1.10.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 244/20


NUO 2004 8 1 IKI 2004 8 31 KOMISIJOS PRIIMTŲ SIŪLOMŲ TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS  (1)

(2004/C 244/05)

Dokumentas

Dalis

Priėmimo data

Pavadinimas

COM(2004) 545

 

2004 8 9

Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 2287/2003 dėl žvejybos galimybių Grenlandijos vandenyse

COM(2004) 559

1

2004 8 16

Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo pasirašyti Europos bendrijos ir valstybių narių susitarimą su Šveicarijos Konfederacija dėl kovos su sukčiavimu ir kita nusikalstama veikla, pažeidžiančia jų finansinius interesus

COM(2004) 559

2

2004 8 16

Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo sudaryti Europos bendrijos ir valstybių narių susitarimą su Šveicarijos Konfederacija dėl kovos su sukčiavimu ir kita nusikalstama veikla, pažeidžiančia jų finansinius interesus

COM(2004) 563

 

2004 8 18

Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvą 87/328/EEB dėl Bendrijos vidaus prekybai skirtos galvijų spermos laikymo

COM(2004) 571

 

2004 8 26

Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, nustatančio galutinį antidempingo muitą ir galutinai surenkančio laikinąjį muitą, taikomą tam tikrų grafito elektrodų sistemų, kurių kilmės šalis yra Indija, importui

Šiuos tekstus galima rasti EUR-Lex: http://europa.eu.int/eur-lex


(1)  Šis sąrašas yra tvarkomas pagal KOM dokumentus, kurie tenkina leidimo sąlygas.