2023 9 8   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 222/380


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2023/1695

2023 m. rugpjūčio 10 d.

dėl geležinkelių sistemos Europos Sąjungoje kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemių techninės sąveikos specifikacijos, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) 2016/919

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/797 dėl geležinkelių sistemos sąveikos Europos Sąjungoje (1), ypač į jos 5 straipsnio 11 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamente (ES) 2016/919 (2) nustatyta kontrolės, valdymo ir signalizacijos (CCS) posistemių techninė sąveikos specifikacija (TSS);

(2)

pagal Komisijos deleguotojo sprendimo (ES) 2017/1474 (3) 3 straipsnio 5 dalies b ir f punktus TSS turi būti peržiūrimos siekiant atsižvelgti į Sąjungos geležinkelių sistemos plėtrą bei susijusią mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklą ir atnaujinti nuorodas į standartus;

(3)

2020 m. sausio 24 d., vadovaudamasi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/796 (4) 19 straipsnio 1 dalimi, Komisija paprašė Europos Sąjungos geležinkelių agentūros (toliau – Agentūra) parengti rekomendacijas dėl atrinktų konkrečių tikslų, nustatytų Deleguotojo sprendimo (ES) 2017/1474 3 ir 7 straipsniuose, įgyvendinimo;

(4)

2022 m. birželio 30 d. Agentūra pateikė rekomendaciją dėl CCS posistemių (ERA-REC-1175-1218-2022/REC). Šis reglamentas pagrįstas ta rekomendacija;

(5)

esama reguliavimo sistema turėtų būti patobulinta siekiant sudaryti sąlygas naudoti naujas funkcijas, susijusias su geležinkelių tinklų skaitmenizacija. Krovinių vežimo geležinkeliais efektyvumas ir tvarumas turėtų būti padidintas toliau derinant Europos geležinkelių eismo valdymo sistemą (ERTMS) ir plačiau bei sistemingiau diegiant ERTMS visoje Sąjungoje, visų pirma transeuropiniame transporto tinkle;

(6)

dėl naujų funkcijų, susijusių su geležinkelių tinklų skaitmenizacija ir nurodytų Agentūros ERTMS ilgalaikės perspektyvos ataskaitoje, reikėjo atnaujinti CCS posistemių TSS. Šių naujų technologijų prašė geležinkelių sektorius, taip pat jų reikia būsimai geležinkelių judriojo ryšio sistemai (FRMCS), automatizuotam traukinių eksploatavimui, pažangiajam traukinių buvimo vietos nustatymui ir skaitmeniniams automatiniams sukabinimo įtaisams;

(7)

todėl šiame persvarstytame dokumente pateikiamos išsamios ir automatinio traukinių eksploatavimo (2 automatizavimo lygis) specifikacijos, ir sąsajos su FRMCS specifikacijos, kurios buvo prieinamos. Visos FRMCS, pažangiojo traukinio buvimo vietos nustatymo ir skaitmeninių automatinių sukabinimo įtaisų specifikacijos dar nebuvo prieinamos, nes jas reikia toliau tobulinti;

(8)

siekiant neatsilikti nuo technologijų pažangos, gali prireikti inovacinių sprendimų, kurie neatitinka I priede pateiktų specifikacijų ir (arba) kuriems taikyti I priede nurodytų vertinimo metodų negalima. Tokie novatoriški sprendimai, ypač tie, kuriuos teikia Europos geležinkelių bendroji įmonė, turėtų būti skatinami ir tam tikromis sąlygomis turėtų būti leidžiama juos savanoriškai įgyvendinti. Šiuo tikslu dera nustatyti tokių savanoriškai įgyvendinamų novatoriškų sprendimų patvirtinimo procesą, suderintą visose valstybėse narėse;

(9)

Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2021/1730 (5) nustatytos suderintos radijo spektro prieinamumo ir veiksmingo naudojimo geležinkelių judriajam radijo ryšiui sąlygos. Valstybės narės privalo naudoti šiuos dažnius, kad galėtų planuoti FRMCS diegimą;

(10)

Europos traukinių kontrolės sistema (ETCS) yra pagrindinė signalizacijos, kontrolės ir valdymo sistema, naudojama kaip ERTMS dalis. Siekiant pritaikyti ją prie atnaujintų geležinkelių sektoriaus poreikių, į naujausią ETCS atnaujinimą, t. y. „Baseline 4“, ir į šią peržiūrą įtrauktos dvi naujos ETCS sistemos versijos (2.2 ir 3.0). Sistemos versijoje 2.2 užtikrintas visiškas atgalinis suderinamumas. Sistemos versijoje 3.0 suderinamumo nėra, nes ji apima funkcijas, kurios būtinos riedmenyse, kai yra įdiegtos geležinkelio kelyje;

(11)

siekiant toliau derinti ERTMS, šia peržiūra nustatoma nauja nuosekli pereinamojo laikotarpio ir perėjimo tvarka, užtikrinama patikima specifikacijų klaidų ištaisymo procedūra, sumažinamos reikalavimų vykdymo iš dalies galimybės ir laipsniškai atsisakoma suderinamumo patikrų;

(12)

nauja pereinamojo laikotarpio ir perėjimo tvarka parengta siekiant sukurti nuoseklią naujų su CCS TSS susijusių funkcijų diegimo geležinkelių tinkle sistemą. Šios tvarkos tikslas – užtikrinti geležinkelių suinteresuotųjų subjektų, visų pirma infrastruktūros valdytojų ir geležinkelio įmonių, interesų pusiausvyrą;

(13)

atsižvelgiant į tai, kad ERTMS yra sudėtinga programine įranga grindžiama sistema, kurios specifikacijas būtina aktyviai prižiūrėti, Agentūra, kaip ERTMS sistemos valdytoja, turėtų padėti ištaisyti ERTMS specifikacijų klaidas. Siekiant užtikrinti saugą ir sąveikumą, turėtų būti nustatyta šių klaidų taisymų įgyvendinimo sąveikos sudedamosiose dalyse ir CCS posistemiuose tvarka;

(14)

visiška TSS atitiktis užtikrina bendros Europos geležinkelių erdvės sukūrimą techniniu požiūriu. Ji užtikrina sąveikius geležinkelių riedmenis ir padidina jų galimo pakartotinio naudojimo vertę. Iš pradžių manyta, kad dalinio reikalavimų vykdymo reikia siekiant atsižvelgti į kai kuriuos nacionalinius apribojimus, tačiau taikymo sritis šiame reglamente turėtų būti gerokai susiaurinta, kad būtų pasiektas pirmiau nurodytas tikslas;

(15)

net ir sėkmingas sertifikavimo procesas ne visada gali užkirsti kelią tam, kad tam tikromis sąlygomis kuris nors iš posistemių kartotinai neveiktų arba veiktų ne taip, kaip numatyta, kai riedmenų CCS posistemis sąveikauja su geležinkelio kelio CCS posistemiu. Todėl turėtų būti atliekami patikrinimai siekiant įrodyti CCS posistemių techninį suderinamumą geležinkelių riedmenų naudojimo teritorijoje;

(16)

šie patikrinimai turėtų būti laikomi laikina priemone, skirta pasitikėjimui posistemių techniniu suderinamumu padidinti. Šių patikrinimų principai turėtų būti skaidrūs ir paruošti pagrindą tolesniam derinimui. Pirmenybę reikėtų teikti galimybei atlikti tuos patikrinimus laboratorijoje, kurioje suformuota infrastruktūros valdytojo pateikta geležinkelio kelio konfigūracija. Siekiant kuo labiau sumažinti patikrinimų skaičių, kiekviena valstybė narė turėtų skatinti suderinimą savo infrastruktūroje;

(17)

reikėtų apsvarstyti veiksmus, kurių reikia imtis siekiant kuo greičiau padidinti pasitikėjimą riedmenų įrangos techniniu suderinamumu su skirtingais ERTMS įdiegimo kelyje variantais ir sumažinti bei panaikinti bandymus ar patikras, kurių reikia siekiant įrodyti riedmenų įrangos techninį suderinamumą su skirtingais ERTMS geležinkelio kelio įrangos variantais. Todėl Agentūra turėtų įvertinti pagrindinius techninius skirtumus ir nuspręsti, kokių veiksmų reikia imtis, kad būtų išvengta bandymų ir patikrinimų siekiant įrodyti riedmenų įrangos techninį suderinamumą su skirtingais geležinkelio kelio įrangos variantais;

(18)

analizuojant traukinio aptikimo sistemas siekiama pagerinti Europos geležinkelių sistemos sąveikumą ir suderinimą, kai tai ekonomiškai įmanoma. Dalis šios analizės yra skaidrus TSS neatitinkančių traukinio aptikimo sistemų identifikavimas;

(19)

todėl Reglamentas (ES) 2016/919 turėtų būti panaikintas;

(20)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka pagal Direktyvos (ES) 2016/797 51 straipsnio 1 dalį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatoma Sąjungos geležinkelių sistemos kontrolės, valdymo ir signalizacijos (CCS) posistemių techninė sąveikos specifikacija (TSS).

2 straipsnis

Taikymo sritis

1.   TSS taikoma geležinkelių sistemos naujiems geležinkelio kelio CCS ir riedmenų CCS posistemiams, apibrėžtiems Direktyvos (ES) 2016/797 II priedo 2.3 ir 2.4 punktuose. Visiems esamo riedmenų CCS posistemio pakeitimams taikomas šio reglamento I priedo 7.2.2 punktas.

2.   TSS netaikoma geležinkelių sistemos esamiems geležinkelio kelio CCS posistemiams ir riedmenų CCS posistemiams, kurie iki 2023 m. rugsėjo 28 d. jau pradėti eksploatuoti visame valstybės narės geležinkelių tinkle ar jo dalyje.

3.   Tačiau TSS taikoma esamiems geležinkelio kelio ir riedmenų CCS posistemiams, kuriems būdinga viena iš šių savybių:

a)

posistemis atnaujinamas arba patobulinamas pagal šio reglamento I priedo 7 skyrių arba;

b)

pagal Direktyvos (ES) 2016/797 54 straipsnio 3 dalį išplečiama geležinkelių riedmenų naudojimo teritorija – tuomet taikomas šio reglamento I priedo 7.4.2.3 punktas, nebent INF registre nėra nurodyta, kad kitus penkerius metus naujoje naudojimo teritorijoje bus diegiama ETCS ir ta naudojimo teritorija apsiriboja dviem valstybėmis narėmis;

c)

posistemiui taikomi šio reglamento I priedo 7.2.10 punkte nustatyti specifikacijų priežiūros reikalavimai.

4.   TSS taikymo techninė ir geografinė sritys nustatytos I priedo 1.1 ir 1.2 punktuose.

3 straipsnis

Neišspręsti klausimai

1.   Jei šio reglamento I priedo F priedėlyje nurodyta, kad klausimas neišspręstas, sąlygos, kurių reikia laikytis tikrinant atitiktį Direktyvos (ES) 2016/797 III priede nustatytiems esminiams reikalavimams, gali būti nustatytos valstybėje narėje galiojančiomis nacionalinėmis taisyklėmis.

2.   Iki 2024 m. kovo 28 d. kiekviena valstybė narė Agentūrai pagal Reglamento (ES) 2016/796 25 straipsnyje nustatytą procedūrą pateikia šią informaciją, nebent tokia informacija jau pranešta Agentūrai arba Komisijai pagal ankstesnę šio reglamento versiją:

a)

1 dalyje nurodytas nacionalines taisykles;

b)

atitikties vertinimo ir patikros procedūras, kurios turi būti įvykdytos taikant 1 dalyje nurodytas nacionalines taisykles;

c)

įstaigas, paskirtas atlikti su neišspręstais klausimais susijusias atitikties vertinimo ir patikros procedūras.

4 straipsnis

Specifiniai atvejai

1.   Kalbant apie šio reglamento I priedo 7.7.2 punkte išvardytus specifinius atvejus, sąlygos, kurios turi būti įvykdytos atliekant atitikties Direktyvos (ES) 2016/797 III priede nustatytiems esminiams reikalavimams patikrą, yra sąlygos, nustatytos I priedo 7.7.2 punkte, arba, jei pagrįsta, gali būti nustatytos valstybėje narėje galiojančiomis nacionalinėmis taisyklėmis.

2.   Iki 2024 m. kovo 28 d. kiekviena valstybė narė Agentūrai pagal Reglamento (ES) 2016/796 25 straipsnyje nustatytą procedūrą pateikia šią informaciją, nebent tokia informacija jau pranešta Agentūrai arba Komisijai pagal ankstesnę šio reglamento versiją:

a)

1 dalyje nurodytas nacionalines taisykles;

b)

atitikties vertinimo ir patikros procedūras, kurios turi būti įvykdytos taikant 1 dalyje nurodytas nacionalines taisykles;

c)

įstaigas, paskirtas atlikti su specifiniais atvejais susijusias atitikties vertinimo ir patikros procedūras.

5 straipsnis

Įgyvendinimas

1.   Gamintojai ir pareiškėjai, prašantys išduoti leidimą pradėti eksploatuoti infrastruktūrą arba pateikti geležinkelių riedmenis rinkai, užtikrina, kad šio reglamento 2 straipsnyje nurodyti posistemiai, kuriuos ketinama naudoti Direktyvos (ES) 2016/797 2 straipsnio 1 dalyje nurodytuose tinkluose, atitiktų šio reglamento I priede nustatytą TSS.

2.   Gamintojai ir infrastruktūros valdytojai, geležinkelio įmonės ar bet kuris kitas už geležinkelių riedmenis arba infrastruktūrą atsakingas subjektas užtikrina, kad 2 straipsnyje nurodyti posistemiai atitiktų I priedo 7.2.10 punkte nustatytus specifikacijų priežiūros reikalavimus.

3.   Notifikuotosios įstaigos užtikrina, kad jų atsakomybės sričiai priklausantys šio reglamento I priedo 6 skyriumi grindžiami sąveikos sudedamųjų dalių arba posistemių sertifikatai būtų išduodami atitinkamai pagal Direktyvos (ES) 2016/797 10 arba 15 straipsnį.

4.   Valstybės narės ne vėliau kaip 2024 m. birželio 15 d. Komisijai ir Agentūrai praneša savo nacionalinį įgyvendinimo planą, parengtą pagal I priedo 7.4.4 punktą.

6 straipsnis

Riedmenyse įrengiamų ETCS, ATV sistemos ir FRMCS gaminių prieinamumas

1.   Agentūra iki 2025 m. sausio 1 d. parengia ataskaitą Komisijai dėl:

a)

riedmenyse įrengiamų ETCS gaminių, atitinkančių ETCS „Baseline 4“ specifikacijas, prieinamumo;

b)

riedmenyse įrengiamų ATV sistemos gaminių, atitinkančių ATV „Baseline 1“ specifikacijas, prieinamumo;

c)

riedmenyse įrengiamų FRMCS prototipų, grindžiamų projektine specifikacijų versija, prieinamumo.

2.   Komisija savo ataskaitą pateikia Direktyvos (ES) 2016/797 51 straipsnyje nurodytam komitetui ir imasi tinkamų priemonių.

7 straipsnis

B klasės sistemos

1.   Valstybės narės užtikrina, kad B klasės sistemų funkcijos, veikimo charakteristikos ir sąsajos išliktų tokios, kaip nustatyta šio reglamento II priede, nebent pakeitimai yra būtini siekiant kuo labiau sušvelninti itin svarbias saugai klaidas tose sistemose.

2.   Valstybės narės praneša Komisijai ir Agentūrai apie 1 dalyje nurodytus pakeitimus ir prašo Agentūros pateikti techninę nuomonę dėl atitikties pagal Reglamento (ES) 2016/796 10 straipsnio 1 ir 3 dalis.

8 straipsnis

Sąjungos finansuojami projektai

1.   Finansinė parama iš Sąjungos fondų su CCS susijusioms išlaidoms ribojama tinkamomis finansuoti išlaidomis, tiesiogiai susijusiomis su geležinkelio kelio ir riedmenų ERTMS įrangos įrengimu arba patobulinimu arba susijusiomis su parengimu būsimam ERTMS diegimui, įskaitant šį reglamentą atitinkančias traukinio aptikimo ir eismo valdymo centralizacijos sistemas.

Finansinė parama iš Sąjungos fondų gali būti skiriama ir vykdomiems bei būsimiems projektams, kuriais įgyvendinami Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planai ir ERTMS nacionaliniai įgyvendinimo planai, kurie įsigaliojant šiam reglamentui jau yra parengti.

2.   Riedmenims, kuriems taikoma 1 dalis ir kuriems būtina B klasės riedmens sistema, kad jie galėtų būti naudojami maršrutuose, kuriuose įrengtos tik B klasės sistemos, gali būti skiriamos Sąjungos lėšos, jei naudojamasi I priedo 4.2.6.1 punkto 1, 2 ir 3 papunkčiuose nurodytomis galimybėmis.

9 straipsnis

Klaidų ištaisymas

1.   Vykdydama ERTMS sistemos valdytojos vaidmenį pagal Reglamento (ES) 2016/796 28 straipsnį, Agentūra analizuoja visus jai pateiktus prašymus dėl sistemos pakeitimų. Ji pirmenybę teikia prašymams dėl pakeitimų, kuriuos ji priskiria prie klaidų, kurios gali pakenkti įprastam geležinkelių sistemos eksplotavimui.

2.   Komisijos prašymu Agentūra reguliariai pateikia specifikacijų priežiūros redakciją pagal šio reglamento I priede nustatytą specifikacijų priežiūros procedūrą.

10 straipsnis

Būsima geležinkelių judriojo ryšio sistema

Jei Agentūra yra pateikusi nuomonę dėl specifikacijų, susijusių su būsima geležinkelių judriojo ryšio sistema (FRMCS), redakcijos projekto, gamintojai ir pirmieji įgyvendintojai šias specifikacijas naudoja savo bandomuosiuose projektuose ir, pradėdami kiekvieną bandomąjį projektą, apie jį informuoja Komisiją ir Agentūrą ir vėliau nuolat informuoja apie tokių bandomųjų projektų įgyvendinimo pažangą.

11 straipsnis

Inovaciniai sprendimai

1.   Inovacinių sprendimų, kurie būtini technologijų pažangai ir kuriuos patvirtino Europos geležinkelių bendrosios įmonės (ERJU) sistemos ramstis, atveju ERJU pateikia Komisijai tuos sprendimus ir informaciją, kaip šie sprendimai nukrypsta nuo atitinkamų šios TSS nuostatų arba jas papildo.

2.   Komisija prašo Agentūros pateikti nuomonę dėl inovacinio sprendimo pagal Direktyvos (ES) 2016/797 6 straipsnį.

3.   Agentūra, kaip sistemos valdytoja, pateikia nuomonę apie inovacinį sprendimą. Komisija išnagrinėja Agentūros nuomonę ir gali paprašyti ERJU pateikti atitinkamas funkcines ir sąsajos specifikacijas bei vertinimo metodą, kurie visi turi būti įtraukti į TSS, kad būtų galima pasinaudoti inovaciniu sprendimu.

4.   Komisija gali prašyti Agentūros įtraukti specifikacijas ir vertinimo metodus į ESGA rekomendaciją pagal Direktyvos (ES) 2016/797 5 straipsnį. Kol TSS bus peržiūrėta, Komisija gali paprašyti Agentūros pateikti nuomonę su specifikacijų redakcijos projektu ir inovacinio sprendimo vertinimo metodu.

12 straipsnis

ERTMS suderinamumas ir būsimas persvarstymas

Iki 2024 m. kovo 28 d. infrastruktūros valdytojai Agentūrai pateikia geležinkelių riedmenų suderinamumo su infrastruktūra, susijusio su ETCS sistema ir esamų geležinkelio linijų radijo ryšio sistema, patikrų esamose linijose, kuriose įrengta veikianti ERTMS arba GSM-R sistema, apibrėžtį. Valstybės narės iki tos pačios dienos panaikina susijusias nacionalines taisykles. Iki 2024 m. birželio 1 d. Agentūra pateikia Komisijai analizę, kaip palaipsniui atsisakyti patikrų, kuriomis įrodomas riedmenų įrangos techninis suderinamumas su skirtingais ERTMS geležinkelio kelio įrangos variantais, ir pasiekti bendros Europos geležinkelių erdvės inžinerinių ir eksploatavimo taisyklių suderinimą.

13 straipsnis

Traukinio aptikimo suderinamumas

1.   Iki 2024 m. gruodžio 31 d. valstybės narės, kurių infrastruktūros valdytojai naudoja šio reglamento neatitinkančias traukinio aptikimo sistemas, privalo prašyti nustatyti specifinį atvejį ir praneša Agentūrai apie tas sistemas, ją informuodamos apie:

a)

bėgių grandinių trukdžių srovės ribas, įskaitant vertinimo metodus ir geležinkelių riedmenų pilnutinę varžą pagal ERA/ERTMS/033281 5.0 red. 3.2.2 punktą;

b)

ašių skaitiklių lauko ribas X, Y, Z ašyse, įskaitant vertinimo metodus pagal ERA/ERTMS/033281 5.0 red. 3.2.1 punktą;

c)

šio reglamento neatitinkančių traukinio aptikimo sistemų specifinius atvejus, naudodamos ERA/ERTMS 033281 5.0 red. B.1 priede nurodytą šabloną.

2.   Iki 2024 m. gruodžio 31 d. infrastruktūros valdytojai informuoja Agentūrą apie reikiamas trukdžių srovės ribas ir (arba) dažnio vertes, susijusias su TSS atitinkančių traukinio aptikimo sistemų dažnių valdymu, kaip nurodyta ERA/ERTMS/033281 5.0 red. 3.2.2.1–3.2.2.6 skirsniuose, atitinkamuose jų tinkluose. Šios ribos ir (arba) dažnio vertės skelbiamos Agentūros svetainėje.

3.   Infrastruktūros valdytojai atitinkamai atnaujina atitinkamų Infrastruktūros registro parametrų vertes.

4.   Paskelbus specifinius atvejus pagal 13 straipsnio 1 dalį, ne vėliau kaip iki 2025 m. gruodžio 31 d. valstybės narės panaikina visas nacionalines suderinamumo su traukinio aptikimo sistemomis taisykles, išskyrus atvejus, kuriems taikomas Direktyvos (ES) 2016/797 13 straipsnio 2 dalies f punktas.

5.   Iki 2027 m. gruodžio 31 d. traukinio aptikimo sistemos specifiniai atvejai ir atitinkamos pabaigos datos iš naujo išnagrinėjami, siekiant pagerinti Europos geležinkelių sistemos sąveikumą ir suderinimą, atsižvelgiant į ekonominį įgyvendinamumą.

14 straipsnis

Panaikinimas ir pereinamojo laikotarpio nuostatos

Reglamentas (ES) 2016/919 panaikinamas.

Tačiau jis toliau taikomas posistemiams, kurių leidimas išduotas pagal tą reglamentą ir kurie nepatenka į šio reglamento taikymo sritį pagal 2 straipsnį.

Panaikinto reglamento atitinkami skyriai, lentelės ir dokumentai ir toliau taikomi posistemiams ir sąveikos sudedamosioms dalims tiek ir tol, kiek ir kol numatyta tuos skyrius, lenteles ir dokumentus taikyti pereinamojo laikotarpio tvarka pagal I priedo B priedėlį.

Infrastruktūros valdytojai ir toliau saistomi įpareigojimu pagal Reglamento (ES) 2016/919 priedo 6.1.2.4 punktą pranešti su ETCS sistema ir radijo ryšio sistema susijusio geležinkelių riedmenų suderinamumo su infrastruktūra esamose linijose, kuriose veikia ERTMS arba GSM-R, patikrų apibrėžtį iki 2020 m. sausio 16 d. Šią informaciją, susijusią su projektais, pradėtais po 2020 m. sausio 16 d., bet prieš įsigaliojant šiam reglamentui, infrastruktūros valdytojai praneša per 6 mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo.

15 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2023 m. rugpjūčio 10 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)   OL L 138, 2016 5 26, p. 44.

(2)   2016 m. gegužės 27 d. Komisijos reglamentas (ES) 2016/919 dėl geležinkelių sistemos Europos Sąjungoje kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemių techninės sąveikos specifikacijos (OL L 158, 2016 6 15, p. 1).

(3)   2017 m. birželio 8 d. Komisijos deleguotasis sprendimas (ES) 2017/1474, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/797 papildoma konkrečiais techninių sąveikos specifikacijų rengimo, tvirtinimo ir peržiūros tikslais (OL L 210, 2017 8 15, p. 5).

(4)   2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/796 dėl Europos Sąjungos geležinkelių agentūros ir kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 881/2004 (OL L 138, 2016 5 26, p. 1).

(5)   2021 m. rugsėjo 28 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2021/1730 dėl suderinto suporuotų 874,4–880,0 MHz ir 919,4–925,0 MHz dažnių juostų ir nesuporuotos 1 900–1 910 MHz dažnių juostos naudojimo geležinkelių judriajam radijo ryšiui (OL L 346, 2021 9 30, p. 1).


I PRIEDAS

Turinys

1.

ĮVADAS 391

1.1.

Techninė taikymo sritis 391

1.2.

Geografinė taikymo sritis 391

1.3.

Šios TSS turinys 391

2.

POSISTEMIŲ APIBRĖŽTIS IR TAIKYMO SRITIS 392

2.1.

Įvadas 392

2.2.

Taikymo sritis 392

2.3.

Taikymo geležinkelio keliui lygiai (ETCS) 393

3.

ESMINIAI REIKALAVIMAI KONTROLĖS, VALDYMO IR SIGNALIZACIJOS POSISTEMIAMS 393

3.1.

Bendrieji reikalavimai 393

3.2.

Konkretūs kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemių aspektai 395

3.2.1.

Sauga 395

3.2.2.

Patikimumas ir parengtis 395

3.2.3.

Techninis suderinamumas 395

3.3.

Šioje TSS tiesiogiai nenagrinėjami esminiai reikalavimai 396

3.3.1.

Sauga 396

3.3.2.

Sveikata 396

3.3.3.

Aplinkos apsauga 396

3.3.4.

Techninis suderinamumas 396

3.3.5.

Prieinamumas 396

4.

POSISTEMIŲ APIBŪDINIMAS 397

4.1.

Įvadas 397

4.1.1.

Pagrindiniai parametrai 397

4.1.2.

Reikalavimų apžvalga 397

4.1.3.

Kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemių dalys 398

4.2.

Funkciniai ir techniniai reikalavimai posistemiams 398

4.2.1.

Sąveikai svarbios kontrolės, valdymo ir signalizacijos patikimumo, parengties ir saugos savybės 398

4.2.2.

Riedmenų ETCS funkcijos 400

4.2.3.

Geležinkelio kelio ETCS funkcijos 401

4.2.4.

Geležinkelių RMR sistemos judriojo ryšio funkcijos 402

4.2.5.

RMR, ETCS ir ATV sistemos oro tarpo sąsajos 403

4.2.6.

Riedmenų kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio vidinės sąsajos 404

4.2.7.

Geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio vidinės sąsajos 406

4.2.8.

Raktų paskirstymas 407

4.2.9.

ETCS identifikatorių tvarkymas 407

4.2.10.

Geležinkelio kelio traukinio aptikimo sistemos 407

4.2.11.

Riedmenų ir geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos įrangos elektromagnetinis suderinamumas 407

4.2.12.

ETCS mašinisto ir įrangos sąsaja 407

4.2.13.

RMR mašinisto ir įrangos sąsaja 407

4.2.14.

Sąsaja su kontrolei atlikti skirtų duomenų registravimo įranga 408

4.2.15.

Geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos objektai 408

4.2.16.

CCS posistemiuose naudojamos įrangos konstrukcija 408

4.2.17.

ETCS ir radijo ryšio sistemos suderinamumas 408

4.2.18.

Riedmenų ATV sistemos funkcijos 412

4.2.19.

Geležinkelio kelio ATV sistemos funkcijos 413

4.2.20.

Techninės priežiūros techniniai dokumentai 413

4.3.

Funkciniai ir techniniai reikalavimai sąsajoms su kitais posistemiais 414

4.3.1.

Sąsaja su traukinių eismo organizavimo ir valdymo posistemiu 414

4.3.2.

Sąsaja su geležinkelių riedmenų posistemiu 415

4.3.3.

Sąsajos su infrastruktūros posistemiu 418

4.3.4.

Sąsajos su energijos posistemiu 418

4.4.

Eksploatavimo taisyklės 418

4.5.

Techninės priežiūros taisyklės 418

4.6.

Profesinė kvalifikacija 418

4.7.

Sveikatos ir saugos sąlygos 419

4.8.

Registrai 419

4.9.

Suderinamumo su maršrutu patikrinimai prieš pradedant naudoti patvirtintus riedmenis 419

5.

SĄVEIKOS SUDEDAMOSIOS DALYS 419

5.1.

Apibrėžtis 419

5.2.

Sąveikos sudedamųjų dalių sąrašas 419

5.2.1.

Pagrindinės sąveikos sudedamosios dalys 419

5.2.2.

Sąveikos sudedamųjų dalių grupavimas 419

5.3.

Sudedamųjų dalių eksploatacinės savybės ir specifikacijos 420

6.

SUDEDAMŲJŲ DALIŲ ATITIKTIES IR (ARBA) TINKAMUMO NAUDOTI VERTINIMAS IR POSISTEMIŲ PATIKRA 426

6.1.

Įvadas 426

6.1.1.

Bendrieji principai 426

6.1.2.

ETCS, ATV sistemos ir RMR bandymo principai 427

6.2.

Sąveikos sudedamosios dalys 427

6.2.1.

Kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemių sąveikos sudedamųjų dalių vertinimo procedūros 427

6.2.2.

Kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemių sąveikos sudedamųjų dalių moduliai 428

6.2.3.

Vertinimo reikalavimai 428

6.2.4.

Ypatingi klausimai 431

6.3.

Kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemiai 432

6.3.1.

Kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemių vertinimo procedūros 432

6.3.2.

Kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemių moduliai 433

6.3.3.

Riedmenų posistemio vertinimo reikalavimai 433

6.3.4.

Geležinkelio kelio posistemio vertinimo reikalavimai 438

6.4.

Nuostatos, taikomos, kai atitiktis TSS reikalavimams įvertinta iš dalies 443

6.4.1.

Kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemių dalių vertinimas 443

6.4.2.

Tarpinės patikros sertifikatas 444

6.5.

Klaidų valdymas 444

6.5.1.

EB sertifikatų turinys 444

6.5.2.

EB deklaracijų turinys 445

7.

KONTROLĖS, VALDYMO IR SIGNALIZACIJOS POSISTEMIŲ TSS ĮGYVENDINIMAS 445

7.1.

Įvadas 445

7.2.

Bendrosios taisyklės 445

7.2.1.

Kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemių arba jų dalių patobulinimas arba atnaujinimas 445

7.2.2.

Esamo riedmenų posistemio pakeitimai 445

7.2.3.

Esamo geležinkelio kelio posistemio patobulinimas arba atnaujinimas 451

7.2.4.

EB tipo arba projekto tyrimo sertifikatai 454

7.2.5.

Senosios sistemos 455

7.2.6.

Specialiųjų perdavimo modulių ir sąsajų su riedmenų B klasės sistema parengtis 455

7.2.7.

Papildoma B klasės įranga geležinkelio linijoje, kurioje įrengta A klasės įranga 456

7.2.8.

Geležinkelių riedmenys su A ir B klasių įranga 456

7.2.9.

Privalomų ir neprivalomų funkcijų naudojimo sąlygos 456

7.2.10.

Specifikacijų tvarkymas (klaidų ištaisymas) 458

7.3.

Specialiosios RMR diegimo taisyklės 459

7.3.1.

Geležinkelio kelio įrenginiai 459

7.3.2.

Riedmenų įrenginiai 460

7.4.

Specialiosios ETCS diegimo taisyklės 461

7.4.1.

Geležinkelio kelio įrenginiai 461

7.4.2.

Riedmenų įrenginiai 462

7.4.3.

Nacionaliniai reikalavimai 464

7.4.4.

Nacionalinis įgyvendinimo planas 464

7.5.

ETCS ir radijo ryšio sistemos suderinamumo tikrinimų įgyvendinimo taisyklės 466

7.6.

Specialiosios traukinio aptikimo sistemų diegimo taisyklės 466

7.7.

Specifiniai atvejai 466

7.7.1.

Įvadas 466

7.7.2.

Specifinių atvejų sąrašas 467
A priedėlis 120

A1 lentelė.

Pagrindinių parametrų ir privalomų specifikacijų nuorodos 120

A2 lentelė.

Privalomų specifikacijų sąrašas 124

A3 lentelė.

Standartų sąrašas 132

A4 lentelė.

Akredituotoms laboratorijoms privalomų standartų sąrašas 133
B priedėlis 134

B1.

Riedmenų posistemio reikalavimų ir pereinamojo laikotarpio tvarkos pakeitimai 487

B2.

Geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio reikalavimų ir pereinamojo laikotarpio tvarkos pakeitimai 499

B3.

Kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio sąveikos sudedamųjų dalių reikalavimų ir pereinamojo laikotarpio tvarkos pakeitimai 501
C priedėlis 161

C.1 priedėlis.

ESS deklaracijos šablonas 504

C.2 priedėlis.

Sąveikos sudedamosios dalies ESS deklaracijos šablonas 505

C.3 priedėlis.

RSS deklaracijos šablonas 506

C.4 priedėlis.:

Sąveikos sudedamosios dalies RSS deklaracijos šablonas 507

C.5 priedėlis.

Bendros ESS / RSS deklaracijos šablonas 508

C.6 priedėlis.

Bendros sąveikos sudedamosios dalies ESS / RSS deklaracijos šablonas 509
D priedėlis 168
E priedėlis 510
F priedėlis 174
G priedėlis 175
H priedėlis 177

1.   ĮVADAS

1.1.   Techninė taikymo sritis

Ši TSS taikoma riedmenų kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemiui ir geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemiui.

Ši TSS taikoma jos 1.2 punkte („Geografinė taikymo sritis“) apibrėžto geležinkelių tinklo geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemiui ir riedmenų, kurie naudojami arba bus naudojami tame tinkle, kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemiui. Šie geležinkelių riedmenys yra vieno iš toliau nurodytų tipų (apibrėžtų Direktyvos (ES) 2016/797 I priedo 2 punkte):

1)

lokomotyvai ir keleiviniai riedmenys, įskaitant šiluminius ir elektrinius traukos riedmenis, savaeigius šiluminius ir elektrinius keleivinius traukinius, taip pat keleiviniai vagonai, jeigu juose įrengta mašinisto kabina;

2)

specialieji riedmenys, pavyzdžiui, bėgių kelio mašinos, jeigu juose yra įrengta mašinisto kabina ir jie skirtos važiuoti savo ratais.

Šis geležinkelių riedmenų sąrašas apima ir riedmenis, specialiai suprojektuotus važinėti įvairių tipų greitųjų geležinkelių linijomis, aprašytomis 1.2 punkte („Geografinė taikymo sritis“).

1.2.   Geografinė taikymo sritis

Geografinė šios TSS taikymo sritis yra visos geležinkelių sistemos tinklas, aprašytas Direktyvos (ES) 2016/797 I priedo 1 punkte, išskyrus infrastruktūros atvejus, nurodytus Direktyvos (ES) 2016/797 1 straipsnio 3 ir 4 dalyse.

TSS taikoma 1 435 mm, 1 520 mm, 1 524 mm, 1 600 mm ir 1 668 mm pločio vėžės tinklams. Tačiau ji netaikoma trumpoms 1 520 mm vėžės sienos kirtimo linijoms, kurios yra sujungtos su trečiųjų šalių tinklu.

1.3.   Šios TSS turinys

Pagal Direktyvos (ES) 2016/797 4 straipsnio 3 dalį šioje TSS:

1)

nurodoma numatyta jos taikymo sritis (2 skyrius „Posistemių apibrėžtis ir taikymo sritis“);

2)

nustatomi esminiai reikalavimai kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemiams ir jų sąsajoms su kitais posistemiais (3 skyrius „Esminiai reikalavimai kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemiams“);

3)

nustatomos funkcinės ir techninės specifikacijos, kurias turi atitikti posistemiai ir jų sąsajos su kitais posistemiais (4 skyrius „Posistemių apibūdinimas“);

4)

nustatomos sąveikos sudedamosios dalys ir sąsajos, kurioms turi būti taikomos Europos specifikacijos, įskaitant Europos standartus, ir kurios yra būtinos sąveikai Sąjungos geležinkelių sistemoje užtikrinti (5 skyrius „Sąveikos sudedamosios dalys“);

5)

kiekvienu nagrinėjamu atveju nurodoma, kokios procedūros turi būti taikomos norint įvertinti sąveikos sudedamųjų dalių atitiktį ar tinkamumą naudoti arba atlikti posistemių atitikties EB patikrą (6 skyrius „Sudedamųjų dalių atitikties ir (arba) tinkamumo naudoti vertinimas ir posistemių patikra“);

6)

nurodoma šios TSS įgyvendinimo strategija (7 skyrius „Kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemių TSS įgyvendinimas“);

7)

nurodoma reikiama šiuos posistemius eksploatuojančio, jų techninę priežiūrą vykdančio ir TSS įgyvendinančio personalo profesinė kvalifikacija, darbuotojų sveikatos ir darbo saugos sąlygos (4 skyrius „Posistemių apibūdinimas“);

8)

nurodoma, kurios nuostatos taikomos esamiems posistemiams, visų pirma kai jie patobulinami ir atnaujinami, ir tokiais atvejais nurodomas daromas pakeitimas, dėl kurio reikia pateikti paraišką gauti naują leidimą pateikti rinkai geležinkelių riedmenis arba leidimą pradėti naudoti geležinkelio kelio posistemį (7 skyrius „Kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemių TSS įgyvendinimas“);

9)

nurodoma, kokius posistemių parametrus tikrina geležinkelio įmonė, siekiant užtikrinti, kad geležinkelių riedmenys būtų suderinami su maršrutu, kuriame bus naudojami, ir kokios procedūros taikomos tikrinant tuos parametrus, prieš panaudojant geležinkelių riedmenis pirmą kartą, kai leidimas juos pateikti rinkai jau yra išduotas (4 skyrius „Posistemių apibūdinimas“).

Pagal Direktyvos (ES) 2016/797 4 straipsnio 5 dalį specifinių atvejų nuostatos pateiktos 7 skyriuje („Kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemių TSS įgyvendinimas“).

Be to, šios TSS 4 skyriuje („Posistemių apibūdinimas“) išsamiai išdėstytos specialios eksploatavimo ir techninės priežiūros taisyklės, taikomos 1.1 ir 1.2 skirsniuose nurodytoje srityje.

2.   POSISTEMIŲ APIBRĖŽTIS IR TAIKYMO SRITIS

2.1.   Įvadas

Direktyvos (ES) 2016/797 II priede kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemiai apibrėžti kaip:

1)

kelio kontrolė, valdymas ir signalizacija: „visa kelio įranga, būtina saugai užtikrinti ir traukinių, kuriems leista važiuoti tinklu, judėjimui valdyti ir kontroliuoti“;

2)

riedmenų kontrolė, valdymas ir signalizacija: „visa riedmenų įranga, būtina saugai užtikrinti ir traukinių, kuriems leista važiuoti tinklu, judėjimui valdyti ir kontroliuoti“.

Kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemių ypatybės:

1)

funkcijos, kurios yra būtinos siekiant saugiai valdyti geležinkelių transporto eismą ir kurios yra būtinos eksploatuojant, įskaitant tas funkcijas, kurias privaloma taikyti pablogėjusių sąlygų režimu (1);

2)

sąsajos;

3)

eksploatacinių savybių lygis, būtinas, kad būtų laikomasi esminių reikalavimų.

2.2.   Taikymo sritis

Kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemių techninėje sąveikos specifikacijoje nustatomi tik tie reikalavimai, kurie yra būtini Sąjungos geležinkelių sistemos sąveikai ir esminių reikalavimų laikymuisi užtikrinti (2).

Kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemių sudedamosios dalys:

1)

traukinio apsaugos sistema;

2)

kalbinio radijo ryšio sistema;

3)

duomenų perdavimo radijo ryšio sistema;

4)

traukinio aptikimo sistema;

5)

automatizuoto traukinio valdymo sistema (3).

ERTMS (Europos geležinkelių eismo valdymo sistemą) sudaro traukinio apsaugos sistema (ETCS), radijo ryšio sistema (RMR) ir automatizuoto traukinio valdymo sistema (ATV sistema).

Traukinio apsaugos A klasės sistema yra ETCS (Europos traukinių kontrolės sistema) (4), o radijo ryšio A klasės sistema – RMR (Geležinkelio judriojo radijo ryšio sistema). Šioje TSS RMR apima dvi radijo ryšio A klasės sistemas: GSM-R ir FRMCS (Būsimoji geležinkelių judriojo ryšio sistema), kurios gali būti diegiamos vienu metu arba kiekviena atskirai (5).

Traukinio aptikimo sistemų atžvilgiu šioje TSS nustatomi tik sąsajos su kitais posistemiais reikalavimai.

B klasės sistemų sąrašas pateiktas šio reglamento II priede.

Reikalavimai riedmenų kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemiui nustatyti kaip A klasės judriojo radijo ryšio, traukinio apsaugos ir automatizuoto traukinio valdymo sistemoms taikomi reikalavimai.

Reikalavimai geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemiui nustatyti kaip:

1)

reikalavimai A klasės radijo ryšio tinklui;

2)

reikalavimai A klasės traukinio apsaugos sistemoms;

3)

reikalavimai A klasės automatizuoto traukinio valdymo sistemoms;

4)

reikalavimai traukinio aptikimo sistemų sąsajai, skirti jų suderinamumui su riedmenimis užtikrinti.

Visi kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemiai, net jei nenurodyti šioje TSS, vertinami pagal Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 402/2013 (6).

2.3.   Taikymo geležinkelio keliui lygiai (ETCS)

Šioje TSS nustatytomis sąsajomis apibrėžiamos duomenų perdavimo į traukinius ir (kai tinkama) iš traukinių priemonės. Šioje TSS nurodytose ETCS specifikacijose nustatyti taikymo lygiai, iš kurių, diegiant geležinkelio kelio įrangą, galima pasirinkti konkrečius reikalavimus atitinkančias perdavimo priemones.

Šioje TSS nustatyti reikalavimai visiems taikymo lygiams. Techninė ETCS taikymo lygių apibrėžtis pateikta A priedėlio A1 lentelės 4.1 c eilutėje.

3.   ESMINIAI REIKALAVIMAI KONTROLĖS, VALDYMO IR SIGNALIZACIJOS POSISTEMIAMS

3.1.   Bendrieji reikalavimai

Direktyvoje (ES) 2016/797 reikalaujama, kad posistemiai ir sąveikos sudedamosios dalys, įskaitant sąsajas, atitiktų esminius reikalavimus, bendrai išdėstytus tos direktyvos III priede.

Esminiai reikalavimai:

1)

sauga;

2)

patikimumas ir parengtis;

3)

žmonių sveikata;

4)

aplinkos apsauga;

5)

techninis suderinamumas;

6)

prieinamumas.

Esminiai reikalavimai A klasės sistemoms aprašyti 3.1 lentelėje.

Už reikalavimų B klasės sistemoms nustatymą atsakinga atitinkama valstybė narė.

Toliau pateiktoje lentelėje nurodyti esminiai reikalavimai, išdėstyti ir sunumeruoti Direktyvos (ES) 2016/797 III priede, į kuriuos atsižvelgta šios TSS 4 skyriuje išdėstytais pagrindiniais parametrais.

3.1 lentelė

Ryšys tarp esminių reikalavimų ir pagrindinių parametrų

Pagrindinio parametro punktas

Pagrindinio parametro pavadinimas

Sauga

Patikimumas ir parengtis

Sveikata

Aplinkos apsauga

Techninis suderinamumas

4.2.1

Sąveikai svarbios kontrolės, valdymo ir signalizacijos patikimumo, parengties ir saugos savybės

1.1.1

1.1.3

2.3.1

1.2

 

 

 

4.2.2

Riedmenų ETCS funkcijos

1.1.1

 

 

 

1.5

2.3.2

4.2.3

Geležinkelio kelio ETCS funkcijos

1.1.1

 

 

 

1.5

2.3.2

4.2.4

Geležinkelių RMR sistemos judriojo ryšio funkcijos

 

 

 

1.4.3

1.5

2.3.2

4.2.5

RMR, ETCS ir ATV sistemos oro tarpo sąsajos

 

 

 

 

1.5

2.3.2

4.2.6

Riedmenų kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio vidinės sąsajos

 

 

 

 

1.5

2.3.2

4.2.7

Geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio vidinės sąsajos

 

 

 

 

1.5

2.3.2

4.2.8

Raktų paskirstymas

 

 

 

 

1.5

2.3.2

4.2.9

ETCS identifikatorių tvarkymas

 

 

 

 

1.5

2.3.2

4.2.10

Geležinkelio kelio traukinio aptikimo sistemos

 

 

 

 

1.5

2.3.2

4.2.11

Riedmenų ir geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos įrangos elektromagnetinis suderinamumas

 

 

 

1.4.3

1.5

2.3.2

4.2.12

ETCS mašinisto ir įrangos sąsaja

 

 

 

 

1.5

2.3.2

4.2.13

RMR mašinisto ir įrangos sąsaja

 

 

 

 

1.5

2.3.2

4.2.14

Sąsaja su kontrolei atlikti skirtų duomenų registravimo įranga

1.1.1

 

 

 

1.5

2.3.2

4.2.15

Geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos objektai

 

 

 

 

1.5

2.3.2

4.2.16

CCS posistemiuose naudojamos įrangos konstrukcija

1.1.3

1.1.4

 

1.3.2

1.4.2

 

4.2.17

ETCS ir radijo ryšio sistemos suderinamumas

 

 

 

 

1.5

2.3.2

4.2.18

Riedmenų ATV sistemos funkcijos

 

 

 

 

1.5

2.3.2

4.2.19

Geležinkelio kelio ATV sistemos funkcijos

 

 

 

 

1.5

2.3.2

4.2.20

Techninės priežiūros techniniai dokumentai

1.1.5

1.1.1

 

 

 

 

3.2.   Konkretūs kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemių aspektai

3.2.1.   Sauga

Kiekvienu kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemių projektu turi būti įgyvendinamos priemonės, būtinos siekiant užtikrinti, kad kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio taikymo srityje klaidos atsiradimo pavojaus lygis neviršytų suteikimo tikslo.

Kad priemonės, kurių imtasi saugai užtikrinti, nekeltų pavojaus sąveikai, turi būti laikomasi 4.2.1 punkte („Sąveikai svarbios kontrolės, valdymo ir signalizacijos patikimumo, parengties ir saugos savybės“) nustatyto pagrindinio parametro reikalavimų.

ETCS A klasės sistemų saugos tikslas paskirstytas riedmenų ir geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemiams. Išsamūs reikalavimai nurodyti 4.2.1 punkte („Sąveikai svarbios kontrolės, valdymo ir signalizacijos patikimumo, parengties ir saugos savybės“) apibrėžtame pagrindiniame parametre. Šio saugos reikalavimo turi būti laikomasi kartu su parengties reikalavimais, nustatytais 3.2.2 punkte („Patikimumas ir parengtis“).

3.2.2.   Patikimumas ir parengtis

A klasės sistemos atveju patikimumo ir parengties tikslai paskirstyti riedmenų ir geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemiams. Išsamūs reikalavimai nurodyti 4.2.1 punkte („Sąveikai svarbios kontrolės, valdymo ir signalizacijos patikimumo, parengties ir saugos savybės“) apibrėžtame pagrindiniame parametre.

Dėl posistemyje naudojamų sudedamųjų dalių amžiaus ir nusidėvėjimo kylantis pavojaus lygis turi būti stebimas. Turi būti laikomasi 4.5 punkte nustatytų techninės priežiūros reikalavimų.

3.2.3.   Techninis suderinamumas

Techninis suderinamumas apima sąveikai užtikrinti būtinas funkcijas, sąsajas ir eksploatacines savybes.

Techninio suderinamumo reikalavimai skirstomi į šias tris kategorijas:

1)

pirmosios kategorijos reikalavimais nustatomi bendrieji techniniai sąveikos užtikrinimo reikalavimai, t. y. aplinkos sąlygos, vidinio elektromagnetinio suderinamumo (EMS) geležinkelio teritorijoje reikalavimai ir įrengimo reikalavimai. Šie suderinamumo reikalavimai nustatyti šiame skyriuje;

2)

antrosios kategorijos reikalavimais apibūdinama, kaip techniniu atžvilgiu turi būti taikomi ir kokias funkcijas turi atlikti kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemiai, kad būtų užtikrinta sąveika. Šios kategorijos reikalavimai nustatyti 4 skyriuje;

3)

trečiosios kategorijos reikalavimais apibūdinama, kaip kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemiai susiejami su traukinių eismo organizavimo ir valdymo posistemiu, kad būtų užtikrinta sąveika. Šios kategorijos reikalavimai nustatyti 4 skyriuje.

3.2.3.1.   Konstrukcinis suderinamumas

3.2.3.1.1.    Fizinės aplinkos sąlygos

Kontrolės, valdymo ir signalizacijos įrangą galima eksploatuoti teritorijai, kurioje yra atitinkama Sąjungos geležinkelių sistemos dalis, būdingomis klimato ir fizinėmis sąlygomis.

Laikomasi 4.2.16 punkte („CCS posistemiuose naudojamos įrangos konstrukcija“) nustatytų pagrindinio parametro reikalavimų.

3.2.3.1.2.    Geležinkelio vidinis elektromagnetinis suderinamumas

Pagrindinis parametras, susijęs su riedmenų ir geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos įrangos elektromagnetiniu suderinamumu, aprašytas 4.2.11 punkte („Riedmenų ir geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos įrangos elektromagnetinis suderinamumas“).

3.3.   Šioje TSS tiesiogiai nenagrinėjami esminiai reikalavimai

3.3.1.   Sauga

Direktyvos (ES) 2016/797 III priedo 1.1.2 esminis reikalavimas nepatenka į šios TSS taikymo sritį.

Direktyvos (ES) 2016/797 III priedo 1.1.4 punkto esminis reikalavimas, taikomas geležinkelio kelio kontrolės ir valdymo signalizacijos posistemiams, yra įtrauktas į galiojančias Europos ir nacionalines nuostatas.

3.3.2.   Sveikata

Pagal Sąjungos teisės aktus ir juos atitinkančius nacionalinės teisės aktus imamasi priemonių siekiant užtikrinti, kad kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemiuose naudojamos medžiagos ir šių posistemių konstrukcija nekeltų pavojaus prieigą prie jų turinčių asmenų sveikatai. Tai susiję su Direktyvos (ES) 2016/797 III priedo 1.3.1 esminiu reikalavimu. Direktyvos (ES) 2016/797 III priedo 1.3.2 punkto esminis reikalavimas, taikomas geležinkelio kelio kontrolės ir valdymo signalizacijos posistemiams, yra įtrauktas į galiojančias Europos ir nacionalines nuostatas.

3.3.3.   Aplinkos apsauga

Pagal Sąjungos teisės aktus ir juos atitinkančius nacionalinės teisės aktus:

1)

didele šiluma ar ugnimi veikiamos kontrolės, valdymo ir signalizacijos įrangos išskiriamas aplinkai pavojingų dūmų arba dujų kiekis turi neviršyti ribinių verčių. Tai susiję su Direktyvos (ES) 2016/797 III priedo 1.4.2 esminiu reikalavimu;

2)

kontrolės, valdymo ir signalizacijos įrangoje turi nebūti medžiagų, kurios, naudojamos įprastu būdu, galėtų pernelyg užteršti aplinką. Tai susiję su Direktyvos (ES) 2016/797 III priedo 1.4.1 esminiu reikalavimu;

3)

kontrolės, valdymo ir signalizacijos įrangai taikomi galiojantys Sąjungos teisės aktai, kuriais nustatomi elektromagnetinių trukdžių geležinkelio teritorijoje ir jutos tiems trukdžiams apribojimai. Tai susiję su Direktyvos (ES) 2016/797 III priedo 1.4.3 esminiu reikalavimu;

4)

kontrolės, valdymo ir signalizacijos įranga turi atitikti galiojančias akustinės taršos taisykles. Tai susiję su Direktyvos (ES) 2016/797 III priedo 1.4.4 esminiu reikalavimu;

5)

kontrolės, valdymo ir signalizacijos įranga nekelia neleistino dydžio vibracijos, kuri galėtų kelti pavojų infrastruktūros vientisumui (kai infrastruktūra yra tinkamai techniškai prižiūrima). Tai susiję su Direktyvos (ES) 2016/797 III priedo 1.4.5 esminiu reikalavimu.

3.3.4.   Techninis suderinamumas

3.3.4.1.   Geležinkelio vidinis elektromagnetinis suderinamumas

Pagal Sąjungos teisės aktus ir juos atitinkančius nacionalinės teisės aktus kontrolės, valdymo ir signalizacijos įranga netrukdo veikti kitai kontrolės, valdymo ir signalizacijos įrangai ar kitiems posistemiams ir jai netrukdo ta kita įranga ar posistemiai.

3.3.5.   Prieinamumas

Direktyvos (ES) 2016/797 III priedo 1.6 esminis reikalavimas nepatenka į šios TSS taikymo sritį.

4.   POSISTEMIŲ APIBŪDINIMAS

4.1.   Įvadas

4.1.1.   Pagrindiniai parametrai

Pagal susijusius esminius reikalavimus kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemiai apibūdinami šiais pagrindiniais parametrais:

1)

sąveikai svarbios kontrolės, valdymo ir signalizacijos patikimumo, parengties ir saugos savybės (4.2.1 punktas);

2)

riedmenų ETCS funkcijos (4.2.2 punktas);

3)

geležinkelio kelio ETCS funkcijos (4.2.3 punktas);

4)

geležinkelių RMR sistemos judriojo ryšio funkcijos (4.2.4 punktas);

5)

RMR, ETCS ir ATV sistemos oro tarpo sąsajos (4.2.5 punktas);

6)

riedmenų kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio vidinės sąsajos (4.2.6 punktas);

7)

geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio vidinės sąsajos (4.2.7 punktas);

8)

raktų paskirstymas (4.2.8 punktas);

9)

ETCS identifikatorių tvarkymas (4.2.9 punktas);

10)

geležinkelio kelio traukinio aptikimo sistemos (4.2.10 punktas);

11)

riedmenų ir geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos įrangos elektromagnetinis suderinamumas (4.2.11 punktas);

12)

ETCS mašinisto ir įrangos sąsaja (4.2.12 punktas);

13)

RMR mašinisto ir įrangos sąsaja (4.2.13 punktas);

14)

sąsaja su kontrolei atlikti skirtų duomenų registravimo įranga (4.2.14 punktas);

15)

geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos objektai (4.2.15 punktas);

16)

CCS posistemiuose naudojamos įrangos konstrukcija (4.2.16 punktas);

17)

ETCS ir radijo ryšio sistemos suderinamumas (4.2.17 punktas);

18)

riedmenų ATV sistemos funkcijos (4.2.18 punktas);

19)

geležinkelio kelio ATV sistemos funkcijos (4.2.19 punktas);

20)

techninės priežiūros techniniai dokumentai (4.2.20 punktas).

4.1.2.   Reikalavimų apžvalga

Visi 4.2 punkto („Funkciniai ir techniniai reikalavimai posistemiams“) reikalavimai, susiję su šiais pagrindiniais parametrais, taikomi A klasės sistemai.

Už B klasės sistemoms ir specialiesiems perdavimo moduliams (SPM) keliamus reikalavimus (kuriais sudaroma galimybė A klasės riedmenų sistemą eksploatuoti B klasės infrastruktūroje) atsakinga susijusi valstybė narė.

Ši TSS pagrįsta geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemių suderinamumo su TSS atitinkančiais riedmenų kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemiais užtikrinimo principais. Tuo tikslu:

1)

riedmenų kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio funkcijos, sąsajos ir eksploatacinės savybės standartizuotos, kad kiekvienas traukinys prognozuojamu būdu reaguotų į duomenis, gautus iš geležinkelio kelio įrangos;

2)

geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio atveju šioje TSS visiškai standartizuotas duomenų perdavimas iš geležinkelio kelio įrangos traukinio įrangai ir iš traukinio įrangos geležinkelio kelio įrangai. Tolesniuose punktuose nurodytomis specifikacijomis suteikiama galimybė lanksčiai diegti geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio funkcijas, kad jos būtų kuo geriau integruotos į geležinkelių sistemą. Šis lankstumas išnaudojamas neribojant riedmenų su TSS atitinkančiais riedmenų posistemiais judėjimo.

Kontrolės, valdymo ir signalizacijos funkcijos skirstomos į kategorijas pagal tai, ar tos funkcijos yra privalomos, ar neprivalomos. Šios kategorijos yra apibrėžtos šios TSS 7.2.9 punkte ir A priedėlyje nurodytose specifikacijose, o šiuose tekstuose taip pat nurodoma, pagal kokį principą tos funkcijos grupuojamos.

A priedėlio A.1 lentelės 4.1 c eilutėje nurodytas A priedėlyje nurodytose specifikacijose vartojamų ETCS ir ATV sistemos terminų sąrašas ir jų apibrėžtys.

4.1.3.   Kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemių dalys

Pagal 2.2 punktą („Taikymo sritis“) kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemiai gali būti dalijami į dalis.

Šioje lentelėje nurodyta, kurie pagrindiniai parametrai svarbūs kiekvienam posistemiui ir kiekvienai daliai.

4.1 lentelė

Kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemių sudedamosios dalys

Posistemis

Dalis

Pagrindiniai parametrai

Riedmenų kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemis

Traukinio apsaugos sistema

4.2.1, 4.2.2, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.8, 4.2.9, 4.2.12, 4.2.14, 4.2.16, 4.2.17, 4.2.20

Kalbinio radijo ryšio sistema

4.2.1.2, 4.2.4.1, 4.2.4.2, 4.2.5.1, 4.2.13, 4.2.16, 4.2.17, 4.2.20

Duomenų perdavimo radijo ryšio sistema

4.2.1.2, 4.2.4.1, 4.2.4.3, 4.2.5.1, 4.2.6.2, 4.2.16, 4.2.17, 4.2.20

Automatizuoto traukinio valdymo sistema

4.2.1.2, 4.2.5.1, 4.2.6, 4.2.12, 4.2.16, 4.2.18, 4.2.20

Geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemis

Traukinio apsaugos sistema

4.2.1, 4.2.3, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9, 4.2.15, 4.2.16, 4.2.17, 4.2.20

Kalbinio radijo ryšio sistema

4.2.1.2, 4.2.4, 4.2.5.1, 4.2.7, 4.2.16, 4.2.17, 4.2.20

Duomenų perdavimo radijo ryšio sistema

4.2.1.2, 4.2.4, 4.2.5.1, 4.2.7, 4.2.16, 4.2.17, 4.2.20

Traukinio aptikimo sistema

4.2.10, 4.2.11

Automatizuoto traukinio valdymo sistema

4.2.1.2, 4.2.5.1, 4.2.7, 4.2.16, 4.2.19, 4.2.20

4.2.   Funkciniai ir techniniai reikalavimai posistemiams

4.2.1.   Sąveikai svarbios kontrolės, valdymo ir signalizacijos patikimumo, parengties ir saugos savybės

Šiuo pagrindiniu parametru apibūdinami reikalavimai riedmenų ir geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemiams, susiję su 3.2.1 punktu („Sauga“) ir 3.2.2 punktu („Patikimumas ir parengtis“).

Siekiant užtikrinti diegiamų riedmenų ir geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemių sąveiką laikomasi šių nuostatų:

1)

projektuojant, diegiant ir eksploatuojant riedmenų ir geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemius nekeliama jokių papildomų reikalavimų:

a)

riedmenų ir geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemių sąsaja siejamiems įrenginiams, išskyrus šioje TSS nustatytus reikalavimus;

b)

bet kuriam kitam posistemiui, išskyrus atitinkamose TSS nustatytus reikalavimus;

2)

Laikomasi toliau 4.2.1.1 ir 4.2.1.2 punktuose nustatytų reikalavimų.

4.2.1.1.   Sauga

Riedmenų ir geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemiai atitinka šioje TSS nustatytus reikalavimus ETCS įrangai bei įrenginiams.

Su riedmenų ETCS susijusiam pavojui „ETCS rekomenduojamo greičio ir (arba) nuotolio ribinių verčių viršijimas“ taikomas 10-9 h-1 leidžiamasis atsitiktinių trikčių lygis, o geležinkelio kelio ETCS atveju – 10-9 h-1 leistinas atsitiktinių trikčių lygis. Žr. A priedėlio A1 lentelės 4.2.1 a eilutę.

Siekiant užtikrinti sąveiką, riedmenų ETCS turi visiškai atitikti visus A priedėlio A1 lentelės 4.2.1 eilutėje nustatytus reikalavimus. Tačiau geležinkelio kelio ETCS galima taikyti mažesnius reikalavimus, jeigu naudojant TSS atitinkančius riedmenų kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemius užtikrinamas paslaugai taikomas saugos lygis.

ETCS A klasės sistemai:

1)

geležinkelio įmonių ir infrastruktūros valdytojų atliekami pakeitimai, kuriais įgyvendinami prevenciniai ar taisomieji techninės priežiūros veiksmai, valdomi laikantis jų saugos valdymo sistemos procesų ir procedūrų pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2016/798 (Saugos direktyvos) (7) 9 straipsnį;

2)

geležinkelio įmonių ir infrastruktūros valdytojų atliekami kitų rūšių pakeitimai (pvz., ETCS projektavimo ar diegimo pakeitimai), taip pat kitų subjektų (pvz., gamintojų ar kitų tiekėjų) atliekami pakeitimai valdomi pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 402/2013 I priede nustatytą rizikos valdymo procesą, kaip nurodyta Direktyvos (ES) 2016/798 6 straipsnio 1 dalies a punkte.

Be to, ar pavojaus valdymo procesas pritaikytas tinkamai, kaip nurodyta Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 402/2013 I priede, ir ar tinkami tokio pritaikymo rezultatai, nepriklausomai įvertins BSB vertinimo įstaiga pagal minėto Reglamento 6 straipsnį. Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 402/2013 leidžiami apribojimai, susiję su A, B arba C tipo BSB vertinimo įstaigos nepriklausomumu, netaikomi. Paskirta BSB vertinimo įstaiga turi būti akredituota arba pripažinta pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 402/2013 II priedo reikalavimus srityje „Kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemis“, nurodytoje ERADIS duomenų bazės įrašo apie vertinimo įstaigas 5 punkte „klasifikacija“.

Ši akreditacija arba pripažinimas srityje „Kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemis“ apima BSB vertinimo įstaigos kompetenciją nepriklausomai vertinti saugų integravimą ETCS posistemio arba ETCS sąveikos sudedamosios dalies lygmeniu. Tai apima kompetenciją:

1)

įvertinti visų vidinių komponentų ir sąsajų, sudarančių ETCS posistemio arba ETCS sąveikos sudedamosios dalies architektūrą, saugų integravimą;

2)

įvertinti visų ETCS posistemio arba ETCS sąveikos sudedamosios dalies išorinių sąsajų saugų integravimą, atsižvelgiant į tiesioginius fizinį, funkcinį, aplinkos, eksploatavimo ir techninės priežiūros aspektus.

A priedėlio A3 lentelėje nurodytų standartų pritaikymas yra tinkama priemonė siekiant visiškos atitikties rizikos valdymo procesui, nurodytam Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 402/2013 I priede ir skirtam sąveikos sudedamųjų dalių ir posistemių projektavimui, įgyvendinimui, gamybai, diegimui ir patvirtinimui (įskaitant saugos priimtinumą). Kai taikomi kiti nei A priedėlio A3 lentelėje nurodyti standartai, įrodomas bent lygiavertiškumas.

Kai tik ETCS posistemio arba ETCS sąveikos sudedamosios dalies specifikacijos, nurodytos A priedėlio A3 lentelėje, naudojamos kaip tinkamos atitikties rizikos valdymo procesui priemonės, kaip nurodyta Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 402/2013 I priede, siekiant išvengti nepriklausomo vertinimo darbo nereikalingo dubliavimo, nepriklausomo saugos vertinimo veiklą, būtiną pagal specifikacijas, nurodytas A priedėlio A3 lentelėje, atlieka akredituota arba pripažinta BSB vertinimo įstaiga, kaip nurodyta pirmiau pateiktame punkte, o ne CENELEC nepriklausomas saugos vertintojas.

4.2.1.2.   Parengtis / patikimumas

Šiame punkte nagrinėjami gedimų režimai, kurie nekelia pavojaus saugai, bet pablogina naudojimo sąlygas, taigi dėl jų gali sumažėti bendra sistemos sauga.

Kalbant apie šį parametrą, gedimas – būsena, kai elementas nebegali vykdyti reikiamos funkcijos pagal veikimo reikalavimus, o gedimo režimas – padarinys, pagal kurį pastebimas gedimas.

Siekiant užtikrinti, kad atitinkamiems infrastruktūros valdytojams ir geležinkelio įmonei būtų suteikta visa informacija, kurios reikia norint nustatyti tinkamas pablogėjusių sąlygų valdymo procedūras, techninėje byloje, pateikiamoje kartu su riedmenų arba geležinkelio kelio CCS posistemio EB patikros deklaracija, nurodomos apskaičiuotos parengties ir patikimumo vertės, susijusios su gedimo režimais, darančiais poveikį CCS posistemio gebėjimui prižiūrėti saugų vienų ar daugiau riedmenų judėjimą ar užmegzti eismo valdytojo ir traukinių mašinistų kalbinį radijo ryšį.

Užtikrinama, kad būtų laikomasi šių apskaičiuotų verčių:

1)

vidutinis riedmenų CCS posistemio veikimo nuo vieno gedimo, kuriam įvykus būtina atsieti traukinio apsaugos funkcijas, iki kito gedimo valandų skaičius – (neišspręstas klausimas);

2)

vidutinis riedmenų CCS posistemio veikimo nuo vieno gedimo, kuriam įvykus negalimas eismo valdytojo ir traukinio mašinisto kalbinis radijo ryšys, iki kito valandų skaičius – (neišspręstas klausimas).

Kad infrastruktūros valdytojai ir geležinkelio įmonės visą posistemių naudojimo laiką galėtų stebėti rizikos lygį ir ar laikomasi patikimumo / parengties verčių, naudotų nustatant pablogėjusių sąlygų valdymo procedūras, laikomasi 4.2.20 punkte („Techninės priežiūros techniniai dokumentai“) nustatytų techninės priežiūros reikalavimų.

4.2.2.   Riedmenų ETCS funkcijos

Pagrindiniu riedmenų ETCS funkcijų parametru apibūdinamos visos funkcijos, būtinos, kad traukinys važiuotų saugiai. Pagrindinė funkcija – automatinės traukinio apsaugos ir mašinisto kabinos signalizacijos užtikrinimas:

1)

traukinio savybių (pvz., didžiausiojo leidžiamojo traukinio greičio, stabdymo parametrų) nustatymas;

2)

stebėjimo režimo parinkimas remiantis iš geležinkelio kelio įrangos gauta informacija;

3)

nuvažiuoto atstumo ir greičio matavimo funkcijų vykdymas;

4)

traukinio buvimo vietos nustatymas pagal koordinačių sistemą „Eurobalise“;

5)

važiavimo greičio dinaminio profilio apskaičiavimas, remiantis traukinio savybėmis ir iš geležinkelio kelio įrangos gauta informacija;

6)

važiavimo greičio dinaminio profilio stebėjimas;

7)

įsikišimo funkcijos užtikrinimas.

Šios funkcijos įgyvendinamos pagal A priedėlio A1 lentelės 4.2.2 b eilutę, jų veikimas turi atitikti A priedėlio A1 lentelės 4.2.2 a eilutę.

Bandymų reikalavimai nustatyti A priedėlio A1 lentelės 4.2.2 c eilutėje.

Pagrindinės funkcijos papildomos kitomis funkcijomis, kurioms taikomos ir A priedėlio A1 lentelės 4.2.2 a ir 4.2.2 b eilutės, taip pat papildomi toliau nurodyti reikalavimai:

1)

ryšys su geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemiu:

a)

duomenų perdavimas sistema „Eurobalise“. Žr. 4.2.5.2 punktą („Sistemos „Eurobalise“ ryšys su traukiniu ERTMS sistemoje“);

b)

duomenų perdavimas sistema „Euroloop“. Žr. 4.2.5.3 punktą („Sistemos „Euroloop“ ryšys su traukiniu ERTMS sistemoje“); Ši funkcija riedmenyse neprivaloma, išskyrus specifinius atvejus, nurodytus 7.7 punkte, kurie susiję tik su A priedėlio specifikacijomis;

c)

duomenų perdavimas radijo ryšiu informacijai atnaujinti. Žr. A priedėlio A1 lentelės 4.2.2 d eilutę, 4.2.5.1 punktą („RMR oro tarpo sąsaja“), 4.2.6.2 punktą („RMR duomenų perdavimo sistemos ir ETCS ir (arba) ATV sistemos priemonių sąsaja“) ir 4.2.8 punktą („Raktų paskirstymas“). Ši funkcija riedmenų įrangoje neprivaloma, nebent jos reikalaujama pagal 7.7 punkte nurodytą specifinį atvejį. Šios funkcijos įgyvendinimas, įskaitant įgyvendinimą dėl specifinių atvejų, turi atitikti A priedėlio specifikacijas;

d)

duomenų perdavimas radijo ryšiu. Žr. 4.2.5.1 punktą („RMR oro tarpo sąsaja“), 4.2.6.2 punktą („RMR duomenų perdavimo sistemos ir ETCS ir (arba) ATV sistemos priemonių sąsaja“) ir 4.2.8 punktą („Raktų paskirstymas“). Šis duomenų perdavimas radijo ryšiu neprivalomas, nebent geležinkelio linijoje veikia 2 lygio ETCS (buvusi 2 lygio arba 3 lygio ETCS);

2)

ryšys su mašinistu. Žr. A priedėlio A1 lentelės 4.2.2 e eilutę, 4.2.12 punktą („ETCS mašinisto ir įrangos sąsaja“);

3)

ryšys su SPM. Žr. 4.2.6.1 punktą („ETCS ir traukinio apsaugos B klasė“); Ši funkcija apima:

a)

SPM išvesties duomenų tvarkymą;

b)

SPM naudotinų duomenų teikimą;

c)

perėjimo nuo vieno SPM prie kito valdymą;

4)

informacijos tvarkymas:

a)

informacijos apie traukinio vientisumą: traukinio sąstato vientisumo ir saugaus ilgio duomenų teikimas į riedmenų posistemį neprivalomas, nebent tai būtina geležinkelio kelio įrangai;

b)

informacijos apie šaltojo judėjimo nustatymą (angl. cold movement detection, CMD): riedmenų ETCS įrangoje turi būti įdiegta šaltojo judėjimo nustatymo funkcija;

5)

įrangos techninės būklės stebėjimas ir veikimo pablogėjusių sąlygų režimu užtikrinimas. Ši funkcija apima:

a)

riedmenų ETCS funkcijų aktyvinimą;

b)

veikimo pablogėjusių sąlygų režimu užtikrinimą;

c)

riedmenų ETCS funkcijų išjungimą;

6)

duomenų registravimo reglamentavimo tikslais palaikymas. Žr. 4.2.14 punktą („Sąsaja su kontrolei atlikti skirtų duomenų registravimo įranga“);

7)

informacijos ir (arba) įsakymų perdavimas ir informacijos apie riedmenų būklę priėmimas į:

 

traukinio sąsajos įrenginį ir (arba) iš jo. Žr. A priedėlio A1 lentelės 4.2.2 f eilutę.

Pastaba.

Riedmenų ETCS atitinka traukinio NFFSS tik naujose riedmenų konstrukcijose, kurioms reikia gauti pirmąjį leidimą, kaip apibrėžta Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/545 (8) 14 straipsnio 1 dalies a punkte;

8)

informacijos ir (arba) įsakymų perdavimas ir informacijos apie riedmenų ATV sistemos būklę priėmimas. Žr. A priedėlio A1 lentelės 4.2.2 h eilutę.

4.2.3.   Geležinkelio kelio ETCS funkcijos

Šiuo pagrindiniu parametru apibūdinamos geležinkelio kelio ETCS funkcijos. Juo apibūdinamos visos ETCS funkcijos, reikalingos, kad tam tikras traukinys galėtų saugiai važiuoti maršrutu.

Pagrindinės funkcijos:

1)

tam tikro traukinio buvimo vietos nustatymas pagal koordinačių sistemą „Eurobalise“ (ETCS 2 lygis);

2)

geležinkelio kelio signalizavimo įrangos informacijos konvertavimas į standartinį formatą, skirtą riedmenų kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemiui;

3)

leidimų važiuoti, nurodant geležinkelio kelio aprašą ir konkrečiam traukiniui skirtus įsakymus, perdavimas.

Šios funkcijos įgyvendinamos pagal A priedėlio A1 lentelės 4.2.3 b eilutę, jų veikimas turi atitikti A priedėlio A1 lentelės 4.2.3 a eilutę.

Pagrindinės funkcijos papildomos kitomis funkcijomis, kurioms taikomos ir A priedėlio A1 lentelės 4.2.3 a ir 4.2.3 b eilutės, taip pat papildomi toliau nurodyti reikalavimai:

1)

ryšys su riedmenų kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemiu. Tai yra:

a)

duomenų perdavimas sistema „Eurobalise“. Žr. 4.2.5.2 punktą („Sistemos „Eurobalise“ ryšys su traukiniu ERTMS sistemoje“) ir 4.2.7.4 punktą („„Eurobalise“ ir GKEM“);

b)

duomenų perdavimas sistema „Euroloop“. Žr. 4.2.5.3 punktą („Sistemos „Euroloop“ ryšys su traukiniu ERTMS sistemoje“) ir 4.2.7.5 punktą („„Euroloop“ ir GKEM“). Sistema „Euroloop“ naudotina tik pirmojo lygio sistemose, tačiau ir jose nėra privaloma;

c)

duomenų perdavimas radijo ryšiu informacijai atnaujinti. Žr. 4.2.5.1.2.1 punktą („GSM-R oro tarpo sąsaja ETCS sistemoje“), 4.2.7.3.1.1 punktą („GSM-R ir geležinkelio kelio ETCS“) ir 4.2.8 punktą („Raktų paskirstymas“). Informacijos atnaujinimas radijo ryšio priemonėmis naudotinas tik pirmojo lygio sistemose, tačiau ir jose nėra privalomas;

d)

duomenų perdavimas radijo ryšiu. Žr. 4.2.5.1 punktą („RMR oro tarpo sąsaja“), 4.2.7.3 punktą („RMR ir geležinkelio kelio ETCS bei RMR ir geležinkelio kelio ATV sistema“) ir 4.2.8 punktą („Raktų paskirstymas“). Duomenų perdavimo radijo ryšiu sistema aktuali tik 2 lygio ETCS;

2)

informacijos ir (arba) įsakymų, perduodamų į riedmenų ETCS, pvz., informacijos, susijusios su oro sklendžių uždarymu ir atidarymu, pantografo pakėlimu ir nuleidimu, pagrindinio energijos jungiklio įjungimu ir (arba) išjungimu, perjungimu iš A traukos sistemos į B traukos sistemą, rengimas. Šių funkcijų diegimas geležinkelio kelio posistemyje neprivalomas; tačiau pagal kitas taikomas TSS arba nacionalines taisykles gali būti reikalaujama jas įdiegti arba taikyti pavojaus nustatymą ir įvertinimą siekiant užtikrinti saugų posistemių integravimą;

3)

perėjimo iš vieno geležinkelių transporto eismo valdymo skyriaus (GTEVS) kontroliuojamos teritorijos į kito GTEVS kontroliuojamą teritoriją valdymas (taikoma tik 2 lygio ETCS). Žr. 4.2.7.1 punktą („Funkcinė GTEVS sąsaja“) ir 4.2.7.2 punktą („GTEVS ir GTEVS“).

4.2.4.   Geležinkelių RMR sistemos judriojo ryšio funkcijos

Šiuo pagrindiniu parametru apibūdinamos radijo ryšio funkcijos. Šios funkcijos diegiamos riedmenų ir geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemiuose pagal toliau nurodytus reikalavimus.

4.2.4.1.   Pagrindinė ryšio funkcija

4.2.4.1.1.    GSM-R pagrindinė ryšio funkcija

Bendrieji reikalavimai nustatyti A priedėlio A1 lentelės 4.2.4 a eilutėje.

Be to, laikomasi šių reikalavimų:

1)

ASCI savybių (A priedėlio A1 lentelės 4.2.4 b eilutė);

2)

SIM kortelės (A priedėlio A1 lentelės 4.2.4 c eilutė);

3)

adresavimo pagal buvimo vietą (A priedėlio A1 lentelės 4.2.4 e eilutė).

4.2.4.1.2.    FRMCS pagrindinė ryšio funkcija

Bendrieji reikalavimai nustatyti A priedėlio A1 lentelės 4.2.4 l eilutėje.

Be to, laikomasi šių reikalavimų:

1)

FRMCS profilio (A priedėlio A1 lentelės 4.2.4 n eilutė).

4.2.4.2.   Kalbinio ir operatyvinio ryšio priemonės

4.2.4.2.1.    GSM-R kalbinio ir operatyvinio ryšio priemonės

Bendrieji reikalavimai nustatyti A priedėlio A1 lentelės 4.2.4 f eilutėje.

Bandymų reikalavimai nustatyti A priedėlio A1 lentelės 4.2.4 g eilutėje.

Be to, laikomasi šių reikalavimų:

1)

didelės svarbos pranešimų patvirtinimo (A priedėlio A1 lentelės 4.2.4 h eilutė);

2)

funkcinio adresavimo (A priedėlio A1 lentelės 4.2.4 j eilutė);

3)

funkcinių numerių pateikimo (A priedėlio A1 lentelės 4.2.4 k eilutė);

4)

naudotojų signalizavimo kitiems naudotojams (A priedėlio A1 lentelės 4.2.4 d eilutė).

