52006SC0786

Komisijos Komunikatas Tarybai - Veiksmų, kurių ėmėsi Portugalija pagal 2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos rekomendaciją siekdama ištaisyti perviršinį vyriausybės biudžeto deficitą, įvertinimas /* SEK/2006/0786 galutinis */


[pic] | EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA |

Briuselis, 21.6.2006

SEC(2006) 786 galutinis

KOMISIJOS KOMUNIKATAS TARYBAI

Veiksmų, kurių ėmėsi Portugalija pagal 2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos rekomendaciją siekdama ištaisyti perviršinį vyriausybės biudžeto deficitą, įvertinimas

.

1. PERVIRšINIO DEFICITO PROCEDūRA PORTUGALIJAI

Dešimtajame dešimtmetyje Portugalija sėkmingai gerino savo biudžeto padėtį. Spartaus ekonomikos augimo sąlygomis nuo to dešimtmečio vidurio vyriausybės sektoriaus deficitas laipsniškai mažėjo ir nesiekė 3 % BVP, o vyriausybės skolos santykis iki dešimtojo dešimtmečio pabaigos sumažėjo iki 50 % BVP.

Tačiau nuo 2000 m. ekonominė ir fiskalinė Portugalijos padėtis pradėjo blogėti. Ekonomikos augimo tempas labai sulėtėjo, atspindėdamas neigiamas cikliškas sąlygas ir ekonomikos trūkumus, kurie buvo labiau ilgalaikio pobūdžio. Kartu su tokiu sulėtėjimu labai sparčiai blogėjo valstybės finansai, ir 2001 m. vyriausybės biudžeto deficitas viršijo 4 % BVP. 2002 m. lapkričio 5 d. Taryba nusprendė, kad yra susidaręs perviršinis deficitas[1] ir pagal Sutarties 104 straipsnio 7 dalį pateikė Portugalijai rekomendaciją ištaisyti tokią padėtį ne vėliau kaip iki 2003 m. pabaigos[2]. Kitais metais fiskalinė politika buvo sugriežtinta, o bendrasis vyriausybės biudžeto deficitas tapo šiek tiek mažesnis nei 3 % BVP, nors nebuvo atlikta didelių vienkartinių operacijų. 2004 m. gegužės mėn. Taryba padarė išvadą, kad Portugalija įvykdė šią rekomendaciją, ir nusprendė panaikinti savo 2002 m. lapkričio mėn. sprendimą, taip užbaigdama perviršinio deficito procedūrą[3]. Priimdama sprendimą panaikinti 2002 m. sprendimą Taryba atsižvelgė į Portugalijos valdžios institucijų įsipareigojimą įgyvendinti būtinas priemones, kad 2004 m. ir ateityje deficitas būtų mažesnis už pamatinę vertę.

Nors buvo imtasi stiprinimo pastangų, valstybės finansai tebebuvo labai silpni, o planų išlaikyti deficitą mažesnį negu pamatinė 3 % BVP vertė pagrindas ir toliau buvo vienkartinės priemonės.

2005 m. birželio mėn., po visuotinių rinkimų, įvykusių 2005 m. pavasarį, pasikeitus Vyriausybei Portugalija pateikė savo stabilumo programos patikslinimą, kuriame paskelbė apie savo fiskalinės strategijos pasikeitimą ir informavo apie planus vyriausybės biudžeto deficitą 2008 m. sumažinti taip, kas jis nesiektų 3 % BVP. 2005–2007 m. deficitas ir toliau viršys 3 % BVP daugiausia dėl nutraukto vienkartinių priemonių taikymo ir pakartotinio vyriausybės išlaidų augimo įvertinimo. Buvo prognozuojama, kad per tą laikotarpį vyriausybės biudžeto deficitas viršys 60 % BVP ir iki 2007 m. toliau augs. Taryba, atsižvelgdama į atitinkamą Komisijos rekomendaciją, 2005 m. rugsėjo 20 d. nustatė, kad Portugalijoje yra susidaręs perviršinis deficitas[4] ir pagal Sutarties 104 straipsnio 7 dalį pateikė Portugalijai rekomendaciją ne vėliau kaip iki 2006 m. patikimai ir subalansuotai sumažinti deficitą, kad jis nesiektų 3 % BVP, imantis vidutinės trukmės priemonių[5].

