52006PC0149

Pasiūlymas Tarybos reglamentas pritaikantis Reglamentą (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai, atsižvelgiant į Bulgarijos ir Rumunijos stojimą į Europos Sąjungą /* KOM/2006/0149 galutinis */


[pic] | EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA |

Briuselis, 5.4.2006

KOM(2006) 149 galutinis

Pasiūlymas

TARYBOS REGLAMENTAS

pritaikantis Reglamentą (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai, atsižvelgiant į Bulgarijos ir Rumunijos stojimą į Europos Sąjungą

(pateikta Komisijos)

AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

2005 m. rugsėjo 20 d. Taryba priėmė Reglamentą (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai, pakeitusį acquis, kuriuo rėmėsi derybos dėl narystės su Bulgarija ir Rumunija. Šiame reglamente neatsižvelgiama nei į derybų dėl narystės rezultatus, nei į pačią plėtrą. Todėl būtina suderinti Stojimo aktą ir naujojo kaimo plėtrai skirto reglamento tekstus iki stojimo, siekiant užtikrinti, kad šie dokumentai derėtų tarpusavyje.

Konkrečiai, būtina:

- suderinti su kaimo plėtra susijusius Stojimo akto priedus, kad derybų rezultatai atitiktų naująjį acquis (tais atvejais, kai nuorodos į Stojimo aktą yra pasenusios arba derybų rezultatai tiesiogiai neatitinka naujojo kaimo plėtrai skirto reglamento);

- suderinti Stojimo akto 29 ir 34 straipsnius tiek, kiek juose kalbama apie kaimo plėtros pereinamojo laikotarpio ir įgyvendinimo taisykles;

- suderinti naująjį kaimo plėtrai skirtą reglamentą, kad jį būtų galima taikyti Bulgarijai ir Rumunijai, ir į jį atitinkamai būtų įtraukti derybų dėl narystės rezultatai.

Rengiant šiuos pakeitimus buvo vadovaujamasi tokiais principais: derybų dėl narystės rezultatų esminis pobūdis ir principai turėtų būti išlaikyti, o pakeitimai turėtų būti daromi tik tada, kai jie yra tikrai būtini.

Bendrijos biudžetui šis pasiūlymas finansinių pasekmių neturi.

Toliau aprašomi teisiniuose tekstuose (atitinkamai dviejuose Tarybos sprendimuose ir Tarybos reglamente) pateikiami pasiūlymai.

LEADER – 4 krypties minimali finansinė riba

Reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 nustato, kad kiekvienoje kaimo plėtros programoje turi būti privaloma Leader kryptis, skirta paremti vietoje parengtas ir įgyvendinamas kaimo plėtros strategijas, ir šiai krypčiai privalo būti skiriamas minimalus programos EŽŪFKP įnašo procentinis dydis. Kadangi Bulgarija ir Rumunija neturi patirties įgyvendinant Leader metodą ir siekiant užtikrinti pakankamus vietos pajėgumus taikyti Leader , 2,5 % Leader krypties vidutinis finansinis įnašas, numatytas 10 ES naujųjų valstybių narių, 2010–2013 m. laikotarpiu turėtų būti taikomas tik Bulgarijai ir Rumunijai. Teisiniame tekste taip pat paaiškinama, kaip suskaičiuoti šį procentinį dydį.

LEADER+ pobūdžio priemonės

Su Bulgarija ir Rumunija suderintos priemonės, susijusios su parama įgyjant įgūdžius, skirtus paruošti kaimo bendruomenes parengti ir įgyvendinti vietos plėtros strategijas, skiriasi nuo Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 nuostatų. Šioje srityje reikėtų išsaugoti derybų su Bulgarija ir Rumunija rezultatus.

Konsultavimo paslaugos

Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 nuostatų dėl paramos konsultavimo paslaugų naudojimui taikymo sritis ir finansinės paramos naudos gavėjams lygis skiriasi nuo to, kas numatyta Stojimo sutartyje 2007–2009 m. laikotarpiui. Siekiant išvengti dvigubo finansavimo rizikos pirmuosius trejus programos metus, Bulgarijai ir Rumunijai reikėtų suteikti galimybę rinktis įgyvendinti arba Stojimo akto VIII priede, arba Reglamente (EB) Nr. 1698/2005 numatytą priemonę. Be to, siekiant įgyvendinti Tarybos ir Komisijos bendrą pareiškimą dėl Bulgarijos ir Rumunijos, įtrauktą į rugsėjo 19–20 dienomis vykusio Tarybos posėdžio, kuriame buvo pasiektas politinis susitarimas dėl Reglamento (EB) Nr. 1698/2005, protokolą, siūloma Stojimo sutartyje numatytos priemonės dėl konsultavimo paslaugų teikimo taikymą ūkininkams, gaunantiems paramą pusiau natūriniam ūkininkavimui, pratęsti iki 2013 m.

Agrarinė aplinkosauga ir gyvūnų gerovės priemonės

Derybose dėl narystės buvo susitarta dėl nuostatos, kad Bulgarija ir Rumunija skirs 85 % lėšų bendrai finansuojant agrarinės aplinkosaugos ir gyvūnų sveikatos priemones. Siekiant užtikrinti suderinamumą su Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 finansine struktūra, pagal kurią bendro finansavimo lygiai nustatomi nebe priemonės, o krypties lygmenyje, siūloma, kad Bulgarija ir Rumunija per visą programos ir programavimo laikotarpį skiria daugiausia 82 % lėšų bendrai finansuojant 2 kryptį (vietoje maksimalaus 80 % lygio, numatyto pagal Reglamentą (EB) Nr. 1698/2005). Šis 82 % rodiklis pagrįstas numatoma agrarinės aplinkosaugos ir gyvūnų sveikatos priemonių išlaidų dalimi tų šalių 2 krypties bendrose išlaidose, todėl nauda yra ekvivalentiška numatytajai Stojimo sutartyje.

