42000A0922(10)Oficialusis leidinys L 239 , 22/09/2000 p. 0115 - 0123


Susitarimas dėl Švedijos karalystės prisijungimo

prie 1990 m. birželio 19 d. Šengene pasirašytos Konvencijos dėl 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo dėl laipsniško bendrų sienų kontrolės panaikinimo įgyvendinimo

BELGIJOS KARALYSTĖ, VOKIETIJOS FEDERACINĖ RESPUBLIKA, PRANCŪZIJOS RESPUBLIKA, LIUKSEMBURGO DIDŽIOJI HERCOGYSTĖ ir NYDERLANDŲ KARALYSTĖ, 1990 m. birželio 19 d. Šengene pasirašytos Konvencijos dėl 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo tarp Beneliukso ekonominės sąjungos valstybių, Vokietijos Federacinės Respublikos ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybių dėl laipsniško jų bendrų sienų panaikinimo įgyvendinimo (toliau – 1990 m. Konvencija) Šalys, taip pat Italijos Respublika, Ispanijos Karalystė, Portugalijos Respublika, Graikijos Respublika ir Austrijos Respublika, kurios prie 1990 m. Konvencijos prisijungė atitinkamai 1990 m. lapkričio 27 d., 1991 m. birželio 25 d., 1992 m. lapkričio 6 d. ir 1995 m. balandžio 28 d. pasirašytais susitarimais,

ir

ŠVEDIJOS KARALYSTĖ,

atsižvelgdamos į tūkstantis devyni šimtai devyniasdešimt šeštų metų gruodžio devynioliktą dieną Liuksemburge pasirašytą Protokolą dėl Švedijos Karalystės Vyriausybės prisijungimo prie 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo, sudaryto tarp Beneliukso ekonominės sąjungos valstybių, Vokietijos Federacinės Respublikos ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybių dėl laipsniško jų bendrų sienų panaikinimo su pakeitimais, padarytais Italijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Portugalijos Respublikos, Graikijos Respublikos ir Austrijos Respublikos prisijungimo protokolais, pasirašytais atitinkamai 1990 m. lapkričio 27 d., 1991 m. birželio 25 d., 1992 m. lapkričio 6 d. ir 1995 m. balandžio 28 d.,

remdamosi 1990 m. Konvencijos 140 straipsniu,

SUSITARĖ:

1 straipsnis

Šiuo Susitarimu Švedijos Karalystė prisijungia prie 1990 m. Konvencijos.

2 straipsnis

1. Šio Susitarimo pasirašymo metu pareigūnai, minėti 1990 m. Konvencijos 40 straipsnio 4 dalyje, Švedijos Karalystėje yra:

a) Polismän som är anställda av svenska polismyndigheter (Švedijos policijos institucijų policijos pareigūnai);

b) Tulltjänstemän, som är anställda av svenska tullmyndighet i de fall de har polisiara befogenheter, dvs framst i samband med smugglingsbrott och andra brott i samband med inresa och utresa till och fran riket (Švedijos muitinės įstaigų muitinės pareigūnai, vykdantys policijos funkcijas daugiausia tiriant su kontrabanda susijusius nusikaltimus ir kitus su atvykimu į šalį ir išvykimu iš jo susijusius nusikaltimus);

c) Tjänstemän anställda vid den svenska Kustbevakningen i samband med övervakning till sjöss (Švedijos pakrančių apsaugos pareigūnai, atsakingi už jūros stebėjimą).

2. Šio Susitarimo pasirašymo metu 1990 m. Konvencijos 40 straipsnio 5 dalyje minėta įstaiga Švedijos Karalystėje yra Rikspolisstyrelsen (Švedijos nacionalinės policijos valdyba).

3 straipsnis

Šio Susitarimo pasirašymo metu 1990 m. Konvencijos 41 straipsnio 7 dalyje minėti pareigūnai Švedijos Karalystėje yra:

1) Polismäm som är anställda av svenska polismyndigheter (Švedijos policijos institucijų policijos pareigūnai);

2) Tulltjänstemän, som är anställda av svenska tullmyndighet i de fall de har polisiara befogenheter, dvs framst i samband med smugglingsbrott och andra brott i samband med inresa och utresa till och fran riket (Švedijos muitinės įstaigų muitinės pareigūnai, vykdantys policijos funkcijas daugiausia tiriant su kontrabanda susijusius nusikaltimus ir kitus su atvykimu į šalį ir išvykimu iš jo susijusius nusikaltimus).