4.2.4.2.2.    FRMCS kalbinio ir operatyvinio ryšio priemonės

Bendrieji reikalavimai nustatyti A priedėlio A1 lentelės 4.2.4 m eilutėje.

Bandymų reikalavimai nustatyti A priedėlio A1 lentelės 4.2.4 o eilutėje.

4.2.4.3.   ETCS ir ATV sistemos duomenų perdavimo priemonės

4.2.4.3.1.    ETCS duomenų perdavimas

Riedmenų kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio duomenų perdavimo radijo ryšio sistema turi būti tinkama užmegzti bent du vienalaikius ryšio seansus su ETCS.

4.2.4.3.1.1.   GSM-R duomenų perdavimas ETCS sistemoje

Bendrieji reikalavimai nustatyti A priedėlio A1 lentelės 4.2.4 f eilutėje.

Bandymų reikalavimai nustatyti A priedėlio A1 lentelės 4.2.4 g eilutėje.

Ši funkcija privaloma tik 2 lygio ETCS ir informacijos atnaujinimo radijo ryšio priemonėmis sistemose.

4.2.4.3.1.2.   FRMCS duomenų perdavimas ETCS sistemoje

Bendrieji reikalavimai nustatyti A priedėlio A1 lentelės 4.2.4 m eilutėje.

Bandymų reikalavimai nustatyti A priedėlio A1 lentelės 4.2.4 o eilutėje.

Ši funkcija privaloma 2 lygio ETCS.

4.2.4.3.2.    ATV sistemos duomenų perdavimas

4.2.4.3.2.1.   GSM-R duomenų perdavimas ATV sistemoje

Bendrieji reikalavimai nustatyti A priedėlio A1 lentelės 4.2.4 f eilutėje.

Bandymų reikalavimai nustatyti A priedėlio A1 lentelės 4.2.4 g eilutėje.

4.2.4.3.2.2.   FRMCS duomenų perdavimas ATV sistemoje

Bendrieji reikalavimai nustatyti A priedėlio A1 lentelės 4.2.4 m eilutėje.

Bandymų reikalavimai nustatyti A priedėlio A1 lentelės 4.2.4 o eilutėje.

4.2.5.   RMR, ETCS ir ATV sistemos oro tarpo sąsajos

Šiuo pagrindiniu parametru nustatomi oro tarpo tarp geležinkelio kelio ir riedmenų kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemių reikalavimai ir į jį turi būti atsižvelgiama kartu paisant ETCS, ATV sistemos ir RMR įrangos sąsajoms keliamų 4.2.6 punkte („Riedmenų kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio vidinės sąsajos“) ir 4.2.7 punkte („Geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio vidinės sąsajos“) nustatytų reikalavimų.

Šis pagrindinis parametras apima:

1)

fizinių, elektros ir elektromagnetinių parametrų vertes, kurių turi būti laikomasi, kad įranga saugiai veiktų;

2)

naudotiną ryšio protokolą;

3)

ryšio kanalo parengtį.

Taikomi reikalavimai nurodyti toliau.

4.2.5.1.   RMR oro tarpo sąsaja

4.2.5.1.1.    RMR bendroji oro tarpo sąsaja

4.2.5.1.1.1.   GSM-R oro tarpo sąsaja

Oro tarpo sąsaja turi atitikti A priedėlio A1 lentelės 4.2.5 a ir 4.2.4 f eilutėse nustatytus reikalavimus.

1 pastaba.

GSM-R radijo ryšio sąsajos veikia A priedėlio A1 lentelės 4.2.5 a ir 4.2.4 f eilutėse nurodytoje dažnių juostoje.

2 pastaba.

Riedmenų kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemiai apsaugomi nuo trukdžių pagal A priedėlio A1 lentelės 4.2.4 f eilutės reikalavimus.

4.2.5.1.1.2.   FRMCS oro tarpo sąsaja

Oro tarpo sąsaja turi atitikti A priedėlio A1 lentelės 4.2.5 f eilutėje nurodytus reikalavimus.

4.2.5.1.2.    RMR oro tarpo sąsaja ETCS sistemoje

4.2.5.1.2.1.   GSM-R oro tarpo sąsaja ETCS sistemoje

Duomenų perdavimo protokolai turi atitikti A priedėlio A1 lentelės 4.2.5 b eilutės reikalavimus.

Jeigu įdiegta informacijos atnaujinimo radijo ryšio priemonėmis sistema, laikomasi ir A priedėlio A1 lentelės 4.2.5 c eilutėje nustatytų reikalavimų.

4.2.5.1.2.2.   FRMCS oro tarpo sąsaja ETCS sistemoje

Duomenų perdavimo protokolai turi atitikti A priedėlio A1 lentelės 4.2.5 j eilutės reikalavimus.

4.2.5.1.3.    RMR oro tarpo sąsaja ATV sistemoje

4.2.5.1.3.1.   GSM-R oro tarpo sąsaja ATV sistemoje

Naudojamas paketinis ryšys, o ryšio protokolai turi atitikti A priedėlio A1 lentelės 4.2.5 h eilutės reikalavimus.

ATV sistemai leidžiama naudoti kitus belaidžio ryšio tinklus, pvz., viešojo arba privačiojo judriojo ryšio operatorių tinklus, tačiau jie į šios TSS taikymo sritį nepatenka.

Šių tinklų naudojimas neturi trukdyti GSM-R kalbiniam ir duomenų ryšiui.

4.2.5.1.3.2.   FRMCS oro tarpo sąsaja ATV sistemoje

Duomenų perdavimo protokolai turi atitikti A priedėlio A1 lentelės 4.2.5 i eilutės reikalavimus.

4.2.5.2.   Sistemos „Eurobalise“ ryšys su traukiniu ERTMS sistemoje

Sistemos „Eurobalise“ ryšio sąsajos turi atitikti A priedėlio A1 lentelės 4.2.5 d eilutės reikalavimus.

4.2.5.3.   Sistemos „Euroloop“ ryšys su traukiniu ERTMS sistemoje

Sistemos „Euroloop“ ryšio sąsajos turi atitikti A priedėlio A1 lentelės 4.2.5 e eilutės reikalavimus.

4.2.6.   Riedmenų kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio vidinės sąsajos

Šis pagrindinis parametras sudarytas iš šių dalių:

4.2.6.1.   ETCS ir traukinio apsaugos B klasė

Jei riedmenyse įdiegtos ETCS ir B klasės traukinio apsaugos funkcijos, jų integravimas ir perėjimas tarp jų turi būti valdomi naudojant vieną iš toliau nurodytų priemonių:

1)

standartinę sąsają (SPM) arba

2)

nestandartinę sąsają, arba

3)

toje pačioje įrangoje integruotas B ir A klases (pvz., „dvigubus standartus“), arba

4)

jokios tiesioginės sąsajos tarp abiejų įrenginių.

Kai ETCS ir B klasės sistemų integravimas ir perėjimas nuo vienos sistemos prie kitos valdomi per standartinę sąsają (SPM), ji turi atitikti A priedėlio A1 lentelės 4.2.6 a eilutėje nurodytus reikalavimus.

A priedėlio A1 lentelės 4.2.6 b eilutėje nustatyta K sąsaja (reikalinga, kad tam tikri SPM galėtų priimti B klasės atsakiklių siunčiamą informaciją naudodami riedmenų ETCS anteną), o A priedėlio A1 lentelės 4.2.6 c eilutėje – G sąsaja (oro tarpas tarp riedmenų ETCS antenos ir B klasės atsakiklių).

K sąsajos diegti neprivaloma, bet jei tokia sąsaja diegiama, ji turi atitikti A priedėlio A1 lentelės 4.2.6 b eilutę.

Be to, jei diegiama K sąsaja, riedmenų duomenų perdavimo kanalo funkcijos turi užtikrinti galimybę tvarkyti A priedėlio A1 lentelės 4.2.6 c eilutėje nurodytas ypatybes.

Jeigu riedmenų ETCS traukinio apsaugos funkcijų ir traukinio apsaugos riedmenų B klasės funkcijų integravimas ir perėjimas nuo vienų funkcijų prie kitų valdomi ne per standartinę sąsają, nurodytą A priedėlio A1 lentelės 4.2.6 a eilutėje, dėl taikomo metodo geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemiui papildomų reikalavimų nekeliama.

4.2.6.2.   RMR duomenų perdavimo sistemos ir ETCS ir (arba) ATV sistemos priemonių sąsaja

4.2.6.2.1.    RMR duomenų perdavimo sistemos ir ETCS sąsaja

4.2.6.2.1.1.   GSM-R duomenų perdavimo sistemos ir ETCS sąsaja

Riedmenų GSM-R ir riedmenų ETCS sąsajos funkcijų reikalavimai nustatyti A priedėlio A1 lentelės 4.2.6 d eilutėje.

Jeigu įdiegta informacijos atnaujinimo radijo ryšio priemonėmis sistema, laikomasi A priedėlio A1 lentelės 4.2.6 e eilutėje nustatytų reikalavimų.

4.2.6.2.1.2.   FRMCS duomenų perdavimo sistemos ir ETCS sąsaja

Riedmenų FRMCS ir riedmenų ETCS sąsajos funkcijų reikalavimai nustatyti A priedėlio A1 lentelės 4.2.6 g eilutėje.

4.2.6.2.2.    RMR duomenų perdavimo sistemos ir ATV sistemos sąsaja

4.2.6.2.2.1.   GSM-R duomenų perdavimo sistemos ir ATV sistemos sąsaja

Riedmenų GSM-R ir riedmenų ATV sistemos sąsajos funkcijų reikalavimai nustatyti A priedėlio A1 lentelės 4.2.6 j eilutėje.

4.2.6.2.2.2.   FRMCS duomenų perdavimo sistemos ir ATV sistemos sąsaja

Riedmenų FRMCS ir riedmenų ATV sistemos sąsajos funkcijų reikalavimai nustatyti A priedėlio A1 lentelės 4.2.6 k eilutėje.

4.2.6.2.3.    Riedmenų FRMCS kalbinio ir operatyvinio ryšio priemonės ir riedmenų FRMCS sąsaja

Riedmens FRMCS kalbinio ir operatyvinio ryšio priemonės ir riedmenų FRMCS sąsajos reikalavimai nustatyti A priedėlio A1 lentelės 4.2.6 l eilutėje.

4.2.6.3.   Nuvažiuoto atstumo ir greičio matavimas

Specialių reikalavimų nuvažiuoto atstumo ir greičio matavimo sąsajai nėra.

4.2.6.4.   ATV sistemos ir ETCS sąsaja

Riedmenų ATV sistemos ir riedmenų ETCS sąsajos funkcijų reikalavimai nustatyti A priedėlio A1 lentelės 4.2.6 h eilutėje.

4.2.6.5.   Papildomos riedmenų CCS įrangos vidinės sąsajos

4.2.6.5.1.    CCS posistemio sąstato tinklo ryšio lygmenys

Galinių įrenginių (pvz., riedmenų ETCS, riedmenų ATV sistemos ir riedmenų FRMCS) ir sąstato eterneto tinklo („Ethernet Consist Network“) sąsaja turi atitikti A priedėlio A1 lentelės 4.2.6 i eilutę, jei nenurodyta kitaip. Ši sąsaja naudojama tik naujose riedmenų konstrukcijose, kurioms reikia gauti pirmąjį leidimą, kaip apibrėžta Įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/545 14 straipsnio 1 dalies a punkte.

4.2.7.   Geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio vidinės sąsajos

Šis pagrindinis parametras sudarytas iš penkių dalių.

4.2.7.1.   Funkcinė GTEVS sąsaja

Šia sąsaja apibrėžiami duomenys, kuriais keičiamasi tarp gretimų GTEVS, siekiant užtikrinti, kad traukinys galėtų saugiai pervažiuoti iš vieno GTEVS kontroliuojamos teritorijos į kito GTEVS kontroliuojamą teritoriją:

1)

informacija, kurią „perduodantysis“ GTEVS perduoda „priimančiajam“ GTEVS;

2)

informacija, kurią „priimantysis“ GTEVS perduoda „perduodančiajam“ GTEVS.

3)

Reikalavimai nustatyti A priedėlio A1 lentelės 4.2.7 a eilutėje.

4.2.7.2.   GTEVS ir GTEVS

Tai techninė dviejų GTEVS sąsaja. Reikalavimai nustatyti A priedėlio A1 lentelės 4.2.7 b eilutėje.

4.2.7.3.   RMR ir geležinkelio kelio ETCS bei RMR ir geležinkelio kelio ATV sistema

4.2.7.3.1.    RMR ir geležinkelio kelio ETCS

4.2.7.3.1.1.   GSM-R ir geležinkelio kelio ETCS

GSM-R ir geležinkelio kelio ETCS sąsajos funkcijų reikalavimai nustatyti A priedėlio A1 lentelės 4.2.7 c eilutėje.

4.2.7.3.1.2.   FRMCS ir geležinkelio kelio ETCS

FRMCS ir geležinkelio kelio ETCS sąsajos funkcijų reikalavimai nustatyti A priedėlio A1 lentelės 4.2.7 f eilutėje.

4.2.7.3.2.    RMR ir geležinkelio kelio ATV sistema

4.2.7.3.2.1.   GSM-R ir geležinkelio kelio ATV sistema

GSM-R ir geležinkelio kelio ATV sistemos sąsajos funkcijų reikalavimai nustatyti A priedėlio A1 lentelės 4.2.7 g eilutėje.

4.2.7.3.2.2.   FRMCS ir geležinkelio kelio ATV sistema

FRMCS ir geležinkelio kelio ATV sistemos sąsajos funkcijų reikalavimai nustatyti A priedėlio A1 lentelės 4.2.7 h eilutėje.

4.2.7.4.    „Eurobalise“ ir GKEM

Tai „Eurobalise“ ir GKEM sąsaja. Reikalavimai nustatyti A priedėlio A1 lentelės 4.2.7 d eilutėje.

Šis pagrindinis parametras papildomas šia sąsaja tik tuo atveju, jeigu „Eurobalise“ ir GKEM tiekiami kaip atskiros sąveikos sudedamosios dalys (žr. 5.2.2 punktą „Sąveikos sudedamųjų dalių grupavimas“).

4.2.7.5.    „Euroloop“ ir GKEM

Tai sistemos „Euroloop“ ir GKEM sąsaja. Reikalavimai nustatyti A priedėlio A1 lentelės 4.2.7 e eilutėje.

Šis pagrindinis parametras papildomas šia sąsaja tik tuo atveju, jeigu sistema „Euroloop“ ir GKEM tiekiami kaip atskiros dalys (žr. 5.2.2 punktą „Sąveikos sudedamųjų dalių grupavimas“).

4.2.8.   Raktų paskirstymas

Šiuo pagrindiniu parametru nustatomi šifravimo raktų, naudojamų radijo ryšiu perduodamiems duomenims apsaugoti, tvarkymo reikalavimai.

Reikalavimai nustatyti A priedėlio A1 lentelės 4.2.8 a eilutėje. Šios TSS taikymo sričiai priskiriami tik tie reikalavimai, kurie yra susiję kontrolės, valdymo ir signalizacijos įrangos sąsajomis.

4.2.9.   ETCS identifikatorių tvarkymas

Šiuo pagrindiniu parametru nustatomi geležinkelio kelio ir riedmenų kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio įrenginių ETCS identifikatoriai.

Reikalavimai nustatyti A priedėlio 4.2.9 a eilutėje.

4.2.10.   Geležinkelio kelio traukinio aptikimo sistemos

Šiuo pagrindiniu parametru nustatomi geležinkelio kelio traukinio aptikimo sistemų ir riedmenų sąsajos reikalavimai, susiję su riedmenų konstrukcija ir naudojimu.

Sąsajos reikalavimai, kuriuos turi atitikti traukinio aptikimo sistemos, nustatyti A priedėlio A1 lentelės 4.2.10 a eilutėje.

4.2.11.   Riedmenų ir geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos įrangos elektromagnetinis suderinamumas

Šiuo pagrindiniu parametru nustatomi sąsajai taikomi reikalavimai riedmenų ir geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos traukinio aptikimo įrangos elektromagnetiniam suderinamumui užtikrinti.

Sąsajos reikalavimai, kuriuos turi atitikti traukinio aptikimo sistema, nustatyti A priedėlio A1 lentelės 4.2.11 a eilutėje.

4.2.12.   ETCS mašinisto ir įrangos sąsaja

Šiuo pagrindiniu parametru apibūdinama informacija, iš ETCS ir ATV sistemos teikiama mašinistui ir mašinisto įvedama į riedmenų įrangą. Žr. A priedėlio A1 lentelės 4.2.12 a eilutę.

Šis parametras apima:

1)

ergonomines savybes (įskaitant matomumą);

2)

rodytinas ETCS ir ATV sistemos funkcijas;

3)

mašinisto aktyvinamas ETCS ir ATV sistemos funkcijas.

4.2.13.   RMR mašinisto ir įrangos sąsaja

Šiuo pagrindiniu parametru apibūdinama iš RMR sistemos mašinistui teikiama ir į riedmenų RMR sistemą mašinisto įvedama informacija.

Šis parametras apima:

1)

ergonomines savybes (įskaitant matomumą);

2)

rodytinas RMR funkcijas;

3)

siunčiamą su pranešimais susijusią informaciją;

4)

gaunamą su pranešimais susijusią informaciją.

4.2.13.1.   GSM-R sistemos mašinisto ir įrangos sąsaja

Žr. A priedėlio A1 lentelės 4.2.13 a eilutę dėl GSM-R.

4.2.13.2.   FRMCS mašinisto ir įrangos sąsaja

Žr. A priedėlio A1 lentelės 4.2.13 b eilutę dėl FRMCS.

4.2.14.   Sąsaja su kontrolei atlikti skirtų duomenų registravimo įranga

Šiuo pagrindiniu parametru apibūdinamas riedmenų ETCS ir riedmenyse įrengto duomenų registravimo įtaiso keitimasis duomenimis.

Žr. A priedėlio A1 lentelės 4.2.14 a eilutę.

4.2.15.   Geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos objektai

Šiuo pagrindiniu parametru apibūdinamos:

1)

geram matomumui užtikrinti būtinos šviesą atspindinčiųjų ženklų savybės;

2)

sąveikiųjų įspėjamųjų skydų savybės;

3)

sąveikiųjų įspėjamųjų skydų išdėstymas taip, kad jie atitiktų numatytą veiklos paskirtį.

Dėl 1 ir 2 punktų žr. A priedėlio A1 lentelės 4.2.15 a eilutę.

Dėl 3 punkto žr. A priedėlio A1 lentelės 4.2.15 b eilutę.

Be to, geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos objektai turi būti suderinti su mašinisto matymo lauko ir infrastruktūros reikalavimais.

4.2.16.   CCS posistemiuose naudojamos įrangos konstrukcija

Laikomasi aplinkos sąlygų, nurodytų šios TSS A priedėlio A2 lentelėje išvardytuose dokumentuose.

Riedmenų kontrolės, valdymo ir signalizacijos sąveikos sudedamosios dalys ir posistemiai turi atitikti Komisijos Reglamente (ES) Nr. 1302/2014 (9) (lokomotyvų ir keleivinių riedmenų posistemio TSS) nurodytus medžiagoms keliamus, pvz., priešgaisrinės apsaugos, reikalavimus.

4.2.17.   ETCS ir radijo ryšio sistemos suderinamumas

Dėl galimų skirtingų įdiegimo variantų ir perėjimo prie visiškai reikalavimus atitinkančių CCS posistemių būsenos, turi būti atliekami patikrinimai siekiant įrodyti techninį suderinamumą tarp riedmenų ir geležinkelio kelio CCS posistemių. Šių patikrinimų būtinumas turi būti apsvarstytas kaip priemonė, skirta CCS posistemių techninio suderinamumo patikimumui padidinti. Tikimasi, kad šių patikrinimų sumažės, kai bus įgyvendintas 6.1.2.1 punkte nurodytas principas.

4.2.17.1.   ETCS sistemos suderinamumas

ETCS sistemos suderinamumas (ESS) – tai įrašas apie CCS posistemių riedmenų ETCS dalių ir geležinkelio kelio ETCS dalių techninį suderinamumą naudojimo teritorijoje.

Kiekvienas ESS tipas nurodo ESS patikrinimų rinkinį (pvz., dokumento patikra, laboratorinis bandymas arba bandymas kelyje ir kt.), taikomą atkarpai arba atkarpų grupei naudojimo teritorijoje. Tą patį ESS tipą galima naudoti tarpvalstybinei infrastruktūrai ir skirtingoms nacionalinėms infrastruktūroms.

Riedmenų įrangos ESS patikrinimų rezultatai sąveikos sudedamosios dalies arba posistemio lygmeniu, įskaitant išvadas ir susijusias sąlygas, įrašomi ESS patikrinimų ataskaitoje.

„Tipinė konfigūracija“ – tai konfigūracija, kuria remiantis galima gauti bandymų rezultatus, galiojančius įvairioms tos pačios sertifikuotos ETCS riedmenų sąveikos sudedamosios dalies arba sertifikuoto riedmenų posistemio konfigūracijoms. Šie rezultatai taip pat turi būti lygiaverčiai įvairioms sertifikuotos ETCS geležinkelio kelio posistemio konfigūracijoms.

Atliekant ESS patikrinimus ETCS riedmenų sąveikos sudedamosios dalies lygmeniu, turi būti laikomasi toliau nurodytų reikalavimų:

1)

sąveikos sudedamosios dalies ESS deklaracijoje įrašomi ETCS riedmenų sąveikos sudedamosios dalies ESS rezultatai pagal ESS tipą (-us), kuris (-ie) galioja nepriklausomai nuo konkrečios ETCS riedmenų sąveikos sudedamosios dalies konfigūracijos. Šį dokumentą parengia riedmenų tiekėjas. Naudojamas C.2 arba C.6 priedėlyje pateiktas šablonas;

2)

į sąveikos sudedamosios dalies ESS deklaraciją įtraukiama ESS patikrinimo ataskaitos (-ų) išvadų santrauka ir sąlygos, susijusios su atliktų ESS patikrinimų rezultatais (apibrėžtais viename ar keliuose ESS tipuose), kurie galioja nepriklausomai nuo konkrečių riedmenų sąveikos sudedamosios dalies konfigūracijos parametrų ir todėl gali būti naudojami kiekviename taikomame konkrečiame riedmenų CCS posistemio lygmenyje;

3)

sąveikos sudedamosios dalies ESS deklaracijoje pateikiamas atliktų ESS tipo (-ų) ESS patikrinimų sąrašas;

4)

sąveikos sudedamosios dalies ESS deklaracijoje pateikiama nuoroda į notifikuotosios įstaigos vertinimo ataskaitą pagal 6.2.4.3 punktą („ETCS ir radijo ryšio sistemos sąveikos sudedamosios dalies suderinamumo patikrinimai“).

Konkretaus riedmenų CCS posistemio ESS, atsižvelgiant į vieną ar daugiau ESS tipų, yra nustatytas ESS deklaracijoje. Naudojamas C.1 arba C.5 priedėlyje pateiktas šablonas.

Posistemio lygmeniu ESS deklaracijoje taip pat pateikiama ESS patikrinimo ataskaitos santrauka ir įrodoma, kad įvykdyti reikiami ESS patikrinimai (kiekvieno į deklaraciją įtraukto ESS tipo atveju), paskelbti Agentūros ESS / RSS techniniame dokumente, be jau pateiktų ESS sąveikos sudedamosios dalies deklaracijų.

ESS deklaracijoje pateikiamas ir visas ESS sąveikos sudedamųjų dalių, į kurias buvo atsižvelgta atliekant vertinimą (jei tokių yra), sąrašas, sąlygos (jei tokių yra), susijusios su skirtingais ESS tipais, taip pat notifikuotosios įstaigos vertinimo ataskaita pagal 6.3.3.1 punktą („ETCS ir radijo ryšio sistemos suderinamumo patikrinimai“).

4.2.17.2.   ETCS sistemos suderinamumo reikalavimai

Infrastruktūros valdytojas yra atsakingas už ESS tipo (-ų) nustatymą. Visos Sąjungos tinklo geležinkelio atkarpos, kurioms reikia atlikti tą patį rinkinį patikrinimų siekiant įrodyti ESS, yra to paties ESS tipo.

ESS tipų sąrašą paskelbia ir tvarko Europos Sąjungos geležinkelių agentūra techniniame dokumente „ESS / RSS techninis dokumentas, TD/011REC1028“. Žr. A priedėlio A1 lentelės 4.2.17 a eilutę. Agentūra įvertina patikrinimus, nebent juos įvertino notifikuotoji įstaiga, kaip reikalaujama 6.3 lentelės 10 eilutėje. Agentūra vertinimą atlieka per 2 mėnesius nuo jo gavimo, išskyrus atvejus, kai Agentūra ir infrastruktūros valdytojas susitaria dėl ilgesnio laikotarpio, bet iš viso ne ilgesnio kaip 4 mėnesiai. Techninis dokumentas bus atnaujintas per 10 darbo dienų po teigiamo įvertinimo.

ESS tipai naudojami tik tada, kai pirmiau nurodytame Agentūros techniniame dokumente paskelbta jų būsena yra „Galioja“.

Infrastruktūros valdytojai, padedami savo tinklo ETCS tiekėjų, Agentūrai pateikia būtinų kiekvieno ESS tipo patikrinimų savo tinkle apibrėžtį. Pateikiama ši būtiniausia informacija:

1)

kiekvieno atliekamo patikrinimo apibrėžtis;

2)

kriterijai, pagal kuriuos nustatoma, kad bandymo rezultatai teigiami;

3)

informacija, ar tikrinti reikia tik traukinius, suderinamus su konkrečia M_VERSION funkcija ir pagal konkrečią TSS versiją;

4)

informacija, ar patikrinimai turi būti atliekami laboratorijose ar važiuojant bėgių keliu. Jei bandymas atliekamas važiuojant bėgių keliu, nurodoma, ar jį reikia atlikti konkrečioje vietoje;

5)

kontaktiniai duomenys kur kreiptis dėl kiekvieno patikrinimo atlikimo;

6)

tipinės patikrinimo konfigūracijos aprašymas, kai atitinkamas infrastruktūros valdytojas nustato, kad patikrinimas turi būti atliekamas laboratorijoje;

7)

pasiūlymas dėl pereinamojo laikotarpio, per kurį prie naujosios ESS tipų apibrėžties versijos pereinama nuo ankstesnės versijos arba nacionalinės procedūros. Taip pat nurodomas ankstesnių ESS tipų galiojimas. Dėl galutinio pereinamojo laikotarpio susitariama su Agentūra. Jei susitarimas nebus pasiektas, pereinamojo laikotarpio trukmė bus 6 mėnesiai.

Infrastruktūros valdytojai klasifikuoja ETCS linijas pagal ESS tipus ir ESS tipus užregistruoja INF registre. Jei esamų geležinkelio linijų, kuriose įrengta ETCS, ESS / RSS techniniame dokumente nepaskelbta ESS apibrėžtis arba Agentūra jos nėra gavusi, laikoma, kad atitinkamoms geležinkelio linijoms ESS patikrinimų atlikti nereikia.

Infrastruktūros valdytojas suteikia būtinas priemones, laboratoriją arba prieigą prie infrastruktūros, kad būtų galima atlikti patikrinimus, kaip reikalaujama Įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/545 6 straipsnyje.

Infrastruktūros valdytojai Agentūrai pateikia visus nurodytų patikrinimų savo tinkle pakeitimus.

ESS tipai galioja neribotą laiką, nebent infrastruktūros valdytojas juos pakeistų arba atšauktų. Jei daromi pakeitimai, laikomasi 7.2.3.4 punkto („Poveikis kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemių riedmenų ir geležinkelio kelio dalių techniniam suderinamumui“) nuostatų. Jei riedmenų įrangą reikia patikrinti iš naujo, atliekami tik nauji arba atnaujinti ESS patikrinimai, laikantis principo, kad jau atlikti patikrinimai lieka galioti, jei riedmenys nekeičiami.

Kai Agentūra paskelbia arba atnaujina ESS patikrinimus techniniame dokumente „ESC / RSS techninis dokumentas, TD/011REC1028“, atitinkamos galiojančios nacionalinės ETCS suderinamumo bandymų taisyklės panaikinamos ir atliekami tik ESS patikrinimai, siekiant įrodyti posistemių techninį suderinamumą. Infrastruktūros valdytojas nurodo ESS lygiavertiškumą (nėra, dalinis ar visiškas) ankstesnei nacionalinei procedūrai, jei tokia yra. Tokiu atveju anksčiau įrodytas sąveikos sudedamosios dalies arba posistemių techninis suderinamumas su ankstesne nacionaline procedūra gali būti naudojamas kaip atitikties lygiavertei naujo ESS daliai įrodymas ir jų patikrinimų iš naujo atlikti nereikia. Jei ESS nėra visiškai lygiavertis, infrastruktūros valdytojas nurodo pereinamąjį laikotarpį, kaip nurodyta 7 papunktyje.

Už ESS įrodymą atsakingas subjektas apibrėžia riedmenų ETCS posistemio tipinę konfigūraciją.

ESS deklaraciją parengia subjektas, teikiantis paraišką dėl ESS įrodymo.

Paraišką dėl ESS įrodymo teikiančio subjekto sąveikos sudedamosios dalies arba posistemio ESS patikrinimo ataskaitą notifikuotoji įstaiga įvertina pagal 6.2.4.3 („ETCS ir radijo ryšio sistemos sąveikos sudedamosios dalies suderinamumo patikrinimai“) arba 6.3.3.1 („ETCS ir radijo ryšio sistemos suderinamumo patikrinimai“) punktus.

Jei ESS deklaracijoje nurodytoje patikrinimo ataskaitoje arba ESS sąveikos sudedamųjų dalių deklaracijoje pateikiamos sąlygos, visos sąlygos įrašomos nurodant statusą ir tai, ar susitarta, kaip jas valdo susijusi šalis (pvz., geležinkelio įmonė, norinti įrodyti suderinamumą su maršrutu), ir ši atsakomybė nurodoma ESS deklaracijoje.

4.2.17.3.   Radijo ryšio sistemos suderinamumas

Radijo ryšio sistemos suderinamumas (RSS) – tai įrašas apie CCS posistemių RMR kalbinio ryšio arba duomenų perdavimo radijo ryšiu riedmenų dalių ir geležinkelio kelio dalių techninį suderinamumą naudojimo teritorijoje.

Kiekvienas RSS tipas nurodo RSS patikrinimų rinkinį (pvz., dokumento patikra, laboratorinis bandymas arba bandymas kelyje), taikomą atkarpai arba atkarpų grupei naudojimo teritorijoje. Tą patį RSS tipą galima naudoti tarpvalstybinei infrastruktūrai ir skirtingoms nacionalinėms infrastruktūroms.

Kalbinio arba duomenų perdavimo radijo ryšiu riedmenų dalies RSS patikrinimų rezultatai sąveikos sudedamosios dalies arba posistemio lygmeniu, įskaitant išvadas ir susijusias sąlygas, įrašomi RSS patikrinimų ataskaitoje.

Tipinė konfigūracija – tai konfigūracija, kuria remiantis galima gauti bandymų rezultatus, galiojančius įvairioms tos pačios sertifikuotos sąveikos sudedamosios dalies arba sertifikuoto riedmenų posistemio konfigūracijoms. Šie rezultatai taip pat turi būti lygiaverčiai įvairioms sertifikuotos RMR geležinkelio kelio posistemio konfigūracijoms.

Atliekant RSS patikrinimus sąveikos sudedamosios dalies lygmeniu turi būti laikomasi toliau nurodytų reikalavimų:

1)

sąveikos sudedamosios dalies RSS deklaracijoje įrašomi sąveikos sudedamosios dalies (radijo ryšio įrangos arba EDOR) RSS rezultatai pagal ESS tipą (-us), kuris (-ie) galioja nepriklausomai nuo konkrečios sąveikos sudedamosios dalies konfigūracijos. Šį dokumentą parengia tiekėjas. Naudojamas C.4 arba C.6 priedėlyje pateiktas šablonas;

2)

į sąveikos sudedamosios dalies RSS deklaraciją įtraukiama RSS patikrinimo ataskaitos (-ų) išvadų santrauka ir sąlygos, susijusios su atliktų RSS patikrinimų rezultatais (apibrėžtais viename ar keliuose RSS tipuose), kurie galioja nepriklausomai nuo konkrečių riedmenų sąveikos sudedamosios dalies konfigūracijos parametrų ir todėl gali būti naudojami kiekviename taikomame riedmenų CCS posistemio lygmenyje;

3)

sąveikos sudedamosios dalies RSS deklaracijoje pateikiamas atliktų RSS tipo (-ų) RSS patikrinimų sąrašas;

4)

sąveikos sudedamosios dalies RSS deklaracijoje pateikiama nuoroda į notifikuotosios įstaigos vertinimo ataskaitą pagal 6.2.4.3 punktą („ETCS ir radijo ryšio sistemos sąveikos sudedamosios dalies suderinamumo patikrinimai“).

Konkretaus riedmenų CCS posistemio RSS vieno ar daugiau RSS tipų atžvilgiu nurodomas RSS deklaracijoje. Naudojamas C.3 arba C.5 priedėlyje pateiktas šablonas.

Posistemio lygmeniu RSS deklaracijoje taip pat pateikiama RSS patikrinimo ataskaitos santrauka ir įrodoma, kad įvykdyti reikiami RSS patikrinimai (kiekvieno į deklaraciją įtraukto RSS tipo atveju), paskelbti Agentūros ESS / RSS techniniame dokumente, be jau pateiktų RSS sąveikos sudedamosios dalies deklaracijų.

RSS deklaracijoje taip pat pateikiamas visas sąveikos sudedamosios dalies RSS deklaracijų, į kurias buvo atsižvelgta atliekant vertinimą (jei tokių yra), sąrašas, sąlygos (jei tokių yra), susijusios su skirtingais RSS tipais, ir notifikuotosios įstaigos vertinimo ataskaita pagal 6.3.3.1 punktą („ETCS ir radijo ryšio sistemos suderinamumo patikrinimai“).

4.2.17.4.   Reikalavimai radijo ryšio sistemos suderinamumui

Infrastruktūros valdytojas yra atsakingas už RSS tipo (-ų) nustatymą. Visos Sąjungos tinklo geležinkelių atkarpos, kurioms reikia atlikti tą patį rinkinį patikrinimų siekiant įrodyti RSS, yra to paties RSS tipo.

RSS tipų sąrašą paskelbia ir tvarko Europos Sąjungos geležinkelių agentūra techniniame dokumente „ESS / RSS techninis dokumentas, TD/011REC1028“. Žr. A priedėlio A1 lentelės 4.2.17 a eilutę. Agentūra įvertina patikrinimus, nebent juos įvertino notifikuotoji įstaiga, kaip reikalaujama 6.3 lentelės 10 eilutėje. Agentūra vertinimą atlieka per 2 mėnesius nuo jo gavimo, išskyrus atvejus, kai Agentūra ir infrastruktūros valdytojas susitaria dėl ilgesnio laikotarpio, bet iš viso ne ilgesnio kaip 4 mėnesiai. Techninis dokumentas bus atnaujintas per 10 darbo dienų po teigiamo įvertinimo.

RSS tipai naudojami tik tada, kai pirmiau nurodytame Agentūros techniniame dokumente paskelbta jų būsena yra „Galioja“.

Infrastruktūros valdytojai, padedami savo tinklo RMR tiekėjų, Agentūrai pateikia būtinų kiekvieno RSS tipo patikrinimų savo tinkle apibrėžtį. Pateikiama ši būtiniausia informacija:

1)

kiekvieno atliekamo patikrinimo apibrėžtis;

2)

kriterijai, pagal kuriuos nustatoma, kad bandymo rezultatai teigiami;

3)

informacija, ar patikrinimas reikalingas tik traukiniams, suderinamiems su konkrečiu RMR GSM-R / FRMCS funkciniu lygiu ir pagal konkrečią TSS versiją;

4)

informacija, ar patikrinimai turi būti atliekami laboratorijose ar važiuojant bėgių keliu. Jei bandymas atliekamas važiuojant bėgių keliu, nurodoma, ar jį reikia atlikti konkrečioje vietoje;

5)

kontaktiniai duomenys kur kreiptis dėl kiekvieno patikrinimo atlikimo;

6)

tipinės patikrinimo konfigūracijos aprašymas, kai atitinkamas infrastruktūros valdytojas nustato, kad patikrinimas turi būti atliekamas laboratorijoje;

7)

pasiūlymas dėl pereinamojo laikotarpio, per kurį prie naujosios RSS tipų apibrėžties versijos pereinama nuo ankstesnės versijos arba nacionalinės procedūros. Taip pat nurodomas ankstesnių RSS tipų galiojimas. Dėl galutinio pereinamojo laikotarpio susitariama su Agentūra. Jei susitarimas nebus pasiektas, pereinamojo laikotarpio trukmė bus 6 mėnesiai.

Infrastruktūros valdytojai klasifikuoja savo linijas pagal kalbinio ir, jei reikia, ETCS duomenų perdavimo RSS tipus. Ši RSS tipų klasifikacija registruojama INF registre. Jei esamų geležinkelio linijų, kuriose įrengta RMR GSM-R, ESS / RSS techniniame dokumente nepaskelbta RSS apibrėžtis arba Agentūra jos nėra gavusi, laikoma, kad atitinkamoms geležinkelio linijoms RSS patikrinimų atlikti nereikia.

Infrastruktūros valdytojas suteikia būtinas priemones, laboratoriją arba prieigą prie infrastruktūros, kad būtų galima atlikti patikrinimus, kaip reikalaujama Įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/545 6 straipsnyje.

Infrastruktūros valdytojai Agentūrai pateikia visus nurodytų patikrinimų savo tinkle pakeitimus.

RSS tipai galioja neribotą laiką, nebent infrastruktūros valdytojas juos pakeistų arba atšauktų. Jei daromi pakeitimai, laikomasi 7.2.3.4 punkto („Poveikis kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemių riedmenų ir geležinkelio kelio dalių techniniam suderinamumui“) nuostatų. Jei riedmenų įrangą reikia patikrinti iš naujo, reikia atlikti tik naujus arba atnaujintus RSS patikrinimus, taikant principą, kad jau atlikti patikrinimai lieka galioti, jei riedmenys nekeičiami.

Kai Agentūra paskelbia arba atnaujina RSS patikrinimus techniniame dokumente „ESS / RSS techninis dokumentas, TD/011REC1028“, atitinkamos galiojančios nacionalinės radijo ryšio suderinamumo bandymų taisyklės panaikinamos ir atliekami tik RSS patikrinimai, siekiant įrodyti posistemių techninį suderinamumą. Infrastruktūros valdytojas nurodo RSS lygiavertiškumą (nėra, dalinis ar visiškas) ankstesnei nacionalinei procedūrai, jei tokia yra. Tokiu atveju anksčiau įrodytas sąveikos sudedamosios dalies arba posistemių techninis suderinamumas su ankstesne nacionaline procedūra gali būti naudojamas kaip atitikties RSS įrodymas ir jų patikrinimų iš naujo atlikti nereikia.

