės, įvykus nelaimingiems atsitikimams keleiviniuose laivuose. Vidaus vandenų keliams ir vidaus vandenų laivams taikytina visiškai kitokia teisinė bazė nei artimojo ir tolimojo susisiekimo jūrų transportui. Tačiau šiame pasiūlyme pateikiami teisingi vidaus transporto, apimančio geležinkelio, kelių ir vidaus vandenų transportą, ir šių transporto rūšių derinimo politikos, kuri praeityje buvo veiksmingai taikoma, pagrindai.

2007 m. kovo 15 d., Briuselis

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto

pirmininkas

Dimitris DIMITRIADIS