Taryba nustatė Portugalijai 2006 m. kovo 19 d. galutinį terminą, per kurį Portugalija turi imtis veiksmingų priemonių vyriausybės biudžeto deficitui sumažinti. Taryba konkrečiai paprašė Portugalijos: „ apriboti fiskalinės būklės blogėjimą 2005 m. griežtai įgyvendinant numatytas korekcines priemones“ ; „nuodugniai įgyvendinti būtinas priemones tvariam ir svarbiam cikliškai koreguojamo deficito, išskyrus vienkartines ir laikinas priemones, koregavimui užtikrinti, 2006 m., palyginti su 2005 m., svarbiai sumažindamos deficitą 1,5 % BVP, o paskesniais dvejais metais mažindamos deficitą ne mažiau kaip po ¾ % BVP“ ; ir „sparčiai įgyvendinti reformas siekiant per kelerius ateinančius metus apriboti ir sumažinti išlaidas; pasinaudoti visomis galimybėmis biudžeto deficito sumažinimui paspartinti ir būti pasirengus patvirtinti papildomas priemones, kurių gali prireikti perviršiniam deficitui ištaisyti iki 2008 m.“ Kartu Portugalija buvo raginama „apsvarstyti didesnės apimties korekcines priemones, jei pasirodys, kad tai būtina siekiant įgyvendinti nustatytus perviršinio deficito ištaisymo tikslus“ . Be to, Portugalijos valdžios institucijos buvo paprašytos „ užtikrinti, kad bendrosios valstybės skolos santykis pradėtų stabiliai mažėti ir patenkinamu tempu artėtų prie pamatinės vertės, užtikrinant, kad skolos pokyčiai atitiktų pažangą mažinant deficitą, vengiant skolą didinančių finansinių operacijų ir nuodugniai apsvarstant galimą didelių viešojo sektoriaus investicinių projektų, taip pat vykdomų bendradarbiaujant su privačiu sektoriumi, poveikį skolos santykiui“ . Taryba taip pat paskatino Portugalijos valdžios institucijas „ toliau gerinti valdžios sektoriaus duomenų surinkimą ir tvarkymą “. Galiausiai Portugalijos valdžios institucijos buvo paragintos „ užtikrinti, kad biudžetas būtų toliau konsoliduojamas, siekiant beveik subalansuotos arba perteklinės valstybės finansų būklės per vidutinės trukmės laikotarpį, mažinant cikliškai koreguojamą deficitą, atmetus vienkartines ir kitas laikinas priemones, mažiausiai po 0,5 % BVP per metus po to, kai bus ištaisytas perviršinis deficitas“ .

Atsižvelgiant į Tarybos Reglamento 1467/97 su pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu 1056/2005[6], 9 straipsnio 3 dalį kurioje nustatyta, kad pasibaigus terminui, per kurį valstybės narės turi imtis priemonių, atsižvelgdama į rekomendaciją, pateiktą pagal 104 straipsnio 7 dalį „… Komisija informuoja Tarybą, ar, jos nuomone, priemonių, kurių buvo imtasi, pakanka siekiant užtikrinti atitinkamą pažangą ištaisant perviršinį deficitą per Tarybos nustatytą laikotarpį, su sąlyga, kad jos yra visiškai įgyvendintos ir ekonomikos vystymasis atitinka prognozes “, šiame pranešime įvertinami veiksmai, kurių ėmėsi Portugalija, reaguodama į Tarybos rekomendaciją.

2. PRIEMONėS, KURIų ėMėSI PORTUGALIJA, REAGUODAMA į TARYBOS REKOMENDACIJą

2.1. Vyriausybės biudžeto balansas ir išlaidų reforma

Biudžeto balansas 2005 m.

2005 m. biudžeto įstatyme, priimtame 2004 m. gruodžio mėn., numatyta 2005 m. pasiekti 2,8% BVP vyriausybės sektoriaus deficitą, atsižvelgiant į numatomą 2,4 % realaus BVP padidėjimą. Siekiant šio tikslo 2005 m. biudžete, inter alia , buvo numatyta įgyvendinti vienkartines 1,4 % BVP vertės priemones. Po visuotinių rinkimų, įvykusių 2005 m. pavasarį, ir pasikeitus vyriausybei, šis tikslinis rodiklis buvo persvarstytas ir padidintas iki 6,2 % BVP, kaip rodo 2005 m. birželio mėn. Portugalijos stabilumo programos patikslinimas ir patvirtina papildomas biudžetas, kurį parlamentas priėmė 2005 m. liepos mėn. Persvarstymo apimtį lėmė pakartotinis vyriausybės išlaidų didėjimo įvertinimas ir naujos fiskalinės strategijos patvirtinimas, kurios vienas iš veiksnių aspektas buvo atsisakyti didelių vienkartinių priemonių. Persvarstytas deficito tikslinis rodiklis jau atsispindėjo 2005 m. viduryje patvirtintame apie 0,6 % BVP dydžio priemonių padėčiai ištaisyti pakete, iš kurių pačios svarbiausios priemonės buvo standartinio PVM tarifo padidinimas nuo 19 iki 21 % ir vyriausybės pareigūnų automatinio paaukštinimo įšaldymas. 2005 m. gruodžio mėn. stabilumo programos patikslinime numatyta siekti 6,0 % BVP[7] vyriausybės biudžeto deficito.