Už RSS įrodymą atsakingas subjektas apibrėžia riedmenų radijo ryšio posistemio tipinę konfigūraciją.

RSS deklaraciją parengia subjektas, teikiantis paraišką dėl RSS įrodymo.

Paraišką dėl RSS įrodymo teikiančio subjekto sąveikos sudedamosios dalies arba posistemio RSS patikrinimo ataskaitą notifikuotoji įstaiga įvertina pagal 6.2.4.3 („ETCS ir radijo ryšio sistemos sąveikos sudedamosios dalies suderinamumo patikrinimai“) arba 6.3.3.1 („ETCS ir radijo ryšio sistemos suderinamumo patikrinimai“) punktus.

Jei RSS deklaracijoje nurodytoje patikrinimo ataskaitoje arba sąveikos sudedamosios dalies RSS deklaracijoje pateikiamos sąlygos, visos sąlygos įrašomos nurodant statusą ir tai, ar susitarta, kaip jas valdo susijusi šalis (pvz., geležinkelio įmonė, norinti įrodyti suderinamumą su maršrutu), ir ši atsakomybė nurodoma RSS deklaracijoje.

4.2.18.   Riedmenų ATV sistemos funkcijos

Šiuo pagrindiniu parametru apibūdinamos riedmenų ATV sistemos funkcijos, kurių reikia traukiniui eksploatuoti taikant ne aukštesnį kaip 2 automatizavimo lygį, kai ETCS užtikrina automatinės traukinio apsaugos funkcijas, leidžiančias tai daryti. Funkcijos diegiamos pagal A priedėlio A1 lentelės 4.2.18 a eilutę, papildant funkcijas, nurodytas 4.2.2 punkte („Riedmenų ETCS funkcijos“).

ATV sistemos funkcijos remiamos toliau nurodytomis papildomomis specifikacijomis:

1)

ryšys su geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemiu radijo duomenims perduoti. Žr. 4.2.5.1 punktą („RMR oro tarpo sąsaja“) ir 4.2.6.2 punktą („RMR duomenų perdavimo sistemos ir ETCS ir (arba) ATV sistemos priemonių sąsaja“);

2)

ryšys su mašinistu. Žr. A priedėlio A1 lentelės 4.2.2 e eilutę ir 4.2.12 a eilutę (ETCS DMI);

3)

informacijos ir (arba) įsakymų perdavimas ir informacijos apie riedmenų būklę priėmimas. Žr. A priedėlio A1 lentelės 4.2.18 c eilutę;

4)

informacijos ir (arba) įsakymų perdavimas ir informacijos apie riedmenų ETCS būklę priėmimas. Žr. A priedėlio A1 lentelės 4.2.18 d eilutę.

Bandymų reikalavimai nustatyti A priedėlio A1 lentelės 4.2.18 b eilutėje.

4.2.19.   Geležinkelio kelio ATV sistemos funkcijos

Šiuo pagrindiniu parametru apibūdinamos geležinkelio kelio ATV sistemos funkcijos, reikalingos traukiniui eksploatuoti taikant ne aukštesnį kaip 2 automatizavimo lygį, kai ETCS užtikrina automatinės traukinio apsaugos funkcijas, leidžiančias tai daryti.

Papildant funkcijas, nurodytas 4.2.3 punkte („Geležinkelio kelio ETCS funkcijos“), funkcijos diegiamos pagal A priedėlio A1 lentelės 4.2.19 a eilutę.

ATV sistemos funkcijos papildomos papildomomis ryšio su riedmenų kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemiu palaikymo radijo duomenų perdavimo būdu specifikacijomis. Žr. A priedėlio 4.2.5.1 punktą („RMR oro tarpo sąsaja“) ir 4.2.7.3 punktą („RMR ir geležinkelio kelio ETCS bei RMR ir geležinkelio kelio ATV sistema“).

Bandymų reikalavimai nustatyti A priedėlio A1 lentelės 4.2.19 b eilutėje.

4.2.20.   Techninės priežiūros techniniai dokumentai

Šiuo pagrindiniu parametru apibūdinami būtini techninės priežiūros techninių dokumentų reikalavimai, kuriuos turi atitikti įrangos gamintojai ir pareiškėjai dėl posistemio patikros.

4.2.20.1.   Įrangos gamintojo atsakomybė

Posistemyje naudojamos įrangos gamintojas nurodo:

1)

visus techninės priežiūros reikalavimus ir procedūras (įskaitant įrangos techninės būklės stebėjimą, įvykių diagnozavimą, bandymo metodus ir priemones, būtiną profesinę kvalifikaciją), būtinas, kad visą įrangos naudojimo laiką (vežimas ir saugojimas prieš įrengiant, įprastas naudojimas, gedimai ir gedimų poveikis, remonto darbai, patikra ir techninė priežiūra, eksploatacijos nutraukimas ir t. t.) būtų laikomasi esminių reikalavimų ir šios TSS privalomuose reikalavimuose nurodytų verčių. Išsamesnė informacija apie klaidų ištaisymą pateikiama 6.5 punkte („Klaidų valdymas“) ir 7.2.10 punkte („Specifikacijų tvarkymas (klaidų ištaisymas)“);

2)

visus reikalavimus ir procedūras (bandymo metodus ir priemones, būtiną profesinę kvalifikaciją ir atnaujintos posistemio sąveikos sudedamosios dalies poveikio posistemiui vertinimą), būtinas, kad visą įrangos naudojimo laiką būtų diegiamos dėl specifikacijų klaidų ištaisymų (specifikacijų tvarkymo) atnaujintos sąveikos sudedamosios dalys. Tai apima būtinų patvirtintų sistemos modulių ir procesų atnaujinimo procedūrų apibrėžtį visuose gyvavimo ciklo etapuose, kai pagal šio reglamento 9 straipsnį posistemiams taikomi klaidų ištaisymai;

3)

galimą pavojų techninės priežiūros personalo ir visuomenės sveikatai ir saugai;

4)

linijos pirmosios techninės priežiūros sąlygas, t. y. apibūdina keičiamuosius mazgus (KM), nurodo patvirtintas suderinamos techninės ir programinės įrangos versijas, sugedusių KM keitimo procedūras, KM saugojimo ir sugedusių KM remonto sąlygas;

5)

patikras, kurias būtina atlikti, jei įrangą paveikė ypatingos sąlygos (pvz., nepalankios aplinkos sąlygos arba neįprasta smūginė apkrova);

6)

patikras, kurias būtina atlikti vykdant ne kontrolės, valdymo ir signalizacijos įrangos techninės priežiūros darbus, turinčius įtakos kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemiams (pvz., keičiant rato skersmenį).

4.2.20.2.   Pareiškėjo atsakomybė už posistemio patikrą

Pareiškėjas:

1)

užtikrina, kad būtų apibrėžti visų šios TSS taikymo sričiai priklausančių sudedamųjų dalių (nesvarbu, ar tai sąveikos sudedamosios dalys, ar ne) techninės priežiūros reikalavimai, kaip aprašyta 4.2.20.1 punkte („Įrangos gamintojo atsakomybė“);

2)

papildo 4.2.20.1 punkte nurodytus reikalavimus, atsižvelgdamas į riziką, atsirandančią dėl įvairių posistemio sudedamųjų dalių sąveikos ir sąsajų su kitais posistemiais;

3)

apibrėžia dėl specifikacijų klaidų ištaisymo (specifikacijų tvarkymo) atnaujintų sąveikos sudedamųjų dalių diegimo procedūras, jei taikoma, pagal atitinkamus sąveikos sudedamosios dalies dokumentus. Pareiškėjas pateikia konfigūracijos valdymo sistemą, skirtą poveikiui posistemiui nustatyti. Pareiškėjas užtikrina, kad būtų prieinami dokumentai, susiję su sąveikos sudedamųjų dalių, įtrauktų į jo posistemius, versija.

4.2.20.3.   Sistemos identifikatorius

Sąveikos sudedamosios dalies arba posistemio ERTMS (ETCS, RMR, ATV sistemos) funkcija apibūdinama sistemos identifikatoriumi, kuris yra numeracijos schema, skirta sistemos versijai identifikuoti ir funkciniam bei įdiegimo identifikatoriui atskirti. Funkcinis identifikatorius yra sistemos identifikatoriaus dalis ir reiškia pagal individualų konfigūracijos valdymą nustatytą skaičių arba kelis skaičius, kurie nurodo kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemyje arba sąveikos sudedamojoje dalyje įdiegtos kontrolės, valdymo ir signalizacijos įrangos konstrukcijos funkcijas. Įdiegimo identifikatorius yra sistemos identifikatoriaus dalis ir reiškia pagal tiekėjo individualų konfigūracijos valdymą nustatytą skaičių arba kelis skaičius, kurie nurodo konkrečią kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio arba sąveikos sudedamosios dalies konfigūraciją (pvz., techninę ir programinę įrangą). Sistemos, funkcinį ir įdiegimo identifikatorius nustato kiekvienas tiekėjas.

4.3.   Funkciniai ir techniniai reikalavimai sąsajoms su kitais posistemiais

4.3.1.   Sąsaja su traukinių eismo organizavimo ir valdymo posistemiu

Sąsaja su traukinių eismo organizavimo ir valdymo TSS

CCS TSS nuoroda

 

Nuoroda į traukinių eismo organizavimo ir valdymo TSS (10)

 

Parametras

Punktas

Parametras

Punktas

Eksploatavimo taisyklės

Suderintų tekstinių nuorodų ir pranešimų, rodomų ETCS mašinisto ir įrangos sąsajoje, sąrašas.

4.4

E priedėlis

Mašinisto taisyklių sąvadas

Eksploatavimo taisyklės

ERTMS geležinkelio kelio inžinerinė informacija, susijusi su traukinių eismo organizavimu

4.2.1.2.1

4.4

D3 priedėlis

Geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos objektai

4.2.15

Signalų ir geležinkelio kelio žymų matomumo reikalavimai

4.2.2.8

Traukinio stabdymo parametrai ir charakteristikos

4.2.2

Traukinio stabdymas

4.2.2.6

Smėlio barstymo įrangos naudojimas

Riedmenyse įrengtas rato antbriaunio tepimo įtaisas

Kompozitinių stabdžių trinkelių naudojimas

4.2.10

Mašinisto taisyklių sąvadas

4.2.1.2.1

Sąsaja su kontrolei atlikti skirtų duomenų registravimo įranga

4.2.14

Duomenų registravimas

4.2.3.5

ETCS mašinisto ir įrangos sąsaja

4.2.12

Traukinio numerio formatas

4.2.3.2.1

RMR mašinisto ir įrangos sąsaja

4.2.13

Traukinio numerio formatas

4.2.3.2.1

Raktų paskirstymas

4.2.8

Traukinio sąstato parangos užtikrinimas

4.2.2.7

Suderinamumo su maršrutu patikrinimai prieš pradedant naudoti patvirtintus riedmenis

4.9

Riedmenų ir traukinio suderinamumo su numatomu maršrutu parametrai

D1 priedėlis

4.3.2.   Sąsaja su geležinkelių riedmenų posistemiu

Sąsaja su geležinkelių riedmenų TSS

CCS TSS nuoroda

Nuoroda į geležinkelių riedmenų TSS

Parametras

Punktas

Parametras

 

Punktas

Suderinamumas su geležinkelio kelio traukinio aptikimo sistemomis. Riedmenų konstrukcija

4.2.10

Riedmenų savybės suderinamumui su traukinio aptikimo sistemomis, pagrįstomis geležinkelio kelio elektros grandine, užtikrinti

Lokomotyvų ir keleivinių riedmenų TSS

4.2.3.3.1.1

Vagonų TSS (11)

4.2.3.2

Riedmenų savybės suderinamumui su traukinio aptikimo sistemomis, pagrįstomis ašių skaitikliais, užtikrinti

Lokomotyvų ir keleivinių riedmenų TSS

4.2.3.3.1.2

Vagonų TSS

4.2.3.3

Riedmenų savybės suderinamumui su kilpiniais aptiktuvais užtikrinti

Lokomotyvų ir keleivinių riedmenų TSS

4.2.3.3.1.3

Vagonų TSS

4.2.3.3

Riedmenų ir geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos įrangos elektromagnetinis suderinamumas

4.2.11

Riedmenų savybės suderinamumui su traukinio aptikimo sistemomis, pagrįstomis geležinkelio kelio elektros grandine, užtikrinti

Lokomotyvų ir keleivinių riedmenų TSS

4.2.3.3.1.1

Vagonų TSS

4.2.3.3

Riedmenų savybės suderinamumui su traukinio aptikimo sistemomis, pagrįstomis ašių skaitikliais, užtikrinti

Lokomotyvų ir keleivinių riedmenų TSS

4.2.3.3.1.2

Vagonų TSS

4.2.3.3

Traukinio stabdymo parametrai ir charakteristikos

4.2.2

4.2.18

Stabdymo veiksmingumas

Lokomotyvų ir keleivinių riedmenų TSS

Staigusis stabdymas

4.2.4.5.2

Lokomotyvų ir keleivinių riedmenų TSS

Darbinis stabdymas

4.2.4.5.3

Vagonų TSS

4.2.4.1.2

Riedmenų kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio antenų padėtis

4.2.2

Kinematinis gabaritas

Lokomotyvų ir keleivinių riedmenų TSS

4.2.3.1

Vagonų TSS

Nėra

Riedmenų ETCS funkcijų išjungimas

4.2.2

Eksploatavimo taisyklės

Lokomotyvų ir keleivinių riedmenų TSS

4.2.12.3

Vagonų TSS

Nėra

Geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos objektai

4.2.15

Išorės matomumas

Priekiniai žibintai

Lokomotyvų ir keleivinių riedmenų TSS

4.2.7.1.1

Vagonų TSS

Nėra

Mašinisto išorės matymo laukas

Lokomotyvų ir keleivinių riedmenų TSS

Matymo laukas

4.2.9.1.3.1

LOC&PAS TSS

Priekinis stiklas

4.2.9.2

Vagonų TSS

Nėra

Sąsaja su kontrolei atlikti skirtų duomenų registravimo įranga

4.2.14

Registravimo įtaisas

Lokomotyvų ir keleivinių riedmenų TSS

4.2.9.6

Vagonų TSS

Nėra

Riedmenų ETCS. Informacijos ir (arba) įsakymų perdavimas ir informacijos apie riedmenų būklę priėmimas

4.2.2

Atskyrimo ruožai

Lokomotyvų ir keleivinių riedmenų TSS

4.2.8.2.9.8

Vagonų TSS

Nėra

Dinaminio stabdymo komanda

Lokomotyvų ir keleivinių riedmenų posistemio TSS

4.2.4.4.4

Vagonų TSS

Nėra

Magnetinis bėgių stabdys

Lokomotyvų ir keleivinių riedmenų posistemio TSS

4.2.4.8.2

Vagonų TSS

Nėra

Sūkurinių srovių stabdys

Lokomotyvų ir keleivinių riedmenų posistemio TSS

4.2.4.8.3

Vagonų TSS

Nėra

Didžiausia galia ir stipriausia srovė iš orinės kontaktinės linijos

Lokomotyvų ir keleivinių riedmenų posistemio TSS

4.2.8.2.4

Vagonų TSS

Nėra

Durų atidarymas

Lokomotyvų ir keleivinių riedmenų posistemio TSS

4.2.5.5.6

Vagonų TSS

Nėra

Eksploatacinių savybių reikalavimai

Lokomotyvų ir keleivinių riedmenų posistemio TSS

4.2.8.1.2

Vagonų TSS

Nėra

Dūmų kontrolė

Lokomotyvų ir keleivinių riedmenų posistemio TSS

4.2.10.4.2

Vagonų TSS

Nėra

Nuotolinio valdymo radijo ryšiu funkcija, kuria naudojasi darbuotojai per manevravimo operacijas

Lokomotyvų ir keleivinių riedmenų posistemio TSS

4.2.9.3.6

Vagonų TSS

Nėra

Mašinisto pultas. Ergonominės savybės

Lokomotyvų ir keleivinių riedmenų posistemio TSS

4.2.9.1.6

Vagonų TSS

Nėra

ETCS režimų valdymo reikalavimai. Budėjimo režimas

Lokomotyvų ir keleivinių riedmenų posistemio TSS

4.2.9.3.7.1

Vagonų TSS

Nėra

ETCS režimų valdymo reikalavimai. Pasyvusis manevravimas

Lokomotyvų ir keleivinių riedmenų posistemio TSS

4.2.9.3.7.2

Vagonų TSS

Nėra

ETCS režimų valdymo reikalavimai. Galinio lokomotyvo režimas

Lokomotyvų ir keleivinių riedmenų posistemio TSS

4.2.9.3.7.3

Vagonų TSS

Nėra

Stabdžių sistemos tipas

Lokomotyvų ir keleivinių riedmenų posistemio TSS

4.2.4.3

Vagonų TSS

Nėra

Traukos būsena

Lokomotyvų ir keleivinių riedmenų posistemio TSS

4.2.9.3.8

Vagonų TSS

Nėra

Važiavimo dinaminės savybės

Lokomotyvų ir keleivinių riedmenų posistemio TSS

4.2.3.4.2

Vagonų TSS

Nėra

Riedmenų ATV sistema: Informacijos ir (arba) įsakymų perdavimas ir informacijos apie riedmenų būklę priėmimas

4.2.18

Sąsajos su automatizuoto traukinio valdymo sistema reikalavimai

LOC&PAS TSS

4.2.13

Vagonų TSS

Nėra

Staigiojo stabdymo komanda

4.2.2

Staigiojo stabdymo komanda

Lokomotyvų ir keleivinių riedmenų TSS

4.2.4.4.1

Vagonų TSS

Nėra

CCS posistemiuose naudojamos įrangos konstrukcija

4.2.16

Reikalavimai medžiagoms

Lokomotyvų ir keleivinių riedmenų posistemio TSS

4.2.10.2.1

Vagonų TSS

Nėra

Paprastojo stabdymo komanda

4.2.2

Paprastojo stabdymo komanda

Lokomotyvų ir keleivinių riedmenų TSS

4.2.4.4.2

Vagonų TSS

Nėra

4.3.3.   Sąsajos su infrastruktūros posistemiu

Sąsaja su infrastruktūros TSS

CCS TSS nuoroda

 

Nuoroda į infrastruktūros TSS

 

Parametras

Punktas

Parametras

 

Punktas

„Eurobalise“ ryšys (vieta įrengti)

4.2.5.2

Statinių artumo gabaritas

Infrastruktūros TSS (12)

4.2.3.1

Ryšys „Euroloop“ (vieta įrengti)

4.2.5.3

Statinių artumo gabaritas

Infrastruktūros TSS

4.2.3.1

Geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos objektai

4.2.15

Statinių artumo gabaritas

Infrastruktūros TSS

4.2.3.1

4.3.4.   Sąsajos su energijos posistemiu

Sąsaja su energijos TSS

CCS TSS nuoroda

 

Energijos TSS

 

Parametras

Punktas

Parametras

 

Punktas

Į riedmenų įrangą perduodamos komandos

4.2.2

4.2.3

Fazių išskirstymo sekcijos

Sistemų atskyrimo sekcijos

Energijos TSS (13)

4.2.15

4.2.16

4.4.   Eksploatavimo taisyklės

Geležinkelių, kuriuose naudojamos ETCS, ATV sistemos ir RMR, eksploatavimo taisyklės nustatytos Traukinių eismo organizavimo ir valdymo TSS.

Suderintos tekstinės nuorodos ir pranešimai, rodomi ETCS mašinisto ir įrangos sąsajoje, išvardyti E priedėlyje.

4.5.   Techninės priežiūros taisyklės

Posistemių, kuriems taikoma ši TSS, techninės priežiūros taisyklėmis užtikrinama, kad visą posistemių eksploatavimo laiką 4 skyriuje nurodytuose pagrindiniuose parametruose pateiktos vertės atitiktų reikalaujamas ribas. Tačiau atliekant profilaktinę arba korekcinę techninę priežiūrą posistemis gali neatitikti pagrindiniuose parametruose nurodytų verčių; techninės priežiūros taisyklėmis užtikrinama, kad atliekant minėtus darbus nepablogėtų sauga.

Kad būtų pasiekti šie tikslai, už kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemius atsakingas subjektas nustato techninės priežiūros taisykles. Šios taisyklės rengiamos pagal 4.2.20 punkto („Techninės priežiūros techniniai dokumentai“) reikalavimus.

4.6.   Profesinė kvalifikacija

Posistemio ir įrangos gamintojai pateikia informaciją, kurios pakaktų nuspręsti, kokia profesinė kvalifikacija, būtina kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemiams įrengti, jų galutinei patikrai atlikti ir techninei priežiūrai vykdyti. Žr. 4.5 punktą („Techninės priežiūros taisyklės“).

4.7.   Sveikatos ir saugos sąlygos

Imamasi Sąjungos teisės aktus ir su jais suderintus nacionalinės teisės aktus atitinkančių atsargumo priemonių, kad būtų užtikrinta techninės priežiūros ir eksploatavimo personalo sveikata ir sauga.

Gamintojai nurodo su jų įrangos ir posistemių naudojimu ir technine priežiūra susijusią riziką sveikatai ir saugai. Žr. 4.4 punktą („Eksploatavimo taisyklės“) ir 4.5 punktą („Techninės priežiūros taisyklės“).

4.8.   Registrai

Direktyvos (ES) 2016/797 48 ir 49 straipsniuose numatytiems registrams teiktini duomenys nurodyti Komisijos įgyvendinimo sprendime 2011/665/ES (14) ir Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2019/777 (15).

4.9.   Suderinamumo su maršrutu patikrinimai prieš pradedant naudoti patvirtintus riedmenis

Riedmenų kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio parametrai, pagal kuriuos geležinkelio įmonė tikrina suderinamumą su maršrutu, aprašyti Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/773 D1 priedėlyje.

5.   SĄVEIKOS SUDEDAMOSIOS DALYS

5.1.   Apibrėžtis

Pagal Direktyvos (ES) 2016/797 2 straipsnio 7 punktą sąveikos sudedamosios dalys – bet kuri nedaloma įrengimo sudedamoji dalis, sudedamųjų dalių grupė, mazgas arba sukomplektuotas blokas, įtrauktas arba ketinamas įtraukti į posistemį, nuo kurių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso geležinkelių sistemos sąveika, įskaitant ir materialius objektus, ir nematerialius objektus.

5.2.   Sąveikos sudedamųjų dalių sąrašas

5.2.1.   Pagrindinės sąveikos sudedamosios dalys

Pagrindinės kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemių sąveikos sudedamosios dalys apibrėžtos:

1)

riedmenų kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio – 5.1 lentelėje;

2)

geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio – 5.2 lentelėje.

5.2.2.   Sąveikos sudedamųjų dalių grupavimas

5.2.2.1.

Pagrindinių sąveikos sudedamųjų dalių funkcijas galima grupuoti. Tuo atveju grupė apibrėžiama tomis funkcijomis ir likusiomis išorinėmis sąsajomis. Taip sudaryta grupė laikoma sąveikos sudedamąja dalimi.

Sąveikos sudedamųjų dalių grupės vidinių sąsajų atitikties pagrindiniams 4 skyriaus parametrams tikrinti nereikia. Sąveikos sudedamųjų dalių grupės išorinių sąsajų atitiktis pagrindiniams parametrams, susijusiems su šių išorinių sąsajų reikalavimais, turi būti tikrinama.

5.2.2.2.

Kai sąveikos sudedamosios dalys grupuojamos, sugrupuotos funkcijos ir jų adresavimas turi būti konfigūruojami taip, kad sugrupuotas ATV sistemos, ETCS ir radijo ryšio sąveikos sudedamųjų dalių funkcijas CCS posistemio gyvavimo ciklo metu būtų galima pakeisti išorinėmis ATV sistemos, ETCS arba radijo ryšio sąveikos sudedamosiomis dalimis. Todėl toliau nurodytos sugrupuotos sąveikos sudedamosios dalies sąsajos turi būti išoriškai prieinamos kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio sąstato tinklo ryšio lygmenyse, kaip nurodyta A priedo A1 lentelės 4.2.6 i eilutėje:

1)

riedmenų ATV sistemos ir riedmenų ETCS sąsaja, kaip nurodyta A priedėlio A1 lentelės 4.2.6 h eilutėje;

2)

riedmenų ATV sistemos ir riedmenų GSM-R duomenims perduoti skirtos radijo ryšio įrangos sąsaja, kaip nurodyta A priedėlio A1 lentelės 4.2.6 j eilutėje;

3)

riedmenų FRMCS ir kontrolės, valdymo ir signalizacijos priemonių sąsaja (ETCS – A priedėlio A1 lentelės 4.2.6 g eilutėje ir ATV sistemos – A priedėlio A1 lentelės 4.2.6 k eilutėje).

5.3.   Sudedamųjų dalių eksploatacinės savybės ir specifikacijos

5 skyriuje pateiktose lentelėse apibūdinamos šios kiekvienos pagrindinės sąveikos sudedamosios dalies ar sudedamųjų dalių grupės savybės:

1)

3 skiltyje – funkcijos ir sąsajos. Atkreipkite dėmesį, kad kai kurios sąveikos sudedamųjų dalių funkcijos ir (arba) sąsajos neprivalomos;

2)

4 skiltyje – privalomi reikalavimai, taikomi atliekant kiekvienos funkcijos arba sąsajos (kai taikoma) vertinimą, nurodant atitinkamą 4 skyriaus skirsnį.

5.1 lentelė

Pagrindinės riedmenų kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio sąveikos sudedamosios dalys

Nr.

Sąveikos sudedamoji dalis

Savybės

Specialieji reikalavimai, vertintini pagal 4 skyrių

1

Riedmenų ETCS

Patikimumas, parengtis, priežiūrumas, sauga:

 

sauga

 

parengtis / patikimumas

 

priežiūrumas

4.2.1.1

4.2.1.2

4.2.20.1

Riedmenų ETCS funkcijos (išskyrus nuvažiuoto atstumo ir greičio matavimą)

Sistemos identifikatorius

4.2.2

4.2.20.3

ETCS oro tarpo sąsajos

 

GTEVS (neprivalomas duomenų perdavimo radijo ryšys)

 

Informacijos atnaujinimo radijo ryšio priemonėmis įrenginys (neprivaloma funkcija)

 

Sistemos „Eurobalise“ oro tarpas

 

Sistemos „Euroloop“ oro tarpas (neprivaloma funkcija)

4.2.5

4.2.5.1.2

4.2.5.1.2.1

4.2.5.2

4.2.5.3

Sąsajos

 

SPM (K sąsajos diegimas neprivalomas)

 

GSM-R duomenų perdavimo radijo ryšio įranga

 

Riedmenų FRMCS

 

Raktų paskirstymas

 

ETCS identifikatorių tvarkymas

 

ETCS mašinisto ir įrangos sąsaja

 

Traukinio sąsaja (žr. toliau pateiktą pastabą)

 

Riedmenyse įrengtas registravimo įtaisas

 

ATV sistemos sąsaja

 

Kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio sąstato tinklo ryšio lygmenys

Pastaba dėl traukinio sąsajos.

Visas A priedėlio 7 rodyklėje aprašytas funkcijas privaloma įdiegti sąveikos sudedamosios dalies lygmeniu.

4.2.6.1

4.2.6.2.1.1

4.2.6.2.1.2

4.2.8

4.2.9

4.2.12

4.2.2

4.2.14

4.2.6.4

4.2.6.5.1

Įrangos konstrukcija

4.2.16

ETCS sistemos suderinamumas (ESS) (neprivaloma)

4.2.17.1

4.2.17.2

2

Nuvažiuoto atstumo ir greičio matavimo įranga

Patikimumas, parengtis, priežiūrumas, sauga:

 

sauga

 

parengtis / patikimumas

 

priežiūrumas

4.2.1.1

4.2.1.2

4.2.20.1

Riedmenų ETCS funkcijos: tik nuvažiuoto atstumo ir greičio matavimas

4.2.2

Įrangos konstrukcija

4.2.16

3

Standartinė sąsaja (SPM)

Sąsajos

 

Riedmenų ETCS

4.2.6.1

4

GSM-R riedmenų kalbinio radijo ryšio įranga

Pastaba.

SIM kortelė, antena, jungiamieji kabeliai ir filtrai nėra šios sąveikos sudedamosios dalies dalys

Patikimumas, parengtis, priežiūrumas:

 

parengtis / patikimumas

 

priežiūrumas

4.2.1.2

4.2.20.1

Pagrindinės ryšio funkcijos

4.2.4.1.1

Kalbinio ir operatyvinio ryšio priemonės

Sistemos identifikatorius

4.2.4.2.1

4.2.20.3

Sąsajos

 

GSM-R sistemos oro tarpas

 

GSM-R sistemos mašinisto ir įrangos sąsaja

4.2.5.1.1.1

4.2.13.1

Įrangos konstrukcija

4.2.16

Radijo ryšio sistemos suderinamumas (RSS) (neprivaloma)

4.2.17.3

4.2.17.4

5

GSM-R duomenų perdavimo radijo ryšio įranga

Pastaba.

SIM kortelė, antena, jungiamieji kabeliai ir filtrai nėra šios sąveikos sudedamosios dalies dalys

Patikimumas, parengtis, priežiūrumas:

 

parengtis / patikimumas

 

priežiūrumas

4.2.1.2

4.2.20.1

Pagrindinės ryšio funkcijos

4.2.4.1.1

ETCS duomenų perdavimo priemonės

Sistemos identifikatorius

4.2.4.3.1.1

4.2.20.3

Sąsajos

 

Riedmenų ETCS

 

Riedmenų ATV sistema

 

GSM-R sistemos oro tarpas

 

GSM-R oro tarpas ETCS sistemoje

 

GSM-R oro tarpas ATV sistemoje

4.2.6.2.1.1

4.2.6.2.2.1

4.2.5.1.1.1

4.2.5.1.2.1

4.2.5.1.3.1

Įrangos konstrukcija

4.2.16

Radijo ryšio sistemos suderinamumas (RSS) (neprivaloma)

4.2.17.3

4.2.17.4

6

GSM-R SIM kortelė

Pastaba.

Už SIM kortelių, kurios turi būti įstatytos į GSM-R galinius įrenginius, pateikimą geležinkelio įmonėms atsakingas GSM-R tinklo operatorius

Pagrindinės ryšio funkcijos

Sistemos identifikatorius

4.2.4.1.1

4.2.20.3

Įrangos konstrukcija

4.2.16

Radijo ryšio sistemos suderinamumas (RSS) (neprivaloma)

4.2.17.3

4.2.17.4

7

Riedmenų ATV sistema

Patikimumas, parengtis, priežiūrumas:

 

parengtis / patikimumas

 

priežiūrumas

4.2.1.2

4.2.20.1

Riedmenų ATV sistemos funkcijos (išskyrus duomenų perdavimą)

Sistemos identifikatorius

4.2.18

4.2.20.3

ATV sistemos oro tarpo sąsajos

4.2.5.1.3

Sąsajos

 

GSM-R duomenų perdavimo radijo ryšio įranga

 

Riedmenų FRMCS

 

Traukinio sąsaja

 

ETCS sąsaja

 

CCS posistemio sąstato tinklo ryšio lygmenys

4.2.6.2.2.1

4.2.6.2.2.2

4.2.18

4.2.6.4

4.2.6.5.1

Įrangos konstrukcija

4.2.16

8

Riedmenų FRMCS kalbinio ryšio priemonė

Patikimumas, parengtis, priežiūrumas:

 

parengtis / patikimumas

 

priežiūrumas

4.2.1.2

4.2.20.1

Pagrindinės ryšio funkcijos

4.2.4.1.2

Kalbinio ir operatyvinio ryšio priemonės

Sistemos identifikatorius

4.2.4.2.2

4.2.20.3

Sąsajos

 

Riedmenų FRMCS

 

FRMCS mašinisto ir įrangos sąsaja

4.2.6.2.3

4.2.13.2

Įrangos konstrukcija

4.2.16

Radijo ryšio sistemos suderinamumas (RSS) (neprivaloma)

4.2.17.3

4.2.17.4

9

Riedmenų FRMCS

Patikimumas, parengtis, priežiūrumas:

 

parengtis / patikimumas

 

priežiūrumas

4.2.1.2

4.2.20.1

Pagrindinės ryšio funkcijos

Sistemos identifikatorius

4.2.4.1.2

4.2.20.3

Sąsajos

 

Riedmenų FRMCS kalbinio ryšio priemonė

 

FRMCS oro tarpas

 

FRMCS oro tarpas ETCS sistemoje

 

FRMCS oro tarpas ATV sistemoje

 

Riedmenų ETCS

 

Riedmenų ATV sistema

 

CCS posistemio sąstato tinklo ryšio lygmenys

4.2.6.2.3

4.2.5.1.1.2

4.2.5.1.2.2

4.2.5.1.3.2

4.2.6.2.1.2

4.2.6.2.2.2

4.2.6.5.1

Įrangos konstrukcija

4.2.16

Radijo ryšio sistemos suderinamumas (RSS) (neprivaloma)

4.2.17.3

4.2.17.4

10

FRMCS profilis

Pastaba.

FRMCS tinklo operatorius privalo užtikrinti, kad FRMCS profilis būtų prieinamas abonentams.

Pagrindinės ryšio funkcijos

Sistemos identifikatorius

4.2.4.1.2

4.2.20.3

Įrangos konstrukcija

4.2.16

Radijo ryšio sistemos suderinamumas (RSS) (neprivaloma)

4.2.17.3

4.2.17.4

5.2 lentelė

Pagrindinės geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio sąveikos sudedamosios dalys

1

2

3

4

Nr.

Sąveikos sudedamoji dalis

Savybės

Specialieji reikalavimai, vertintini pagal 4 skyrių

1

GTEVS

Patikimumas, parengtis, priežiūrumas, sauga:

 

sauga

 

parengtis / patikimumas

 

priežiūrumas

4.2.1.1

4.2.1.2

4.2.20.1

Geležinkelio kelio ETCS funkcijos (išskyrus „Eurobalise“, informacijos atnaujinimo radijo ryšio priemonėmis ir „Euroloop“ ryšį)

Sistemos identifikatorius

4.2.3

4.2.20.3

RMR, ETCS ir ATV sistemos oro tarpo sąsajos: tik radijo ryšys su traukiniu

 

GSM-R oro tarpo sąsaja ETCS sistemoje

 

FRMCS oro tarpo sąsaja ETCS sistemoje

4.2.5.1.2.1

4.2.5.1.2.2

Sąsajos

 

Gretimi GTEVS

 

GSM-R duomenų perdavimo radijo ryšio sistema

 

Geležinkelio kelio FRMCS

 

Raktų paskirstymas

 

ETCS identifikatorių tvarkymas

4.2.7.1, 4.2.7.2

4.2.7.3.1.1

4.2.7.3.1.2

4.2.8

4.2.9

Įrangos konstrukcija

4.2.16

2

Informacijos atnaujinimo radijo ryšio priemonėmis įrenginys

Patikimumas, parengtis, priežiūrumas, sauga:

 

sauga

 

parengtis / patikimumas

 

priežiūrumas

4.2.1.1

4.2.1.2

4.2.20.1

Geležinkelio kelio ETCS funkcijos (išskyrus „Eurobalise“, „Euroloop“ ryšį bei 2 lygio funkcijas)

Sistemos identifikatorius

4.2.3

4.2.20.3

RMR, ETCS ir ATV sistemos oro tarpo sąsajos: tik radijo ryšys su traukiniu

 

GSM-R oro tarpo sąsaja ETCS sistemoje

4.2.5.1.2.1

Sąsajos

 

GSM-R duomenų perdavimo radijo ryšio sistema

 

Raktų paskirstymas

 

ETCS identifikatorių tvarkymas

 

Centralizacija ir GKEM

4.2.7.3

4.2.8

4.2.9

4.2.3

Įrangos konstrukcija

4.2.16

3

„Eurobalise“

Patikimumas, parengtis, priežiūrumas, sauga:

 

sauga

 

parengtis / patikimumas

 

priežiūrumas

4.2.1.1

4.2.1.2

4.2.20.1

ETCS ir RMR sistemos oro tarpo sąsajos: tik sistemos „Eurobalise“ ryšys su traukiniu

Sistemos identifikatorius

4.2.5.2

4.2.20.3

Sąsajos

 

GKEM ir „Eurobalise“ sistemos sąsaja

4.2.7.4

Įrangos konstrukcija

4.2.16

4

„Euroloop“

Patikimumas, parengtis, priežiūrumas, sauga:

 

sauga

 

parengtis / patikimumas

 

priežiūrumas

4.2.1.1

4.2.1.2

4.2.20.1

ETCS ir RMR sistemos oro tarpo sąsajos: tik sistemos „Euroloop“ ryšys su traukiniu

Sistemos identifikatorius

4.2.5.3

4.2.20.3

Sąsajos

 

GKEM ir sistemos „Euroloop“ sąsaja

4.2.7.5

Įrangos konstrukcija

4.2.16

5

„Eurobalise“ GKEM

Patikimumas, parengtis, priežiūrumas, sauga:

 

sauga

 

parengtis / patikimumas

 

priežiūrumas

4.2.1.1

4.2.1.2

4.2.20.1

Geležinkelio kelio ETCS funkcijos (išskyrus informacijos atnaujinimo radijo ryšio priemonėmis ir „Euroloop“ ryšį bei 2 lygio funkcijas)

Sistemos identifikatorius

4.2.3

4.2.20.3

Sąsajos

 

GKEM ir „Eurobalise“ sistemos sąsaja

4.2.7.4

Įrangos konstrukcija

4.2.16

6

„Euroloop“ GKEM

Patikimumas, parengtis, priežiūrumas, sauga:

 

sauga

 

parengtis / patikimumas

 

priežiūrumas

4.2.1.1

4.2.1.2

4.2.20.1

Geležinkelio kelio ETCS funkcijos (išskyrus informacijos atnaujinimo radijo ryšio priemonėmis ir „Eurobalise“ ryšį bei 2 lygio funkcijas)

Sistemos identifikatorius

4.2.3

4.2.20.3

Sąsajos

 

GKEM ir sistemos „Euroloop“ sąsaja

4.2.7.5

Įrangos konstrukcija

4.2.16

7

Ašių skaitiklis

Geležinkelio kelio traukinio aptikimo sistemos (tik su ašių skaitikliais susiję parametrai)

4.2.10

Elektromagnetinis suderinamumas (tik su ašių skaitikliais susiję parametrai)

4.2.11

8

Įspėjamasis skydas

Geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos objektai (tik 1 ir 2 punktai)

4.2.15

Įrangos konstrukcija

4.2.16

9

Geležinkelio kelio ATV sistema

Patikimumas, parengtis, priežiūrumas:

 

parengtis / patikimumas

 

priežiūrumas

4.2.1.2

4.2.20.1

Geležinkelio kelio ATV sistemos funkcijos

Sistemos identifikatorius

4.2.19

4.2.20.3

RMR, ETCS ir ATV sistemos oro tarpo sąsajos: tik radijo ryšys su traukiniu

 

GSM-R oro tarpo sąsaja ATO sistemoje

 

FRMCS oro tarpo sąsaja ATO sistemoje

4.2.5.1.3.1

4.2.5.1.3.2

Sąsajos:

 

GSM-R duomenų perdavimo radijo ryšio sistema

 

Geležinkelio kelio FRMCS

4.2.7.3.2.1

4.2.7.3.2.2

Įrangos konstrukcija

4.2.16

6.   SUDEDAMŲJŲ DALIŲ ATITIKTIES IR (ARBA) TINKAMUMO NAUDOTI VERTINIMAS IR POSISTEMIŲ PATIKRA

6.1.   Įvadas

6.1.1.   Bendrieji principai

6.1.1.1.   Atitiktis pagrindiniams parametrams

Atitiktis šios TSS 3 skyriuje nustatytiems esminiams reikalavimams užtikrinama laikantis 4 skyriuje nurodytų pagrindinių parametrų.

