10.1.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 6/112


TARYBOJE POSĖDŽIAVUSIŲ VALSTYBIŲ NARIŲ VYRIAUSYBIŲ ATSTOVŲ SPRENDIMAS (ES) 2020/14

2019 m. gruodžio 19 d.

kuriuo Europos Komisijai suteikiami įgaliojimai valstybių narių vardu vesti derybas dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno valstybių bei regionų ekonominės partnerystės susitarimų tiek, kiek jie priklauso valstybių narių kompetencijai

TARYBOJE POSĖDŽIAVĘ EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBIŲ NARIŲ VYRIAUSYBIŲ ATSTOVAI,

kadangi:

(1)

2002 m. birželio 17 d. Taryba įgaliojo Komisiją vesti derybas dėl ekonominės partnerystės susitarimų su Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno valstybėmis ir regionais ir priėmė toms deryboms skirtus derybinius nurodymus;

(2)

Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai valstybių narių vardu vesti derybas dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno valstybių bei regionų ekonominės partnerystės susitarimų tiek, kiek jie priklauso valstybių narių kompetencijai, remiantis iš dalies pakeistais derybiniais nurodymais,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1.   Valstybių narių vyriausybių atstovai suteikia įgaliojimus Komisijai valstybių narių vardu vesti derybas dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno valstybių ir regionų ekonominės partnerystės susitarimų tiek, kiek jie priklauso valstybių narių kompetencijai.

2.   Derybos vedamos remiantis, kai taikytina, derybiniais nurodymais, išdėstytais Tarybos sprendimo (ES) 2020/13 (1) papildyme.

2 straipsnis

1 straipsniu nedaromas poveikis būsimiems valstybių narių sprendimams, susijusiems su jų atstovų skyrimu jų kompetencijai priklausantiems klausimams spręsti.

3 straipsnis

Derybos vedamos konsultuojantis su AKR darbo grupe. Prekybos politikos komitetas dalyvauja konkrečių su prekyba susijusių klausimų svarstyme.

4 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Komisijai.

Priimta Briuselyje 2019 m. gruodžio 19 d.

Valstybių narių vyriausybių atstovų vardu

Pirmininkė

K. MIKKONEN


(1)  2019 m. gruodžio 19 d. Tarybos sprendimas (ES) 2020/13, kuriuo iš dalies keičiami derybiniai nurodymai, skirti deryboms dėl ekonominės partnerystės susitarimų su Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno valstybėmis ir regionais, tiek, kiek jie priklauso Sąjungos kompetencijai (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 101).