8.3.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 65/22


VALSTYBIŲ NARIŲ VYRIAUSYBIŲ ATSTOVŲ SPRENDIMAS

2013 m. kovo 6 d.

kuriuo skiriamas Bendrojo Teismo teisėjas

(2013/120/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBIŲ NARIŲ VYRIAUSYBIŲ ATSTOVAI,

atsižvelgdami į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 19 straipsnį,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 254 ir 255 straipsnius,

atsižvelgdami į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 106a straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

pagal Protokolo dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto 5 ir 7 straipsnius, atsistatydinus Nils WAHL, likusiam Nils WAHL kadencijos laikui iki 2013 m. rugpjūčio 31 d. turėtų būti paskirtas Bendrojo Teismo teisėjas;

(2)

į laisvą vietą pasiūlyta Carl WETTER kandidatūra;

(3)

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 255 straipsniu įsteigtas komitetas pateikė nuomonę dėl Carl WETTER tinkamumo eiti Bendrojo Teismo teisėjo pareigas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Carl WETTER skiriamas Bendrojo Teismo teisėju laikotarpiui nuo šio sprendimo įsigaliojimo dienos iki 2013 m. rugpjūčio 31 d.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2013 m. kovo 6 d.

Pirmininkas

R. MONTGOMERY