Atitiktis įrodoma:

1)

įvertinant 5 skyriuje nurodytų sąveikos sudedamųjų dalių atitiktį (žr. 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4 punktus);

2)

tikrinant posistemius (žr. 6.3 ir 6.4 punktus).

Jei keičiami esami posistemiai, atliekant vertinimą atsižvelgiama į 7.2.2 punkte nurodytus riedmenų posistemių ir 7.2.3 punkte nurodytus geležinkelio kelio posistemių reikalavimus.

6.1.1.2.   Dalinis TSS reikalavimų įvykdymas

Riedmenų įrangos posistemyje, jei jis atitinka abi toliau nurodytas sąlygas, gali būti įgyvendintos ne visos šioje TSS nustatytos privalomos funkcijos:

1)

funkcijos yra išvardytos G priedėlyje;

2)

infrastruktūros valdytojas (padedamas valstybės narės) INF registre nurodė, kad sąraše nurodyto reikalavimo vykdymas iš dalies netrukdo optimaliai ir saugiai veikti jo tinkle.

Jei kontrolės, valdymo ir signalizacijos sąveikos sudedamojoje dalyje arba posistemyje įdiegtos ne visos šioje TSS nurodytos funkcijos, į tai atsižvelgiama atitinkamose naudojimo sąlygose pagal 6.5.1 ir 6.5.2 punktus.

6.1.2.   ETCS, ATV sistemos ir RMR bandymo principai

6.1.2.1.   Principas

Principas yra toks, kad EB patikros deklaracijoje nurodytas riedmenų kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemis šioje TSS nurodytomis sąlygomis ir neatliekant jokių papildomų patikrų turėtų būti tinkamas naudoti su kiekvienu EB patikros deklaracijoje nurodytu geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemiu.

Siekiant šį principą įgyvendinti lengviau, taikomos:

1)

riedmenų ir geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemių projektavimo ir įrengimo taisyklės;

2)

bandymų specifikacijos siekiant įrodyti, kad riedmenų ir geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemiai atitinka šios TSS reikalavimus ir yra tarpusavyje suderinami.

6.1.2.2.   Eksploatacinių bandymų scenarijai

Šioje TSS žodžių junginys „eksploatacinių bandymų scenarijus“ – tam tikra su kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemiais susijusių arba juos veikiančių įvykių geležinkelio kelyje ir riedmenyse (pvz., pranešimų siuntimo / gavimo, leidžiamojo greičio viršijimo, operatoriaus veiksmų) seka ir laiko tarp tų įvykių nustatymas, siekiant išbandyti numatomą geležinkelio sistemos veikimą ETCS, ATV sistemos ir RMR atžvilgiais svarbiose situacijose (pvz., traukiniui įvažiuojant į atkarpą, kurioje įdiegta įranga, aktyvinant traukinio įrangą, nepaisant sustojimo signalo).

Eksploatacinių bandymų scenarijai grindžiami priimtomis projekto konstravimo taisyklėmis.

Tikrojo įdiegimo atitiktį eksploatacinių bandymų scenarijui turi būti galima patikrinti surinkus informaciją per lengvai prieinamas (geriau per šioje TSS nustatytas standartines) sąsajas.

6.1.2.3.   Reikalavimai eksploatacinių bandymų scenarijams

ETCS, ATV sistemos ir RMR geležinkelio kelio dalių konstravimo taisyklių rinkiniais ir susijusiais geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio eksploatacinių bandymų scenarijais turi būti visiškai apibūdintas visas numatytas sistemos veikimas, svarbus geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemiui įprastomis ir nustatytomis pablogėjusiomis sąlygomis, ir:

1)

jie turi atitikti šioje TSS nurodytas specifikacijas;

2)

juose daroma prielaida, kad riedmenų kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemių, sąveikaujančių su geležinkelio kelio posistemiu, funkcijos, sąsajos ir eksploatacinės savybės atitinka šios TSS reikalavimus;

3)

jie yra tie patys, kokie naudojami atliekant geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio EB patikrą siekiant nustatyti, ar įdiegtomis funkcijomis, sąsajomis ir eksploatacinėmis savybėmis įmanoma užtikrinti, kad sistema veiktų, kaip numatyta, su atitinkamais riedmenų kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemių režimais ir perjungiant iš vieno lygio ir režimo į kitą.

6.2.   Sąveikos sudedamosios dalys

6.2.1.   Kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemių sąveikos sudedamųjų dalių vertinimo procedūros

Prieš pateikdamas rinkai sąveikos sudedamąją dalį ir (arba) sąveikos sudedamųjų dalių grupes, gamintojas arba Europos Sąjungoje įsisteigęs jo įgaliotasis atstovas pagal Direktyvos (ES) 2016/797 9 straipsnio 2 dalį ir 10 straipsnio 1 dalį parengia EB atitikties deklaraciją.

Vertinimo procedūra atliekama naudojant vieną iš modulių, nurodytų 6.2.2 punkte („Kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemių sąveikos sudedamųjų dalių moduliai“).

Kontrolės, valdymo ir signalizacijos sąveikos sudedamosioms dalims EB tinkamumo naudoti deklaracija nebūtina. Kad sąveikos sudedamąsias dalis būtų galima pateikti rinkai, užtenka atitikties pagrindiniams parametrams, įrodytos EB atitikties deklaracija (16).

6.2.2.   Kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemių sąveikos sudedamųjų dalių moduliai

Gamintojas arba Europos Sąjungoje įsisteigęs jo įgaliotasis atstovas gali pasirinkti vieną iš šių kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemių sąveikos sudedamųjų dalių vertinimo būdų:

1)

projektavimo ir tobulinimo etapu taikyti tipo tyrimo procedūrą (CB modulis), o gamybos etapu – gamybos kokybės valdymo sistema grindžiamą procedūrą (CD modulis) arba

2)

projektavimo ir tobulinimo etapu taikyti tipo tyrimo procedūrą (CB modulis) ir kartu taikyti gaminio patikra grindžiamą procedūrą (CF modulis), arba

3)

taikyti visiško kokybės valdymo sistemą ir projekto tyrimu grindžiamą procedūrą (CH1 modulis).

Be to, SIM kortelei ir įspėjamajam skydui, kaip sąveikos sudedamajai daliai, tikrinti gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas gali pasirinkti CA modulį.

Šie moduliai išsamiai aprašyti Komisijos sprendime 2010/713/ES (17).

Taikant kai kuriuos iš modulių, reikėtų atsižvelgti į šiuos paaiškinimus:

1)

EB tipo tyrimas pagal CB modulio 2 dalį turi apimti produkcijos tipą ir projekto tipą;

2)

atliekant gaminio patikrą pagal CF modulio 3 dalį (gaminio patikra) neleidžiama atlikti statistinių patikrų, t. y. visos sąveikos sudedamosios dalys turi būti tikrinamos individualiai.

6.2.3.   Vertinimo reikalavimai

Nesvarbu, kuris modulis pasirenkamas:

1)

sąveikos sudedamosios dalies „riedmenų ETCS“ atveju laikomasi šios TSS 6.2.4.1 punkte išdėstytų reikalavimų;

2)

vertinant šios TSS 5 skyriuje nustatytų sąveikos sudedamųjų dalių arba sąveikos sudedamųjų dalių grupių atitiktį atliekami 6.1.1 lentelėje nurodyti veiksmai. Visos patikros atliekamos remiantis atitinkama 5 skyriaus lentele ir joje nurodytais pagrindiniais parametrais;

3)

įrangos gamintojas praneša notifikuotajai įstaigai apie visus pakeitimus, turinčius įtakos sąveikos sudedamosios dalies atitikčiai dėl taikytinos TSS versijos reikalavimų. Gamintojas taip pat įrodo, ar reikia atlikti naujus patikrinimus pagal šias klaidų ištaisymo specifikacijas, vadovaudamasis 6.1.1 lentele ir taikydamas EB atitikties modulius pagal 6.2.2 punktą. Gamintojas pateikia šią informaciją su atitinkamomis nuorodomis į techninius dokumentus, susijusius su esamu EB sertifikatu. Gamintojas pagrindžia ir dokumentais patvirtina, kad taikomų reikalavimų laikomasi sąveikos sudedamosios dalies lygmeniu; tai įvertina notifikuotoji įstaiga.

Gamintojas informuoja paveiktus subjektus apie pakeitimus, pvz., susijusius su eksploatavimu ir technine priežiūra, jei jie daro poveikį esamiems ir jau įdiegtiems gaminiams ir (arba) komponentams.

6.1.1 lentelė

Sąveikos sudedamosios dalies arba sąveikos sudedamųjų dalių grupės atitikties vertinimo reikalavimai

Nr.

Aspektas

Kas turi būti vertinama

Patvirtinamieji įrodymai

1a

Funkcijos, sąsajos ir eksploatacinės savybės

Patikrinti, ar įdiegtos visos atitinkamoje 5 skyriaus lentelėje nurodytuose pagrindiniuose parametruose apibūdintos privalomos funkcijos, sąsajos ir eksploatacinės savybės ir ar jos atitinka šios TSS reikalavimus.

Projekto dokumentai, konkrečių bandymų ir bandymų sekų atlikimas, kaip aprašyta atitinkamoje 5 skyriaus lentelėje nurodytuose pagrindiniuose parametruose.

1b

Patikrinti, kurios atitinkamoje 5 skyriaus lentelėje nurodytuose pagrindiniuose parametruose apibūdintos neprivalomos funkcijos ir sąsajos yra įdiegtos ir ar jos atitinka šios TSS reikalavimus.

Projekto dokumentai, konkrečių bandymų ir bandymų sekų atlikimas, kaip aprašyta atitinkamoje 5 skyriaus lentelėje nurodytuose pagrindiniuose parametruose.

1c

Patikrinti, kurios papildomos funkcijos ir sąsajos (nenurodytos šioje TSS) yra įdiegtos ir ar dėl jų nekyla konfliktų su šioje TSS nurodytomis funkcijomis.

Poveikio analizė

2a

Įrangos konstrukcija

Patikrinti atitiktį privalomoms sąlygoms, nustatytoms atitinkamoje 5 skyriaus lentelėje nurodytuose pagrindiniuose parametruose.

Panaudotos medžiagos dokumentai ir, jei reikia, bandymai siekiant patikrinti, ar laikomasi reikalavimų, susijusių su atitinkamoje 5 skyriaus lentelėje nurodytais pagrindiniais parametrais.

2b

Taip pat patikrinti, ar sąveikos sudedamoji dalis tinkamai veikia tomis aplinkos sąlygomis, kuriomis ją numatyta naudoti.

Bandymai pagal pareiškėjo specifikacijas.

3

Patikimumas, parengtis, priežiūrumas, sauga

Patikrinti atitiktį saugos reikalavimams, jei jie nurodyti atitinkamoje 5 skyriaus lentelėje nurodytuose pagrindiniuose parametruose, t. y.

1.

ar neviršijamas leidžiamasis gedimų dažnis (LGD) dėl atsitiktinių gedimų;

2.

ar tobulinimo procesas užtikrina galimybę nustatyti ir pašalinti sistemingus gedimus.

1.

Leidžiamojo atsitiktinių gedimų dažnio skaičiavimai remiantis patikimumo duomenimis.

2.1.

Gamintojo kokybės ir saugos valdymas projektuojant, gaminant ir atliekant bandymus atitinka pripažintą standartą (žr. pastabą).

2.2.

Programinės įrangos kūrimo ciklas, techninės įrangos kūrimo ciklas ir techninės bei programinės įrangos integravimas įgyvendinami pagal pripažintą standartą (žr. pastabą).

2.3.

Saugos patikros ir patvirtinimo procesas atliktas pagal pripažintą standartą (žr. pastabą) ir atitinka saugos reikalavimus, aprašytus atitinkamoje 5 skyriaus lentelėje nurodytuose pagrindiniuose parametruose.

2.4.

Funkciniai ir techniniai saugos reikalavimai (tinkamas veikimas, kai nėra kitų trikčių; gedimų ir išorės veiksnių padariniai) tikrinami pagal pripažintą standartą (žr. pastabą).

Pastaba.

Standartas turi atitikti bent šiuos reikalavimus:

1)

atitikti praktikos kodekso reikalavimus, kaip nurodyta Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 402/2013 I priedo 2.3.2 punkte;

2)

jis turi būti pripažintas geležinkelių sektoriuje. Jeigu taip nėra, standartas turės būti pagrįstas ir priimtinas notifikuotajai įstaigai;

3)

jis turi būti susijęs su nagrinėjamų vertinamos sistemos pavojų valdymu;

4)

jis turi būti viešai prieinamas visiems norintiems jį taikyti veiklos vykdytojams.

4

Patikrinti, ar laikomasi pareiškėjo nurodytos siektinos kiekybinės patikimumo vertės (susijusios su atsitiktiniais gedimais).

Skaičiavimai

5

Sistemingų gedimų pašalinimas

Įrangos (visos sąveikos sudedamosios dalies arba atskirai mazgų) bandymai veiklos sąlygomis ir remontas, kai aptinkami trūkumai.

Prie sertifikato pridedamuose dokumentuose nurodoma, kokia patikra atlikta, kokių standartų laikytasi ir pagal kokius kriterijus nuspręsta laikyti, kad šie bandymai atlikti (pagal pareiškėjo sprendimus).

6

Techninės priežiūros techniniai dokumentai

Patikrinti atitiktį techninės priežiūros reikalavimams (4.2.20.1 punktas).

Dokumentų tikrinimas

6.2.4.   Ypatingi klausimai

6.2.4.1.   Privalomi riedmenų ETCS bandymai

Ypatingas dėmesys skiriamas riedmenų ETCS, kaip sąveikos sudedamosios dalies, atitikties vertinimui, nes ji yra sudėtinga ir labai svarbi sąveikai užtikrinti.

Nesvarbu, kuris (CB ar CH1) modulis pasirenkamas, paskelbtoji įstaiga turi tikrinti, ar:

1)

sąveikos sudedamosios dalies tipinis pavyzdys išbandytas pagal visas bandymų sekas, įskaitant būtinus funkcijų, į kurias daroma nuoroda 4.2.2 punkte („Riedmenų ETCS funkcijos“), bandymo variantus. Už bandymo variantų parengimą ir jų sekų sudarymą yra atsakingas pareiškėjas, jei toks reikalavimas neįtrauktas į specifikacijas, į kurias daroma nuoroda šioje TSS;

2)

šie bandymai atlikti pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 765/2008 (18) akredituotoje laboratorijoje pagal A priedėlio A4 lentelėje nurodytus bandymų naudojant A priedėlio A1 lentelėje nurodytą bandymų struktūrą ir procedūras standartus:

a)

riedmenų ETCS, suderinamos su ne vėlesne kaip 2.1 sistemos versija, – 4.2.2 c.;

b)

riedmenų ETCS, suderinamos su ne vėlesne kaip 2.2 sistemos versija ir 3.0 versija – neįtraukta, žr. 1 punktą.

Laboratorija pateikia visą bandymų rezultatų ir sekų, kurių laikytasi, ataskaitą. Paskelbtosios įstaigos pareiga – įvertinti, ar bandymo variantai ir sekos yra tinkami atitikčiai visiems aktualiems reikalavimams tikrinti, ir bandymų rezultatams sąveikos sudedamosios dalies sertifikavimo atžvilgiu įvertinti.

6.2.4.2.   B klasės sąsajos

Kiekviena valstybė narė yra atsakinga už patikrinimą, ar B klasės sistemos ir jų sąsajos su riedmenų ETCS sąveikos sudedamąja dalimi atitinka jos nacionalinius reikalavimus.

Siekiant patikrinti standartinę SPM sąsają su riedmenų ETCS, notifikuotoji įstaiga turi atlikti atitikties vertinimą.

6.2.4.3.   ETCS ir radijo ryšio sistemos sąveikos sudedamosios dalies suderinamumo patikrinimai

Kadangi 6.1.1 lentelėje ESS / RSS patikrinimų atlikti nereikalaujama, jų nereikalaujama išduodant sąveikos sudedamosios dalies sertifikatą.

Jei ESS / RSS patikrinimai atliekami sąveikos sudedamosios dalies lygmeniu, notifikuotosios įstaigos užduotis, susijusi su sąveikos sudedamosios dalies ESS / RSS deklaracija (-omis) ir susijusia ataskaita, yra patikrinti sąveikos sudedamosios dalies ESS / RSS patikrinimo ataskaitos teisingumą ir išsamumą pagal šio punkto reikalavimus.

Pagal Direktyvą (ES) 2016/797 šį vertinimą atliekanti notifikuotoji įstaiga gali būti kita nei notifikuotoji įstaiga, atliekanti sąveikos sudedamosios dalies EB atitikties arba tinkamumo procedūrą.

6.1.2 lentelė

Notifikuotosios įstaigos atliekamas ETCS arba radijo ryšio sistemos sąveikos sudedamųjų dalių suderinamumo patikrinimo vertinimas

Nr.

Aspektas

Kas turi būti vertinama

Patvirtinamieji įrodymai

1

Rezultatų parengtis

Įvertinti, ar patikrinimo ataskaitoje pateikiama nuoroda į patikrinimus pagal Europos Sąjungos geležinkelių agentūros (toliau – ESGA) paskelbtame techniniame dokumente (19) pateiktą ESS / RSS tipų apibrėžtį.

Įvertinti, ar sąveikos sudedamosios dalies patikrinimo ataskaitoje aiškiai nurodyta, kurie patikrinimai buvo patvirtinti ESS / RSS tipui.

ESS / RSS patikrinimo ataskaitos vertinimas.

2

Rezultatų parengtis

Įvertinti, ar ESS / RSS rezultatai nurodo, ar kiekvieno ESS / RSS patikrinimo rezultatai buvo teigiami, ar ne.

ESS / RSS patikrinimo ataskaitos vertinimas.

3

Nesuderinamumai ir klaidos, apie kuriuos pranešta

Įvertinti, ar nurodyti per kiekvieną ESS / RSS patikrinimą, kurio rezultatai nebuvo teigiami, nustatyti nesuderinamumai ir klaidos, apie kuriuos pranešta atliekant ESS / RSS patikrinimus.

ESS / RSS patikrinimo ataskaitos vertinimas.

4

Poveikio analizė

Įvertinti, ar per kiekvieną ESS / RSS patikrinimą, kurio rezultatai nebuvo teigiami, buvo atlikta ir naudojant D priedėlyje pateiktą šabloną užregistruota poveikio ESS / RSS analizė.

ESS / RSS patikrinimo ataskaitos vertinimas.

6.3.   Kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemiai

6.3.1.   Kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemių vertinimo procedūros

Šiame skyriuje aprašomos riedmenų kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio EB patikros deklaracija ir geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio EB patikros deklaracija.

Pareiškėjo prašymu notifikuotoji įstaiga atlieka riedmenų arba geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio EB patikrą pagal Direktyvos (ES) 2016/797 IV priedą.

Pareiškėjas parengia riedmenų arba geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio EB patikros deklaraciją pagal Direktyvos (ES) 2016/797 15 straipsnio 1 ir 9 dalis.

EB patikros deklaracijos turinys atitinka Direktyvos (ES) 2016/797 15 straipsnio 9 dalį.

Vertinimo procedūra atliekama naudojant modulius, nurodytus 6.3.2 punkte („Kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemių moduliai“).

Riedmenų kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio EB patikros deklaracija ir geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio EB patikros deklaracija kartu su atitikties sertifikatais laikomos pakankamomis užtikrinti, kad šioje TSS nustatytomis sąlygomis posistemiai yra suderinami.

6.3.2.   Kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemių moduliai

Visi toliau nurodyti moduliai nustatyti Sprendime 2010/713/ES.

6.3.2.1.   Riedmenų posistemis

Riedmenų kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemiui patikrinti pareiškėjas gali pasirinkti vieną iš šių būdų:

1)

projektavimo ir tobulinimo etapu taikyti tipo tyrimo procedūrą (SB modulis), o gamybos etapu – gamybos proceso kokybės valdymo sistema grindžiamą procedūrą (SD modulis), arba

2)

projektavimo ir tobulinimo etapu taikyti tipo tyrimo procedūrą (SB modulis) ir kartu taikyti gaminio patikra grindžiamą procedūrą (SF modulis), arba

3)

taikyti visiško kokybės valdymo sistema ir projekto tyrimu grindžiamą procedūrą (SH1 modulis).

6.3.2.2.   Geležinkelio kelio posistemis

Geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemiui patikrinti pareiškėjas gali pasirinkti vieną iš šių būdų:

1)

vieneto patikra grindžiamą procedūrą (SG modulis) arba

2)

projektavimo ir tobulinimo etapu taikyti tipo tyrimo procedūrą (SB modulis), o gamybos etapu – gamybos proceso kokybės valdymo sistema grindžiamą procedūrą (SD modulis), arba

3)

projektavimo ir tobulinimo etapu taikyti tipo tyrimo procedūrą (SB modulis) ir kartu taikyti gaminio patikra grindžiamą procedūrą (SF modulis), arba

4)

taikyti visiško kokybės valdymo sistema ir projekto tyrimu grindžiamą procedūrą (SH1 modulis).

6.3.2.3.   Modulių naudojimo riedmenų ir geležinkelio kelio posistemiams sąlygos

Remiantis SB modulio aprašo 4.2 punktu (tipo tyrimas), reikalaujama atlikti projekto apžvalgą.

Remiantis SH1 modulio aprašo 4.2 punktu (visiško kokybės valdymo sistema ir projekto tyrimu pagrįsta procedūra), reikia atlikti papildomą tipo tyrimą.

6.3.3.   Riedmenų posistemio vertinimo reikalavimai

6.2.1 lentelėje nurodytos patikros, kurias būtina atlikti tikrinant riedmenų kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemį, ir pagrindiniai parametrai, kuriuos turi atitikti posistemis.

Nesvarbu, kuris modulis pasirenkamas:

1)

atliekant patikrą turi būti įrodyta, kad į transporto priemonę integruotas riedmenų kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemis atitinka pagrindinius parametrus;

2)

sąveikos sudedamųjų dalių, kurios jau įtrauktos į joms skirtas EB atitikties deklaracijas, funkcijų ir eksploatacinių savybių papildomai tikrinti nereikia.

3)

notifikuotajai įstaigai nereikės atlikti papildomos patikros, kai dėl specifikacijų tvarkymo atnaujinama jau integruota sąveikos sudedamoji dalis, jei sąveikos sudedamosios dalies notifikuotoji įstaiga patvirtina, kad atnaujinimo, kurį reikia įvertinti, poveikis yra susijęs tik su sąveikos sudedamąja dalimi, ir jei BSB vertinimo įstaiga, vertinanti atnaujinimo integravimą į posistemį, nenustato jokio poveikio posistemio lygmeniu.

6.2.1 lentelė

Riedmenų posistemio arba dalių grupių atitikties vertinimo reikalavimai

Nr.

Aspektas

Kas turi būti vertinama

Patvirtinamieji įrodymai

1a

Sąveikos sudedamųjų dalių naudojimas

Patikrinti, ar EB atitikties deklaracija ir atitinkamas sertifikatas taikomi visoms numatytoms integruoti į posistemį sąveikos sudedamosioms dalims.

Posistemį reikia tikrinti su SIM kortele, atitinkančia šios TSS reikalavimus. Vienos SIM kortelės pakeitimas kita šios TSS reikalavimus atitinkančia kortele nelaikomas posistemio pakeitimu.

Dokumentai ir jų turinys

1b

Patikrinti sąveikos sudedamųjų dalių sąlygas ir naudojimo apribojimus, atsižvelgiant į posistemio ir aplinkos savybes.

Analizė, pagrįsta dokumentų tikrinimu.

1c

Sąveikos sudedamųjų dalių, kurios yra sertifikuotos pagal kitą CCS TSS versiją nei ta, kuri buvo taikyta posistemio EB patikrai, arba pagal kitą specifikacijų rinkinį nei tas, kuris buvo taikytas posistemio EB patikrai, reikia patikrinti, ar sertifikatas vis dar užtikrina posistemio atitiktį naujausios galiojančios TSS reikalavimams.

Poveikio analizė, pagrįsta dokumentų tikrinimu.

2a

Sąveikos sudedamųjų dalių integravimas į posistemį

Patikrinti, ar posistemio vidinės sąsajos yra tinkamai įrengtos ir ar jos tinkamai veikia (4.2.6 pagrindinis parametras).

Tikrinimas pagal specifikacijas

2b

Patikrinti, ar papildomos funkcijos (nenurodytos šioje TSS) netrukdo veikti privalomoms funkcijoms

Poveikio analizė

2c

Patikrinti, ar ETCS identifikatorių vertės atitinka leidžiamą intervalą ir, jei būtina pagal TSS, ar jų vertės unikalios (4.2.9 pagrindinis parametras).

Tikrinimas pagal projekto specifikacijas

2d

Patikrinti, ar yra posistemio ETCS dalies sistemos identifikatorius.

Jei keičiama sistemos identifikatoriaus funkcinė arba įdiegimo dalis – patikrinti, ar pakeitimas atitinka apibrėžtį (4.2.20.3 pagrindinis parametras).

Dokumentų tikrinimas

3

Dalių integravimas į posistemį

Patikrinti sąsajas ir integravimą tarp įvairių posistemio dalių (4.1 lentelė. ir 4.2.6 pagrindinis parametras).

Poveikio analizė, pagrįsta dokumentų tikrinimu.

4a

Integravimas į riedmenis

Patikrinti, ar tinkamai sumontuota įranga (4.2.2, 4.2.4, 4.2.14, 4.2.18 pagrindiniai parametrai ir gamintojo nustatytos įrangos įrengimo sąlygos).

Tikrinimo rezultatai (pagal specifikacijas, nurodytas pagrindiniuose parametruose ir gamintojo montavimo taisyklėse).

4b

Patikrinti, ar riedmenų kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemis suderinamas su riedmenų eksploatavimo aplinka (4.2.16 pagrindinis parametras).

Dokumentų tikrinimas (sąveikos sudedamųjų dalių sertifikatų ir galimų integravimo būdų tikrinimas atsižvelgiant į riedmenų savybes).

4c

Patikrinti, ar parametrai (pvz., stabdymo parametrai) tinkamai nustatyti ir ar jie atitinka leidžiamą intervalą.

Dokumentų tikrinimas (parametrų verčių tikrinimas pagal riedmenų savybes).

5a

Integravimas į B klasę, priklausomai nuo riedmenų ETCS ir B klasės sąsajos

Patikrinti, ar standartinė sąsaja (SPM) su riedmenų ETCS sujungta TSS atitinkančiomis sąsajomis.

Nereikia nieko tikrinti: ši standartinė sąsaja jau patikrinta sąveikos sudedamųjų dalių lygmeniu. Jos veikimas jau išbandytas tikrinant posistemio sąveikos sudedamųjų dalių integravimą.

5b

Patikrinti, ar naudojant B klasės funkcijas, įdiegtas riedmenų ETCS (4.2.6.1 pagrindinis parametras), geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemiui nekeliama jokių papildomų reikalavimų, susijusių su perėjimais.

Nereikia nieko tikrinti: viskas išbandyta sąveikos sudedamųjų dalių lygmeniu.

5c

Patikrinti, ar naudojant atskirą B klasės įrangą, nesujungtą su riedmenų ETCS (4.2.6.1 pagrindinis parametras), geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemiui nekeliama jokių papildomų reikalavimų, susijusių su perėjimais.

Nereikia nieko tikrinti: nėra sąsajos (20).

5d

Patikrinti, ar naudojant B klasės įrangą, prijungtą prie riedmenų ETCS TSS (iš dalies) neatitinkančiomis sąsajomis (4.2.6.1 pagrindinis parametras), geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemiui nekeliama jokių papildomų reikalavimų, susijusių su perėjimais. Taip pat patikrinti, ar tai netrukdo veikti ETCS funkcijoms.

Poveikio analizė, pagrįsta dokumentų tikrinimu ir integravimo bandymų ataskaita

6a

Integravimas į geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemius

Patikrinti, ar galima skaityti sistemos „Eurobalise“ pranešimus (per šį bandymą tikrinama tik ar tinkamai įrengta antena. Tikrinant sąveikos sudedamąsias dalis atlikti bandymai nekartojami) (4.2.5 pagrindinis parametras).

Bandymas naudojant patvirtintą sistemą „Eurobalise“: patvirtinamasis įrodymas yra gebėjimas tinkamai perskaityti pranešimą.

6b

Patikrinti, ar galima skaityti sistemos „Euroloop“ pranešimus (jei taikoma) (4.2.5 pagrindinis parametras).

Bandymas naudojant patvirtintą sistemą „Eurobalise“: patvirtinamasis įrodymas yra gebėjimas tinkamai perskaityti pranešimą.

6c

Patikrinti, ar įranga yra tinkama užtikrinti RMR kalbinį ir duomenų ryšį (jeigu taikoma); (4.2.5 pagrindinis parametras).

Bandymas naudojant patvirtintą RMR tinklą. Patvirtinamasis įrodymas yra gebėjimas užmegzti, palaikyti ir nutraukti ryšį.

7a

Patikimumas, parengtis, priežiūrumas, sauga

Patikrinti, ar įranga atitinka saugos reikalavimus (4.2.1 pagrindinis parametras).

Bendrojo saugos būdo apraše nurodytų procedūrų taikymas pavojui vertinti.

7b

Patikrinti, ar įranga atitinka siektiną kiekybinę patikimumo vertę (4.2.1 pagrindinis parametras).

Skaičiavimai

7c

Patikrinti atitiktį techninės priežiūros reikalavimams (4.2.20.2 punktas)

Dokumentų tikrinimas.

8

Integravimas į geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemį ir kitus posistemius:

bandymai, atliekami numatomo naudojimo sąlygomis.

Išbandyti posistemio veikimą kuo įvairesnėmis numatomo naudojimo sąlygomis (pvz., įvairiomis geležinkelio linijos nuolydžio, traukinio greičio, vibracijos, traukos galios, oro sąlygomis, naudojant skirtingai suprojektuotas bėgių kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos funkcijas). Bandymais turi būti galima patikrinti:

1)

ar tinkamai veikia nuvažiuoto atstumo ir greičio matavimo funkcijos (4.2.2 pagrindinis parametras);

2)

ar riedmenų kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemis suderinamas su riedmenų eksploatavimo aplinka (4.2.16 pagrindinis parametras).

Šiais bandymais taip pat turi būti galima tvirčiau įsitikinti, kad nebus sistemingų gedimų.

Atliekant šiuos bandymus nereikia kartoti įvairiais etapais jau atliktų bandymų: turi būti atsižvelgiama į sąveikos sudedamųjų dalių bandymus ir į posistemio bandymus imituojamoje aplinkoje.

Aplinkos sąlygomis nebūtina bandyti riedmenų RMR kalbinio ryšio įrangos.

Pastaba. Sertifikate nurodoma, kokiomis sąlygomis atlikti bandymai ir kokie standartai buvo taikomi.

Bandymų ataskaitos

6.3.3.1.   ETCS ir radijo ryšio sistemos suderinamumo patikrinimai

Notifikuotosios įstaigos užduotis, susijusi su ESS / RSS patikrinimo ataskaita, yra patikrinti ESS / RSS posistemio patikrinimo ataskaitos teisingumą ir išsamumą pagal šio punkto reikalavimus.

Kadangi 6.2.1 lentelėje ESS / RSS patikrinimų atlikti nereikalaujama, jų nereikalaujama išduodant riedmenų posistemio sertifikatą. Todėl toks riedmenų posistemis bus laikomas suderinamu su A klasės infrastruktūromis tik tais atvejais, kai techniniam suderinamumui įrodyti nereikalaujama specialaus ESS / RSS patikrinimo (t. y. kai infrastruktūros registre infrastruktūros valdytojas nurodo ESC-EU-0 arba RSC-EU-0).

6.2.2 lentelė

Notifikuotosios įstaigos atliekamas ETCS arba radijo ryšio sistemos riedmenų posistemių suderinamumo patikrinimo vertinimas

Nr.

Aspektas

Kas turi būti vertinama

Patvirtinamieji įrodymai

1

Rezultatų parengtis

Įvertinti, ar patikrinimo ataskaitoje pateikiama nuoroda į patikrinimus pagal ESGA paskelbtame techniniame dokumente (21) pateiktą ESS / RSS tipų apibrėžtį.

Patikrinti, ar įvertinti visi privalomi to ESS / RSS tipo ESS / RSS patikrinimai.

ESS / RSS patikrinimo ataskaitos vertinimas.

2

Rezultatų parengtis

Įvertinti, ar ESS / RSS rezultatai nurodo, ar kiekvieno ESS / RSS patikrinimo rezultatai buvo teigiami, ar ne.

ESS / RSS patikrinimo ataskaitos vertinimas.

3

Nesuderinamumai ir klaidos, apie kuriuos pranešta

Įvertinti, ar nurodyti per kiekvieną ESS / RSS patikrinimą, kurio rezultatai nebuvo teigiami, nustatyti nesuderinamumai ir klaidos, apie kuriuos pranešta atliekant ESS / RSS patikrinimus.

ESS / RSS patikrinimo ataskaitos vertinimas.

4

Poveikio analizė

Įvertinti, ar per kiekvieną ESS / RSS patikrinimą, kurio rezultatai nebuvo teigiami, buvo atlikta ir naudojant D priedėlyje pateiktą šabloną užregistruota poveikio ESS / RSS analizė.

ESS / RSS patikrinimo ataskaitos vertinimas.

5

Sąlygos

Įvertinti, ar patikrinimo ataskaitoje nurodytos visos sąlygos.

ESS / RSS patikrinimo ataskaitos vertinimas.

6

ESS / RSS sąveikos sudedamosios dalies integravimo deklaracijos

Jei ESS / RSS deklaracija grindžiama sąveikos sudedamosios dalies ESS / RSS deklaracijomis, įvertinti, ar sąveikos sudedamosios dalies ESS / RSS deklaracijos rezultatai yra taikomi atitinkamam posistemiui.

ESS / RSS patikrinimo ataskaitos vertinimas.

Notifikuotoji įstaiga pakartotinai netikrina jokių aspektų, kurie buvo patikrinti jau atliktos riedmenų posistemio EB patikros procedūros metu arba jau buvo įtraukti į sąveikos sudedamosios dalies ESS / RSS deklaraciją.

Pagal Direktyvą (ES) 2016/797 šį vertinimą gali atlikti kita notifikuotoji įstaiga nei ta, kuri atliko riedmenų posistemio EB patikros procedūrą, ar ta, kuri atliko ESS / RSS sąveikos sudedamųjų dalių patikrinimo ataskaitos vertinimą.

6.3.4.   Geležinkelio kelio posistemio vertinimo reikalavimai

Pagal šią TSS atliekamo vertinimo paskirtis – patikrinti, ar įranga atitinka 4 skyriuje nustatytus reikalavimus.

Tačiau, kiek tai susiję su geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio ETCS konstrukcija, būtina su konkrečia naudojimo aplinka susijusi informacija. Prie tokios informacijos priskiriama:

1)

geležinkelio linijos ypatybės, pvz., nuolydžiai, atstumai, geležinkelio kelio įrangos ir sistemų „Eurobalise“ / „Euroloop“ įrangos vietos, saugotinos vietos ir t. t.;

2)

signalizavimo duomenys ir taisyklės, kurių reikia laikytis naudojant ETCS.

Šioje TSS nenumatytas tikrinimas siekiant įvertinti, ar su konkrečia naudojimo aplinka susijusi informacija yra teisinga.

Nesvarbu, kuris modulis pasirenkamas:

1)

6.3 lentelėje nurodyta, ką reikia tikrinti siekiant patikrinti geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemį, ir pagrindiniai parametrai, kuriuos turi atitikti posistemis;

2)

funkcijų ir eksploatacinių savybių, kurios jau buvo patikrintos tikrinant sąveikos sudedamąsias dalis, papildomai tikrinti nereikia;

3)

notifikuotajai įstaigai nereikės atlikti papildomos patikros, kai dėl specifikacijų tvarkymo atnaujinama jau integruota sąveikos sudedamoji dalis, jei sąveikos sudedamosios dalies notifikuotoji įstaiga patvirtina, kad atnaujinimo, kurį reikia įvertinti, poveikis yra susijęs tik su sąveikos sudedamąja dalimi, ir jei BSB vertinimo įstaiga, vertinanti atnaujinimo integravimą į posistemį, nenustato jokio poveikio posistemio lygmeniu.

6.3 lentelė

Geležinkelio kelio posistemio atitikties vertinimo reikalavimai

Nr.

Aspektas

Kas turi būti vertinama

Patvirtinamieji įrodymai

1a

Sąveikos sudedamųjų dalių naudojimas

Patikrinti, ar EB atitikties deklaracija ir atitinkamas sertifikatas taikomi visoms numatytoms integruoti į posistemį sąveikos sudedamosioms dalims

Dokumentai ir jų turinys

1b

Patikrinti sąveikos sudedamųjų dalių sąlygas ir naudojimo apribojimus, atsižvelgiant į posistemio ir aplinkos savybes

Poveikio analizė, pagrįsta dokumentų tikrinimu

1c

Jei sąveikos sudedamosios dalys sertifikuotos pagal kitą kontrolės, valdymo ir signalizacijos TSS versiją nei ta, kuri buvo taikyta posistemio EB patikrai, arba pagal kitą specifikacijų rinkinį nei tas, kuris buvo taikytas posistemio EB patikrai, reikia patikrinti, ar sertifikatas vis dar užtikrina atitiktį naujausios galiojančios TSS reikalavimams

Poveikio analizė palyginant TSS ir sąveikos sudedamųjų dalių sertifikatuose nurodytas specifikacijas

2a

Sąveikos sudedamųjų dalių integravimas į posistemį

Pastaba.

Tik tų, kurioms taikomas konkretus vertinimas posistemio lygmeniu.

Patikrinti, ar posistemio vidinės sąsajos tinkamai įrengtos ir ar jos tinkamai veikia (4.2.5 ir 4.2.7 pagrindiniai parametrai ir gamintojo nustatytos sąlygos)

(sąveikos sudedamajai daliai ašių skaitikliui ir įspėjamiesiems skydams netaikoma)

Tikrinimas pagal specifikacijas

2b

Patikrinti, ar papildomos funkcijos (nenurodytos šioje TSS) netrukdo veikti privalomoms funkcijoms

(sąveikos sudedamajai daliai ašių skaitikliui ir įspėjamiesiems skydams netaikoma)

Poveikio analizė

2c

Patikrinti, ar ETCS identifikatorių vertės atitinka leidžiamą intervalą ir, jei būtina pagal TSS, ar jų vertės unikalios (4.2.9 pagrindinis parametras).

