2.9.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 215/4


Bendrovių, kurios tarptautiniu mastu specializuojasi kontrolės ir priežiūros srityse (toliau — „priežiūros agentūros“) sąrašas, patvirtintas valstybių narių remiantis Reglamento (EB) Nr. 800/1999 VI priede nustatytomis taisyklėmis

(2005/C 215/04)

(Šis sąrašas pakeičia 2000 m. spalio 18 d. Europos Bendrijų oficialiojo leidinio C 295 2 puslapyje skelbtą sąrašą)

1.   BENDROS PASTABOS:

Pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 800/1999 (1) 16 straipsnio 1 dalies b punktą ir 2 dalies c punktą, valstybių narių patvirtintos priežiūros agentūros yra įgaliotos išduoti pažymas apie žemės ūkio produktų, už kuriuos skiriama eksporto grąžinamoji išmoka, iškrovimą ir importą trečiosiose šalyse arba tų produktų atvykimą į paskirties vietą trečiosiose šalyse.

Valstybės narės yra atsakingos už priežiūros agentūrų patvirtinimą ir kontrolę.

Vienai valstybei narei pripažinus priežiūros agentūrą, tas pripažinimas galioja visose valstybėse narėse. Tai reiškia, kad pažymos, išduotos patvirtintų priežiūros agentūrų, gali būti naudojamos visoje Bendrijoje nepriklausomai nuo to, kurioje šalyje yra įsisteigusi priežiūros agentūra.

Bendrijos žemės ūkio produktų eksportuotojų dėmesiui Komisija reguliariai spausdina atnaujintą visų Valstybėse narėse patvirtintų priežiūros agentūrų sąrašą. Priede spausdinamas sąrašas buvo papildytas 2005 m. liepos 1 d.

2.   ĮSPĖJIMAS:

Komisijos tarnybos prašo eksportuotojus atkreipti dėmesį į šiuos aspektus:

priežiūros agentūros įtraukimas į sąrašą savaime neužtikrina, kad šios agentūros išduotos pažymos yra priimtinos; agentūros gali būti paprašytos pateikti papildomus dokumentus; taip pat gali būti a posteriori konstatuojama, kad išduotos pažymos yra netikslios;

priežiūros agentūra gali būti bet kuriu momentu išbraukta iš sąrašo; prieš sudarydamas sutartį su kuria nors iš šių agentūrų, apdairus eksportuotojas turėtų kartu su valdžios institucijomis patikrinti, ar toji priežiūros agentūra vis dar yra patvirtinta;

tuo atveju, kai eksportuotojas nori gauti daugiau duomenų apie vieną iš šių agentūrų, jis gali kreiptis informacijos į agentūrą patvirtinusią valstybės instituciją.


(1)  OL L 102, 1999 4 17, p. 11. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 671/2004 (OL L 105, 2004 4 14, p. 5).


PRIEDAS

Valstybių narių patvirtintų priežiūros agentūrų sąrašas

DANIJA

Baltic Control Ltd Århus (1)

Sindalsvej 42 B

P.O. Box 2199

DK-8240 Risskov

Tel. (45) 86 21 62 11

Fax (45) 86 21 62 55

baltic@balticcontrol.com

VOKIETIJA

ICCS (1)

International Commodity Control Services GmbH

Große Elbstraße 145 a

D-22767 Hamburg

Tel. (49-40) 36 98 29 0

Fax (49-40) 36 98 29 20

team@iccshamburg.com

IPC Hormann GmbH (1)

Independent Product-Controlling

Ernst-August-Straße 10

D-29664 Walsrode

Tel. (49-5161) 60 39 0

Fax (49-5161) 60 39 101

ipc@ipc-hormann.com

Argos Control Warenprüfung GmbH

Nantestrasse 30

D-13127 Berlin

Tel. (49-30) 283 05 73-0

Fax (49-283) 05 73-16

Allgemein@argoscontrol.de

ISPANIJA

SGS Española de Control SA (1)

C/Trespaderne, 29

Edificio Barajas I

(Bo del Aeropuerto)