2006 m. biudžeto balansas

2006 m. biudžeto įstatyme, kurį Portugalijos parlamentas priėmė 2005 m. lapkričio 30 d., numatyta siekti 4,6 % BVP vyriausybės biudžeto deficito. Biudžetas buvo rengiamas atsižvelgiant į fiskalinę strategiją, išdėstytą 2005 m. birželio mėn. stabilumo programos patikslinime, o šio tikslinio rodiklio įgyvendinimas priklauso nuo didelio taisomųjų priemonių skaičiaus tiek išlaidų, tiek pajamų dalyje. Kalbant apie fiskalines priemones, 2006 m. biudžete numatyta 1,6 % BVP sumažinti vyriausybės biudžeto struktūrinį balansą (t. y. cikliškai koreguojamą balansą, atėmus vienkartines ir kitas laikinojo pobūdžio priemones).

Beveik visas 2006 m. numatomas fiskalinis konsolidavimas susijęs su papildomomis mokesčių pajamomis. Planuojama, kad mokesčių ir BVP santykis, palyginti su 2005 m. rezultatu, padidės beveik vienu procentiniu punktu. Šios papildomos lėšos susijusios su 2005 m. liepos mėn. padidintu PVM ir didesniu benzino bei tabako produktų apmokestinimu. Be to, 2006 m. biudžeto įstatyme numatytas papildomas fizinių asmenų pajamų mokesčio intervalas taikant didesnį minimalų mokesčio tarifą metinėms pajamoms, viršijančioms 60 000 eurų, ir sumažinant mokesčių atskaitymus pensininkams. Tikimasi, kad mokestinių lengvatų apribojimai – kai kurie buvo įgyvendinti 2005 m. biudžete – ir geresnis biudžeto įplaukų surinkimas taip pat turėtų prisidėti prie biudžeto įplaukų augimo. 2005 m. minimali savarankiškai dirbančių asmenų socialinių įmokų mokestinė bazė taip pat buvo padidinta suma, 1–1,5 karto didesne už minimalų darbo užmokestį.

Išlaidų dalyje biudžeto įstatyme siekiama stabilizuoti realias einamąsias išlaidas taikant apribojimus įvairioms vyriausybės sektoriaus sritims ir subsektoriams. Biudžeto įstatymu priimtų svarbių priemonių pavyzdžiai apima nominalių pervedimų iš centrinės vyriausybės regioninėms ir vietos vyriausybės institucijoms įšaldymą, dėl kurio jų įsiskolinimas taip pat negali viršyti 2005 m. pabaigoje buvusių lygių, ir vietos valdžios institucijų įpareigojimą išlaikyti stabilų 2005 m. išlaidų personalui lygį. Kartu buvo įgyvendintos griežtesnės samdos taisyklės, tai yra iš naujo pasamdyta buvo tik dalis (vidutiniškai tik 50 %) darbuotojų , išeinančių iš valstybės tarnybos centrinės vyriausybės sektoriuje[8], ir įsipareigojimas gauti Finansų ministerijos patvirtinimą samdant vyriausybės darbuotojus. Kartu buvo pratęstas 2005 m. viduryje įgyvendinto laikino automatinio paaukštinimo įšaldymo laikotarpis. Apskritai, atsižvelgiant į biudžetą, pradinis išlaidų ir BVP santykis, palyginti su 2005 m. santykiu, sumažintas 0,5 procentinio punkto. Siekiant kontroliuoti biudžeto vykdymą tokiu būdu, kuris padėtų išvengti nukrypimo nuo tikslinių rodiklių, nuo praėjusių metų vasario mėn. kiekvienoje ministerijoje įsteigti finansų kontrolierių postai, o 2006 m. biudžete vyriausybės subsektoriams numatyti išlaidų ataskaitų teikimo mechanizmai, už kurių nesilaikymą gali būti skiriamos baudos.

Įgyvendinant pačiame 2006 m. biudžeto įstatyme numatytas priemones padėčiai ištaisyti, nuo 2005 m. vidurio pradėtos taikyti ir struktūrinės priemonės, skirtos labiau ilgalaikiam išlaidų apribojimui ir sumažinimui, kurios kitais metais padės sumažinti deficitą ir per vidutinės trukmės laikotarpį konsoliduoti biudžetą (žr. 1 lentelę), o kai kurios jų buvo taikomos prieš Tarybos 2005 m. rugsėjo mėn. pateiktą rekomendaciją pagal Sutarties 104 straipsnio 7 dalį. Didžiausi pakeitimai numatyti senatvės pensijų programose: valstybės tarnautojų senatvės pensijų programos laipsniškas panaikinimas ir jos integravimas į bendrąją (mažesnių) pensijų programą spartinamas nuo 2006 iki 2015 m. laipsniškai didinant įstatymais nustatytą senatvės pensijos amžių ir teisės gauti pensiją laikotarpius bei keičiant išmokos skaičiavimo formulę; be to, kai kurioms valstybės tarnautojų kategorijoms sugriežtintos išėjimo į pensiją taisyklės, pirmiausia taikant griežtesnius reikalavimus teisei gauti pensiją asmenims, kurių tarnybos trukmė yra trumpesnė; ir galiausiai sugriežtintos ankstyvo išėjimo į pensiją sąlygos pagal bendrąją pensijų programą. Be to, įgyvendintos išlaidų mažinimo priemonės sveikatos apsaugos srityje. Pirmiausia 2005 m. rugpjūčio mėn. sumažintos kompensacijos už vaistus; sugriežtintos specialių sveikatos priežiūros paslaugų programos kai kurioms valstybės tarnautojų grupėms; pradėtas Nacionalinės sveikatos tarnybos paslaugų pirkimo sutarčių su privačiais paslaugų teikėjais persvarstymas; o 2005 m. pabaigoje daugiau ligoninių buvo pertvarkyta į vyriausybines korporacijas suteikiant verslininkams daugiau savarankiškumo. Be to, vykdomas sveikatos priežiūros paslaugų pertvarkymas uždarant kai kurias įstaigas.

