42000A0922(05)Oficialusis leidinys L 239 , 22/09/2000 p. 0076 - 0082


Susitarimas dėl Portugalijos respublikos prisijungimo

prie 1990 m. birželio 19 d. Šengene pasirašytos Konvencijos dėl 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo tarp Beniliukso ekonominės sąjungos valstybių, Vokietijos Federacinės Respublikos ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybių, dėl laipsniško jų bendrų sienų kontrolės panaikinimo įgyvendinimo, prie kurios 1990 m. lapkričio 27 d. Paryžiuje pasirašytu Susitarimu prisijungė Italijos Respublika

BELGIJOS KARALYSTĖ, VOKIETIJOS FEDERACINĖ RESPUBLIKA, PRANCŪZIJOS RESPUBLIKA, LIUKSEMBURGO DIDŽIOJI HERCOGYSTĖ ir NYDERLANDŲ KARALYSTĖ, 1990 m. birželio 19 d. Šengene pasirašytos Konvencijos dėl 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo tarp Beniliukso ekonominės sąjungos valstybių, Vokietijos Federacinės Respublikos ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybių dėl laipsniško jų bendrų sienų panaikinimo įgyvendinimo, toliau vadinamos 1990 m. konvencija, Šalys, taip pat 1990 m. lapkričio 27 d. Paryžiuje pasirašytu Susitarimu prie 1990 m. konvencijos prisijungusi Italijos Respublika

ir PORTUGALIJOS RESPUBLIKA,

atsižvelgdamos į tūkstantis devyni šimtai devyniasdešimt pirmų metų birželio dvidešimt penktą dieną Bonoje pasirašytą Protokolą dėl Portugalijos Respublikos Vyriausybės prisijungimo prie 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo tarp Beniliukso ekonominės sąjungos valstybių, Vokietijos Federacinės Respublikos ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybių dėl laipsniško jų bendrų sienų panaikinimo su pakeitimais, padarytais 1990 m. lapkričio 27 d. Paryžiuje pasirašytu Protokolu dėl Italijos Respublikos Vyriausybės prisijungimo,

remdamosi 1990 m. konvencijos 140 straipsniu,

SUSITARĖ:

1 straipsnis

Šiuo Susitarimu Portugalijos Respublika prisijungia prie 1990 m. konvencijos,

2 straipsnis

1. Pareigūnai, minėti 1990 m. konvencijos 40 straipsnio 4 dalyje, Portugalijos Respublikoje yra: Polícia Judiciária (kriminalinės policijos) nariai, taip pat muitinės pareigūnai, dirbantys kaip Prokuratūros pagalbiniai pareigūnai 1990 m. konvencijos 40 straipsnio 6 dalyje nurodytuose dvišaliuose susitarimuose nustatytomis sąlygomis pagal savo įgaliojimus dėl neleistinos prekybos narkotikais ir psichotropinėmis medžiagomis, prekybos ginklais ir sprogmenimis bei neleistino nuodingųjų ir pavojingų atliekų vežimo.

2. 1990 m. konvencijos 40 straipsnio 5 dalyje minėta įstaiga Portugalijos Respublikoje yra Direccão geral de la Polícia Judiciária (Kriminalinės policijos generalinis direktoratas).

3 straipsnis

1. Pareigūnai, minėti 1990 m. konvencijos 41 straipsnio 7 dalyje, Portugalijos Respublikoje yra: Polícia Judiciária nariai, taip pat muitinės pareigūnai, dirbantys kaip Prokuratūros pagalbiniai pareigūnai 1990 m. konvencijos 41 straipsnio 10 dalyje nurodytuose dvišaliuose susitarimuose nustatytomis sąlygomis pagal savo įgaliojimus dėl neleistinos prekybos narkotikais ir psichotropinėmis medžiagomis, prekybos ginklais ir sprogmenimis bei neleistinos nuodingųjų ir pavojingų atliekų vežimo.

2. Šio Susitarimo pasirašymo metu Portugalijos Respublikos Vyriausybė pateikia deklaraciją Ispanijos Karalystės Vyriausybės atžvilgiu, apibrėžiančią remiantis 1990 m. konvencijos 41 straipsnio 2, 3 ir 4 dalimis persekiojimo už valstybės ribų Portugalijos teritorijoje tvarką.

4 straipsnis

1990 m. konvencijos 65 straipsnio 2 dalyje minėta atsakingoji ministerija Portugalijos Respublikoje yra Teisingumo ministerija.

