18.6.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 156/19


TARYBOJE POSĖDŽIAVUSIŲ VALSTYBIŲ NARIŲ VYRIAUSYBIŲ ATSTOVŲ SPRENDIMAS

2005 m. gegužės 30 d.

nustatantis galutinę datą dėl įsipareigojimo skirti lėšas iš 9-ojo Europos plėtros fondo (EPF) vykdymo

(2005/446/EB)

TARYBOJE POSĖDŽIAVĘ EUROPOS BENDRIJŲ VALSTYBIŲ NARIŲ VYRIAUSYBIŲ ATSTOVAI,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Afrikos, Karibų jūros bei Ramiojo vandenyno grupės valstybių ir Europos Bendrijos bei jos valstybių narių partnerystės susitarimą, pasirašytą 2000 m. birželio 23 d. Kotonu (1), (toliau – partnerystės susitarimas),

atsižvelgdami į Taryboje posėdžiavusių valstybių narių Vyriausybių atstovų Vidinį susitarimą dėl Bendrijos pagalbos finansavimo ir administravimo vadovaujantis Partnerystės susitarimo Finansiniu protokolu (2) (toliau – vidinis susitarimas), ypač į jo 2 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

Partnerystės susitarimo (Finansinio protokolo) I priedo 5 punkte numatyta, kad visa Finansiniame protokole numatyta suma kartu su likučiais, pervestais iš ankstesnių EPF-ų, apima 2000–2007 m. laikotarpį.

(2)

To paties I priedo 7 punkte ir vidinio susitarimo 2 straipsnio 3 dalyje numatyta įvertinti įsipareigojimų ir išmokėjimų įvykdymą, siekiant nustatyti poreikį naujoms lėšoms, baigus galioti dabartiniam Finansiniam protokolui.

(3)

ES deklaracijoje dėl Finansinio protokolo, kuri pridedama kaip partnerystės susitarimo XVIII deklaracija, numatyta, kad, įvertinant minėtąjį poreikį, būtina visokeriopai atsižvelgti į datą, nuo kurios nebevykdomas įsipareigojimas suteikti 9-ojo EPF lėšų.

(4)

Dėl to, vadovaujantis vidinio susitarimo 2 straipsnio 4 dalimi, iki 9-ojo EPF galiojimo pabaigos reikia nustatyti datą, kuri prireikus galėtų būti peržiūrėta, nuo kurios nebevykdomas įsipareigojimas suteikti 9-ojo EPF lėšų,

NUSPRENDŽIA:

1 straipsnis

2007 m. gruodžio 31 d. yra nustatoma data, nuo kurios nebevykdomas įsipareigojimas teikti Komisijos administruojamo 9-ojo EPF lėšas, Europos investicijų banko (EIB) administruojamas palūkanų subsidijas ir pajamas, sukauptas iš palūkanų už šiuos asignavimus. Minėta data prireikus gali būti peržiūrėta.

2 straipsnis

Šis sprendimas nedaro poveikio sumai, kuri skirta EIB valdomoms investicinėms priemonėms, kaip atnaujinamos lėšoms, finansuoti.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos.

Priimta Briuselyje, 2005 m. gegužės 30 d.

Valstybių narių Vyriausybių vardu

Pirmininkas

F. BODEN


(1)  OL L 317, 2000 12 15, p. 3. Susitarimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais AKR-EB ministrų sprendimu Nr. 2/2004 (OL L 297, 2004 9 22, p. 18).

(2)  OL L 317, 2000 12 15, p. 355.