14.6.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 144/17


EUROPOS CENTRINIO BANKO NUOMONĖ

2005 m. birželio 3 d.

Europos Sąjungos Tarybos prašymu dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1466/97 dėl biudžeto būklės priežiūros stiprinimo ir ekonominės politikos priežiūros bei koordinavimo (KOM(2005) 154 galutinis)

(CON/2005/18)

(2005/C 144/11)

1.

2005 m. gegužės 3 d. Europos centrinis bankas (ECB) gavo Europos Sąjungos Tarybos prašymą pateikti nuomonę dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1466/97 dėl biudžeto būklės priežiūros stiprinimo ir ekonominės politikos priežiūros bei koordinavimo (toliau — pasiūlytas reglamentas).

2.

Pasiūlytas reglamentas yra grindžiamas Europos bendrijos steigimo sutarties 99 straipsnio 5 dalimi. Nors ši nuostata aiškiai nenumato ECB konsultavimo, biudžeto būklės priežiūra bei ekonominės politikos priežiūra ir koordinavimas yra susiję su pagrindiniu Europos centrinių bankų sistemos tikslu palaikyti kainų stabilumą. Todėl ECB kompetencija teikti nuomonę yra grindžiama Sutarties 105 straipsnio 4 dalies pirma įtrauka. Vadovaudamasi Europos centrinio banko darbo reglamento 17 straipsnio 5 dalies pirmu sakiniu, Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę.

3.

Patikima fiskalinė politika yra esminė ekonominės ir pinigų sąjungos (EPS) sėkmei. Ji yra privaloma makroekonominio stabilumo, augimo ir sanglaudos euro zonoje sąlyga. Sutartyje bei Stabilumo ir augimo pakte įtvirtinta fiskalinė sistema yra kertinis EPS akmuo ir tuo pačiu raktas į biudžetinės drausmės lūkesčių užtikrinimą. Ši taisyklėmis grindžiama sistema, kurios tikslas yra užtikrinti tvarius valstybės finansus, tuo pačiu leidžiant sušvelninti produkcijos svyravimus savaiminių iždo stabilizatorių veikimo pagalba, turi išlikti aiškia, paprasta ir įvykdoma. Šių principų laikymasis taip pat palengvins skaidrumą ir vienodas sąlygas įgyvendinant šią sistemą.

4.

Pasiūlyto reglamento tikslas yra atspindėti Stabilumo ir augimo pakto įgyvendinimo pokyčius, dėl kurių Taryba (Ekofinas) susitarė 2005 m. kovo 20 d. Pasiūlytas reglamentas yra susijęs su priežiūros procesu ir vidutinės trukmės tikslų fiskalinei politikai valstybėse narėse nustatymu. Nors ECB nemato poreikio išreikšti nuomonę dėl specialių pasiūlyto reglamento nuostatų, jis remia tikslą pagerinti ekonominės politikos priežiūrą ir koordinavimą, siekiant pasiekti ir išlaikyti vidutinės trukmės tikslus, kurie užtikrina valstybės finansų tvarumą. Kruopštus ir nuoseklus priežiūros procedūrų įgyvendinimas prisidėtų prie apdairios fiskalinės politikos.

Pasirašyta Frankfurte prie Maino, 2005 m. birželio 3 d.

ECB pirmininkas

Jean-Claude TRICHET