(sąveikos sudedamajai daliai ašių skaitikliui ir įspėjamiesiems skydams netaikoma)

Tikrinimas pagal projekto specifikacijas

2d

Tik sąveikos sudedamajai daliai ašių skaitikliams:

turi būti patikrintas sąveikos sudedamųjų dalių integravimas į posistemį:

Patikrinti 77 rodyklės dokumento 4 skyriaus 16 lentelę „Atitikties vertinimas“.

Patikrinti, ar įranga sumontuota teisingai, ir patikrinti gamintojo ir (arba) infrastruktūros valdytojo nurodytas sąlygas

Dokumentų tikrinimas

2e

Patikrinti, ar yra posistemio ETCS dalies sistemos identifikatorius.

Jei keičiama sistemos identifikatoriaus funkcinė arba įdiegimo dalis – patikrinti, ar pakeitimas atitinka apibrėžtį (4.2.20.3 pagrindinis parametras)

Dokumentų tikrinimas

3

Geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos objektai

Patikrinti, ar įvykdyti šioje TSS nustatyti reikalavimai įspėjamiesiems skydams (savybės, suderinamumas su infrastruktūros reikalavimais (gabaritas, ...), suderinamumas su mašinisto matymo lauku, įspėjamųjų skydų išdėstymas taip, kad jie atitiktų numatytą eksploatavimo paskirtį) (4.2.15 pagrindinis parametras)

TSS atitinkančių riedmenų projektinė dokumentacija, bandymų rezultatai ar bandymai

4a

Integravimas į infrastruktūrą

Patikrinti, ar tinkamai sumontuota ETCS, RMR ir ATV sistemos įranga (4.2.3, 4.2.4, 4.2.19 pagrindiniai parametrai ir gamintojo nustatytos įrangos montavimo sąlygos)

Tikrinimo rezultatai (pagal specifikacijas, nurodytas pagrindiniuose parametruose ir gamintojo įrengimo taisyklėse)

4b

Patikrinti, ar geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio įranga suderinama su geležinkelio kelio aplinka (4.2.16 pagrindinis parametras)

Dokumentų tikrinimas (sąveikos sudedamųjų dalių sertifikatų ir galimų integravimo būdų tikrinimas atsižvelgiant į geležinkelio kelio savybes)

5a

Integravimas į geležinkelio kelio signalizacijos įrangą

(netaikoma traukinio aptikimo sistemos daliai)

Patikrinti, ar visos reikalingos funkcijos įdiegtos pagal šioje TSS nurodytus reikalavimus (4.2.3 pagrindinis parametras)

Dokumentų (pareiškėjo projekto specifikacijos ir sąveikos sudedamųjų dalių sertifikatų) tikrinimas

5b

Patikrinti, ar tinkamai nustatyti parametrai (sistemos „Eurobalise“ pranešimų, GTEVS pranešimų, įspėjamųjų skydų padėties ir t. t.)

Dokumentų tikrinimas (parametrų verčių tikrinimas atsižvelgiant į geležinkelio kelio ir signalizacijos savybes)

5c

Patikrinti, ar sąsajos tinkami įrengtos ir ar jos tinkamai veikia

Projekto patikra ir bandymai remiantis pareiškėjo pateikta informacija

5d

Patikrinti, ar geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemis tinkamai veikia, remiantis informacija, perduodama per sąsajas su geležinkelio kelio signalizacija (pvz., ar GKEM tinkamai parengia sistemos „Eurobalise“ pranešimus ir ar GTEVS tinkamai parengia pranešimus)

Projekto patikra ir bandymai remiantis pareiškėjo pateikta informacija

6a

Integravimas į riedmenų kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemius

Patikrinti RMR ryšio aprėptį (4.2.4 pagrindinis parametras)

Matavimas vietoje

6b

Patikrinti, ar visos reikalingos funkcijos įdiegtos pagal šioje TSS nurodytus reikalavimus (4.2.3, 4.2.4 ir 4.2.5 pagrindiniai parametrai)

6.1.2 punkte nurodytų eksploatacinių bandymų scenarijų, atliktų naudojant bent du patvirtintus riedmenų kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemius iš skirtingų gamintojų, ataskaitos. Ataskaitoje nurodoma, pagal kokius eksploatavimo bandymo scenarijus atlikti bandymai, kokia riedmenų įranga buvo naudojama ir ar bandymai atlikti laboratorijose, bandomosiose geležinkelio linijose, ar realiomis sąlygomis

7

Traukinio aptikimo sistemų suderinamumas

(išskyrus ašių skaitiklius)

Patikrinti, ar traukinio aptikimo sistemos atitinka šios TSS reikalavimus (4.2.10 ir 4.2.11 pagrindiniai parametrai). Patikrinti 77 rodyklės dokumento 4 skyrių.

Patikrinti, ar įranga sumontuota teisingai, ir patikrinti gamintojo ir (arba) infrastruktūros valdytojo nurodytas sąlygas

Įrangos suderinamumo įrodymai remiantis eksploatuojamais įrenginiais (taikoma jau naudojamoms sistemoms); naujo tipo įrenginių bandymai atliekami pagal standartus.

Vietoje atliekami matavimai, siekiant įrodyti įrengimo tinkamumą.

Tinkamo įrangos įrengimo dokumentų tikrinimas

8a

Patikimumas, parengtis, priežiūrumas, sauga

(išskyrus traukinio aptikimą)

Patikrinti atitiktį saugos reikalavimams (4.2.1.1 pagrindinis parametras)

Bendrojo saugos būdo apraše nurodytų procedūrų taikymas pavojui vertinti

8b

Patikrinti, ar įranga atitinka tikslines kiekybines patikimumo vertes (4.2.1.2 pagrindinis parametras)

Skaičiavimai

8c

Patikrinti atitiktį techninės priežiūros reikalavimams (4.2.20.2 punktas)

Dokumentų tikrinimas

9

Integravimas į riedmenų kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemius ir į riedmenis: bandymai, atliekami numatomo naudojimo sąlygomis.

Patikrinti posistemio veikimą įvairiomis numatomo naudojimo sąlygomis (pvz., įvairiomis traukinio greičio, traukinių skaičiaus geležinkelio linijoje, oro sąlygomis). Bandymais turi būti galima patikrinti:

1)

traukinio aptikimo sistemų eksploatacines savybes (4.2.10 ir 4.2.11pagrindiniai parametrai);

2)

ar geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemis suderinamas su geležinkelio kelio aplinka (4.2.16 pagrindinis parametras).

Šiais bandymais taip pat bus tvirčiau įsitikinta, ar nėra sistemingų gedimų.

Atliekant šiuos bandymus nereikia kartoti įvairiais etapais jau atliktų bandymų: turi būti atsižvelgiama į sąveikos sudedamųjų dalių bandymus ir į posistemio bandymus imituojamoje aplinkoje.

Pastaba.

Sertifikate nurodoma, kokiomis sąlygomis atlikti bandymai ir kokie standartai buvo taikomi.

Bandymų ataskaitos

10

ETCS ir radijo ryšio sistemos suderinamumas

Siūlomi ESS ir RSS patikrinimai apima tik TSS reikalavimus ir atitinka specifikacijas (4.2.17 pagrindinis parametras).

Numatomų ESS / RSS tipų, jei jie yra nauji arba pakeisti, dokumentų tikrinimas.

ARBA

Agentūros techniniame dokumente paskelbta ESS ir RSS tipo (-ų) techninio suderinamumo patikrinimų būsena yra „Galioja“, jei jie išlieka nepakeisti.

6.4.   Nuostatos, taikomos, kai atitiktis TSS reikalavimams įvertinta iš dalies

6.4.1.   Kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemių dalių vertinimas

Pagal Direktyvos (ES) 2016/797 15 straipsnio 7 dalį notifikuotoji įstaiga gali išduoti tam tikrų posistemio dalių patikros sertifikatus, jei juos išduoti leidžiama pagal atitinkamą TSS.

Kaip nurodyta šios TSS 2.2 punkte („Taikymo sritis“), geležinkelio kelio ir riedmenų kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemius sudaro 4.1 punkte („Įvadas“) nurodytos dalys, o šis skirsnis susijęs tik su tomis nustatytomis dalimis.

Gali būti išduodamas kiekvienos šioje TSS nurodytos dalies arba tam tikrų dalių derinio EB patikros sertifikatas.

Nepriklausomai nuo pasirinkto modulio, notifikuotoji įstaiga patikrina, ar laikomasi šių reikalavimų (visų atitinkamų reikalavimų, nurodytų 6.2.1 lentelėje):

1)

nagrinėjamai daliai ir

2)

jos sąsajoms su nepakeistomis posistemio dalimis, ir

3)

integravimui su nepakeistomis posistemio dalimis.

Riedmenų kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio atveju: visais dalių vertinimo atvejais atsižvelgiama į vieną iš šių notifikuotosios įstaigos (-ų) išduodamo EB patikros sertifikato (-ų) galimybių:

1)

riedmenų kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio EB patikros sertifikatas, apimantis visas dalis, arba

2)

EB patikros sertifikatas, skirtas kiekvienai iš šių dalių grupių:

a)

traukinio apsaugos, duomenų radijo ryšio ir automatizuoto traukinio valdymo sistemos dalių ir

b)

kalbinio radijo ryšio sistemos dalių.

EB patikros sertifikate nurodoma ir pateikiamas įrodymas, kad įvykdyti visi 6.2.1 lentelėje nustatyti reikalavimai, ir galimų dalių sąsajų reikalavimai arba jų nebuvimas, vienu iš šių būdų:

1)

sąsajų su kita dalimi / dalių grupe nebuvimas arba

2)

jei tai sąsajos su kita dalimi (dalių grupe), kitos dalies (dalių grupės) naudojimo sąlygų ir apribojimų nebuvimas.

Jei tai sąsajos, kurioms pagal šios TSS 6.2.1 lentelėje nustatytus reikalavimus reikalingos sąlygos ir naudojimo apribojimai, ir dėl kurių apribojimai perkeliami į kitą dalį / dalių grupę, turi būti išduodamas EB posistemio sertifikatas, arba

3)

jeigu posistemį sudaro tik viena dalis / dalių grupė, papildomo posistemio lygmens vertinimo atlikti nereikia, jeigu dalies / dalių grupės vertinimas apima visus tai daliai / dalių grupei taikomus TSS reikalavimus. Šiuo atveju dalies EB patikros sertifikatu pakeičiamas posistemio EB patikros sertifikatas.

6.4.2.   Tarpinės patikros sertifikatas

Jei vertinama pareiškėjo nurodytų posistemių, kurie skiriasi nuo šios TSS 4.1 lentelėje leidžiamų dalių ir kurių vertinimo procesas skiriasi nuo 6.4.1 punkte („Kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemių dalių vertinimas“) aprašyto proceso, atitiktis arba jei buvo atlikti tik tam tikri patikros procedūros etapai, gali būti išduodamas tik tarpinės posistemio patikros sertifikatas.

6.5.   Klaidų valdymas

Jei atliekant bandymus arba per posistemio naudojimo laikotarpį pastebimas nukrypimas nuo numatytų funkcijų ir (arba) eksploatacinių savybių, pareiškėjai ir (arba) veiklos vykdytojai nedelsdami informuoja Agentūrą ar leidimus pateikti rinkai geležinkelių riedmenis išdavusią įstaigą, kad būtų pradėtos Direktyvos (ES) 2016/797 16 straipsnyje nustatytos procedūros. Pritaikius tos direktyvos 16 straipsnio 3 dalį:

1)

jei nukrypimo priežastis – neteisingas šios TSS taikymas arba įrangos projektavimo arba įdiegimo klaidos, susijusių sertifikatų prašantis pareiškėjas imasi būtinų taisomųjų priemonių, o (sąveikos sudedamųjų dalių ir (arba) posistemių) sertifikatai, kuriems tai turi įtakos, ir (arba) atitinkamos techninės bylos kartu su atitinkamomis EB deklaracijomis atnaujinami;

2)

jei nukrypimo priežastis – šioje TSS arba specifikacijose, į kurias daroma nuoroda šioje TSS, padarytos klaidos, pradedama Direktyvos (ES) 2016/797 6 straipsnyje nustatyta procedūra.

Pareiškėjai ir (arba) tiekėjai gali taikyti savo sprendinį dėl nustatytos klaidos, kai tik su klaida susijusio pakeitimo prašymas patvirtinamas pagal pakeitimų kontrolės valdymo (CCM) procedūrą pagal Reglamento (ES) 2016/796 28 straipsnio 2 dalį. Šis patvirtinimas atliekamas per 3 mėnesius nuo išsamios informacijos pateikimo.

Bet koks tokio pobūdžio laikinas sprendimas dėl nustatytos klaidos, dėl kurio nesukuriama apribojimų kitam posistemiui, gali būti taikomas tol, kol naujoje CCS TSS versijoje bus ištaisytos klaidos taip, kaip sutarta. Ištaisius klaidą naujoje TSS versijoje, pareiškėjai ir (arba) tiekėjai priimtą laikiną sprendimą esamiems riedmenims toliau taiko pagal ankstesniąją iš šių sąlygų:

a)

jei klaidos ištaisymui įgyvendinti leidimo nereikia – kai tik klaidos ištaisymas tampa privalomas remiantis B1.1 lentelės 1 eilute ir bet kuriuo atveju ne anksčiau kaip 2026 01 01;

b)

jei klaidos ištaisymui įgyvendinti reikia leidimo – kai reikia gauti naują leidimą dėl kito riedmenų įrangos traukinio apsaugos sistemos (ETCS) pakeitimo;

c)

kai riedmenų įrangos traukinio apsaugos dalis patobulinama įdiegiant pažangesnę sistemos versiją.

Pastaba.

Sąveikos sudedamųjų dalių, apie kurias anksčiau pateikta informacija, kaip aprašyta 7.2.10.1 punkte, rodo, kad poveikio saugai, eksploatavimui ir sąveikai nėra, informacijos atnaujinti nereikia.

Klaidų ištaisymas gali turėti įtakos geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos bei riedmenų kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemiams. Agentūra organizuoja efektyvų visos gautos informacijos apdorojimą, kad sudarytų geresnes sąlygas kontroliuoti pakeitimus, daromus siekiant tobulinti ir toliau plėtoti specifikacijas, įskaitant bandymų specifikacijas.

6.5.1.   EB sertifikatų turinys

Pagal Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2019/250 (22) notifikuotosios įstaigos atitinkamuose EB sertifikatuose aprašo sąveikos sudedamųjų dalių ir posistemių naudojimo apribojimus ir sąlygas.

Notifikuotosios įstaigos per darbo grupę, įsteigtą pagal Reglamento (ES) 2016/796 29 straipsnį, klaidų, sąveikos sudedamųjų dalių ir posistemių naudojimo sąlygų ir apribojimų valdymo atitinkamuose EB patikros sertifikatuose ir prie jų pridedamose techninėse bylose tvarką derina su Agentūra.

Notifikuotosios įstaigos išduotoje pridedamoje techninėje byloje naudojamas D priedėlyje nurodytas šablonas.

6.5.2.   EB deklaracijų turinys

Pagal Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2019/250 sąveikos sudedamosios dalies gamintojas arba posistemio pareiškėjas EB atitikties arba patikros deklaracijoje aprašo naudojimo apribojimus ir sąlygas.

Pridedamose techninėse bylose naudojamas D priedėlyje nurodytas šablonas.

7.   KONTROLĖS, VALDYMO IR SIGNALIZACIJOS POSISTEMIŲ TSS ĮGYVENDINIMAS

7.1.   Įvadas

Šiame skyriuje aprašomos šios TSS įgyvendinimo techninės priemonės, visų pirma perėjimo prie A klasės sistemų sąlygos.

Būtina atkreipti dėmesį į tai, kad TSS įgyvendinimas retkarčiais turi būti koordinuojamas su kitų TSS įgyvendinimu.

7.2.   Bendrosios taisyklės

7.2.1.   Kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemių arba jų dalių patobulinimas arba atnaujinimas

Kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemių patobulinimas arba atnaujinimas gali būti susijęs su bet kuria ar visomis jų dalimis, kaip nustatyta 2.2 punkte („Taikymo sritis“).

Todėl šios skirtingos kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemių dalys gali būti patobulinamos arba atnaujinamos atskirai, jeigu dėl to nenukenčia sąveika.

Kiekvienos sudedamosios dalies pagrindiniai parametrai apibrėžti 4.1 punkte („Įvadas“).

7.2.2.   Esamo riedmenų posistemio pakeitimai

Šiame punkte nustatomi principai, kurių turi laikytis pakeitimą valdantys subjektai ir leidimus išduodančiosios įstaigos pagal EB patikros procedūrą, aprašytą Direktyvos (ES) 2016/797 15 straipsnio 9 dalyje, 21 straipsnio 12 dalyje ir IV priede. Ši procedūra papildomai aprašyta Įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/545 13, 15 ir 16 straipsniuose ir Sprendime 2010/713/ES.

Šis punktas taikomas visiems esamo riedmenų posistemio arba riedmenų posistemio tipo pakeitimams, įskaitant jų atnaujinimą ir patobulinimą. Jis netaikomas pakeitimams, nurodytiems Įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/545 15 straipsnio 1 dalies a punkte.

7.2.2.1.   Pakeitimų riedmenų kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemiuose valdymo taisyklės

1)

Šios TSS 4.1 lentelėje nustatytų riedmenų posistemio dalių ir pagrindinių parametrų, kuriems pakeitimas (-ai) nedaro poveikio, atitiktis šios TSS nuostatoms nevertinama. Pakeitimą valdantis subjektas turi pateikti dalių ir pagrindinių parametrų, kuriems pakeitimas (-ai) daro poveikį, sąrašą.

2)

Pakeitimą valdantis subjektas informuoja notifikuotąją įstaigą apie visus pakeitimus, darančius poveikį posistemio atitikčiai atitinkamos (-ų) TSS reikalavimams, dėl kurių turi būti atliktos naujos patikros, remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/545 15 ir 16 straipsniais bei Sprendimu 2010/713/ES, taikant EB patikros SB, SD/SF arba SH1 modulius ir, jei taikoma, remiantis Direktyvos (ES) 2016/797 15 straipsnio 5 dalimi. Pakeitimą valdantis subjektas pateikia šią informaciją su atitinkamomis nuorodomis į techninius dokumentus, susijusius su esamu EB sertifikatu.

3)

Pakeitimą valdantis subjektas turi pagrįsti ir dokumentuoti, kad galiojantys reikalavimai posistemio lygmenyje lieka nuoseklūs – tą turi įvertinti notifikuotoji įstaiga.

4)

Riedmenų posistemio konstrukcijos pagrindinėms charakteristikoms poveikį darantys pakeitimai apibrėžti 7.1 lentelėje („Konstrukcijos pagrindinės charakteristikos“) ir priskiriami prie pakeitimų pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/545 15 straipsnio 1 dalies c arba d punktą, o 7.1 lentelėje („Konstrukcijos pagrindinės charakteristikos“) nurodytus pakeitimus, kurie poveikio konstrukcijos pagrindinėms charakteristikoms nedaro, bet yra su jomis susiję, pakeitimą valdantis subjektas priskiria prie pakeitimų pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/545 15 straipsnio 1 dalies b punktą.

5)

7.2.2.1 punkto (4) papunktyje nenurodyti pakeitimai laikomi nedarančiais poveikio konstrukcijos pagrindinėms charakteristikoms. Pakeitimą valdantis subjektas juos klasifikuoja pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/545 15 straipsnio 1 dalies a arba b punktą.

Pastaba.

7.2.2.1 punkto (4) papunktyje ir pirmiau šiame punkte nurodytų pakeitimų klasifikavimą pakeitimą valdantis subjektas atlieka nepažeisdamas saugos vertinimo pagal Direktyvos (ES) 2016/797 21 straipsnio 12 dalies b punktą.

6)

Visi pakeitimai turi ir toliau atitikti taikomą TSS (23) nepaisant jų klasifikacijos.

7.1 lentelė

Konstrukcijos pagrindinės charakteristikos

1.

TSS punktas

2.

Susijusi konstrukcijos pagrindinė charakteristika (-os)

3.

Pakeitimai pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/545 15 straipsnio 1 dalies b punktą, kurie nedaro poveikio konstrukcijos pagrindinėms charakteristikoms

4.

Pakeitimai, kurie daro poveikį konstrukcijos pagrindinėms charakteristikoms, tačiau jų poveikis patenka į priimtiną parametrų intervalą, todėl turi būti priskiriami prie pakeitimų pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/545 15 straipsnio 1 dalies c punktą

5.

Pakeitimai, kurie daro poveikį konstrukcijos pagrindinėms charakteristikoms ir jų poveikis yra už priimtino parametrų intervalo ribų, todėl turi būti priskiriami prie pakeitimų pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/545 15 straipsnio 1 dalies d punktą.

4.2.2

Riedmenų ETCS funkcijos

Riedmenų ETCS įranga ir CCS TSS A priedėlyje nurodytų specifikacijų rinkinys

Netaikoma

Netaikoma

Naudojamas kitas A priedėlio specifikacijų rinkinys

 

Teisėtai eksploatuojamų ETCS sistemos versijų intervalas

Netaikoma

Netaikoma

ETCS įrengimas ir pradėjimas eksploatuoti.

Teisėtai eksploatuojamų ETCS sistemos versijų intervalo pakeitimas A priedėlyje pateiktose specifikacijose

 

ETCS įrangos diegimas geležinkelių riedmenyse

Visų 7.2.2.2 punkte nustatytų sąlygų tenkinimas (įdiegimo identifikatoriaus pakeitimas)

Netaikoma

Ne visų 7.2.2.2 punkte nustatytų sąlygų tenkinimas (funkcinio identifikatoriaus pakeitimas)

 

Informacijos apie traukinio vientisumą valdymas (ne iš mašinisto)

Netaikoma

Traukinio sąstato vientisumo stebėjimo įdiegimas arba pašalinimas

Netaikoma

 

Linijos prieigai būtina saugaus sąstato ilgio informacija iš riedmenų įrangos ir SIL

Netaikoma

Saugaus traukinio sąstato ilgio informacijos įtraukimas arba pašalinimas

Netaikoma

4.2.17.1

ETCS sistemos suderinamumas

ETCS sistemos suderinamumas

Netaikoma

ESS deklaracijos, atitinkančios visas 7.2.2.4 punkte nustatytas sąlygas, įtraukimas arba pašalinimas

ESS deklaracijos, atitinkančios ne visas 7.2.2.4 punkte nustatytas sąlygas, įtraukimas arba pašalinimas

4.2.4

Geležinkelių RMR sistemos judriojo ryšio funkcijos

4.2.4.2.1

GSM-R kalbinio ir operatyvinio ryšio priemonės

Riedmenyse įdiegtas kalbinis GSM-R radijo ryšys ir jo funkcinis lygis

Kito funkcinio lygio, atitinkančio visas 7.2.2.3 punkte nustatytas sąlygas, naudojimas

Netaikoma

GSM-R riedmenų radijo ryšio įrangos įrengimas ir pradėjimas eksploatuoti.

Kito funkcinio lygio, atitinkančio ne visas 7.2.2.3 punkte nustatytas sąlygas, naudojimas

GSM-R kalbinio ir operatyvinio ryšio įdiegimas

Visų 7.2.2.3 punkte nustatytų sąlygų tenkinimas (įdiegimo identifikatoriaus pakeitimas)

Netaikoma

Ne visų 7.2.2.3 punkte nustatytų sąlygų tenkinimas (funkcinio identifikatoriaus pakeitimas)

Grupės ID 555 GSM-R kalbinio ryšio SIM kortelės palaikymas

Netaikoma

Grupės ID 555 SIM kortelės palaikymo pakeitimas

Netaikoma

4.2.17.3

ETCS ir radijo ryšio sistemos suderinamumas

Kalbinio radijo ryšio sistemos suderinamumas

Netaikoma

RSS deklaracijos, atitinkančios visas 7.2.2.4 punkte nustatytas sąlygas, įtraukimas arba pašalinimas

RSS deklaracijos, atitinkančios ne visas 7.2.2.4 punkte nustatytas sąlygas, įtraukimas arba pašalinimas

4.2.4

Geležinkelių RMR sistemos judriojo ryšio funkcijos

4.2.4.3.1.1

GSM-R duomenų perdavimas ETCS sistemoje

4.2.4.3.2.1

GSM-R duomenų perdavimas ATV sistemoje

Riedmenyse įdiegtas duomenų GSM-R radijo ryšys ir jo funkcinis lygis

Kitos funkcinio lygio, atitinkančio visas 7.2.2.3 punkte nustatytas sąlygas, naudojimas.

Netaikoma

GSM-R EDOR įrengimas ir pradėjimas eksploatuoti.

Kito funkcinio lygio, atitinkančio ne visas 7.2.2.3 punkte nustatytas sąlygas, naudojimas

GSM-R duomenų perdavimas diegiant ETCS ir ATV sistemą

Visų 7.2.2.3 punkte nustatytų sąlygų tenkinimas (įdiegimo identifikatoriaus pakeitimas)

Netaikoma

Ne visų 7.2.2.3 punkte nustatytų sąlygų tenkinimas (funkcinio identifikatoriaus pakeitimas)

4.2.17.3

ETCS ir radijo ryšio sistemos suderinamumas

Duomenų radijo ryšio sistemos suderinamumas

Netaikoma

RSS deklaracijos, atitinkančios visas 7.2.2.4 punkte nustatytas sąlygas, įtraukimas arba pašalinimas

RSS deklaracijos, atitinkančios ne visas 7.2.2.4 punkte nustatytas sąlygas, įtraukimas arba pašalinimas

4.2.4

Geležinkelių RMR sistemos judriojo ryšio funkcijos

4.2.4.1.1

GSM-R pagrindinė ryšio funkcija

GSM-R savojo tinklo SIM kortelė kalbiniam ryšiui

Netaikoma

TSS atitinkančios GSM-R SIM kortelės pakeitimas kita kito GSM-R savojo tinklo TSS atitinkančia GSM-R SIM kortele

Netaikoma

GSM-R savojo tinklo SIM kortelė duomenų ryšiui

Netaikoma

TSS atitinkančios GSM-R SIM kortelės pakeitimas kita kito GSM-R savojo tinklo TSS atitinkančia GSM-R SIM kortele

Netaikoma

4.2.18

Riedmenų ATV sistemos funkcijos

Riedmenų ATV sistemos versija

Netaikoma

ATV sistemos versijos, atitinkančios visas 7.2.2.3 punkte nustatytas sąlygas, pakeitimas

Riedmenų kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio ATV sistemos dalies įtraukimas arba pašalinimas; ATV sistemos eksploatavimo pradžia

arba ATV sistemos versijos, atitinkančios ne visas 7.2.2.3 punkte nustatytas sąlygas, pakeitimas

Riedmenų ATV sistemos įgyvendinimas

Visų 7.2.2.3 punkte nustatytų sąlygų tenkinimas (įdiegimo identifikatoriaus pakeitimas)

Netaikoma

Ne visų 7.2.2.3 punkte nustatytų sąlygų tenkinimas (funkcinio identifikatoriaus pakeitimas)

7.2.5

Senosios sistemos

Įrengtos B klasės ar kitokios traukinio apsaugos, valdymo ir senosios perspėjamosios sistemos (sistema ir, jei taikoma, versija)

Už reikalavimų B klasės sistemai nustatymą atsakinga atitinkama valstybė narė.

Už reikalavimų B klasės sistemai nustatymą atsakinga atitinkama valstybė narė.

Traukinio apsaugos B klasės sistemų įtraukimas arba pašalinimas.

Už reikalavimų B klasės sistemai nustatymą atsakinga atitinkama valstybė narė.

Įrengtos B klasės ar kitos senosios radijo ryšio sistemos (sistema ir, jei taikoma, versija)

Už reikalavimų B klasės sistemai nustatymą atsakinga atitinkama valstybė narė.

Už reikalavimų B klasės sistemai nustatymą atsakinga atitinkama valstybė narė.

Senųjų radijo B klasės radijo ryšio sistemų įtraukimas arba pašalinimas.

Už reikalavimų B klasės sistemai nustatymą atsakinga atitinkama valstybė narė.

7)

Išduodama EB patikros sertifikatą, notifikuotoji įstaiga gali vadovautis:

a)

pradiniu EB patikros sertifikatu, skirtu projekto dalims, kurios nėra pakeistos arba yra pakeistos, bet pakeitimai nedaro poveikio posistemio atitikčiai, jei sertifikatas dar galioja;

b)

pradinio EB patikros sertifikato pakeitimais, susijusiais su pakeistomis projekto dalimis, kurios daro poveikį posistemio atitikčiai galiojančiai TSS versijai, kuri naudojama atliekant EB patikrą.

8)

Bet kuriuo atveju pakeitimą valdantis subjektas užtikrina, kad techniniai dokumentai, susiję su EB sertifikatu, būtų atitinkamai atnaujinti.

9)

Atnaujinti techniniai dokumentai, susiję su EB sertifikatu, nurodomi techninėje byloje, pridedamoje prie EB patikros deklaracijos, kurią pakeitimą valdantis subjektas išduoda deklaruodamas, kad riedmenų posistemis atitinka pakeistą tipą.

7.2.2.2.   Riedmenų ETCS funkcijų pakeitimo sąlygos, kai pakeitimai nedaro poveikio konstrukcijos pagrindinėms charakteristikoms

1)

Tikslinės funkcijos (24) lieka nepakeistos arba nustatomos tokios, kokių buvo tikimasi dar pradinio sertifikavimo arba leidimo išdavimo metu. Tikslinės funkcijos laikomos nepakeistomis, kai taikomas 7.2.10 punkte aprašytas specifikacijos tvarkymo (klaidų ištaisymo) procesas, apimantis klaidų taisymą arba klaidų poveikio mažinimo priemonių įgyvendinimą.

2)

Su sauga ir techniniu suderinamumu susijusios sąsajos lieka nepakeistos arba nustatomos tokios, kokių buvo tikimasi dar pradinio sertifikavimo arba leidimo išdavimo metu.

3)

Saugos vertinimo rezultatas (pvz. saugos atvejis pagal EN 50126) išlieka nepakitęs.

4)

Dėl pakeitimo nebuvo įtraukta naujų su sauga susijusių naudojimo sąlygų (SRAC) ar sąveikos apribojimų.

5)

4.2.1 punkte nurodyta BSB vertinimo įstaiga (rizikos vertinimo pagal bendrąjį saugos būdą) nepriklausomai įvertino pareiškėjo rizikos vertinimą ir jame pateiktą įrodymą, kad pakeitimas neturi neigiamo poveikio saugai. Pareiškėjas turi įrodyti, kad pakeitimu faktiškai pašalinamos pradinio funkcinio nukrypimo priežastys.

6)

Priklausomai nuo pakeitimo tipo:

a)

jei pakeitimas atliekamas dėl gaminio klaidos: pakeitimas atliekamas pagal notifikuotosios įstaigos patvirtintą kokybės valdymo sistemą. Kitų modulių atveju privaloma pagrįsti, kad atliktas tikrinimas lieka galiojantis (25);

b)

jei pakeitimas atliekamas dėl specifikacijų tvarkymo proceso (A priedėlio A2 lentelėje pateiktos atnaujintos specifikacijos su klaidų ištaisymo aprašymais): reikia atnaujinto sąveikos sudedamųjų dalių arba posistemio EB projekto tyrimo arba EB tipo tyrimo sertifikato ir įgyvendinti klaidų ištaisymo sprendimus. Šiuo atveju taikomos 6.3.3 punkto (3) papunkčio nuostatos.

7)

Individualios konfigūracijos valdymas apibrėžia sistemos identifikatorių (apibrėžtą 4.2.20.3 punkte) ir sistemos identifikatoriaus funkcinis identifikatorius po pakeitimo nebuvo pakeistas.

8)

Pakeitimas yra konfigūracijos valdymo, būtino pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/545 5 straipsnį, dalis.

7.2.2.3.   Geležinkelių riedmenų judriojo ryšio funkcijų ar riedmenų ATV sistemos funkcijų pakeitimo sąlygos, kai pakeitimai nedaro poveikio konstrukcijos pagrindinėms charakteristikoms

1)

Tikslinės funkcijos (26) lieka nepakeistos arba nustatomos tokios, kokių buvo tikimasi dar pradinio sertifikavimo arba leidimo išdavimo metu. Tikslinės funkcijos laikomos nepakeistomis, kai taikomas 7.2.10 punkte aprašytas specifikacijos tvarkymo (klaidų ištaisymo) procesas, apimantis arba klaidų taisymą, arba klaidų poveikio mažinimo priemonių įgyvendinimą.

2)

Su techniniu suderinamumu susijusios sąsajos lieka nepakeistos arba nustatomos tokios, kokių buvo tikimasi dar pradinio sertifikavimo arba leidimo išdavimo metu.

3)

Priklausomai nuo pakeitimo tipo:

a)

jei pakeitimas atliekamas dėl gaminio klaidos: pakeitimas atliekamas pagal notifikuotosios įstaigos patvirtintą kokybės valdymo sistemą. Kitų modulių atveju privaloma pagrįsti, kad atliktas tikrinimas lieka galiojantis (27);

b)

jei pakeitimas atliekamas dėl specifikacijų tvarkymo proceso (A priedėlio A2 lentelėje pateiktos atnaujintos specifikacijos su klaidų ištaisymo aprašymais): reikia atnaujinto sąveikos sudedamųjų dalių arba posistemio EB projekto tyrimo arba EB tipo tyrimo sertifikato ir įgyvendinti klaidų ištaisymo sprendimus. Šiuo atveju taikomos 6.3.3 punkto (3) papunkčio nuostatos.

4)

Pakeitimas yra konfigūracijos valdymo, būtino pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/545 5 straipsnį, dalis.

7.2.2.4.   Riedmenų posistemio pakeitimo, susijusio su ETCS arba radijo ryšio sistemos suderinamumu, sąlygos, kai pakeitimai nedaro poveikio pagrindinėms konstrukcijos charakteristikoms

1)

Dėl ESS arba RSS deklaracijos įtraukimo arba pašalinimo nebuvo įtraukta arba pašalinta jokių su sauga susijusių taikymo sąlygų (SRAC) ar sąveikos apribojimų, susijusių su techniniu suderinamumu su tinklu.

2)

Dėl ESS arba RSS deklaracijos įtraukimo nebuvo įtraukta arba pašalinta jokių sąveikos apribojimų (naudojimo apribojimų ar sąlygų), susijusių su techniniu suderinamumu su tinklu.

7.2.3.   Esamo geležinkelio kelio posistemio patobulinimas arba atnaujinimas

Šiame punkte apibrėžiami principai, kurių turi laikytis pakeitimą valdantys subjektai ir leidimus išduodančiosios įstaigos pagal EB patikros procedūrą, aprašytą Direktyvos (ES) 2016/797 15 straipsnio 9 dalyje ir 18 straipsnio 6 dalyje ir Sprendime 2010/713/ES.

7.2.3.1.   Esamų geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemių patobulinimo arba atnaujinimo valdymo taisyklės

EB patikros sertifikatą turinčių kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemių patobulinimo arba atnaujinimo atveju taikomos taisyklės:

1)

Pakeitimams reikia gauti naują leidimą, jeigu jie daro poveikį 7.2 lentelėje nustatytiems pagrindiniams parametrams.

7.2 lentelė

Geležinkelio kelio pagrindinių parametrų pakeitimas, kuriam reikia naujo leidimo

Pagrindinis parametras

Pakeitimas, kuriam reikia naujo leidimo

4.2.3

Geležinkelio kelio ETCS funkcijos

Ne visų 7.2.3.2 punkte nustatytų sąlygų tenkinimas

4.2.4

4.2.4.2

Geležinkelių RMR sistemos judriojo ryšio funkcijos

Kalbinio ir operatyvinio ryšio priemonės

Ne visų 7.2.3.3 punkte nustatytų sąlygų tenkinimas

4.2.4

4.2.4.3

Geležinkelių RMR sistemos judriojo ryšio funkcijos

ETCS ir ATV sistemos duomenų perdavimo priemonės

Ne visų 7.2.3.3 punkte nustatytų sąlygų tenkinimas

4.2.19

Geležinkelio kelio ATV sistemos funkcijos

Ne visų 7.2.3.3 punkte nustatytų sąlygų tenkinimas

2)

Pakeitimus leidžiama vertinti taip, kad iš naujo vertinami būtų tik tie pakeitimai, kurie daro poveikį posistemio atitikčiai galiojančiai TSS versijai, kuri naudojama EB patikrai. Pakeitimą valdantis subjektas turi pagrįsti ir dokumentuoti, kad galiojantys reikalavimai posistemio lygmenyje lieka nuoseklūs – tą turi įvertinti notifikuotoji įstaiga.

3)

Pakeitimą valdantis subjektas informuoja notifikuotąją įstaigą apie visus pakeitimus, kurie gali daryti poveikį posistemio atitikčiai atitinkamos (-ų) TSS reikalavimams arba sertifikato galiojimo sąlygoms.

Pakeitimą valdantis subjektas pateikia šią informaciją su atitinkamomis nuorodomis į techninius dokumentus, susijusius su esamu EB sertifikatu.

4)

EB sertifikatą, kuriame atsižvelgiama į pakeitimus, kurie daro poveikį atitikčiai TSS, išduoda notifikuotoji įstaiga. Išduodama EB sertifikatą, notifikuotoji įstaiga gali vadovautis:

a)

pradiniu EB sertifikatu, skirtu projekto dalims, kurios nėra pakeistos arba yra pakeistos, bet pakeitimai nedaro poveikio posistemio atitikčiai, jei sertifikatas dar galioja;

b)

papildomu EB sertifikatu (iš dalies pakeičiančiu pradinį sertifikatą), skirtu pakeistoms projekto dalims, kurios daro poveikį posistemio atitikčiai galiojančiai TSS versijai, kuri naudojama EB patikrai.

5)

Bet kuriuo atveju pakeitimą valdantis subjektas užtikrina, kad techniniai dokumentai, susiję su EB sertifikatu, būtų atitinkamai atnaujinti.

6)

Konfigūracijos valdymas – organizacinis, techninis ir administracinis procesas, kuris visą kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio gyvavimo ciklą metodiškai taikomas siekiant dokumentus tarpusavyje derinti ir padarytus jų pakeitimus atsekti taip, kad:

a)

būtų įvykdyti atitinkamų Sąjungos teisės aktų ir nacionalinių taisyklių reikalavimai;

b)

pakeitimai būtų kontroliuojami ir dokumentuojami techninėse bylose arba prie išduoto leidimo pridėtoje byloje;

c)

būtų užtikrintas informacijos ir duomenų aktualumas ir tikslumas;

d)

prireikus atitinkami subjektai būtų informuojami apie pakeitimus.