Siekiant įvertinti svarbiausių valstybinių investicinių projektų atitiktį fiskalinio konsolidavimo tikslams, 2005 m. patvirtinta tarpžinybinės investicinių projektų, kurių vertė didesnė negu 250 milijonų eurų (vidutiniškai 0,2% BVP), stebėsenos sistema.

1 lentelė. Pagrindinių politinių pokyčių poveikis biudžetui pagal 2005 m. gruodžio mėn. stabilumo programą

Bendrosios vertės, % BVP, 2005 m. kainomis | 2005 m. | 2006 m. | 2007 m. | 2008 m. | 2009 m. |

Įplaukų didinimo priemonės |

Pajamų ir turto mokestis | 0,1 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 |

PVM | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |

Benzino produktų mokestis | - | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |

Tabako akcizai | - | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 |

Socialinės įmokos | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |

Iš viso įplaukų | 0,6 | 1,6 | 2,1 | 2,3 | 2,4 |

Išlaidų mažinimo priemonės |

Viešojo valdymo reforma (įskaitant personalą) | 0,1 | 0,3 | 0,7 | 1,1 | 1,4 |

Socialinė apsauga ir sveikatos priežiūra |

Privataus sektoriaus darbuotojai | - | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

Valstybės tarnautojai | - | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,6 |

Mokėjimai už vaistus | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

Iš viso išlaidų | 0,1 | 0,6 | 1,3 | 1,8 | 2,3 |

Bendras poveikis vyriausybės biudžeto balansui | 0,6 | 2,3 | 3,3 | 4,1 | 4,7 |

Pastaba: sumos gali nesutapti dėl apvalinimo Šaltinis: 2005 m. gruodžio mėn. stabilumo programa (SP); Komisijos tarnybų skaičiavimai |

2007 ir vėlesnių metų biudžeto balansas

Pagal 2005 m. gruodžio mėn. Portugalijos stabilumo programos patikslinimą 2007 m. Portugalijoje numatoma pasiekti 3,7 % BVP vyriausybės biudžeto deficitą, o iki 2008 m. jį sumažinti taip, kad nesiektų 3 % BVP. Programoje taip pat numatomas fiskalinis konsolidavimas vėlesniais metais siekiant beveik subalansuoto biudžeto arba biudžeto pertekliaus kaip vidutinės trukmės tikslo (VTT), nustatyto Stabilumo ir augimo pakte.

2007–2009 m. fiskalinio konsolidavimo turi būti siekiama vis labiau apribojant pagrindines išlaidas, kartu laipsniškai mažinant mokesčių pajamų sumą, kuri vis dėlto turi likti teigiama (žr. 1 lentelę). Siekiant šio tikslo kiekvienais metais bus toliau didinami mokesčiai naftos ir tabako produktams. Per tuos metus išlaidų mažinimas bus susijęs su pirmiau apibūdintomis taisomosiomis priemonėmis pagal sveikatos ir pensijų programas. Be to, reikia sutaupyti lėšų valstybės valdymo srityje, o tai bus galima padaryti vykdant centrinės administracijos reformą, nuo 2007 m. sausio mėn. taikant naujas karjeros ir darbo užmokesčio skales ir daugiau valstybės tarnautojų perkeliant iš vienos valstybės tarnybos į kitą pagal poreikį, siekiant pagerinti žmogiškųjų išteklių valdymą. Pagal Portugalijos valdžios institucijų pareiškimus šios priemonės bus priimtos 2006 m. ir nedelsiant įgyvendintos.[9]