5 straipsnis

Taikant ekstradiciją tarp 1990 m. konvencijos Susitariančiųjų Šalių, deklaracijos, kurią Portugalijos Respublika padarė dėl 1957 m. gruodžio 13 d. Europos ekstradicijos konvencijos 1 straipsnio, c punktas aiškinamas taip:

Portugalijos Respublika neišduoda asmenų, ieškomų dėl nusikalstamų veikų, už kurias baudžiama laisvės atėmimu arba įkalinimu iki gyvos galvos. Nepaisant to, leidžiama išduoti tais atvejais, kai prašymą pateikusi valstybė užtikrina, kad ji pagal savo teisės aktus ir bausmių vykdymo praktiką skatins taikyti malonės priemones, kuriomis turėtų teisę pasinaudoti prašomas išduoti asmuo.

6 straipsnis

Teikdama savitarpio pagalbą baudžiamosiose bylose tarp 1990 m. konvencijos Susitariančiųjų Šalių, Portugalijos Respublika neatmeta prašymų dėl to, kad už nusikalstamas veikas, dėl kurių prašoma pagalbos, pagal prašančios valstybės teisės aktus baudžiama laisvės atėmimu arba įkalinimu iki gyvos galvos.

7 straipsnis

1. Šis Susitarimas turi būti ratifikuotas, priimtas arba patvirtintas. Ratifikavimo, priėmimo ar patvirtinimo dokumentai deponuojami Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės Vyriausybei, kuri apie tai praneša visoms Susitariančiosioms Šalims.

2. Šis Susitarimas įsigalioja pirmą antro mėnesio dieną po to, kai deponuojami penkių 1990 m. konvenciją pasirašiusių valstybių ir Portugalijos Respublikos ratifikavimo, priėmimo arba patvirtinimo dokumentai, ir ne anksčiau kaip 1990 m. konvencijos įsigaliojimo dieną. Italijos Respublikai šis Susitarimas įsigalioja pirmą antro mėnesio dieną po to, kai deponuojamas jos ratifikavimo, priėmimo arba patvirtinimo dokumentas, ir ne anksčiau kaip tą dieną, kurią šis Susitarimas įsigalioja tarp kitų Susitariančiųjų Šalių.

3. Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės Vyriausybė praneša visoms Susitariančiosioms Šalims apie įsigaliojimo datą.

8 straipsnis

1. Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės Vyriausybė Portugalijos Respublikos Vyriausybei perduoda patvirtintą 1990 m. konvencijos italų, olandų, prancūzų ir vokiečių kalbomis kopiją.

2. 1990 m. konvencijos tekstas, parengtas portugalų kalba, pridedamas prie šio Susitarimo ir yra autentiškas tomis pačiomis sąlygomis kaip ir 1990 m. konvencijos tekstai italų, olandų, prancūzų ir vokiečių kalbomis.

Tai patvirtindami, toliau nurodyti tinkamai įgalioti asmenys, pasirašė šį Susitarimą.

Pasirašyta Bonoje tūkstantis devyni šimtai devyniasdešimt pirmų metų birželio dvidešimt penktą dieną italų, olandų, portugalų, prancūzų ir vokiečių kalbomis, visi penki tekstai autentiški ir vienu egzemplioriumi deponuojamas Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės Vyriausybės archyvuose, o ši patvirtintą kopiją nusiunčia visoms Susitariančiosioms Šalims.

Belgijos Karalystės Vyriausybės vardu

+++++ TIFF +++++

Vokietijos Federacinės Respublikos Vyriausybės vardu

+++++ TIFF +++++

Prancūzijos Respublikos Vyriausybės vardu

+++++ TIFF +++++

Italijos Respublikos Vyriausybės vardu

+++++ TIFF +++++

Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės Vyriausybės vardu

+++++ TIFF +++++

Nyderlandų Karalystės Vyriausybės vardu

+++++ TIFF +++++

Portugalijos Respublikos Vyriausybės vardu

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

BAIGIAMASIS AKTAS

I. Pasirašydama Susitarimą dėl Portugalijos Respublikos prisijungimo prie 1990 m. birželio 19 d. Šengene pasirašytos Konvencijos dėl 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo tarp Beniliukso ekonominės sąjungos valstybių, Vokietijos Federacinės Respublikos ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybių dėl laipsniško jų bendrų sienų kontrolės panaikinimo įgyvendinimo, prie kurios 1990 m. lapkričio 27 d. Paryžiuje pasirašytu Susitarimu prisijungė Italijos Respublika, Portugalijos Respublikos Vyriausybė pritarė Baigiamajam aktui, Protokolui bei Ministrų ir valstybės sekretorių bendrai deklaracijai, kurie buvo pasirašyti tuo pačiu metu kaip ir 1990 m. konvencija.

Portugalijos Respublika pritarė bendroms deklaracijoms ir atkreipė dėmesį į jose esančias vienašales deklaracijas.

Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės Vyriausybė Portugalijos Respublikos Vyriausybei perduoda Baigiamojo akto, Protokolo ir Ministrų ir valstybės sekretorių bendros deklaracijos, kurie buvo pasirašyti priimant 1990 m. konvenciją, patvirtintą kopiją italų, olandų, prancūzų ir vokiečių kalbomis.

Baigiamojo akto, Protokolo bei Ministrų ir valstybės sekretorių bendros deklaracijos, kurie buvo pasirašyti priimant 1990 m. konvenciją, tekstai portugalų kalba pridedami prie šio Baigiamojo akto ir yra autentiški tomis pačiomis sąlygomis kaip ir tekstai italų, olandų, prancūzų ir vokiečių kalbomis.

II. Pasirašydamos Susitarimą dėl Portugalijos Respublikos prisijungimo prie 1990 m. birželio 19 d. Šengene pasirašytos Konvencijos dėl 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo tarp Beniliukso ekonominės sąjungos valstybių, Vokietijos Federacinės Respublikos ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybių dėl laipsniško jų bendrų sienų kontrolės panaikinimo įgyvendinimo, prie kurios 1990 m. lapkričio 27 d. Paryžiuje pasirašytu Susitarimu prisijungė Italijos Respublika, Susitariančiosios Šalys priėmė šias deklaracijas:

1. Bendra deklaracija dėl Prisijungimo susitarimo 7 straipsnio

Prieš įsigaliojant Prisijungimo susitarimui jį pasirašiusios valstybės viena kitai praneša apie visas aplinkybes, kurios galėtų turėti didesnės įtakos toms sritims, kurioms taikoma 1990 m. konvencija, ir Prisijungimo susitarimo įsiteisėjimui.

Šis Prisijungimo susitarimas neįsiteisėja tarp penkių 1990 m. konvenciją pasirašiusių valstybių ir Portugalijos Respublikos tol, kol šiose šešiose valstybėse nebus įvykdytos 1990 m. konvencijos įgyvendinimo išankstinės sąlygos ir jose nebus veiksmingos išorinių sienų kontrolės. Italijos Respublikai šis Prisijungimo susitarimas neįsiteisėja tol, kol minėtą Susitarimą pasirašiusiose valstybėse nebus įvykdytos 1990 m. konvencijos įgyvendinimo išankstinės sąlygos ir jose nebus veiksmingos išorinių sienų kontrolės.

2. Bendra deklaracija dėl 1990 m. konvencijos 9 straipsnio 2 dalies

Susitariančiosios Šalys nurodo, kad Susitarimo dėl Portugalijos Respublikos prisijungimo prie 1990 m. konvencijos pasirašymo metu bendra vizų tvarka, nurodyta 1990 m. konvencijos 9 straipsnio 2 dalyje, yra suprantama kaip bendra tvarka, kurią minėtą 1990 m. konvenciją pasirašiusios valstybės taikė nuo 1990 m. birželio 19 d.

3. Bendra deklaracija dėl duomenų apsaugos

Susitariančiosios Šalys atkreipia dėmesį į tai, kad 1991 m. balandžio 29 d. Portugalijos Respublika paskelbė įstatymą dėl automatizuotai tvarkomų asmens duomenų apsaugos.

Susitariančiosios Šalys pažymi, kad Portugalijos Respublikos Vyriausybė prieš ratifikuodama Susitarimą dėl prisijungimo prie 1990 m. konvencijos įsipareigoja imtis visų reikalingų priemonių užtikrinti, jog Portugalijos teisės aktai būtų papildyti taip, kad būtų užtikrintas visiškas visų 1990 m. konvencijos nuostatų dėl asmens duomenų apsaugos taikymas.

III. Susitariančiosios Šalys atkreipė dėmesį į šias Portugalijos Respublikos deklaracijas:

1. Deklaracija dėl Brazilijos piliečių, atvykstančių į Portugaliją pagal 1960 m. rugpjūčio 9 d. Portugalijos ir Brazilijos vizų atsisakymo susitarimą

Portugalijos Respublikos Vyriausybė įsipareigoja priimti atgal į savo teritoriją Brazilijos piliečius, kurie atvykę į Susitariančiųjų Šalių teritorijas per Portugaliją pagal Portugalijos ir Brazilijos vizų atsisakymo susitarimą, yra sulaikomi Susitariančiųjų Šalių teritorijose pasibaigus 1990 m. konvencijos 20 straipsnio 1 dalyje nurodytam laikotarpiui.

Portugalijos Respublikos Vyriausybė įsipareigoja priimti Brazilijos piliečius tik tuo atveju, jei laikosi 1990 m. konvencijos 5 straipsnyje išdėstytų nuostatų, ir imasi visų priemonių siekdama užtikrinti, kad jų kelionės dokumentai būtų antspauduojami jiems kertant išorines sienas.

