52005PC0022

Komisijos nuomonė pagal EB sutarties 251 straipsnio 2 dalies trečios pastraipos c punktą dėl Europos Parlamento pakeitimų Tarybos bendrojoje pozicijoje dėl pasiūlymo dėl europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl didžiausios pesticidų likučių koncentracijos augalinės ir gyvūninės kilmės produktuose ir iš dalies pakeičiančio Tarybos direktyvą 91/414/EEB (KOM (2003) 117 galutinis – 2003/0052 (COD)) iš dalies keičianti(s) Komisijos pasiūlymą pagal EB sutarties 250 straipsnio 2 dalį /* KOM/2005/0022 galutinis - COD 2003/0052 */


Briuselis, 25.1.2005

KOM(2005) 22 galutinis

2003/0052 (COD)

KOMISIJOS NUOMONĖ pagal EB sutarties 251 straipsnio 2 dalies trečios pastraipos c punktą dėl Europos Parlamento pakeitimų Tarybos bendrojoje pozicijoje dėl pasiūlymo dėl

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl didžiausios pesticidų likučių koncentracijos augalinės ir gyvūninės kilmės produktuose ir iš dalies pakeičiančio Tarybos direktyvą 91/414/EEB (KOM (2003) 117 galutinis – 2003/0052 (COD))

IŠ DALIES KEIČIANTI(S) KOMISIJOS PASIŪLYMĄpagal EB sutarties 250 straipsnio 2 dalį

2003/0052 (COD)

KOMISIJOS NUOMONĖ pagal EB sutarties 251 straipsnio 2 dalies trečios pastraipos c punktą dėl Europos Parlamento pakeitimų Tarybos bendrojoje pozicijoje dėl pasiūlymo dėl

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl didžiausios pesticidų likučių koncentracijos augalinės ir gyvūninės kilmės produktuose ir iš dalies pakeičiančio Tarybos direktyvą 91/414/EEB (KOM (2003) 117 galutinis – 2003/0052 (COD ))

1- PAGRINDINIAI FAKTAI

2003 m. kovo 14 d. Komisija priėmė Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl didžiausios pesticidų likučių koncentracijos augalinės ir gyvūninės kilmės produktuose ir iš dalies pakeičiančio Tarybos direktyvą 91/414/EEB pasiūlymą (KOM(2003) 117 galutinis).

2003 m. liepos 16 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas priėmė savo nuomonę.

Regionų komitetas nusprendė nepriimti nuomonės dėl pasiūlymo.

2004 m. balandžio 20 d. Europos Parlamentas pateikė savo nuomonę (per pirmąjį svarstymą).

2004 m. balandžio 26 d. Komisija priėmė iš dalies pakeistą pasiūlymą.

2004 m. rugsėjo 8 d. Tarybos bendroji pozicija buvo perduota Europos Parlamentui.

2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamentas pateikė savo nuomonę (per antrąjį svarstymą).

Nuomonėje pateikiama Komisijos pozicija dėl 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento priimtų pakeitimų pagal EB sutarties 251 straipsnio 2 dalies antros pastraipos c punktą.

2- KOMISIJOS PASIŪLYMO TIKSLAS

1. Siūlomo reglamento projekto tikslas yra pakeisti, kodifikuoti ir supaprastinti keturias galiojančias Tarybos direktyvas dėl didžiausios pesticidų likučių koncentracijų (toliau – MRL) dėl augalų apsaugos produktų (Direktyvos 76/895/EEB, 86/362/EEB, 86/363/EEB and 90/642/EEB), harmonizuoti visas MRL ES lygiu ir apibrėžti valstybių narių, Komisijos, Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) ir kitų suinteresuotų šalių vaidmenis MRL nustatymo procese.

2. Reglamente numatyta, kad MRL būtų tiesiogiai taikomos ir įgyvendinamos valstybėse narėse naudojantis viešai prieinamu grėsmių vartotojams įvertinimu, už kurį visapusiškai atsako EFSA. Kai augalų apsaugos priemonių Bendrijoje naudoti neleidžiama; kai naudoti už Bendrijos ribų nėra priimtina dėl to, kad į vartotojus patenka į pesticidų likučių, ar kai rizikos įvertinimui atlikti iki galo nepakanka duomenų, yra taikoma 0,01 mg/kg standartinė vertė.

3. Reglamente nustatomi valstybių narių įsipareigojimai dėl MRL kontrolės ir įgyvendinimo; dėl duomenų apie kontrolę ir įgyvendinimą perdavimo Europos maisto saugos tarnybai; dėl tų duomenų skelbimo metinėje EFSA ataskaitoje.

3. Komisijos nuomonė dėl Parlamento siūlomų pakeitimų

3.1. Komisijos pozicijos santrauka

Europos Parlamentas priėmė 35 pakeitimus. Komisija gali be išlygų priimti visus pakeitimus.

3.2. Parlamento pakeitimai per antrąjį svarstymą

Priimtieji pakeitimai yra Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos kompromiso, pasiekto derantis per bendro sprendimo procedūros antrąjį svarstymą, rezultatas. Paskutinę teksto redakciją Komisija laiko patenkinamu kompromisu. Kai kurie pakeitimai dėl didžiausios pesticidų likučių koncentracijų (MRL) nustatymo atitinka galiojančią darbo praktiką, kuri jais įtvirtinama teisės normose. Kitais pakeitimais numatyta plėtoti ir taikyti naują metodologiją. Komisija pritaria visiems pakeitimams ir tai aiškiai nurodė derybų metu. Pakeitimai atitinka pirminio pasiūlymo dvasią, ir jais patobulinamos galiojančios teisės normos.

4. Išvada

Atsižvelgdama į EB sutarties 250 straipsnį, Komisija iš dalies keičia savo pasiūlymą, kaip išdėstyta pirmiau.