2.2. Vyriausybės skola

2005 m. pabaigoje vyriausybės skola siekė 63,9 % BVP, o 2005 m. gruodžio mėn. Portugalijos stabilumo programos patikslinime numatyta, kad 2006 ir 2007 m. skolos ir BVP santykis toliau didės. Apskritai tai liudija tebesančią didėjimo tendenciją, kuri vyrauja nuo 2001 m. ir kurią galima paaiškinti dideliais pradiniais deficitais, mažu nominalaus BVP augimu ir dideliais atsargų srauto patikslinimais, dėl kurių auga skola. 2007 m. prognozuojama, kad skolos santykis bus šiek tiek didesnis negu 69 % BVP, o paskui mažės, nes biudžeto pertekliai pasieks pradinius lygius, sparčiau augs nominalus BVP ir bus atsisakyta skolą didinančių atsargų srauto patikslinimų. Jų bus galima atsisakyti pirmiausia dėl privatizavimo lėšų, kurios 2006 m. sudarys 1,1 % BVP, o 2007–2008 m. – apie 0,5 % BVP. Skolą didinančios finansinės operacijos (išskyrus privatizavimo lėšas) 2005 m. sudarė 1,2 % BVP, o 2005 m. gruodžio mėn. Portugalijos stabilumo programos patikslinime numatyta, kad 2006 m. jos sudarys apie 0,5 % BVP, 2007–2008 m. dar labiau sumažės, beveik iki 0,25 % BVP, tikriausiai dėl sumažėjusių kapitalo injekcijų vyriausybinėms įmonėms. Be to, planuojama, kad 2006 m. skirtumo tarp grynųjų pinigų ir kaupiamojo deficito poveikis skolai vidutiniškai sumažės nuo 1 % BVP (2005 m. – 0,7 % BVP) iki mažiau negu 0,25 % BVP 2007–2009 m.

2.3. Vyriausybės duomenų rinkimas ir tvarkymas

Portugalija neseniai ėmėsi priemonių, susijusių su vyriausybės sektoriaus duomenų rinkimu ir tvarkymu. 2006 m. sausio mėn. Nacionalinis statistikos institutas (INE), Finansų ministerija ir Banco de Portugal pasirašė protokolą, skirtą nustatyti įvairių institucijų atsakomybei valstybės finansų statistinių duomenų rinkimo srityje ir tų institucijų bendradarbiavimui stiprinti. Būdas, kuriuo turėtų būti skatinamas vyriausybės sektoriaus duomenų rinkimas, 2006 m. biudžete numatytos baudos už pavėluotą duomenų apie išlaidas pateikimą vyriausybės subsektoriams ir valstybės valdymo institucijų žmogiškųjų išteklių duomenų bazei. Kartu finansų kontrolieriai, kurių postai įsteigti kiekvienoje ministerijoje, atsakingi už informacijos konsolidavimą ir finansinės informacijos kokybės gerinimą bei apskaitos skaidrumą.

3. VEIKSMų, KURIų ėMėSI PORTUGALIJA, REAGUODAMA į TARYBOS REKOMENDACIJą, VERTINIMAS

REKOMENDACIJA

Pirmiau išvardytų priemonių atitikties Tarybos rekomendacijai, pateiktai pagal 104 straipsnio 7 dalį, vertinimas atliekamas remiantis Komisijos tarnybų 2006 m. pavasario ekonomine prognoze, 2006 m. biudžeto įstatymu ir 2005 m. gruodžio mėn. Portugalijos stabilumo programos patikslinimu.

Po to, kai 2005 m. realus BVP padidėjo 0,3 % BVP, pagal makroekonominį scenarijų, kurio pagrindu buvo patikslinta stabilumo programa, numatyta, kad 2006 m. BVP padidės 1,1%, 2007 m. – 1,8 %, 2008 m. – 2,4 %, o 2009 m. – 3 %. Šis scenarijus yra atsargesnis už tą, kurio pagrindu buvo pateikta 2005 m. rugsėjo mėn. Tarybos rekomendacija pagal 104 straipsnio 7 dalį. Kadangi ekonominės perspektyvos toliau blogėja, Komisijos tarnybų 2006 m. pavasario prognozėje 2006 ir 2007 m. numatomas atitinkamas 0,9 ir 1,1 % BVP padidėjimas.

3.1. Vyriausybės biudžeto balansas ir išlaidų reforma

2005 m. biudžeto balansas

Tarybos rekomendacijoje, pateiktoje pagal 104 straipsnio 7 dalį, reikalaujama apriboti fiskalinės padėties blogėjimą 2005 m., užtikrinant griežtą paskelbtų priemonių padėčiai ištaisyti įgyvendinimą. Balandžio 1 d. Portugalijos valdžios institucijų pateiktoje ataskaitoje nurodytas vyriausybės sektoriaus deficitas iš tikrųjų siekė 6,0 % BVP, t. y. buvo mažesnis už 6,2 % BVP deficito tikslinį rodiklį, kurį pasiekti įsipareigota 2005 m. birželio mėn. Portugalijos stabilumo programos patikslinime ir kuris besąlygiškai buvo paliktas Tarybos rekomendacijoje, pateiktoje pagal 104 straipsnio 7 dalį ir atsižvelgiant į 2005 m. gruodžio mėn. Portugalijos stabilumo programos patikslinimą[10]. Deficito kriterijus pasiektas, nors išlaidos buvo didesnės negu planuota, nes jį visiškai kompensavo padidėjusios įplaukos[11].

2006 m. biudžeto balansas

Visiškai įgyvendinus 2006 m. biudžetą struktūrinis vyriausybės biudžeto balansas pagerės 1,5 % BVP (t. y. pasikeis cikliškai koreguojamas biudžetas, atėmus vienkartines ir kitas laikinojo pobūdžio priemones) pagal Tarybos reikalavimus 2006 m., darant prielaidą, kad realaus BVP apskritai didės kaip planuota.