4 straipsnis

Šio Susitarimo pasirašymo metu 1990 m. Konvencijos 65 straipsnio 2 dalyje minėta kompetentinga ministerija Švedijos Karalystėje yra Utrikesdepartementet (Užsienio reikalų ministerija).

5 straipsnis

Šio Susitarimo nuostatos nepažeidžia bendradarbiavimo pagal Šiaurės pasų sąjungos sistemą, jeigu toks bendradarbiavimas neprieštarauja ar netrukdo šio Susitarimo taikymui.

6 straipsnis

1. Šis Susitarimas turi būti ratifikuotas, priimtas arba patvirtintas. Ratifikavimo, priėmimo ar patvirtinimo dokumentai deponuojami Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės Vyriausybei, kuri apie tai praneša visoms Susitariančiosioms Šalims.

2. Šis Susitarimas įsigalioja pirmą antro mėnesio dieną po to, kai deponuojami valstybių, kurioms 1990 m. Konvencija yra įsigaliojusi, ir Švedijos Karalystės ratifikavimo, priėmimo arba patvirtinimo dokumentai.

Kitoms valstybėms šis Susitarimas įsigalioja pirmą antro mėnesio dieną po to, kai deponuojami jų ratifikavimo, priėmimo arba patvirtinimo dokumentai, jeigu šis Susitarimas yra įsigaliojęs pagal pirmesnės pastraipos nuostatas.

3. Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės Vyriausybė visoms Susitariančiosioms Šalims praneša įsigaliojimo datą.

7 straipsnis

1. Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės Vyriausybė Švedijos Karalystės Vyriausybei perduoda patvirtintą 1990 m. Konvencijos graikų, ispanų, italų, olandų, portugalų, prancūzų ir vokiečių kalbomis kopiją.

2. 1990 m. Konvencijos tekstas, parengtas švedų kalba, pridedamas prie šio Susitarimo ir yra autentiškas tomis pačiomis sąlygomis kaip ir 1990 m. Konvencijos tekstai graikų, ispanų, italų, olandų, portugalų, prancūzų ir vokiečių kalbomis.

Tai patvirtindami, toliau nurodyti tinkamai įgalioti asmenys, pasirašė šį Susitarimą.

Pasirašyta Liuksemburge tūkstantis devyni šimtai devyniasdešimt šeštų metų gruodžio devynioliktą dieną graikų, ispanų, italų, olandų, portugalų, prancūzų, švedų ir vokiečių kalbomis, visi aštuoni tekstai yra autentiški ir vienu egzemplioriumi deponuojamas Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės Vyriausybės archyvuose, o ši patvirtintą kopiją nusiunčia visoms Susitariančiosioms Šalims.

Belgijos Karalystės Vyriausybės vardu

+++++ TIFF +++++

Vokietijos Federacinės Respublikos Vyriausybės vardu

+++++ TIFF +++++

Graikijos Respublikos Vyriausybės vardu

+++++ TIFF +++++

Ispanijos Karalystės Vyriausybės vardu

+++++ TIFF +++++

Prancūzijos Respublikos Vyriausybės vardu

+++++ TIFF +++++

Italijos Respublikos Vyriausybės vardu

+++++ TIFF +++++

Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės Vyriausybės vardu

+++++ TIFF +++++

Nyderlandų Karalystės Vyriausybės vardu

+++++ TIFF +++++

Austrijos Respublikos Vyriausybės vardu

+++++ TIFF +++++

Portugalijos Respublikos Vyriausybės vardu

+++++ TIFF +++++

Švedijos Karalystės Vyriausybės vardu

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

BAIGIAMASIS AKTAS

I. Pasirašydama Susitarimą dėl Švedijos Karalystės prisijungimo prie 1990 m. birželio 19 d. Šengene pasirašytos Konvencijos dėl 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo tarp Beneliukso ekonominės sąjungos valstybių, Vokietijos Federacinės Respublikos ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybių dėl laipsniško jų bendrų sienų kontrolės panaikinimo įgyvendinimo, prie kurios Italijos Respublika, Ispanijos Karalystė, Portugalijos Respublika, Graikijos Respublika ir Austrijos Respublika prisijungė 1990 m. lapkričio 27 d., 1991 m. birželio 25 d., 1992 m. lapkričio 6 d. ir 1995 m. balandžio 28 d. atitinkamai pasirašytais susitarimais, Švedijos Karalystės Vyriausybė pritarė Baigiamajam aktui, Protokolui bei Ministrų ir valstybės sekretorių bendrai deklaracijai, kurie buvo pasirašyti tuo pačiu metu kaip ir 1990 m. Konvencija.

