22.12.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 325/2


Pranešimas apie prašymą, teikiamą pagal Direktyvos 2004/17/EB 30 straipsnį — laikotarpio pratęsimas

Prašymas iš valstybės narės

(2005/C 325/02)

2005 m. lapkričio 8 d. Komisija gavo prašymą pagal 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/17/EB dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų tvarkos derinimo (1) 30 straipsnio 4 dalies nuostatas.

Šis prašymas iš Jungtinės Karalystės yra susijęs su elektros gamyba šioje šalyje, išskyrus Šiaurės Airiją (t. y. šis prašymas susijęs su elektros gamyba Anglijoje, Škotijoje ir Velse). Prašymas paskelbtas Oficialiajame leidinyje C Nr. 305/19, 2005 12 2. Pradinis laikotarpis baigiasi 2006 m. vasario 9 d.

Atsižvelgiant į tai, kad Komisijos tarnyboms reikia gauti ir išanalizuoti papildomą informaciją bei, remiantis 30 straipsnio 6 dalies 3 trečio sakinio nuostatomis, laikotarpis, per kurį Komisija turi priimti sprendimą dėl šio prašymo, pratęsiamas vienu mėnesiu.

Taigi galutinis laikotarpis baigiasi 2006 m. kovo 10 d.


(1)  OL L 134, 2004 4 30, p. 1.