Kruopščiai įvertinus priemones, paskelbtas 2006 m. biudžete ir 2005 m. gruodžio mėn. stabilumo programos patikslinime, kuriame pateikti pakankamai išsamūs duomenys, reikalingi minėtoms priemonėms tinkamai įvertinti, Komisijos tarnybų 2006 m. ekonominėje prognozėje 2006 m. prognozuojamas 5 % BVP deficitas, viršijantis oficialų 4,6 % BVP tikslinį rodiklį. Pagal Komisijos skaičiavimus patikslinus 2005–2006 m. struktūrinį deficitą daugiau kaip 1 % BVP, kaip numatyta Komisijos tarnybų ekonominėje prognozėje 2006 m., Tarybos rekomenduojamas minimalus rodiklis vis dėlto nebus pasiektas.

Skirtumas tarp Komisijos prognozės ir oficialaus tikslinio rodiklio atspindi tam tikras abejones dėl 2006 m. biudžeto rezultato, susijusio tiek su įvairiomis išlaidų apribojimo priemonėmis, tiek su išlaidų kontrolės įgyvendinimo mechanizmų veiksmingumu[12]. Akivaizdu, kad išankstiniai 2006 m. pradžioje pateikti biudžeto vykdymo grynųjų pinigų duomenys rodo, kad apskritai biudžeto planų daugiausia buvo laikomasi per pirmuosius kelis 2006 m. mėnesius, ypač valstybės subsektoriuje. Tačiau dar lieka abejonių, ypač dėl to, ar bus įmanoma visiškai įgyvendinti numatomą išlaidų apribojimą, ypač išlaidų socialiniams pervedimams, išskyrus natūrinius, 2005 m. viršiję prognozę, kurios pagrindu sudaryti 2006 m. biudžeto planai[13], taip pat sveikatos priežiūros ir regioninių bei vietos valdžios institucijų išlaidas. Be to, kitų priemonių, skirtų išlaidoms apriboti, veiksmingumas gali pasireikšti vėliau negu tikimasi. Dėl išlaidų problemų, ypač pirmiau minėtose srityse, ir kartu, galimas daiktas, dėl kitų mažesnių problemų deficitas gali priartėti prie 5 % BVP, o ne prie oficialaus 4,6 % BVP tikslinio rodiklio. Be to, įplaukų dalyje, šiais metais, kaip 2004 ir 2005 m., mokesčių surinkimas gali būti geresnis, nors ekonominė veikla iš tikrųjų gali šiek tiek sulėtėti. Kaip rodo išankstiniai duomenys, taip iš tikrųjų gali įvykti socialinių įmokų srityje.

2 lentelė. Biudžeto balansai ir skola

% BVP | 2004 m. | 2005 m. | 2006 m. | 2007 m. | 2008 m. | 2009 m. |

2007 ir vėlesnių metų biudžeto balansas

Jeigu bus įvykdyti visi planai, numatyti 2005 m. gruodžio mėn. Portugalijos stabilumo programos patikslinime, norint pasiekti 2007 m. nustatytą 3,7 % BVP deficito tikslinį rodiklį, cikliškai tikslinamą deficitą, atėmus vienkartines ir laikinojo pobūdžio priemones, reikės sumažinti vidutiniškai 0,75 % BVP (žr. 2 lentelę). Fiskalinėmis priemonėmis sumažinus deficitą dar maždaug 0,75 % BVP, 2008 m. bus pasiektas 3 % BVP deficitas, kuris atitiks Tarybos rekomendaciją. Po 2008 m. tikslinimų greitis, siekiant programoje numatyto VTT, atitinka Tarybos minimalų reikalavimą struktūrinį balansą per metus sumažinti 0,5 % BVP, tačiau iki 2009 m. VTT nebus pasiektas.

Remiantis įprastine prielaida, kad politika nesikeis, Komisijos tarnybų 2006 m. pavasario ekonominėje prognozėje 2007 m. numatomas 4,9 % BVP vyriausybės sektoriaus deficitas, jeigu BVP padidės 1,1 %. Tai reikštų, kad fiskalinį konsolidavimą beveik sustabdys nemažėjantis išlaidų didinimas. Tačiau ši prognozė paremta tikimybe, kad (i) ekonomikos augimas bus mažesnis negu planuota, ir (ii) nepaisant paskelbtų kai kurių papildomų išlaidų kontrolės priemonių, ypač viešojo valdymo srityje, jas reglamentuojantys teisės aktai bus priimti tik vėliau šiais metais[14]. Pavyzdžiui, pagal 2005 m. gruodžio mėn. stabilumo programos patikslinimą valdymo organizavimo pokyčiai 2007 m., palyginti su 2006 m., turėtų padėti sutaupyti apie 0,5 % BVP[15]. Apskritai deficito kriterijų įvykdymas priklauso nuo visiško stabilumo programoje numatytų priemonių įgyvendinimo, kurias reikės atitinkamai sustiprinti arba papildyti kitomis priemonėmis, jeigu pritrūks kokių nors priemonių.