Švedijos Respublikos Vyriausybė pritarė bendroms deklaracijoms ir atkreipė dėmesį į jose esančias vienašales deklaracijas.

Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės Vyriausybė Švedijos Karalystės Vyriausybei perduoda Baigiamojo akto, Protokolo ir Ministrų ir valstybės sekretorių bendros deklaracijos, kurie buvo pasirašyti pasirašant 1990 m. Konvenciją, patvirtintą kopiją graikų, ispanų, italų, olandų, portugalų, prancūzų, švedų ir vokiečių kalbomis.

II. Pasirašydamos Susitarimą dėl Švedijos Karalystės prisijungimo prie 1990 m. birželio 19 d. Šengene pasirašytos Konvencijos dėl 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo tarp Beneliukso ekonominės sąjungos valstybių, Vokietijos Federacinės Respublikos ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybių, dėl laipsniško jų bendrų sienų kontrolės panaikinimo įgyvendinimo, prie kurios Italijos Respublika, Ispanijos Karalystė, Portugalijos Respublika, Graikijos Respublika ir Austrijos Respublika prisijungė 1990 m. lapkričio 27 d., 1991 m. birželio 25 d. ir 1992 m. lapkričio 6 d. ir 1995 m. balandžio 28 d. atitinkamai pasirašytais susitarimais, Susitariančiosios Šalys priėmė šias deklaracijas:

1. Bendra deklaracija dėl Prisijungimo susitarimo 6 straipsnio

Prieš įsigaliojant Prisijungimo susitarimui Susitariančiosios Šalys viena kitai praneša apie visas aplinkybes, kurios galėtų turėti didesnės įtakos toms sritims, kurioms taikoma 1990 m. Konvencija, ir Prisijungimo susitarimo įsiteisėjimui.

Šis Prisijungimo susitarimas įsiteisėja tarp valstybių, kuriose 1990 m. Konvencija jau įsiteisėjusi, ir Švedijos Karalystės tada, kai visose šiose valstybėse bus įvykdytos 1990 m. Konvencijos įgyvendinimo išankstinės sąlygos ir jose bus veiksminga išorinių sienų kontrolė.

Kiekvienai kitai valstybei šis Prisijungimo susitarimas įsiteisėja tada, kai ta valstybė bus įvykdžiusi visas 1990 m. Konvencijos įgyvendinimo išankstines sąlygas ir joje bus veiksminga išorinių sienų kontrolė.

2. Bendra deklaracija dėl 1990 m. Konvencijos 9 straipsnio 2 dalies

Susitariančiosios Šalys nurodo, kad Susitarimo dėl Švedijos Karalystės prisijungimo prie 1990 m. Konvencijos pasirašymo metu bendra vizų tvarka, nurodyta 1990 m. Konvencijos 9 straipsnio 2 dalyje, yra laikoma bendra tvarka, kurią minėtą 1990 m. Konvenciją pasirašiusios valstybės taikė nuo 1990 m. birželio 19 d.

3. Bendra deklaracija dėl Konvencijos, parengtos remiantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, dėl ekstradicijos

Valstybės 1990 m. Konvencijos dalyvės patvirtina, kad 1996 m. rugsėjo 27 d. Dubline pasirašytos Konvencijos, parengtos remiantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, dėl ekstradicijos tarp Europos Sąjungos valstybių narių 5 straipsnio 4 dalis ir prie minėtos konvencijos pridėtos jų atitinkamos deklaracijos taikomos 1990 m. Konvencijos sistemoje.

III. Susitariančiosios Šalys atkreipė dėmesį į Švedijos Karalystės deklaracijas dėl Italijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Portugalijos Respublikos, Graikijos Respublikos ir Austrijos Respublikos prisijungimo susitarimų.