7.2.3.2.   Geležinkelio kelio ETCS funkcijų patobulinimo arba atnaujinimo sąlygos, kurių neįvykdžius reikės gauti naują leidimą pradėti eksploatuoti

1)

4.2.3 pagrindinio parametro tikslinės funkcijos (28) lieka nepakeistos arba nustatomos tokios, kokių buvo tikimasi dar pradinio sertifikavimo arba leidimo išdavimo metu. Tikslinės funkcijos laikomos nepakeistomis, kai taikomas 7.2.10 punkte aprašytas specifikacijos tvarkymo (klaidų ištaisymo) procesas, apimantis klaidų taisymą arba klaidų poveikio mažinimo priemonių įgyvendinimą.

2)

Su sauga ir techniniu suderinamumu susijusios 4.2.3 pagrindinio parametro sąsajos lieka nepakeistos arba nustatomos tokios, kokių buvo tikimasi dar pradinio sertifikavimo arba leidimo išdavimo metu.

3)

Saugos vertinimo rezultatas (pvz. saugos atvejis pagal EN 50126) išlieka nepakitęs.

4)

Dėl pakeitimo nebuvo įtraukta naujų su sauga susijusių naudojimo sąlygų (SRAC) ar sąveikos apribojimų.

5)

Kai reikalaujama 4.2.1 punkte, BSB vertinimo įstaiga (rizikos vertinimo pagal bendrąjį saugos būdą) nepriklausomai įvertino pareiškėjo rizikos vertinimą ir jame pateiktą įrodymą, kad pakeitimas neturi neigiamo poveikio saugai. Jei pakeitimas atliekamas dėl gaminio klaidos, pareiškėjas pateikia įrodymus, kad pakeitimu iš tikrųjų pašalinamos gaminio klaidos priežastys.

6)

Priklausomai nuo pakeitimo tipo:

a)

jei pakeitimas atliekamas dėl gaminio klaidos: pakeitimas atliekamas pagal notifikuotosios įstaigos patvirtintą kokybės valdymo sistemą. Kitų modulių atveju privaloma pagrįsti, kad atliktas tikrinimas lieka galiojantis (29);

b)

jei pakeitimas atliekamas dėl specifikacijų tvarkymo proceso (A priedėlio A2 lentelėje pateiktos atnaujintos specifikacijos su klaidų ištaisymo sprendimo aprašymais): reikia atnaujinto sąveikos sudedamųjų dalių arba posistemio EB sertifikato ir įgyvendinti klaidų ištaisymo sprendimus. Šiuo atveju taikomos 6.3.4 punkto (3) papunkčio nuostatos.

7)

Individualios konfigūracijos valdymas apibrėžia sistemos identifikatorių (apibrėžtą 4.2.20.3 punkte) ir sistemos identifikatoriaus funkcinis identifikatorius po pakeitimo nebuvo pakeistas.

8)

Pakeitimas yra konfigūracijos valdymo, apibrėžto 7.2.1b.1.7 punkte, dalis.

7.2.3.3.   Geležinkelio kelio judriojo ryšio arba ATV sistemos funkcijų patobulinimo arba atnaujinimo sąlygos, kurių neįvykdžius reikės gauti naują leidimą pradėti eksploatuoti

1)

4.2.4.2, 4.2.4.3 ir 4.2.19 pagrindinių parametrų tikslinės funkcijos (30) lieka nepakeistos arba nustatomos tokios, kokių buvo tikimasi dar pradinio sertifikavimo arba leidimo išdavimo metu. Tikslinės funkcijos laikomos nepakeistomis, kai taikomas 7.2.10 punkte aprašytas specifikacijos tvarkymo (klaidų ištaisymo) procesas, apimantis arba klaidų taisymą, arba klaidų poveikio mažinimo priemonių įgyvendinimą.

2)

Su techniniu suderinamumu susijusios 4.2.4.2, 4.2.4.3 ir 4.2.19 pagrindinių parametrų sąsajos lieka nepakeistos arba nustatomos tokios, kokių buvo tikimasi dar pradinio sertifikavimo arba leidimo išdavimo metu.

3)

Priklausomai nuo pakeitimo tipo:

a)

jei pakeitimas atliekamas dėl gaminio klaidos: Pakeitimas atliekamas naudojant kokybės valdymo sistemą, patvirtintą notifikuotosios įstaigos (pvz., pagal CH1, SH1, CD, SD modulius). Kitų modulių (pvz., CF, SF, SG) atveju privaloma pagrįsti, kad atliktas tikrinimas lieka galiojantis (31);

b)

jei pakeitimas atliekamas dėl specifikacijų tvarkymo proceso (A priedėlio A2 lentelėje pateiktos atnaujintos specifikacijos su klaidų ištaisymo sprendimo aprašymais): reikia atnaujinto sąveikos sudedamųjų dalių arba posistemio EB sertifikato ir įgyvendinti klaidų ištaisymo sprendimus. Šiuo atveju taikomos 6.3.4 punkto (3) papunkčio nuostatos.

4)

Pakeitimas yra konfigūracijos valdymo, apibrėžto 7.2.3.1 punkto (6) papunktyje, dalis.

7.2.3.4.   Poveikis kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemių riedmenų ir geležinkelio kelio dalių techniniam suderinamumui

Infrastruktūros valdytojai užtikrina, kad esamo geležinkelio kelio posistemio pakeitimai leistų toliau naudoti TSS atitinkančius (32) riedmenų posistemius linijose, kurios yra keičiamos.

Šis reikalavimas netaikomas, kai pakeitimai atliekami dėl naujo geležinkelio kelio taikmenų lygio įdiegimo, dėl 7.2.9.1 punkto (1) ir (4) papunkčiuose nustatytų reikalavimų arba dėl nesuderinamos programos reikalavimų (pvz., perėjus prie naujos M_VERSION X versijos, kaip apibrėžta 7.4.2.4 punkte).

7.2.4.   EB tipo arba projekto tyrimo sertifikatai

7.2.4.1.   Riedmenų kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemis

7.2.4.1.1.    Terminų apibrėžtys

1)

Riedmenų kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio pradinio vertinimo sistema

Pradinio vertinimo sistema yra CCS TSS, taikoma projektavimo etapo pradžioje, kai pareiškėjas sudaro sutartį su notifikuotąja įstaiga dėl riedmenų CCS posistemio.

2)

Riedmenų kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio sertifikavimo sistema

Sertifikavimo sistema yra CCS TSS, taikoma išduodant EB tipo arba projekto tyrimo sertifikatą. Tai pradinio vertinimo sistema, iš dalies pakeista atsižvelgiant į projektavimo etape įsigaliojusias peržiūrėtas TSS versijas ir taikoma B priedėlyje aprašyta pereinamojo laikotarpio tvarka.

3)

Riedmenų kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio projektavimo etapas

Kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio projektavimo etapas – tai laikotarpis, kuris prasideda pareiškėjui sudarius sutartį su notifikuotąja įstaiga, atsakinga už EB patikrą, ir baigiasi, kai išduodamas EB tipo arba projekto tyrimo sertifikatas.

Projektavimo etapas apima kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemį, integruotą į riedmenų tipą ir vieną ar daugiau tipo variantų ir tipo versijų. Laikoma, kad visų tipo variantų ir tipo versijų projektavimo etapas prasideda tuo pačiu metu, kaip ir pagrindinio tipo projektavimo etapas.

4)

Riedmenų kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio gamybos etapas

Gamybos etapas – tai laikotarpis, per kurį riedmenų kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemis gali būti tiekiamas rinkai remiantis EB patikros deklaracija, kurioje daroma nuoroda į galiojantį EB tipo arba projekto tyrimo sertifikatą.

5)

Riedmenų eksploatavimas

Geležinkelių riedmenys yra eksploatuojami, kai jie, nurodant registracijos kodą 00 („galioja“), pagal Komisijos sprendimą 2007/756/EB (33) yra užregistruoti nacionaliniame riedmenų registre arba pagal Komisijos įgyvendinimo sprendimą (ES) 2018/1614 (34) – Europos transporto priemonių registre ir pagal Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2019/779 (35) išlaikomi saugios eksploatacinės būklės.

7.2.4.1.2.    Taisyklės, susijusios su EB tipo arba projekto tyrimo sertifikatais

1)

Notifikuotoji įstaiga išduoda EB tipo arba projekto tyrimo sertifikatą, kuriame daroma nuoroda į sertifikavimo sistemą

2)

Kai projektavimo etape įsigalioja peržiūrėta šios TSS versija, notifikuotoji įstaiga išduoda EB tipo arba projekto tyrimo sertifikatą pagal šias taisykles:

B priedėlyje nenurodytų TSS pakeitimų atveju atitiktis pradinio vertinimo sistemai reiškia atitiktį sertifikavimo sistemai. Notifikuotoji įstaiga išduoda EB tipo arba projekto tyrimo sertifikatą, kuriame daroma nuoroda į sertifikavimo sistemą, be papildomo vertinimo.

B priedėlyje nurodytų TSS pakeitimų atveju jų taikymas yra privalomas B priedėlyje nustatyta pereinamojo laikotarpio tvarka. Nustatytu pereinamuoju laikotarpiu notifikuotoji įstaiga gali išduoti EB tipo arba projekto tyrimo sertifikatą, kuriame daroma nuoroda į sertifikavimo sistemą, be papildomo vertinimo. Notifikuotoji įstaiga EB tipo arba projekto tyrimo sertifikate išvardija visus punktus (iš B1.1 lentelės), įvertintus pagal pradinio vertinimo sistemą.

3)

Kai projektavimo etape įsigalioja kelios šios TSS peržiūros, (2) papunktis taikomas visoms peržiūroms iš eilės.

4)

Visada leidžiama (bet neprivaloma) naudoti naujausią bet kurios TSS versiją, tiek visą, tiek konkrečius punktus, nebent šių TSS peržiūroje aiškiai nurodyta kitaip; jei taikomi tik tam tikri punktai pareiškėjas turi pagrįsti ir dokumentais patvirtinti, kad taikomi reikalavimai išlieka nuoseklūs, ir tai turi patvirtinti notifikuotoji įstaiga.

7.2.4.1.3.    EB tipo arba projekto tyrimo sertifikato galiojimas

Įsigaliojus šios TSS peržiūrai, posistemio EB tipo arba projekto tyrimo sertifikatas lieka galioti, nebent jį reikia peržiūrėti remiantis šios TSS B priedėlyje nustatyta konkrečia TSS pakeitimo pereinamojo laikotarpio tvarka.

7.2.4.2.   Geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemis

Pagal Direktyvos (ES) 2016/797 4 straipsnio 2 dalį geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemis turi atitikti TSS, galiojančias prašymo išduoti leidimą pradėti eksploatuoti pateikimo metu.

Įsigaliojus šios TSS peržiūrai, posistemio EB tipo arba projekto tyrimo sertifikatas lieka galioti, nebent jį reikia peržiūrėti remiantis šios TSS B priedėlyje (B2 lentelėje) nustatyta TSS pakeitimo pereinamojo laikotarpio tvarka.

7.2.4.3.   Sąveikos sudedamosios dalys

Pagal ankstesnę šios TSS versiją rinkai jau pateiktų sąveikos sudedamųjų dalių EB projekto arba tipo sertifikatai lieka galioti, net jei įsigalioja peržiūrėta šios TSS versija, išskyrus atvejus, kai kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio lygmeniu taikomas reikalavimas, kuris turi įtakos sąveikos sudedamajai daliai (kaip nurodyta B priedėlio B1.1 arba B2 lentelėje), arba kai peržiūrėtoje šios TSS versijoje B priedėlio B3 lentelėje aiškiai nurodyta kitaip.

Šiuo laikotarpiu šias sąveikos sudedamąsias dalis leidžiama pateikti rinkai nevertinant projekto ar tipo iš naujo.

7.2.5.   Senosios sistemos

Valstybės narės užtikrina, kad senųjų sistemų funkcijos ir sąsajos išliktų nepakeistos, išskyrus atvejus, kai pakeitimai būtini siekiant pašalinti tų sistemų saugos trūkumus (36).

7.2.6.   Specialiųjų perdavimo modulių ir sąsajų su riedmenų B klasės sistema parengtis

Jei geležinkelio keliuose, kurie patenka į šios TSS taikymo sritį, neįrengta traukinio apsaugos A klasės sistema, valstybė narė užtikrina specialiojo perdavimo modulio (SPM) arba gaminių ir (arba) specifikacijų, kurie leistų integruoti senąją traukinio apsaugos B klasės sistemą į riedmenų A klasės sistemą, prieinamumą. Geležinkelio linijų, kuriose įdiegta daugiau nei viena B klasės sistema, atveju šis reikalavimas taikomas bent vienai iš šių B klasės sistemų.

Valstybė narė per vienus metus nuo TSS įsigaliojimo praneša apie B klasės sistemą (-as), kurios atitinka šį reikalavimą.

Riedmenų B klasės sistema ir jos sąsaja esamuose gaminiuose, kurių integravimas į TSS atitinkančius A klasės gaminius jau įrodytas, turi atitikti bet kurią iš techninių galimybių, apibrėžtų 4.2.6.1 punkte. Jei nėra sistemos, kurios integravimas į TSS atitinkančią riedmenų A klasės sistemą jau įrodytas, turi būti siūlomas sprendimas su standartine sąsaja (SPM).

Valstybė narė per vienus metus nuo TSS įsigaliojimo praneša riedmenų A ir B klasės traukinio apsaugos sistemų sąsajų specifikacijas.

Jei konkrečiai B klasės sistemai vienintelis rinkoje esantis sprendinys yra tame pačiame įrenginyje integruotos B ir A klasių sistemos, B klasės specifikacijų turėtojai (pvz., tiekėjas, geležinkelio įmonė, infrastruktūros valdytojas) pateikia jų turimų dalių specifikacijas, būtinas šiai B klasės sistemai integruoti į reikalavimus atitinkančią riedmenų ETCS įrangą. Bet kokia jų turima atitinkama intelektinė nuosavybė suteikiama FRAND (sąžiningomis, pagrįstomis ir nediskriminacinėmis) sąlygomis. Specifikacijų turėtojai užtikrina, kad pateikiama informacija būtų pakankama, kad kiti gamintojai galėtų integruoti B klasės įrangą su bet kuria esamų riedmenų ETCS įranga.

Šiuo tikslu būtina skirti deramą dėmesį tam, kad būtų užtikrinta teisingomis komercinėmis sąlygomis veikianti atvira B klasės sistemos ir SPM rinka. Jeigu dėl techninių arba ekonominių priežasčių, įskaitant taikytinas intelektinės nuosavybės teises, SPM parengties arba B klasės su jos išsamiomis sąsajos su A klasės sistema specifikacijomis negalima užtikrinti, atitinkamos valstybės narės komitetui, nurodytam Direktyvos (ES) 2016/797 51 straipsnio 1 dalyje, praneša tokios problemos priežastis ir jos sprendimo priemones, kurias ji ketina taikyti, kad veiklos vykdytojams, visų pirma užsienio, būtų sudaryta galimybė naudotis jos infrastruktūra.

7.2.7.   Papildoma B klasės įranga geležinkelio linijoje, kurioje įrengta A klasės įranga

Geležinkelio linijoje, kurioje įdiegtos ETCS ir (arba) RMR sistemos, gali būti įrengiama papildoma geležinkelio kelio B klasės įranga, kad riedmenų A klasės sistemos diegimo etapu būtų galima naudoti su A klasės įranga dar nesuderinamus riedmenis.

Kiekvienas infrastruktūros valdytojas atsako už tai, kad būtų patikrinta, ar geležinkelio kelio projektas atitinka perėjimą iš A klasės į B klasę ir ar juo nenustatoma jokių papildomų A klasės CCS riedmenų įrangos reikalavimų, todėl geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemis projektuojamas taip, lyg riedmenų kontrolės, valdymo ir signalizacijos A klasei būtų naudojama standartizuota sąsaja (SPM) tarp A klasės ir B klasės sistemų.

7.2.8.   Geležinkelių riedmenys su A ir B klasių įranga

Riedmenyse gali būti kartu įdiegtos A ir B klasės sistemos, kad juos būtų galima naudoti keliose geležinkelio linijose.

Atitinkama valstybė narė gali neleisti, kad riedmenų B klasės sistema būtų naudojama geležinkelio linijose, kuriose nėra geležinkelio kelio B klasės sistemos.

Jei riedmenyse įdiegta ir A, ir B klasės įranga, reikia įrodyti techninį suderinamumą su geležinkelio kelio A klasės įranga, įdiegta geležinkelio linijose, kuriose lygiagrečiai su B klasės įranga įdiegta A klasės įranga. Jei riedmenyse įdiegta A klasės įranga, nereikalaujama juose įdiegti ir B klasės įrangos tam, kad tie riedmenys būtų suderinami su geležinkelio linijomis, kuriose lygiagrečiai su A klasės įranga įdiegta B klasės įranga.

Riedmenyse, kuriuose įdiegta A klasės įranga, traukinio apsaugos B klasės sistemos gali būti įdiegtos pagal 4.2.6.1 punkto reikalavimus ir laikantis 7.2.6 punkto reikalavimų.

7.2.9.   Privalomų ir neprivalomų funkcijų naudojimo sąlygos

Geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio EB patikros prašantis pareiškėjas išsiaiškina, ar geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos funkcijos, kurios pagal šią TSS neprivalomos, yra būtinos pagal kitas TSS ar nacionalines taisykles arba būtinos pavojui nustatyti ir įvertinti siekiant užtikrinti saugų posistemių integravimą.

Geležinkelio kelyje įdiegtos nacionalinės arba neprivalomos funkcijos turi būti techniškai suderinamos ir negali trukdyti naudotis infrastruktūra traukiniui, kuris atitinka tik privalomus riedmenų A klasės sistemos reikalavimus, išskyrus kai tai būtina dėl šių neprivalomų riedmenų įrangos funkcijų, nurodytų 7.2.9.1 ir 7.2.9.3 punktuose. Apie vienos iš šių neprivalomų funkcijų įdiegimą geležinkelio kelyje, dėl kurio konkrečioms geležinkelio linijoms pradedamas taikyti naujas privalomas riedmenų reikalavimas, pranešama ne vėliau kaip prieš penkerius metus iki tol, kol funkcija gali tapti privalomu riedmenų reikalavimu. Pranešimas apie naują privalomą riedmenų reikalavimą pateikiamas INF registre, o šie INF registre atlikti pakeitimai išvardijami tinklo nuostatuose pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/34/ES (37) 27 straipsnį. Trumpesnis nei penkerių metų pranešimo laikotarpis leidžiamas tik tuo atveju, jei dėl to susitaria infrastruktūros valdytojas ir geležinkelio įmonės, teikiančios paslaugas arba ketinančios teikti paslaugas (susitarimo sudarymo metu) tose geležinkelio linijose. Apie tokį susitarimą dėl pranešimo laikotarpio sutrumpinimo pranešama Europos Komisijai.

Jei naudojamas riedmenų posistemis, kuriame yra KER tipo SPM, gali reikėti įdiegti K sąsają.

7.2.9.1.   ETCS

1)

2 lygio ETCS geležinkelio kelio įranga, kurioje traukinio aptikimo funkcijos nėra arba ji yra prastesnė (buvęs ETCS 3 lygis), nustatydama kelio užimtumą remiasi informacija iš riedmenų įrangos, todėl reikalaujama, kad riedmenų įranga atitiktų patvirtintos traukinio ilgio informacijos teikimo reikalavimus, kaip nurodyta A priedėlio A 2 lentelės 27 rodyklėje.

2)

Geležinkelio kelio pirmojo lygio ETCS priemonėms su informacijos atnaujinimo radijo ryšiu galimybe būtina, kad riedmenyse būtų įdiegtas atitinkamas informacijos atnaujinimo radijo ryšiu duomenų perdavimas („Euroloop“ arba radijo ryšiu), jeigu saugos sumetimais (pvz., pavojingų vietų apsaugos tikslais) nustatytas nulinis greitis ties riba, iki kurios leidžiama važiuoti.

3)

Kai ETCS sistemai reikia duomenis perduoti radijo ryšiu, būtina duomenų perdavimo radijo ryšio sistema, kokia nustatyta šioje TSS.

4)

Kai geležinkelio kelio ETCS reikia konkrečios ETCS sistemos versijos, riedmenų įranga įrengiama pagal 7.4.2.4.2 punkte išvardytus įgyvendinimo reikalavimus.

7.2.9.2.   ATV sistema

1)

Geležinkelio kelio ATV sistema: ATV sistemos įdiegimas geležinkelio kelyje yra neprivaloma sąveikos funkcija, kuri techniškai netrukdo naudotis šia infrastruktūra traukiniui, kuriame riedmenų ATV sistemos nėra. Kai ATV sistemos GOA1 / 2 funkcija įgyvendinama geležinkelio kelio ETCS, taikomos šios TSS A priedėlyje pateiktos ATV sistemos specifikacijos.

Pastaba.

Kai ATV sistemos GoA1/2 funkcijos diegiamos B klasės geležinkelio kelyje, turėtų būti taikomos šios TSS A priedėlyje pateiktos geležinkelio kelio ATV sistemos specifikacijos, kad ateityje būtų lengviau pereiti prie ATV geležinkelio linijose, kuriose turi būti įrengta ETCS.

2)

Riedmenų ATV sistema: ATV sistemos įrengimas riedmenų kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemyje yra privalomas (38), kai ETCS pirmą kartą įdiegiama riedmenyse, o riedmenys yra skirti naudoti ir geležinkelio linijoje, kurioje yra bent viena atkarpa, kurioje įrengta ATV sistema, jeigu infrastruktūros valdytojas INF registre pranešė apie paslaugas, kurioms privaloma įdiegti riedmenų ATV sistemą.

Pastaba.

Kai ATV sistemos GoA1/2 funkcijos diegiamos B klasės geležinkelio kelyje, riedmenų ATV sistemos diegimas grindžiamas infrastruktūros valdytojo ir geležinkelio įmonių sutartiniais susitarimais, todėl privalomų ATV sistemos GoA1/2 diegimo reikalavimų nėra, kol linijose, kuriose įdiegtos geležinkelio kelio ATV sistemos ir B klasės sistemos, nebus pereita prie visiškai suderinamos ETCS, įskaitant šios TSS A priedėlyje pateiktas geležinkelio kelio ATV sistemos specifikacijas.

7.2.9.3.   RMR

GSM-R ir (arba) FRMCS turi būti diegiamos pagal diegimo reikalavimus, išvardytus 7.3.2 punkte.

7.2.10.   Specifikacijų tvarkymas (klaidų ištaisymas)

7.2.10.1.   Pareigos vykdant pakeitimų kontrolės valdymo procesą

ERTMS specifikacijų pakeitimų kontrolės valdymo proceso metu ir prieš įsigaliojant kitai oficialiai šios TSS redakcijai klaidos priskiriamos prie trukdančių įprastai eksploatuoti arba netrukdančių įprastai eksploatuoti.

Klaidų, trukdančių įprastai eksploatuoti, atveju riedmenų įrangos gamintojai, operatoriai, pvz., teikdami informaciją apie klaidos atsiradimą įprastos eksploatacijos metu, ir infrastruktūros valdytojai, gavę būtiną informaciją iš geležinkelio kelio įrangos gamintojų, atsakydami į ESGA klausimynus (kuriuose nurodomi klaidų sprendimai ir švelninimo priemonės), apibūdina savo gaminius ir sistemos įgyvendinimo variantus, susijusius su nustatyta padėtimi.

Atsakymai į šiuos ESGA klausimynus pateikiami per 3 mėnesius nuo klausimynų paskelbimo; visų pirma infrastruktūros valdytojas ESGA klausimyne įvertina, ar:

1)

klaidos poveikis yra priimtinas saugos ir tinklo eksploatavimo atžvilgiu;

2)

klaidos poveikis yra priimtinas sąveikos požiūriu. Tai reiškia, kad:

a)

neįdiegus geležinkelio kelio įrangos klaidos ištaisymo, bet kurie ERTMS riedmenys, atitinkantys naujausią TSS versiją, galėtų būti įprastai eksploatuojami tinkle;

arba

b)

neįdiegus riedmenų įrangos klaidos ištaisymo, tie ERTMS riedmenys galėtų būti įprastai eksploatuojamas TSS atitinkančiame tinkle.

Agentūra skaidriai skelbia ESGA klausimynų rezultatus.

7.2.10.2.   Riedmenų ir geležinkelio kelio įrangos gamintojo pareigos

Klaidų ištaisymus paskelbus oficialioje redakcijoje, gamintojai atitinkamai atnaujina savo sąveikos sudedamąsias dalis ir yra atsakingi už sąveikos sudedamųjų dalių techninę priežiūrą, kaip reikalaujama 4.2.20.1 punkte (įskaitant susijusių EB sertifikatų tvarkymą) ir pagal B priedėlyje (B3 lentelėje) nustatytus pereinamojo laikotarpio reikalavimus. Šios atnaujintos sąveikos sudedamosios dalys (įskaitant susijusius EB sertifikatus) parengiamos integruoti į atitinkamus posistemius pagal B priedėlį (B3 lentelę).

Pastaba.

Sąveikos sudedamųjų dalių, apie kurias anksčiau pateikta informacija, kaip aprašyta 7.2.10.1 punkte, rodo, kad poveikio saugai, eksploatavimui ir sąveikai nėra, informacijos atnaujinti nereikia.

7.2.10.3.   Infrastruktūros valdytojo ir geležinkelio įmonės pareigos

7.2.10.3.1.    Infrastruktūros valdytojo pareigos

Jeigu nustatoma, kad vienos iš klaidų, aprašytų 7.2.10.1 punkte, poveikis infrastruktūros valdytojo tinklui yra nepriimtinas, infrastruktūros valdytojas, remdamasis informacija, kurią anksčiau pateikė riedmenų gamintojai, užpildydami ESGA klausimynus, nustato ERTMS riedmenis, kuriems leista važiuoti jo tinkle arba kuriems išduodamas leidimas važiuoti jo tinkle, tačiau kuriuose nėra įdiegtas sprendimas, kuriuo būtų sušvelninta dėl specifikacijos klaidos atsiradusi sąveikos arba saugos problema. Jei riedmenų gamintojai (padedami operatorių) praneša apie didelį poveikį esamiems geležinkelių riedmenims, eksploatuojamiems infrastruktūros valdytojo tinkle, infrastruktūros valdytojas gali savanoriškai nuspręsti įvertinti laikinų poveikio mažinimo priemonių įgyvendinimą geležinkelio kelyje, kad esami riedmenys galėtų būti toliau naudojami, kol bus atliktas riedmenų įrangos klaidų ištaisymas.

Infrastruktūros valdytojas atitinkamame INF registro (39) parametre nurodo, kokie klaidų ištaisymai taikomi (t. y. klaidos, dėl kurių tinkle negali vykti įprastas eksploatavimas) riedmenų įrangai. Tai užregistruojama ne vėliau kaip per 12 mėnesius nuo TSS įsigaliojimo arba užregistruojama, jei jo tinkle įdiegiami nauji arba patobulinti geležinkelio kelio įrenginiai.

Susijusių geležinkelio kelio ERTMS posistemių atveju infrastruktūros valdytojai įdiegia atitinkamus geležinkelio kelio įrangos klaidų ištaisymus, kad TSS atitinkanti riedmenų kontrolės, valdymo ir signalizacijos sistema (įskaitant riedmenų įrangos klaidų ištaisymų diegimą) galėtų įprastai veikti pagal šios CCS TSS B priedėlį (B2 lentelę).

Infrastruktūros valdytojas atnaujina, kai taikoma, esamą ETCS ir radijo ryšio sistemų suderinamumo patikrinimų tipą (ESS / RSS) (t. y. dėl to neturi būti sukurtas naujas ESS / RSS tipas).

7.2.10.3.2.    Geležinkelio įmonių pareigos

Geležinkelio įmonės palygina INF registre užregistruotus su riedmenų naudojimo teritorija susijusius klaidų ištaisymus pagal anksčiau pateiktą informaciją, kaip aprašyta 7.2.10.1 punkte, kad nustatytų būtinus klaidų ištaisymus, kurie turi būti įgyvendinti riedmenyse.

Riedmenų ERTMS posistemių, kuriems daromas poveikis, atveju geležinkelio įmonės, padedamos riedmenų įrangos gamintojų, įdiegia būtinus klaidų ištaisymus riedmenų kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemiuose pagal šios CCS TSS B priedėlį (B1.1 lentelę).

7.3.   Specialiosios RMR diegimo taisyklės

7.3.1.   Geležinkelio kelio įrenginiai

7.3.1.1.   GSM-R arba FRMCS įdiegti privaloma, kai:

1)

pirmą kartą įrengiama nauja geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio radijo ryšio įranga; Kai FRMCS yra pirmoji radijo ryšio A klasės sistema geležinkelio linijoje, turi būti laikomasi 7.3.1.3 punkte nustatytų sąlygų;

2)

eksploatuojama geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio radijo ryšio įranga patobulinama taip, kad pasikeičia posistemio funkcijos arba eksploatacinės savybės. Šiuo atveju neatsižvelgiama į pakeitimus, kurie laikomi būtinais, kad būtų pašalinti senosios įrangos saugos trūkumai;

3)

diegiant 2 lygio ETCS reikia duomenų perdavimo radijo ryšio sistemos;

4)

diegiant pirmojo lygio ETCS su informacijos atnaujinimu radijo ryšio priemonėmis, reikia GSM-R duomenų perdavimo radijo ryšio sistemos.

7.3.1.2.   GSM-R sistemos eksploatavimas gali būti nutraukiamas tik tada, kai įvykdomos šios sąlygos:

1 sąlyga. Ne trumpesnis kaip penkerių metų pranešimo laikotarpis prieš nutraukiant GSM-R paslaugų teikimą. Šis pranešimas teikiamas tik tada, kai užbaigiamos ir paskelbiamos riedmenų įrangos sąveikos sudedamųjų dalių FRMCS specifikacijos, išvardytos 5.1 lentelėje ir A priedėlyje, kartu su šios CCS TSS pakeitimu, kuriuo sudaromos sąlygos skelbti konkursus dėl visos riedmenų FRMCS įrangos. Šis pranešimas pateikiamas INF registre ir šie INF pakeitimai išvardijami tinklo nuostatuose pagal Direktyvos 2012/34/ES 27 straipsnį,

ir

2 sąlyga. Yra veikianti FRMCS.

Trumpesnis laikotarpis leidžiamas tuo atveju, jei dėl to susitaria infrastruktūros valdytojas ir geležinkelio įmonės, teikiančios paslaugas arba ketinančios teikti paslaugas (susitarimo sudarymo metu) tose geležinkelio linijose. Apie tokį susitarimą dėl trumpesnio pranešimo laikotarpio pranešama Europos Komisijai.

7.3.1.3.   Geležinkelio kelyje įgyvendinti vien FRMCS, kai nėra įdiegtos GSM-R, leidžiama, jei tenkinama ši sąlyga:

Ne trumpesnis kaip penkerių metų pranešimo kur bus teikiamos FRMCS paslaugos laikotarpis. Šis pranešimas teikiamas tik tada, kai užbaigiamos ir paskelbiamos riedmenų sąveikos sudedamųjų dalių FRMCS specifikacijos, išvardytos 5.1 lentelėje ir A priedėlyje, kartu su šios CCS TSS pakeitimu, kuriuo sudaromos sąlygos skelbti konkursus dėl visos riedmenų FRMCS įrangos. Šis pranešimas pateikiamas INF registre ir šie INF registro pakeitimai išvardijami tinklo nuostatuose pagal Direktyvos 2012/34/ES 27 straipsnį.

Trumpesnis laikotarpis leidžiamas tuo atveju, jei dėl to susitaria infrastruktūros valdytojas ir geležinkelio įmonės, teikiančios paslaugas arba ketinančios teikti paslaugas (susitarimo sudarymo metu) tose geležinkelio linijose. Apie šį susitarimą pranešama Komisijai.

7.3.2.   Riedmenų įrenginiai

7.3.2.1.

Įdiegti GSM-R riedmenyse, kurie bus naudojami geležinkelio linijoje, kurioje yra bent vienas ruožas su GSM-R ir kuriame nėra FRMCS, arba geležinkelio linijoje, kurioje yra bent vienas GTEVS, nepalaikantis FRMCS (net jei įrengta kartu su senąja radijo ryšio sistema), privaloma, kai:

1)

pirmą kartą įrengiama nauja riedmenų kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio kalbinio radijo ryšio įranga;

2)

jau rinkoje esanti riedmenų kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio kalbinio radijo ryšio įranga (B klasė) patobulinama taip, kad pasikeičia posistemio funkcijos arba eksploatacinės savybės. Ši nuostata netaikoma pakeitimams, kurie laikomi būtinais, kad būtų pašalinti senosios įrangos saugos trūkumai;

3)

diegiant 2 arba 1 lygio ETCS su informacijos atnaujinimu radijo ryšio priemonėmis reikia duomenų perdavimo radijo ryšio sistemos.

7.3.2.2.

FRMCS diegimas yra privalomas riedmenyse, kurie bus naudojami geležinkelio linijoje, kurioje infrastruktūros valdytojas pranešė apie geležinkelio kelio FRMCS diegimą:

1)

pirmą kartą įrengiama nauja riedmenų kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio kalbinio radijo ryšio įranga;

2)

jau rinkoje esanti riedmenų kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio kalbinio radijo ryšio įranga (B klasė arba GSM-R) patobulinama taip, kad pasikeičia posistemio funkcijos arba eksploatacinės savybės. Ši nuostata netaikoma pakeitimams, kurie laikomi būtinais, kad būtų pašalinti senosios įrangos saugos trūkumai;

3)

diegiant 2 lygio ETCS reikia duomenų perdavimo radijo ryšio sistemos.

7.4.   Specialiosios ETCS diegimo taisyklės

7.4.1.   Geležinkelio kelio įrenginiai

Taikomi Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/6 (40) 1 ir 2 straipsniai bei I priedas, kaip nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1315/2013 (41) 47 straipsnyje ir visuose šio reglamento pakeitimuose.

Sistemos „Euroloop“ ir informacijos atnaujinimo radijo ryšiu priemonės neįrengiamos ir nenaudojamos, išskyrus geležinkelio linijose / geležinkelio kelio zonose, kurios 7.7 punkte išvardytos kaip specifinis atvejis.

Geležinkelio kelio įrenginiai turi atitikti 13 rodyklėje (40 pogrupyje) nurodytas suderintas inžinerines taisykles ir turi būti eksploatuojami be apribojimų pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/773 A priedėlyje nustatytas veiklos taisykles. Agentūra, išduodama geležinkelio kelio įrangos patvirtinimus pagal Direktyvos (ES) 2016/797 19 straipsnį, ir nacionalinė saugos institucija (NSI), išduodama leidimą pradėti eksploatuoti stacionarius įrenginius, patvirtina atitiktį.

Infrastruktūros valdytojas per INF registrą praneša operatoriams laiką ir datą, kada bus pradėti naudoti ERTMS geležinkelio kelio įrenginiai, kuriuos naudoti suteiktas leidimas.

7.4.1.1.   Greitųjų geležinkelių tinklas

ETCS geležinkelio kelio įrangą privaloma įrengti, kai:

1)

pirmą kartą įrengiama nauja geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio (su B klasės sistema arba be jos) traukinio apsaugos įranga, arba

2)

patobulinama esama geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio traukinio apsaugos įranga ir dėl to pasikeičia eksploatuojamos senosios sistemos funkcijos, eksploatacinės savybės ir (arba) sąveikai užtikrinti svarbios sąsajos (oro tarpai). Ši nuostata netaikoma pakeitimams, kurie laikomi būtinais, kad būtų pašalinti senosios įrangos saugos trūkumai.

7.4.1.2.   Ankstesnių CCS TSS versijų specifikacijų rinkinys.

Tinkluose, kuriuose prieš įsigaliojant šiai TSS ETCS linijos diegiamos ir eksploatuojamos pagal ankstesnį rinkinį Nr. 1, nurodytą ankstesnių šios TSS versijų A priedo A2.1 lentelėje, ir kuriuose iki 2020 m. gruodžio 31 d. buvo eksploatuojama arba tiesiama daugiau kaip 1 000 km arba 25 proc. pagrindinio tinklo koridorių, išimties tvarka galima ir toliau naudoti tas ETCS specifikacijas pradedant eksploatuoti septynerius metus po šios TSS paskelbimo naujiems projektams ir 10 metų po šios TSS įsigaliojimo patobulinimo arba atnaujinimo projektams tinkle toliau nurodytomis sąlygomis:

1)

pranešimas apie ketinimą taikyti ankstesnį specifikacijų rinkinį Nr. 1 ir numatomą taikymo sritį bei planą buvo išsiųstas Europos Komisijai per dvejus metus nuo šios TSS paskelbimo dienos;

2)

infrastruktūros valdytojas užtikrina, kad tos geležinkelio linijos apimtų visų atitinkamų klaidų ištaisymo priemonių įgyvendinimą, kad šią TSS atitinkanti (įskaitant riedmenų klaidų ištaisymo diegimą) riedmenų ETCS galėtų veikti įprastai;

3)

infrastruktūros valdytojas atitinkamus klaidų ištaisymus ir suderintas ar lygiavertes poveikio mažinimo priemones įgyvendina Agentūros nuomonėse arba paskelbtose specifikacijose pagal 7.2.10 punktą;

4)

Be to, bet koks pakeitimas, atliktas ankstesnį specifikacijų rinkinį Nr. 1 atitinkančioje infrastruktūroje, turi užtikrinti, kad būtų išsaugotos ir ankstesnės (2) ir (3) sąlygos.

Tinkluose, kuriuose prieš įsigaliojant šiai TSS įdiegiamos ir eksploatuojamos ETCS linijos pagal ankstesnį rinkinį Nr. 2 ir rinkinį Nr. 3, kaip nurodyta ankstesnių šios TSS versijų A priedo A2.2 ir A2.3 lentelėse, išimties tvarka gali toliau naudoti tas specifikacijas pradėdami eksploatuoti 7 metus nuo šios TSS paskelbimo naujiems projektams ir 10 metų po šios TSS įsigaliojimo tinkle vykdomiems patobulinimo arba atnaujinimo projektams šiomis sąlygomis:

1)

infrastruktūros valdytojas užtikrina, kad tos geležinkelio linijos apimtų visų atitinkamų klaidų ištaisymo priemonių įgyvendinimą, kad šią TSS atitinkanti (įskaitant riedmenų klaidų ištaisymo diegimą) riedmenų ETCS galėtų veikti įprastai;

2)

infrastruktūros valdytojas atitinkamus klaidų ištaisymus ir suderintas ar lygiavertes poveikio mažinimo priemones įgyvendina Agentūros nuomonėse arba paskelbtose specifikacijose pagal 7.2.10 punktą;

3)

be to, bet koks pakeitimas, atliktas infrastruktūroje, atitinkančioje ankstesnes specifikacijas Nr. 2 ir Nr. 3, turi užtikrinti, kad būtų išsaugotos ir ankstesnės (1) ir (2) sąlygos.