2. Deklaracija dėl Europos konvencijos dėl savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose

Portugalijos Respublikos Vyriausybė įsipareigoja prieš įsigaliojant 1990 m. konvencijai Portugalijai ratifikuoti 1959 m. balandžio 20 d. Europos konvenciją dėl savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose ir jos Papildomą protokolą.

3. Deklaracija dėl Raketų technologijos kontrolės režimo

Kad būtų taikomas 1990 m. konvencijos 123 straipsnis, Portugalijos Respublikos Vyriausybė įsipareigoja kuo greičiau ir ne vėliau iki 1990 m. konvencijos įsigaliojimo Portugalijai prisijungti prie Raketų technologijos kontrolės režimo, kaip jis buvo suformuluotas 1987 m. balandžio 17 d.

4. Deklaracija dėl 1990 m. konvencijos 121 straipsnio

Portugalijos Respublikos Vyriausybė pareiškia, jog nuo Susitarimo dėl prisijungimo prie 1990 m. konvencijos pasirašymo datos ji taiko, išskyrus šviežiems citrusų vaisiams, augalų sveikatos kontrolės supaprastinimą ir 1990 m. konvencijos 121 straipsnyje nurodytus reikalavimus.

Portugalijos Respublikos Vyriausybė pareiškia, jog iki 1992 m. sausio 1 d. šviežiems citrusų vaisiams ir palmėms ji atlieka kenkėjų pavojaus įvertinimą, kuris, jeigu atskleis kenksmingų organizmų užkrato ar išplitimo pavojų, prireikus gali pateisinti 1990 m. konvencijos 121 straipsnio 2 dalyje numatytą išimtį įsigaliojus minėtam Susitarimui dėl Portugalijos Respublikos prisijungimo.

5. Deklaracija dėl Susitarimo dėl Portugalijos Respublikos prisijungimo prie 1990 m. konvencijos

Pasirašydama šį Susitarimą, Portugalijos Respublika atkreipia dėmesį į Susitarimo dėl Portugalijos Respublikos prisijungimo prie 1990 m. konvencijos ir su juo susijusio Baigiamojo akto ir Deklaracijos turinį.

Pasirašyta Bonoje tūkstantis devyni šimtai devyniasdešimt pirmų metų birželio dvidešimt penktą dieną italų, olandų, portugalų, prancūzų ir vokiečių kalbomis, visi penki tekstai yra autentiški ir vienu egzemplioriumi deponuojamas Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės Vyriausybės archyvuose, o ši patvirtintą kopiją nusiunčia visoms Susitariančiosioms Šalims.

Belgijos Karalystės Vyriausybės vardu

+++++ TIFF +++++

Vokietijos Federacinės Respublikos Vyriausybės vardu

+++++ TIFF +++++

Prancūzijos Respublikos Vyriausybės vardu

+++++ TIFF +++++

Italijos Respublikos Vyriausybės vardu

+++++ TIFF +++++

Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės Vyriausybės vardu

+++++ TIFF +++++

Nyderlandų Karalystės Vyriausybės vardu

+++++ TIFF +++++

Portugalijos Respublikos Vyriausybės vardu

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

MINISTRŲ IR VALSTYBĖS SEKRETORIŲ DEKLARACIJA

Tūkstantis devyni šimtai devyniasdešimt pirmų metų birželio dvidešimt penktą dieną Belgijos Karalystės, Vokietijos Federacinės Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės ir Portugalijos Respublikos Vyriausybių atstovai Bonoje pasirašė Susitarimą dėl Portugalijos Respublikos prisijungimo prie 1990 m. birželio 19 d. Šengene pasirašytos Konvencijos dėl 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo tarp Beniliukso ekonominės sąjungos valstybių, Vokietijos Federacinės Respublikos ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybių dėl laipsniško jų bendrų sienų kontrolės panaikinimo įgyvendinimo, prie kurios 1990 m. lapkričio 27 d. Paryžiuje pasirašytu Susitarimu prisijungė Italijos Respublika.

Jie pažymėjo, kad Portugalijos Respublikos Vyriausybės atstovas pareiškė remiąs 1990 m. birželio 19 d. Šengene Belgijos Karalystės, Vokietijos Federacinės Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės ir Nyderlandų Karalystės ministrų ir valstybės sekretorių padarytą deklaraciją ir tą pačią dieną pasirašant Šengeno susitarimo įgyvendinimo konvenciją patvirtintą sprendimą, tą pačią deklaraciją ir sprendimą, kuriuos taip pat parėmė Italijos Respublikos Vyriausybė.

--------------------------------------------------