Nacionalinių tiesioginių išmokų priemokos

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1290/2005 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo sukūrė bendrą Bendrijos paramos kaimo plėtrai fondą, pakeitusį du ankstesnius finansavimo šaltinius (EŽŪGOF Garantijų ir Orientavimo skyrius). Todėl būtina aiškiai apibrėžti 20 % viršutinės ribos, Stojimo akto VIII priede nustatytos tiesioginių išmokų priemonės priemokai, skaičiavimą 2 ramsčio lėšų, kurios gali būti perkeltos kaip tiesioginių išmokų priemokos ūkininkams pagal BŽP 1 ramstį, sumoms. Atsižvelgiant į būtinybę užtikrinti nuoseklumą su 10 naujųjų ES valstybių narių taikomoms nuostatomis, šių dviejų valstybių kaimo plėtros poreikius ir būtinybę apsisaugoti nuo galimai pernelyg didelių 2 ramsčio lėšų perkėlimų į 1 ramstį, siūloma, kad 20 % viršutinė riba būtų taikoma tik EŽŪGOF Garantijų skyriui.

Pereinamojo laikotarpio ir įgyvendinimo taisyklės

Pereinamojo laikotarpio ir įgyvendinimo taisyklių nuorodos Bulgarijos ir Rumunijos stojimo akte turėtų būti suderintos su Reglamente (EB) Nr. 1698/2005 nustatytomis procedūromis.

Techniniai patikslinimai

Bulgarija ir Rumunija turėtų būti įrašytos į naujų valstybių narių, kurioms pagal Reglamentą (EB) Nr. 1698/2005 taikomos pereinamojo laikotarpio priemonės, sąrašą. Būtina ištrinti tokias Stojimo akto VIII priedo nuostatas: 1) kurios šiuo metu tiesiogiai numatytos Reglamente (EB) Nr. 1698/2005 – parama restruktūrizuojamiems pusiau natūriniams ūkiams, gamintojų grupėms, techninė parama arba 2) kurios nebetaikomos – reikalavimas, kad investicijų parama būtų teikiama tik toms žemės ūkio valdoms, kurios gali įrodyti savo ekonominį gyvybingumą po investavimo.

Pasiūlymas

TARYBOS REGLAMENTAS

pritaikantis Reglamentą (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai, atsižvelgiant į Bulgarijos ir Rumunijos stojimą į Europos Sąjungą

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Bulgarijos ir Rumunijos stojimo sutartį, ypač į jos 4 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į Bulgarijos ir Rumunijos stojimo aktą, ypač į jo 56 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1) Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1698/2005[1] įdiegiamos bendros Bendrijos paramos kaimo plėtros politikai taisyklės 2007–2013 m. programų laikotarpiui ir nustatomi kaimo plėtros prioritetai ir priemonės.

(2) Šios taisyklės ir priemonės turėtų būti atitinkamai pritaikytos, kad jas būtų galima pradėti įgyvendinti Bulgarijoje ir Rumunijoje nuo jų įstojimo į Europos Sąjungą dienos.

(3) Reglamentu (EB) Nr. 1698/2005 įdiegiama privaloma kaimo plėtros programos Leader kryptis, kuriai turi būti skiriamas tam tikras mažiausias EŽŪFKP pagalbos programai procentas. Atsižvelgiant į tai, kad Bulgarija ir Rumunija neturi patirties įgyvendinant Leader metodą, ir siekiant padėti šioms valstybėms pasirengti kompetentingai jį taikyti, 2010–2013 m. Leader krypčiai šiose valstybėse turėtų būti skiriama vidutinė finansinė 2,5 % pagalba.

(4) Kad Bulgarija ir Rumunija iki 2013 m. galėtų naudotis pereinamojo laikotarpio priemonėmis dėl pagalbos pusiau natūrinėms žemės ūkio valdoms ir dėl augintojų grupių steigimo, Bulgarija ir Rumunija turėtų būti įtrauktos į šias priemones taikančių šalių sąrašą.

(5) Reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 iš dalies keičiamas taip:

1) 17 straipsnio 2 dalyje įterpiama tokia pastraipa:

„Bulgarijoje ir Rumunijoje 2010–2013 m. vidutiniškai ne mažiau kaip 2,5 % viso EŽŪFKP finansavimo skiriama 4 krypčiai. Visas EŽŪFKP finansavimas šiai krypčiai 2007–2009 m. įtraukiamas apskaičiuojant šį procentą.“

2) 20 straipsnio d punkte įvadiniai žodžiai yra pakeičiami taip:

„pereinamojo laikotarpio priemones Bulgarijai, Čekijos Respublikai, Estijai, Kiprui, Latvijai, Lietuvai, Vengrijai, Maltai, Lenkijai, Rumunijai, Slovėnijai ir Slovakijai, susijusias su:“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. sausio 1 d., įsigaliojus Bulgarijos ir Rumunijos stojimo sutarčiai.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje,

Tarybos vardu

Pirmininkas

[1] OL L 277., 2005 10 21., p. 1.