E-28042 Madrid

Tel. (34) 913 13 80 00

Fax (34) 913 13 80 80

sgstecnos-spain@sgsgroup.com

Inspectorate Española, SA

C/Estrecho de Mesina, 13

E-28042 Madrid

Tel. (34) 914 18 38 30

Fax (34) 914 18 38 01

certificacion@bsi-global.com

PRANCŪZIJA

SGS AGRI MIN

191 avenue Aristide-Briand

F-94237 Cachan Cedex

Tel. (33-1) 41 24 89 50

Fax (33-1) 41 24 89 9

Sgs.rouen.agridiv@sgs.com

SICEA INTERNATIONAL

Anse Aubran

Avenue Gérard Baudet

F-13110 Port de Bouc

Tel. (33-4) 42 35 04 60

Fax (33-4) 42 40 09 64

sicea.intl@wanadoo.fr

ITALIJA

SOCIETA SGS ITALIA SpA

Sede legale: Via Gasparre Gozzi 1/A

I-20129 Milano

Tel. (39-02) 73 931

Fax (39-02) 70 12 46 30

www.sgs.com

SOCIETA VIGLIENZONE ADRIATICA Spa

Sede legale: Via Varese n. 20

I-20121 Milano

Filiale: C. ne Piazza d'Armi, 130

I-48100 Ravenna

Tel. (39-0544) 42 22 40

Fax (39-0544) 42 23 20

controlli@viglienzoni.it

SOCIETA BOSSI&C. — TRANSITI Spa

Via D. Fiasella, n. 1

I-16121 Genova

Tel. (39-010) 57 16-1

Fax (39-010) 58 23 46

surveyor@bossi-transiti.it

NYDERLANDAI

CONTROL UNION NEDERLAND (1)

Jufferstraat, 9-15

Postbus 22074

3003 DB Rotterdam

Nederland

Tel. (31-10) 282 33 90

Fax (31-10) 412 39 67

netherlands@controlunion.com

SAYBOLT INTERNATIONAL BV

PO Box 151

3000 AD Rotterdam

Nederland

Tel. (31-10) 460 99 11

Fax (31-10) 435 36 00

www.saybolt.com

LENKIJA

J.S.Hamilton Sp. z o.o.

ul. Świętojańska 134

81-404 Gdynia

Tel. (48-58) 660 77 20/621 83 21

Fax (48-58) 660 77 21

www.hamilton.net.pl

Polcargo International Sp. z o.o.

ul. Henryka Pobożnego 5

70-900 Szczecin

Tel. (48-91) 434 02 11

Fax (48-91) 488 20 36

www.polcargo.pl

SGS Polska Sp. z o.o.

ul. Bema 83

01-233 Warszawa

Tel. (48-22) 329 22 22

Fax (48-22) 329 22 20

www.sgs.com

SUOMIJA

SGS INSPECTION SERVICE OY

Särkiniementie 3

PO Box 128

FIN-00211 Helsinki

Tel. (358-9) 696 35 79

(358-9) 696 37 01

Fax (358-9) 692 46 73

e-mail contact: Pirjo.alhola@sgs.com

OY LARS KROGIUS AB (2)

Temppelikatu 4 B

FIN-00100 Helsinki

Tel. (358-9) 47 43 11

Fax (358-9) 47 99 00

e-mail contact: average.finland@krogius.com

www.krogius.com

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

CONTROL UNION (Ireland) Ltd

6 Northern Road

Belfast Harbour Estate

Belfast BT3 9AL

Northern Ireland

United Kingdom

Tel. (44) 12 32 74 04 51

Fax (44) 12 32 74 02 72

info@cuireland.com

ITS Testing Services (UK) Ltd

Caleb Brett House

734 London Road

West Thurrock

Grays

Essex RM20 3NL

United Kingdom

Tel. (44) 17 08 68 02 00

Fax (44) 17 08 68 02 50

mstokes@caleb-brett.com


(1)  Šiai bendrovei taip pat suteiktas leidimas atlikti patikrinimus trečiosiose šalyse, numatytus Reglamente (EB) Nr. 639/2003 dėl transportuojamų gyvų galvijų gerovės.

(2)  Šiai bendrovei suteikta teisė išduoti pažymas tik tam tikrose trečiosiose šalyse. Norint sužinoti šių šalių sąrašą, reikia kreiptis į Suomijos institucijas.