14.6.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 139/22


Laikotarpis, per kurį pagal 2006 m. kovo 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 509/2006 9 straipsnį dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų kaip garantuotų tradicinių gaminių (1) gali būti pateiktas prieštaravimas įregistruoti

(2006/C 139/05)

Trečioji šalis ir bet kurie teisėtą interesą turintys fiziniai ar juridiniai asmenys, įsisteigę ar gyvenantys trečiojoje šalyje, gali pagal minėto Reglamento 9 straipsnį Komisijai tiesiogiai pateikti prieštaravimą paraiškai. Šiuo tikslu 2006 m. kovo 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 509/2006 9 straipsnio 1 dalyje numatytas laikotarpis prasideda nuo pranešimo paskelbimo dienos šiai paraiškai:

 

OL nuoroda

Boerenkaas

C 316, 2005 12 13, p. 16.


(1)  OL L 93, 2006 3 31, p. 1.