25.7.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 172/6


Kvietimas pateikti pastabas dėl Komisijos reglamento projekto

(2006/C 172/04)

Per mėnesį nuo šio reglamento projekto paskelbimo dienos suinteresuotosios šalys gali pateikti savo pastabas šiuo adresu:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Consultation (HT 364)

Greffe des Aides d'État

B-1049 Bruxelles

Faksas (32 2) 296 12 42

El. paštas stateaidgreffe@ec.europa.eu

Projektas Komisijos reglamentas (EB) Nr. …/..

[…]

iš dalies keičiantis Reglamentus (EB) Nr. 2204/2002, (EB) Nr. 70/2001 ir (EB) Nr. 68/2001 dėl jų taikymo laikotarpio

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1998 m. gegužės 7 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 994/98 dėl Europos bendrijos steigimo sutarties 92 ir 93 straipsnių taikymo kai kurioms horizontalios valstybės pagalbos rūšims (1),

ypač į jo 1 straipsnio 1 dalies a punkto i, ii ir iv papunkčius ir b punktą,

paskelbusi šio reglamento projektą (2),

pasikonsultavusi su Valstybės pagalbos patariamuoju komitetu,

kadangi:

(1)

2006 m. gruodžio 31 d. nustoja galioti 2002 m. gruodžio 12 d. Reglamentas (EB) Nr. 2204/2002 dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo valstybės pagalbai, teikiamai užimtumui (3), 2001 m. sausio 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 70/2001 dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo valstybės pagalbai mažoms ir vidutinėms įmonėms (4) ir 2001 m. sausio 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 68/2001 dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo pagalbai mokymui (5). Valstybės pagalbos veiksmų plane (6) Komisija pasiūlė pergrupuoti šiuos reglamentus į vieną Bendrosios išimties reglamentą ir pagal galimybes įtraukti kitas sritis, paminėtas Reglamento (EB) Nr. 994/98 1 ir 2 straipsniuose.

(2)

Būsimojo Bendrosios išimties reglamento turinys ypač priklauso nuo Valstybės pagalbos veiksmų planu ir Komisijos konsultaciniu dokumentu dėl valstybės pagalbos ir naujovių (7) inicijuotų viešųjų konsultacijų rezultatų. Taip pat reikia ir diskusijų su valstybių narių atstovais, kad būtų apibrėžtos pagalbos kategorijos, kurias būtų galima laikyti suderintomis su Sutartimi. Norint tęsti dabartines konsultacijas ir analizuoti jų rezultatus, reikėtų pratęsti Reglamentų (EB) Nr. 2204/2002, (EB) Nr. 70/2001 ir (EB) Nr. 68/2001 galiojimo terminą iki 2007 m. pabaigos.

(3)

Todėl Reglamentus (EB) Nr. 2204/2002, (EB) Nr. 68/2001 ir (EB) Nr. 70/2001 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Valstybės pagalbos patariamojo komiteto nuomonę

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 2204/2002 11 straipsnio 1 dalies antras sakinys pakeičiamas taip:

„Jis taikomas iki 2007 m. gruodžio 31 d.“

2 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 70/2001 10 straipsnio 1 dalies antras sakinys pakeičiamas taip:

„Jis taikomas iki 2007 m. gruodžio 31 d.“

3 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 2204/2002 11 straipsnio 1 dalies antras sakinys pakeičiamas taip:

„Jis taikomas iki 2007 m. gruodžio 31 d.“

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, …

Komisijos vardu

Komisijos narys


(1)  OL L 142, 1998 5 14, p. 1.

(2)  OL …

(3)  OL L 337, 2002 12 13, p. 3.

(4)  OL L 10, 2001 1 13, p. 33. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 364/2004 (OL L 63, 2004 2 28, p. 22).

(5)  OL L 10, 2001 1 13, p. 20. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 363/2004 (OL L 63, 2004 2 28, p. 20).

(6)  KOM/2005/0107 galutinis.

(7)  KOM/2005/0436 galutinis.