25.7.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 172/21


Pranešimas dėl taikomų kompensacinių priemonių medvilninės patalynės, kurios kilmės šalis yra Indija, importui į Bendriją: bendrovės, kuriai taikoma individuali kompensacinio muito norma, pavadinimo keitimas

(2006/C 172/06)

Medvilninės patalynės, kurios kilmės šalis yra Indija, importui taikomas 2004 m. sausio 13 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 74/2004 nustatytas galutinis kompensacinis muitas (1)

Indijoje esanti bendrovė Anunay Fab. Pvt. Ltd, kurios medvilninės patalynės eksportui į Bendriją, remiantis Reglamento (EB) Nr. 74/2004 1 straipsnio 3 dalimi, nustatytas 7,6 % kompensacinis muitas, pranešė Komisijai, kad 2005 m. lapkričio 23 d. pasikeitus bendrovės teisiniam statusui, bendrovės pavadinimas buvo pakeistas į Anunay Fab. Ltd.

Bendrovė tvirtina, kad pavadinimo pakeitimas nedaro įtakos bendrovės teisei naudotis individualia muito norma, taikyta bendrovei su ankstesniu Anunay Fab. Pvt. Ltd pavadinimu.

Komisija išnagrinėjo pateiktą informaciją ir nusprendė, kad pakeistas bendrovės pavadinimas jokiu būdu nedaro įtakos Reglamento (EB) Nr. 74/2004 išvadoms. Todėl Reglamento (EB) Nr. 74/2004 priede nuorodą į Anunay Fab. Pvt. Ltd. bendrovę reikia laikyti nuoroda į bendrovę Anunay Fab. Ltd.

Papildomas TARIC kodas A498, kuris anksčiau buvo priskirtas Anunay Fab. Pvt. Ltd, turi būti taikomas Anunay Fab. Ltd.


(1)  OL L 12, 2004 1 17, p. 1. su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2006 m. sausio 23 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 122/2006 (OL L 22, 2006 1 26, p. 3).