22.9.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 233/2


Patvirtinimas gavus skundą Nr. 2005/4313 — SG(2005)A/1204

(2005/C 233/02)

1.

Europos Komisija skundų registre užregistravo skundą Nr. 2005/4313 dėl kietųjų dalelių (KD10) 24 valandų ribinės vertės — 50 μg/m3 — viršijimo, trunkantį jau ilgiau kaip 35 dienas 2005 metais Höhenstraße zonoje Frankfurte prie Maino Vokietijoje.

2.

Komisija gavo daugiau kaip 30 šio skundo egzempliorių. Todėl, siekdama greitai atsakyti susijusiems asmenims ir juos informuoti, taupydama administracinius išteklius, ji skelbia šį gavimo patvirtinimą Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje ir internete šiuo adresu:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sg1/receipt/

3.

Komisija skundą nagrinės remdamasi šiai sričiai Bendrijoje taikomais teisės aktais. Apie šio tyrimo rezultatus ir visus tolesnius veiksmus, kurių nuspręstų imtis Komisija, skundo pateikėjai bus informuojami įvairiais būdais (taip pat skelbiant Europos Sajungos oficialiajame leidinyje ir (arba) internete).

4.

Komisija stengsis priimti sprendimą nagrinėdama skundą iš esmės (pradėti pažeidimo nagrinėjimo procedūrą arba nutraukti bylą) per dvylikos mėnesių laikotarpį nuo skundo užregistravimo Generaliniame sekretoriate dienos.

5.

Jei Komisija turėtų susisiekti su Vokietijos valdžios institucijomis, saugodama skundo pateikėjų teises, ji nenurodytų jų tapatybės. Tačiau skundo pateikėjai gali leisti Komisijai atskleisti jų tapatybę bendraujant su Vokietijos valdžios institucijomis.