3.2. Vyriausybės skola

Skolos ir BVP santykio sumažinimas po 2007 m. pagal planus taip pat atitiktų Tarybos rekomendacijas, nes skolos pokyčiai turi atspindėti pažangą, pasiektą mažinant deficitą ir skolą didinančių finansinių operacijų sumažėjimą. Pagal Komisijos tarnybų 2006 m. pavasario ekonominę prognozę 2006 ir 2007 m. numatomas vyriausybės skolos santykis atitinkamai siekia 68,4 ir 70,6 % BVP. Skolos mažinimo būdas kelia didelių abejonių, nes jis priklauso nuo ambicingų deficito sumažinimo tikslų įgyvendinimo, didelių privatizavimo planų realizavimo ir veiksmingo skolą didinančių finansinių operacijų sumažinimo – ypač kapitalo injekcijų vyriausybinėms nefinansinėms korporacijoms – kurie reiškia atotrūkį nuo nesenos praeities. Abejones didina mažėjanti BVP augimo profilio rizika.

3.3. Vyriausybės duomenų rinkimas ir tvarkymas

Pagerėjo vyriausybės sektoriaus duomenų kokybė. Ypač padidėjo pusmečio ataskaitų duomenų apie grynuosius pinigus įvairiuose vyriausybės subsektoriuose apimtis. 2006 m. balandžio 24 d. po balandžio 1 d. pateiktos vyriausybės biudžeto deficito ir skolos lygių ataskaitos, Eurostatas panaikino savo išlygas dėl Portugalijos duomenų[16]. Vis dėlto nuo 2005 m. vidurio atlikti vyriausybės biudžeto deficito skaičių patikslinimai, kuriais buvo iš dalies siekiama pagerinti statistikos kokybę, yra gana dideli[17]; be to, tų patikslinimų pobūdis vis dar liudija duomenų, susijusių su išlaidomis, kurias reikia sumokėti, rinkimo trūkumus.

4. Išvados

Pagal dabartinę informacija atrodo, kad Portugalija ėmėsi veiksmų, rodančių pakankamą pažangą siekiant ištaisyti perviršinį deficitą per Tarybos nustatytus terminus. Konkrečiai Portugalija:

- 2005 m. pasiekė vyriausybės sektoriaus deficitą, kuris atitinka planus;

- nuo 2005 m. vidurio patvirtino išsamų paketą, į kurį įtrauktos taisomosios priemonės, tarp jų ir 2006 m. biudžeto įstatyme numatytas priemones, kurios, jeigu bus visiškai įgyvendintos ir veiksmingos, 2006 m. padės sumažinti cikliškai koreguojamą deficitą, atėmus vienkartines ir kitas laikinojo pobūdžio priemones, kaip numatyta Tarybos rekomendacijoje;

- 2008 m. nustatė nominalų, mažesnį negu 3 % vyriausybės biudžeto deficito tikslinį rodiklį, o 2007–2008 m. planuoja laipsniškai mažinti cikliškai koreguojamą deficitą, atėmus vienkartines ir kitas laikinojo pobūdžio priemones, kaip numatyta Tarybos rekomendacijoje;

- įgyvendino arba inicijavo kai kurias ilgalaikes priemones, skirtas išlaidoms apriboti ir sumažinti, įvykdė nustatytus fiskalinius tikslinius rodiklius, nors BVP augimo perspektyvos buvo įvertintos dar kartą ir atsargiau;

- nuo 2008 m. planuoja sumažinti bendrąjį vyriausybės įsiskolinimo santykį, numatydama grįžti prie pradinių perteklių, tam naudodama dideles privatizavimo lėšas ir mažindama skolą didinančias finansines operacijas;

- pagerino vyriausybės sektoriaus duomenų kokybę.

Tačiau perviršinio deficito ištaisymas iki galutinio termino, nustatyto 2008 m., ir skolos santykio sumažinimas susijęs su didele rizika ir kelia abejonių. Ypač, kaip nurodoma Komisijos tarnybų 2006 m. prognozėje, išlaidų apribojimas 2006 m. ir deficito tikslinių rodiklių 2007 m. ir vėliau įgyvendinimas labai priklauso nuo neatidėliotino teisės aktų priėmimo ir veiksmingo visų nustatytų taisomųjų priemonių įgyvendinimo. Jeigu priemonės nebus visiškai įgyvendintos arba pasirodys neveiksmingos ar atsiras prognozuojamo ekonominio scenarijaus mažėjimo rizika, reikės imtis papildomų taisomųjų priemonių siekiat įgyvendinti fiskalinius tikslinius rodiklius, atsižvelgiant į Tarybos rekomendaciją.

Kruopštus 2006 m. biudžeto įgyvendinimas ir griežtas 2007 m. biudžetas, visiškai atitinkantis Tarybos rekomendaciją, bus pagrindiniai perviršinio deficito tikslinimo kontrolės veiksniai.