Švedijos Karalystės Vyriausybė atkreipia dėmesį į Italijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Portugalijos Respublikos, Graikijos Respublikos ir Austrijos Respublikos prisijungimo prie 1990 m. Konvencijos susitarimų, pasirašytų atitinkamai 1990 m. lapkričio 27 d., 1991 m. birželio 25 d., 1992 m. lapkričio 6 d. ir 1995 m. balandžio 28 d., turinį ir prie minėtų susitarimų pridėtų baigiamųjų aktų ir deklaracijų turinį.

Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės Vyriausybė pirmiau minėtų dokumentų kopiją perduoda Švedijos Karalystės Vyriausybei.

Švedijos Karalystės deklaracija dėl Danijos Karalystės ir Suomijos Respublikos prisijungimo prie 1990 m. Konvencijos susitarimų

Pasirašydama šį Susitarimą, Švedijos Karalystė atkreipia dėmesį į Danijos Karalystės ir Suomijos Respublikos prisijungimo prie 1990 m. Konvencijos susitarimų turinį ir prie minėtų susitarimų pridėtų baigiamųjų aktų ir deklaracijų turinį.

Pasirašyta Liuksemburge tūkstantis devyni šimtai devyniasdešimt šeštų metų gruodžio devynioliktą dieną graikų, ispanų, italų, olandų, portugalų, prancūzų, švedų ir vokiečių kalbomis, visi aštuoni tekstai yra autentiški ir vienu egzemplioriumi deponuojami Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės Vyriausybės archyvuose, o ši patvirtintą kopiją nusiunčia visoms Susitariančiosioms Šalims.

Belgijos Karalystės Vyriausybės vardu

+++++ TIFF +++++

Vokietijos Federacinės Respublikos Vyriausybės vardu

+++++ TIFF +++++

Graikijos Respublikos Vyriausybės vardu

+++++ TIFF +++++

Ispanijos Karalystės Vyriausybės vardu

+++++ TIFF +++++

Prancūzijos Respublikos Vyriausybės vardu

+++++ TIFF +++++

Italijos Respublikos Vyriausybės vardu

+++++ TIFF +++++

Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės Vyriausybės vardu

+++++ TIFF +++++

Nyderlandų Karalystės Vyriausybės vardu

+++++ TIFF +++++

Austrijos Respublikos Vyriausybės vardu

+++++ TIFF +++++

Portugalijos Respublikos Vyriausybės vardu

+++++ TIFF +++++

Švedijos Karalystės Vyriausybės vardu

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

MINISTRŲ IR VALSTYBĖS SEKRETORIŲ DEKLARACIJA

Tūkstantis devyni šimtai devyniasdešimt šeštų metų gruodžio devynioliktą dieną Belgijos Karalystės, Vokietijos Federacinės Respublikos, Graikijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Švedijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės ir Portugalijos Respublikos Vyriausybių atstovai Liuksemburge pasirašė Susitarimą dėl Švedijos Karalystės prisijungimo prie 1990 m. birželio 19 d. Šengene pasirašytos Konvencijos dėl 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo tarp Beniliukso ekonominės sąjungos valstybių, Vokietijos Federacinės Respublikos ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybių dėl laipsniško jų bendrų sienų kontrolės panaikinimo įgyvendinimo, prie kurios Italijos Respublika, Ispanijos Karalystė, Portugalijos Respublika, Graikijos Respublika ir Austrijos Respublika prisijungė 1990 m. lapkričio 27 d., 1991 m. birželio 25 d., 1992 m. lapkričio 6 d. ir 1995 m. balandžio 28 d. atitinkamai pasirašytais susitarimais.

Jie pažymėjo, kad Švedijos Karalystės Vyriausybės atstovas pareiškė remiąs 1990 m. birželio 19 d. Šengene Belgijos Karalystės, Vokietijos Federacinės Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės ir Nyderlandų Karalystės ministrų ir valstybės sekretorių padarytą deklaraciją ir tą pačią dieną pasirašant Šengeno susitarimo įgyvendinimo konvenciją patvirtintą sprendimą, tą pačią deklaraciją ir sprendimą, kuriuos taip pat parėmė Italijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Portugalijos Respublikos, Graikijos Respublikos ir Austrijos Respublikos Vyriausybės.

--------------------------------------------------