Atsižvelgdama į pirmiau pateiktą vertinimą Komisija mano, kad šiuo metu Portugalijai nebereikia imtis papildomų priemonių pagal perviršinio deficito procedūrą. Komisija toliau griežtai stebės biudžeto pokyčius Portugalijoje pagal Sutarties ir SAP reikalavimus, ypač atsižvelgdama į silpnus valstybės finansus.

[1] OL L 322, 2002 11 27, p. 30.

[2] http://register.consilium.eu.int/pdf/en/02/st13/13531-r2en2.pdf#page=2

[3] OL L 47, .2005 2 18, p. 24.

[4] OL L 274, 2005 10 20, p. 91.

[5] http://register.consilium.eu.int/pdf/en/05/st12/st12401.en05.pdf#page=2

[6] Atitinkamai OL L 209, 1997 8 2 ir OL L 174 , 2005 7 7

[7] Palyginti su 2005 m. birželio mėn. stabilumo programa, nominalūs bendrieji vyriausybės biudžeto balansai buvo „mechaniškai“ patikslinti vidutiniškai sumažinant juos ketvirtadaliu BVP procentinio punkto, daugiausia dėl beveik 4,5 % padidintų BVP duomenų 2005 m. rugpjūčio mėn. atliekant lyginamąjį nacionalinių ataskaitų persvarstymą, kuris vyko daugelyje valstybių narių. Atitinkamai persvarstyti 2005 m. gruodžio mėn. nustatyti tiksliniai rodikliai. 2006 m. kovo mėn. dar kartą persvarsčius BVP duomenis, BVP lygis buvo padidintas 1,5 %. Šį persvarstymą reikėjo atlikti dėl pasikeitusios NAFTAP buhalterinės tvarkos.

[8] 2006 m. gegužės 3 d. samdomų darbuotojų skaičius centrinės vyriausybės sektoriuje likusiai metų daliai dar kartą sumažintas per pusę.

[9] Be to, praėjusių metų balandžio mėn. Portugalijos valdžios institucijos pateikė parlamentui bendrosios pensijų programos reformos principus. Išsamus pasiūlymas dėl teisės akto, kuriame nurodoma, kaip bus įgyvendinami numatomi pokyčiai, dar nepateiktas.

[10] Žr. 7 išnašą.

[11] 2005 m. išankstinėse nacionalinėse ataskaitose nurodyta bendra išlaidų suma rodo, kad išlaidos vidutiniškai padidėjo 2 %, ir dėl to visų išlaidų ir BVP santykis yra beveik puse procentinio punkto didesnis negu prognozuota 2005 m. stabilumo programos patikslinime. Tačiau šį padidėjimą iš dalies lėmė vienkartinė maždaug 0,15 % BVP dydžio įmoka ES, kai po persvarstymo 2005 m. rugpjūčio mėn. buvo padidinti skaičiai Portugalijos BNP duomenyse.

[12] Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad nuo 2005 m. liepos mėn. dalį PVM skyrus valstybės tarnautojų pensijų programai (CGA) (1 % nuo 21 % standartinio mokesčio tarifo) sumažėjo valstybės CGA mokama socialinė įmoka. Be šio asignavimo vyriausybės išlaidų ir įplaukų santykis 2005 m. būtų buvęs beveik 0,1 %, o 2006 m. – beveik 0,3 % BVP didesnis (ir dėl to nebūtų padaręs poveikio vyriausybės biudžeto balansui).

[13] Be to, abejones didina akivaizdūs pensinio amžiaus pakeitimai, paskelbus išėjimo į pensiją taisykles, ypač padidėjęs paraiškų dėl išėjimo į pensiją skaičius.

[14] Remiantis įprastine prielaida, kad politika nesikeis, priemonės, kurios buvo išvardytos, tačiau nepakankamai išsamiai apibūdintos, kad jas būtų galima tinkamai įvertinti, neįtrauktos į Komisijos tarnybų prognozę.

[15] Stabilumo programoje nieko nekalbama apie tai, koks būtų išlaidų didėjimo modelis pagal nesikeičiančios politikos scenarijų.

[16] Eurostato pranešimas spaudai Nr. 48/2006.

[17] 2005 m. rugsėjo mėn. ataskaitoje 2002 ir 2004 m. deficito skaičiai buvo padidinti beveik 0,2 % BVP per metus siekiant įtraukti tuos įsiskolinimus, kurie nebuvo įtraukti į ankstesnes ataskaitas. 2006 m. balandžio mėn. ataskaitoje 2004 m. deficitas buvo dar kartą padidintas 0,25 % BVP iki 3,2 % BVP remiantis išsamesne informacija, kurią pateikė vietos valdžios institucijos ir perklasifikavus paskolas priskiriant jas kapitalo išlaidoms. Šių persvarstymų poveikis deficito ir BVP santykiui buvo šiek tiek mažesnis negu nurodyta, atsižvelgiant į padidintus BVP duomenis apskaičiuojant deficitą (žr. 7 išnašą).