7.4.1.3.   ETCS sistemos versijos diegimo taisyklės

Vykdant diegimą geležinkelio kelyje galima pasirinkti, kurios ETCS funkcijos iš A priedėlyje pateiktų specifikacijų rinkinio turi būti įgyvendinamos. A priedėlyje nurodytose specifikacijose pateikiamos šių sistemos versijų funkcijos: 1.0, 1.1, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3 ir 3.0. Laikydamasis 7.4.4 punkte apibūdintos procedūros, infrastruktūros valdytojas praneša, kuriose linijose naudojama kuri sistemos versija. Šis pranešimas pateikiamas INF registre ir šie INF registro pakeitimai išvardijami tinklo nuostatuose pagal Direktyvos 2012/34/ES 27 straipsnį.

Įrengti geležinkelio kelio įrangą, dėl kurios reikia riedmenų ETCS sistemos 3.0 versijos, leidžiama, jei tenkinama ši sąlyga:

ne trumpesnis kaip 5 metų išankstinio pranešimo apie geležinkelio linijas, kuriose eksploatuojamuose riedmenyse bus privaloma įdiegti ETCS sistemos 3.0 versiją, laikotarpis. Pranešimas apie geležinkelio linijas, kuriose riedmenų ETCS sistemos 3.0 versija privaloma ir geležinkelių riedmenims, kurių leidimo išdavimo procedūra dar nesibaigusi, ir geležinkelių riedmenims, kurie jau eksploatuojami jo tinkle, privalomai taikytinas gali tapti tik iš dalies pakeitus šią CCS TSS (42) (žr. B1.1 lentelę). Trumpesnis laikotarpis leidžiamas tuo atveju, jei dėl to susitaria infrastruktūros valdytojas ir geležinkelio įmonės, teikiančios arba ketinančios teikti paslaugas (susitarimo sudarymo metu) tose geležinkelio linijose. Apie šį susitarimą pranešama Komisijai.

7.4.2.   Riedmenų įrenginiai

7.4.2.1.   Naujai pagaminti geležinkelių riedmenys

Kad naujai pagamintus geležinkelių riedmenis būtų galima pateikti rinkai pagal Direktyvos (ES) 2016/797 21 straipsnį, juose turi būti įrengta ir paruošta eksploatuoti ETCS pagal šią TSS.

7.4.2.2.   Esami geležinkelių riedmenys

Išduodant esamų riedmenų leidimus pagal Direktyvos (ES) 2016/797 21 straipsnį, juose turi būti įrengta ir parengta eksploatuoti ETCS (A klasės traukinio apsaugos sistema) pagal šią TSS, jei į riedmenų kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemį įdiegiama nauja B klasės traukinio apsaugos sistema.

Jei patobulinama esama riedmenyse įdiegta riedmenų ETCS dalis, privaloma laikytis 7.4.2.4.1 ir 7.4.2.4.2 punktų reikalavimų.

7.4.2.4.1 ir 7.4.2.4.2 punktų reikalavimų laikytis nebūtina, jei taisoma riedmenyse įdiegtos esamos ETCS riedmenų funkcija.

7.4.2.3.   Esamo geležinkelių riedmenų naudojimo teritorijos išplėtimo taisyklės

Prašant išplėsti esamų riedmenų, kurie yra eksploatuojami ir pagal Sprendimą 2007/756/EB užregistruoti nacionaliniame riedmenų registre arba pagal Įgyvendinimo sprendimą (ES) 2018/1614 – Europos transporto priemonių registre, naudojimo teritoriją taikomos šios nuostatos:

1)

riedmenys turi atitikti atitinkamas specialiąsias nuostatas, taikomas specifiniais atvejais, nurodytais šio priedo 7.7 punkte, ir atitinkamas nacionalines taisykles, nurodytas Direktyvos (ES) 2016/797 13 straipsnio 2 dalies a, c ir d punktuose, apie kurias pranešta pagal tos direktyvos 14 straipsnį;

2)

riedmenų, kuriuose ETCS, GSM-R arba FRMCS jau įrengta, patobulinti nereikia, išskyrus atvejus, kai tai būtina techniniam suderinamumui su ETCS, GSM-R arba FRMCS užtikrinti;

3)

riedmenyse, kuriuose ETCS nėra, turi būti įrengta ETCS ir jie turi atitikti A priedėlio A2 lentelėje nurodytus specifikacijų rinkinius. Privaloma laikytis 7.4.2.4.1 ir 7.4.2.4.2 punktų;

4)

kai riedmenys skirti naudoti tinkle, kuriame yra bent viena atkarpa, kurioje įrengta A klasės RMR, riedmenyse, kuriuose dar neįrengta RMR kalbinio radijo ryšio A klasės sistema, turi būti įrengta RMR balso radijo ryšio A klasės įranga, kuri yra techniškai suderinama su radijo ryšio tinklu, išskyrus atvejus, kai šis tinklas įrengtas kartu su senąja radijo ryšio B klasės sistema, suderinama su riedmenyse jau įrengta B klasės įranga. Tokiu atveju RMR kalbinio radijo ryšio A klasės sistema turi atitikti A priedėlio A2 lentelėje nurodytas specifikacijas;

5)

kai riedmenyse reikalaujama įrengti ETCS pagal (3) papunktį ir juos ketinama eksploatuoti išplėstoje naudojimo teritorijoje esančiame tinkle, kuriame įrengta 2 lygio ETCS, riedmenyse, kuriuose RMR duomenų perdavimo A klasės sistema dar neįrengta, turi būti įrengta bent viena RMR duomenų perdavimo radijo ryšiu A klasės sistema, kuri yra techniškai suderinama su radijo ryšio tinklu. Tokiu atveju RMR kalbinio radijo ryšio A klasės sistema turi atitikti A priedėlio A2 lentelėje nurodytas specifikacijas;

6)

jei gaunant riedmenų leidimą buvo pasinaudota galimybe netaikyti TSS ar jų dalių pagal Direktyvos 2008/57/EB 9 straipsnį, pareiškėjas išplėstos naudojimo teritorijos valstybėse narėse turi prašyti taikyti nukrypti leidžiančią nuostatą (-as) pagal Direktyvos (ES) 2016/797 7 straipsnį;

7)

kai prašymas išplėsti naudojimo teritoriją pateikiamas kartu su prašymu išduoti naują leidimą dėl esamos riedmenų CCS posistemio traukinio apsaugos dalies patobulinimo, privaloma laikytis 7.4.2.4.1 ir 7.4.2.4.2 punktų reikalavimų.

7.4.2.4.   ETCS sistemos versijos diegimo taisyklės

7.4.2.4.1.

Rinkai pateiktoje riedmenų ETCS sąveikos sudedamojoje dalyje turi būti įdiegta versija, atitinkanti vieną iš šių intervalų:

1)

teisėtai eksploatuojamų ETCS sistemos versijų nuo 1.0 iki 2.1 imtinai intervalas;

2)

teisėtai eksploatuojamų ETCS sistemos versijų nuo 1.0 iki 2.2 imtinai intervalas;

3)

teisėtai eksploatuojamų ETCS sistemos versijų nuo 1.0 iki 3.0 imtinai intervalas.

7.4.2.4.2.

Į riedmenų tipą turi būti integruota atitinkama riedmenų ETCS sąveikos sudedamoji dalis su sistemos versija, atitinkančia reikalaujamą teisėtai eksploatuojamų ETCS sistemos versijų intervalą, kaip apibrėžta 7.4.2.4.1 punkte (43). Reikiamas teisėtai eksploatuojamų ETCS sistemų versijų intervalas nustatomas remiantis INF registre pateiktomis sistemos versijomis, apie kurias pranešta (44), atsižvelgiant į leidime nurodytą numatomą riedmenų tipo naudojimo teritoriją. Riedmenų tipe turi būti įdiegta ETCS sistemos versija, atitinkanti bent jau praneštąją ETCS sistemos versiją, kuri bus pradėta taikyti per ateinančius penkerius metus pagal tvarkaraštį, nurodytą B priedėlyje, kai:

1)

pirmą kartą įrengiama nauja riedmenų kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio ETCS įranga,

arba

2)

jau rinkoje esanti riedmenų kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio ETCS įranga patobulinama taip, kad pasikeičia posistemio funkcijos. Tai netaikoma pakeitimams, kurie laikomi būtinais klaidoms ištaisyti, kaip nurodyta 7.2.10 punkte.

7.4.3.   Nacionaliniai reikalavimai

7.4.3.1.

Valstybės narės gali nustatyti papildomus nacionalinius reikalavimus, kuriais visų pirma būtų siekiama, kad geležinkelio linijomis, kuriose įrengta ETCS, būtų leista važinėti tik riedmenims, kuriuose įrengta ETCS, kad būtų galima nutraukti esamų nacionalinių sistemų eksploatavimą; apie tai pranešama likus ne mažiau kaip penkeriems metams iki eksploatavimo nutraukimo. Trumpesnis laikotarpis leidžiamas tuo atveju, jei dėl to susitaria infrastruktūros valdytojas ir geležinkelio įmonės, teikiančios arba ketinančios teikti paslaugas (susitarimo sudarymo metu) tose geležinkelio linijose. Šis pranešimas pateikiamas INF registre ir šie INF registro pakeitimai išvardijami tinklo nuostatuose pagal Direktyvos 2012/34/ES (45) 27 straipsnį. 5 metų pranešimo laikotarpis netaikomas tiems reikalavimams, kuriais linijose, kuriose įrengta ETCS, leidžiama naudoti tik riedmenis, kuriuose įrengta ETCS, ir apie kuriuos paskelbta tinklo nuostatuose prieš įsigaliojant šiam reglamentui.

7.4.3.2.

Valstybės narės gali nuspręsti neįpareigoti specialiuosiuose riedmenyse, apibrėžtuose LOC&PAS TSS 2.2.2 punkto C papunktyje, įskaitant kelių-geležinkelių transporto priemones, įrengti ETCS, RMR arba ATV sistemos tam tikroje naudojimo teritorijoje, jei šių riedmenų eksploatavimas netrukdo nutraukti B klasės eksploatavimo. Apie tai pranešama ir tai nurodoma tinklo nuostatuose pagal Direktyvos 2012/34/ES 27 straipsnį.

7.4.3.3.

Valstybės narės gali nuspręsti daryti įpareigojimo įrengti ETCS išimtį keleiviniams traukiniams, skirtiems tik vietiniam naudojimui pagal Direktyvos (ES) 2016/797 1 straipsnio 4 dalies b punktą, ir manevriniams lokomotyvams, eksploatuojamiems ilgiau nei 20 metų tik nacionalinio tinklo dalyje, kurioje ETCS nėra ir kurioje ETCS diegti kitus 5 metus neplanuojama.

7.4.4.   Nacionalinis įgyvendinimo planas

Valstybės narės parengia nacionalinius šios TSS įgyvendinimo planus, suderintus su atitinkamais infrastruktūros valdytojais ir geležinkelio įmonėmis, atsižvelgdamos į visos Europos Sąjungos geležinkelio sistemos darnumą ir geležinkelio sistemos ekonominį gyvybingumą, sąveiką ir saugą. Valstybės narės konsultuojasi su kaimyninėmis šalimis dėl nuoseklaus tarpvalstybinių geležinkelio atkarpų planavimo. Šis planas apima visas geležinkelio linijas, kurioms taikoma TSS, įskaitant TEN-T linijas ir mazgus bei vietinės linijos jungtis.

Valstybės narės koordinuoja visų atitinkamų suinteresuotųjų subjektų bendravimo procesą, kad parengtų techninę ir orientacinę finansinę perėjimo prie naujos technologijos strategiją, reikalingą bendram ERTMS diegimui pagal šį nacionalinį įgyvendinimo planą.

Valstybės narės geležinkelio įmonių ir infrastruktūros valdytojų išreikštų poreikių, susijusių su 7.2.9 punkte išvardytų kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio privalomų ir neprivalomų funkcijų sąlygomis, vertinimą įtraukia į nacionalinį įgyvendinimo planą.

Valstybės narės, remdamosi pirmiau minėtu vertinimu, priima sprendimą dėl perėjimo prie naujos technologijos strategijos, kurioje apibūdinamas tikėtinas bendras poveikis geležinkelių sistemai (Sąjungos lygmeniu) ir nurodoma, kaip šis poveikis yra suderintas nediskriminuojant atitinkamų suinteresuotųjų subjektų. Šio koordinavimo proceso rezultatas yra įgyvendinamos techninės ir finansinės perėjimo prie naujos technologijos strategijos nustatymas.

Nacionaliniame įgyvendinimo plane pateikiama su 7.2.9 punkte nurodytomis privalomomis ir neprivalomomis funkcijomis susijusi informacija apie visas naujas, atnaujintas ir patobulintas geležinkelio linijas, užtikrinant, kad pranešimai geležinkelio įmonėms būtų pateikti bent prieš 5 metus, jei numatoma, kad vykdant veiklą tinkle reikės laikytis naujų privalomų riedmenų įrangos reikalavimų. Apie tai pranešama INF registre (46) ir šie INF registro pakeitimai išvardijami tinklo nuostatuose pagal Direktyvos 2012/34/ES 27 straipsnį. 5 metų pranešimo laikotarpis netaikomas reikalavimams, apie kuriuos paskelbta tinklo nuostatuose prieš įsigaliojant šiai CCS TSS.

Nacionaliniai įgyvendinimo planai apima bent 20 metų laikotarpį ir reguliariai – bent kas penkerius metus – atnaujinami. Pirmųjų penkerių aptariamo laikotarpio metų planai rengiami naudojant H priedėlyje pateiktą šabloną. Kitų penkiolikos metų planas rengiamas kuo labiau laikantis šio šablono, laikantis ne tokio išsamaus požiūrio.

Komisija nacionalinius įgyvendinimo planus skelbia savo svetainėje internete, o valstybes nares apie juos informuoja per Direktyvos (ES) 2016/797 51 straipsnio 1 dalyje nurodytą komitetą.

Komisija parengia nacionalinių įgyvendinimo planų analizę, kuri, be kita ko, apima planų palyginimą ir papildomų koordinavimo priemonių poreikių nustatymą.

Nacionaliniame įgyvendinimo plane pateikiama bent ši informacija (47):

1)

pirmiau aprašyta bendroji perėjimo strategija, įskaitant geležinkelio įmonių ir infrastruktūros valdytojų išreikštų poreikių vertinimą;

2)

esamos būsenos konteksto aprašymas, įskaitant:

a)

įdiegtų traukinio apsaugos, ATV radijo ryšio ir traukinio aptikimo sistemų faktus ir skaičius, įskaitant išsamią informaciją apie jų teikiamą naudą pajėgumo, saugos, patikimumo ir eksploatacinių savybių aspektais ir teisines nuorodas į riedmenų CCS įrangos reikalavimus;

b)

B klasės sistemas ir jų likusį ekonomiškai naudingą eksploatavimo laiką, taip pat priemonių, kurių imtasi siekiant užtikrinti atviras rinkos sąlygas senosioms B klasės traukinių apsaugos ir radijo ryšio sistemoms, kaip nurodyta 7.2.6 punkte, aprašymą;

c)

riedmenų CCS posistemius, remiantis turima informacija;

3)

perėjimo prie naujos technologijos apibrėžtis (būsima būsena)

Į techninę perėjimo prie naujos technologijos strategiją įtraukiama su šiais aspektais susijusi informacija ir planai:

1)

ETCS įranga: ETCS lygis ir sistemos versija, kurių reikalaujama kiekvienoje linijoje ir kiekviename tinkle, pateikiant išsamią informaciją apie sienų kirtimo atkarpas ir mazgus. Jei taikytina, informacija apie funkcinį lygį ir lygių atnaujinimo strategiją;

2)

radijo ryšio įranga: informacija apie radijo sistemas (pvz., radijo grandinės perjungimas, paketų perjungimas, ETCS informacijos atnaujinimo radijo ryšiu parinktys);

3)

ATV sistemos įranga: informacija apie poreikį įdiegti ATV sistemą;

4)

traukinio aptikimo sistema: informacija apie perėjimą prie TSS atitinkančios traukinio aptikimo sistemos;

5)

specifiniai atvejai: informacija apie laipsnišką specifinių atvejų panaikinimą;

6)

riedmenų CCS posistemiai;

7)

bėgių kelio įrangos ir riedmenų įrangos finansinė informacija.

Planavimas (tinklo žemėlapiai), apžvelgiant artimiausių 20 metų pokyčius, susijusius su:

1)

traukinio apsaugos sistema:

a)

tinklo žemėlapis su datomis, kada pradės veikti ETCS; išsami informacija apie sienos kirtimo linijas ir mazgus;

b)

jei taikoma, tinklo žemėlapis su datomis, kada nebebus leidžiama eksploatuoti B klasės sistemų arba kada bus privaloma naudoti vien ETCS; tinklo žemėlapis su datomis, kada B klasės sistemos eksploatavimas bus nutrauktas, jei jis skiriasi nuo ankstesniame punkte nurodyto žemėlapio;

2)

radijo ryšio įranga:

a)

tinklo žemėlapis su datomis, kada pradės veikti GSM-R; išsami informacija apie sienos kirtimo linijas ir mazgus;

b)

jei taikoma, tinklo žemėlapis su datomis, kada nebebus leidžiama naudoti B klasės radijo ryšio; tinklo žemėlapis su datomis, kada B klasės radijo ryšio sistemos eksploatavimas bus nutrauktas, jei jis skiriasi nuo ankstesniame punkte nurodyto žemėlapio;

c)

tinklo žemėlapis su datomis, kada pradės veikti FRMCS;

d)

jei taikoma, tinklo žemėlapis su datomis, kada nebebus leidžiama naudoti GSM-R; tinklo žemėlapis su datomis, kada GSM-R sistemos eksploatavimas bus nutrauktas, jei jis skiriasi nuo ankstesniame punkte nurodyto žemėlapio;

3)

ATV sistemos įranga:

a)

jei taikoma, tinklo žemėlapis su datomis, kada pradės veikti ATV sistema; išsami informacija apie sienos kirtimo linijas ir mazgus;

4)

traukinio aptikimo sistema:

a)

tinklo žemėlapis su datomis, kada pradės veikti TSS atitinkanti traukinio aptikimo sistema. išsami informacija apie sienos kirtimo linijas ir mazgus;

5)

riedmenų CCS posistemiai ir pasirinktinai – informacija apie sieną kertančius riedmenis.

7.5.   ETCS ir radijo ryšio sistemos suderinamumo tikrinimų įgyvendinimo taisyklės

Esami riedmenys (ir jų atitinkamas riedmenų tipas), kuriuose įrengta ETCS arba RMR sistema, laikomi suderinamais su ETCS ir tinklų, kuriuose jie kartu su ETCS ir RMR buvo naudojami iki 2020 m. sausio 16 d., radijo ryšio sistemų suderinamumo tipais, neatliekant papildomų tikrinimų ir išlaikant esamus naudojimo apribojimus arba sąlygas.

Bet koks kitas riedmenų, atitinkamo riedmenų tipo arba infrastruktūros pakeitimas, susijęs su techniniu arba maršruto suderinamumu, valdomas pagal šioje TSS nurodytus ETCS ir radijo ryšio sistemos suderinamumo reikalavimus.

7.6.   Specialiosios traukinio aptikimo sistemų diegimo taisyklės

Šioje TSS traukinio aptikimo sistema – tai geležinkelio kelio įranga, kuria visoje maršrutui priklausančioje geležinkelio linijoje arba tam tikroje jos atkarpoje aptinkami geležinkelių riedmenys arba nustatoma, kad jų nėra.

Geležinkelio kelio sistemos (pvz., eismo valdymo centralizacijos arba vieno lygio pervažų valdymo sistemos), kuriose naudojama iš aptikimo įrangos gauta informacija, nėra laikomos traukinio aptikimo sistemos dalimis.

Šioje TSS nustatomi tik tie sąsajos su riedmenimis reikalavimai, kurie yra būtini TSS atitinkančių riedmenų ir geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos suderinamumui užtikrinti.

Traukinio aptikimo sistema, atitinkanti šios TSS reikalavimus, gali būti diegiama nepriklausomai nuo ETCS arba GSM-R sistemos įrengimo.

Su traukinio aptikimo sistemomis susijusių šios TSS reikalavimų laikomasi:

1)

patobulinant traukinio aptikimo sistemą;

2)

atnaujinant traukinio aptikimo sistemą, jeigu laikantis šios TSS reikalavimų nereikia atlikti nepageidaujamų geležinkelio kelio arba riedmenų sistemų pakeitimų arba tas sistemas patobulinti;

3)

atnaujinant traukinio aptikimo sistemą, kai to reikia dėl geležinkelio kelio sistemų, kuriose naudojama iš traukinio aptikimo sistemos gauta informacija, patobulinimo arba atnaujinimo;

4)

išmontuojant traukinio apsaugos B klasės sistemas, kai traukinio aptikimo sistema ir traukinio apsaugos sistema yra integruotos.

Pereinamuoju etapu turi būti pasirūpinta, kad dėl TSS atitinkančios traukinio aptikimo sistemos įrengimo būtų daromas kuo mažesnis neigiamas poveikis esamiems TSS neatitinkantiems riedmenims.

Šiuo tikslu rekomenduojama, kad infrastruktūros valdytojas pasirinktų TSS atitinkančią traukinio aptikimo sistemą, kuri kartu būtų suderinama su TSS neatitinkančiais riedmenimis, kurie jau naudojami toje infrastruktūroje.

7.7.   Specifiniai atvejai

7.7.1.   Įvadas

Toliau aprašytais specifiniais atvejais leidžiama taikyti toliau nurodytas specialiąsias nuostatas.

Šie specifiniai atvejai skirstomi į dvi kategorijas: nuostatos taikomos nuolat (P atvejis) arba laikinai, turi būti panaikintos iki 2040 m. (T atvejis) arba iki datos, kuri bus nustatyta atlikus šio reglamento 13 straipsnio 5 dalyje nustatytą pakartotinio tyrimo procesą (T2 atvejis).

Čia pateiktuose punktuose nustatytais specifiniais atvejais atsižvelgiama į atitinkamus 4 skyriaus punktus ir (arba) juose nurodytas specifikacijas.

Specifiniai atvejai taikomi vietoje atitinkamų 4 skyriaus reikalavimų.

Jeigu specifinis atvejis nesusijęs su 4 skyriaus atitinkamo punkto reikalavimais, tie reikalavimai čia pateiktuose punktuose nekartojami ir toliau taikomi nepakeisti.

Specifinius atvejus, susijusius su 4.2.10 ir 4.2.11 pagrindiniais parametrais, kai pastabų skiltyje nurodyta, kad taikoma riedmenims, vertina riedmenų posistemio notifikuotoji įstaiga.

Visi specifiniai atvejai ir atitinkamos jų datos iš naujo nagrinėjami ateityje persvarstant TSS, siekiant apriboti jų techninę ir geografinę taikymo sritį remiantis jų poveikio saugai, sąveikai, tarpvalstybinėms paslaugoms, TEN-T koridoriams vertinimu ir praktiniu bei ekonominiu jų išlaikymo arba pašalinimo poveikiu. Ypač turi būti atsižvelgiama į galimybę panaudoti ES finansavimą. Traukinio aptikimo sistemos ir atitinkamos pabaigos datos pakartotinai išnagrinėjamos pagal šio reglamento 13 straipsnio 5 dalį.

Specifiniai atvejai taikomi tik maršrute arba tinkle, kuriame jie neišvengiamai būtini, ir į juos atsižvelgiama vykdant maršrutų suderinamumo procedūras.

7.7.2.   Specifinių atvejų sąrašas

7.7.2.1.   Belgija

Specifinis atvejis

Kategorija

Pastabos

4.2.10

Geležinkelio kelio traukinio aptikimo sistemos

77 rodyklės 3.1.2.3 punktas –

atstumas tarp pirmos ir paskutinės ašių L – (b1 + b2) (1 pav.) yra ne mažesnis kaip 16 000  mm

T

Taikoma greitųjų geležinkelių sistemos geležinkelio linijai L1.

Taikoma riedmenims

Šis specifinis atvejis susijęs su TVM naudojimu.

4.2.10

Geležinkelio kelio traukinio aptikimo sistemos

77 rodyklės 3.1.7 punktas –

atskirų riedmenų arba traukinio sąstato masė ne mažesnė kaip 40 t.

Jeigu atskirų riedmenų arba traukinio sąstato masė mažesnė kaip 90 t, riedmenyse įrengiama sistema, kuria užtikrinamas šuntavimas naudojant ne trumpesnį kaip 16 000  mm elektrinį pagrindą.

T

Taikoma greitųjų geležinkelių sistemos geležinkelio linijoms L1, L2, L3, L4.

Taikoma riedmenims

Šis specifinis atvejis susijęs su TVM naudojimu.

7.7.2.2.   Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija)

Specifinis atvejis

Kategorija

Pastabos

4.2.10

Geležinkelio kelio traukinio aptikimo sistemos

77 rodyklės 3.1.3.1 punktas –

Mažiausias rato apvado plotis (BR) 1 600  mm pločio vėžės tinkle yra 127 mm

T

Taikoma Šiaurės Airijoje

4.2.10

Geležinkelio kelio traukinio aptikimo sistemos

77 rodyklės 3.1.3.3 punktas –

mažiausias antbriaunio storis Sd) 1 600  mm pločio vėžės tinkle yra 24 mm

T

Taikoma Šiaurės Airijoje

4.2.10

Geležinkelio kelio traukinio aptikimo sistemos

77 rodyklės 3.1.4.1 punktas –

be 3.1.4.1 punkto reikalavimų, naudojant sudėtinius riedmenų vienetus barstymas smėliu dėl traukos:

a)

neleidžiamas prieš priekinę ašį, kai greitis mažesnis nei 40 km/h ir

b)

leidžiamas tik tada, kai galima įrodyti, kad už barstymo vietos yra dar bent šešios sudėtinio riedmenų vieneto ašys.

T

 

4.2.12

ETCS mašinisto ir įrangos sąsaja

6 rodyklė –

traukinio numeriui įvesti leidžiama naudoti raidžių ir skaičių klaviatūrą, jeigu pagal atitinkamą techninę taisyklę reikalaujama, kad būtų galima įvesti raidinius ir skaitinius traukinių numerius.

T

Poveikio sąveikai nėra.

4.2.12

ETCS mašinisto ir įrangos sąsaja

6 rodyklė –

leidžiama, kad ETCS mašinisto ir įrangos sąsajoje kintamas traukinio greitis būtų rodomas myliomis per valandą (nurodant „mph“), kai traukinys naudojamas Didžiosios Britanijos pagrindinių geležinkelių linijų tinkle.

T

Poveikio sąveikai nėra.

7.7.2.3.   Prancūzija

Specifinis atvejis

Kategorija

Pastabos

4.2.10

Geležinkelio kelio traukinio aptikimo sistemos

77 rodyklės 3.1.2.3 punktas –

atstumas tarp pirmos ir paskutinės ašių L – (b1 + b2) (1 pav.) yra ne mažesnis kaip 16 000  mm

T2

Taikoma infrastruktūrai

Taikoma riedmenims

Šis specifinis atvejis susijęs su geležinkelio kelio elektros grandinių, kuriose yra elektrinių jungčių, naudojimu.

4.2.10

Geležinkelio kelio traukinio aptikimo sistemos

77 rodyklės 3.1.9 punktas –

elektrinė varža tarp abiejų aširačio ratų riedėjimo paviršių turi neviršyti 0,05 omo, varžą nustatant pagal įtampą, kurios intervalas nuo 1,8 VDC iki 2,0 VDC (tuščiosios veikos įtampa).

Be to, neįprasto aširačio („paprastas aširatis“ turi būti suprantamas kaip du monoblokiniai ratai, sumontuoti ant metalinės ašies) atveju reaktyvioji elektrinė varža tarp aširačio riedėjimo paviršių yra ne didesnė kaip f/100 miliomų, kai f yra 500 Hz–40 kHz, matuojamoji srovė ne mažesnė kaip 10 ARMS, o tuščiosios veikos įtampa – 2 VRMS

T2

Taikoma infrastruktūrai

Taikoma riedmenims

Šis specifinis atvejis gali būti persvarstytas, kai bus išspręstas su dažnio valdymu geležinkelio kelio elektros grandinėse susijęs neišspręstas klausimas.

4.2.10

Geležinkelio kelio traukinio aptikimo sistemos

77 rodyklės 3.1.7 punktas –

atskirų riedmenų arba traukinio sąstato masė ne mažesnė kaip 40 t.

Jeigu atskirų riedmenų arba traukinio sąstato masė mažesnė kaip 90 t, riedmenyse įrengiama sistema, kuria užtikrinamas šuntavimas ne trumpesniu kaip 16 000  mm atstumu tarp gretimų ašių, kaip apibrėžta dokumente ERA/ERTMS/033281.

T

Taikoma infrastruktūrai

Taikoma riedmenims

Šis specifinis atvejis susijęs su TVM naudojimu.

4.2.10

Geležinkelio kelio traukinio aptikimo sistemos

77 rodyklės 3.1.3.2 punktas –

matmuo D (2 pav.) yra ne mažesnis kaip

 

450 mm, nepriklausomai nuo greičio.

T

Taikoma infrastruktūrai

Taikoma riedmenims

4.2.10

Geležinkelio kelio traukinio aptikimo sistemos

77 rodyklės 3.1.4.1 punktas –

be TSS reikalavimų, didžiausias leidžiamas smėlio kiekis, kurį per 30 s vienas įrenginys išberia ant vieno bėgio, yra: 750 g

T2

Šis konkretus atvejis yra susijęs su geležinkelio kelio elektros grandinių, kurios dėl smėlio barstymo yra jautresnės izoliaciniam sluoksniui tarp ratų ir bėgių, naudojimu Prancūzijos geležinkelio tinkle.

7.7.2.4.   Lenkija

Specifinis atvejis

Kategorija

Pastabos

4.2.10

Geležinkelio kelio traukinio aptikimo sistemos

77 rodyklės 3.1.9 punktas –

elektrinė varža tarp abiejų aširačio ratų riedėjimo paviršių turi neviršyti 0,05 omo, varžą nustatant pagal įtampą, kurios intervalas nuo 1,8 VDC iki 2,0 VDC (tuščiosios veikos įtampa).

Be to, reaktyvioji elektrinė varža tarp aširačio riedėjimo paviršių yra ne didesnė kaip f/100 miliomų, kai f yra 500 Hz–40 kHz, matuojamoji srovė ne mažesnė kaip 10 A RMS, o tuščiosios veikos įtampa – 2 V RMS.

T

Taikoma infrastruktūrai

Taikoma riedmenims

Šis specifinis atvejis gali būti persvarstytas, kai bus išspręstas su dažnio valdymu geležinkelio kelio elektros grandinėse susijęs neišspręstas klausimas.

7.7.2.5.   Lietuva, Latvija, Estija

Specifinis atvejis

Kategorija

Pastabos

4.2.10

Geležinkelio kelio traukinio aptikimo sistemos

77 rodyklės 3.1.3.3 punktas –

mažiausias antbriaunio storis Sd) 1 520  mm pločio vėžės tinkle yra 20 mm

T

Taikoma infrastruktūrai

Taikoma riedmenims

Šio specifinio atvejo reikia tol, kol 1 520  mm tinkle bus naudojami ČME lokomotyvai

4.2.10

Geležinkelio kelio traukinio aptikimo sistemos

77 rodyklės 3.1.3.4 punktas –

mažiausias antbriaunio aukštis (Sh) 1 520  mm pločio vėžės tinkle yra 26,25 mm

T

Taikoma infrastruktūrai

Taikoma riedmenims

Šio specifinio atvejo reikia tol, kol 1 520  mm tinkle bus naudojami ČME lokomotyvai

4.2.11

Riedmenų ir geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos įrangos elektromagnetinis suderinamumas

77 rodyklės 3.2.2.4 punktas –

riedmenų spinduliuotės vertinimo ribos ir susiję parametrai nurodyti toliau pateiktoje lentelėje:

T

Taikoma riedmenims

Šis specifinis atvejis susijęs su ALSN naudojimu 1 520  mm tinkle

Dažnių diapazonas

Trukdžių srovės riba [rms vertė]

15 –21  Hz

21 –29  Hz

29 –35  Hz

65 –85  Hz

167 –184  Hz

408 –432  Hz

468 –492  Hz

568 –592  Hz

708 –732  Hz

768 –792  Hz

4 462,5 –4 537,5  Hz

4 507,5 –4 582,5  Hz

4 962,5 –5 037,5  Hz

5 462,5 –5 537,5  Hz

5 517,5 –5 592,5  Hz

4,1  A

1,0  A

4,1  A

4,1  A

0,4  A

0,35  A

0,35  A

0,35  A

0,35  A

0,35  A

0,2  A

0,2  A

0,2  A

0,2  A

0,2  A

4.2.11

Riedmenų ir geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos įrangos elektromagnetinis suderinamumas

77 rodyklės 3.2.2.6 punktas –

riedmenų spinduliuotės vertinimo ribos ir susiję parametrai nurodyti toliau pateiktoje lentelėje:

T

Taikoma riedmenims

Šis specifinis atvejis susijęs su ALSN naudojimu 1 520  mm tinkle

Dažnių diapazonas

Trukdžių srovės riba [rms vertė]

19 –21  Hz

21 –29  Hz

29 –31  Hz

40 –46  Hz

46 –54  Hz

54 –60  Hz

167 –184  Hz

408 –432  Hz

468 –492  Hz

568 –592  Hz

708 –732  Hz

768 –792  Hz

4 507,5 –4 582,5  Hz

4 962,5 –5 037,5  Hz

5 517,5 –5 592,5  Hz

11,6  A

1,0  A

11,6  A

5,0  A

1,3  A

5,0  A

0,4  A

0,35  A

0,35  A

0,35  A

0,35  A

0,35  A

0,2  A

0,2  A

0,2  A

7.7.2.6.   Švedija

Specifinis atvejis

Kategorija

Pastabos

4.2.4

Geležinkelių RMR sistemos judriojo ryšio funkcijos

33 rodyklės 4.2.3 punktas –

leidžiama pateikti rinkai riedmenų kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemius, kuriuose naudojami 2 W GSM-R kalbinio radijo ryšio įrenginiai. Posistemius turi būti galima eksploatuoti –82 dBm tinkluose.

P

Poveikio sąveikai nėra.

4.2.10

Geležinkelio kelio traukinio aptikimo sistemos

77 rodyklės 3.1.2.1 punktas –

Didžiausias atstumas tarp dviejų ašių ≤ 17,5 m (ai, 1 pav., 3.1.2.1 punktas).

P

Taikoma riedmenims

4.2.10

Geležinkelio kelio traukinio aptikimo sistemos

77 rodyklės 3.1.2.3 punktas –

Mažiausias atstumas tarp pirmos ir paskutinės ašies ≥ 4,5 m (L-b1-b2, 1 pav., 3.1.2.3 punktas).

P

Taikoma riedmenims

4.2.11

Riedmenų ir geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos įrangos elektromagnetinis suderinamumas

77 rodyklės 3.2.2.5 punktas –

 

Dažnių diapazonas: 0,0–2,0 Hz

 

Trukdžių srovės riba [rms vertė]: 25,0 A Vertinimo būdas: žemų dažnių filtras

Vertinimo parametrai: Atranka iki 1 kHz, tuomet 2,0 Hz 4 eilės Batervorto žemų dažnių filtras, po jo idealus elektros srovės lygintuvas absoliučiajai vertei nustatyti.

Didžiausia geležinkelių riedmenų trukdžių srovė turi neviršyti 25,0 A 0,0–2,0 Hz dažnių diapazone. Paleidimo srovė gali viršyti 45,0 A trumpiau nei 1,5 sekundės ir 25 A trumpiau nei 2,5 sekundės.

P

Taikoma infrastruktūrai

Taikoma riedmenims

7.7.2.7.   Liuksemburgas

Specifinis atvejis

Kategorija

Pastabos

4.2.10

Geležinkelio kelio traukinio aptikimo sistemos

77 rodyklės 3.1.4.1 punktas –

(1)

riedmenyse įrengtos smėlio barstymo įrangos našumas ne didesnis kaip 0,3 l/min. vienam bėgiui;

(2)

draudžiama barstyti smėlį infrastruktūros registre nurodytose stotyse;

(3)

draudžiama barstyti smėlį iešmų zonose;

(4)

staigiajam stabdymui apribojimai netaikomi.

T

 

4.2.11

Riedmenų ir geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos įrangos elektromagnetinis suderinamumas

77 rodyklės 3.2.2.3 punktas –

riedmenys su atskiromis geležinkelio kelio elektros grandinėmis matuojami ir vertinami pagal dokumentą GI.II.STC-VF (A1, A4, V2 ir D1 parametrai).

T

Taikoma riedmenims

Šio specifinio atvejo reikia tol, kol naudojamos geležinkelio kelio elektros grandinės (veikimo dažnis – 83,3 Hz).

Dokumentą GI.II.STC.VF galima rasti NSA LU (48) interneto svetainėje.

4.2.11

Riedmenų ir geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos įrangos elektromagnetinis suderinamumas

77 rodyklės 3.2.2.3 punktas –

riedmenys su atskiromis geležinkelio kelio elektros grandinėmis matuojami ir vertinami pagal dokumentą GI.II.STC-VF (A5, V2 ir D2 parametrai).

T

Taikoma riedmenims

Šio specifinio atvejo reikia tol, kol naudojamos geležinkelio kelio elektros grandinės (veikimo dažnis – 125 Hz).

Dokumentą GI.II.STC.VF galima rasti NSA LU(1) interneto svetainėje.

7.7.2.8.   Vokietija

Specifinis atvejis

Kategorija

Pastabos

4.2.10

Geležinkelio kelio traukinio aptikimo sistemos

77 rodyklės 3.1.7.1 punktas –

riedmenų, kurie važiuoja infrastruktūros registre nurodytomis konkrečiomis linijomis, mažiausia ašies apkrova yra 5 t.

Šis specifinis atvejis numatytas tik riedmenims; dėl jo nesikeičia 77 rodyklėje pateikti traukinio aptikimo sistemos techniniai reikalavimai ir 7.2.8 punkto nuostatos, susijusios su jų įgyvendinimu.

T

Taikoma riedmenims

Šio specifinio atvejo reikia tol, kol naudojamos geležinkelio kelio elektros grandinės WSSB.

4.2.10

Geležinkelio kelio traukinio aptikimo sistemos

77 rodyklės 3.1.2.2 punktas –

jei greitis ne didesnis kaip 140 km/h, atstumas ai (1 pav.) tarp dviejų gretimų ašių (taikoma sąstato pirmoms 5 ašims arba visoms ašims, jei visas ašių skaičius mažesnis kaip 5) negali būti mažesnis kaip 1 000  mm.

Šis specifinis atvejis numatytas tik riedmenims; dėl jo nesikeičia 77 rodyklėje pateikti traukinio aptikimo sistemos techniniai reikalavimai ir 7.2.8 punkto nuostatos, susijusios su jų įgyvendinimu.

T

Taikoma riedmenims

Šio specifinio atvejo reikia tol, kol naudojama pervažos apsauga EBUET 80.

4.2.11

Riedmenų ir geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos įrangos elektromagnetinis suderinamumas

77 rodyklės 3.2.2.5 punktas –

 

Dažnių diapazonas: 93–110 Hz

Trukdžių srovės riba [rms vertė]:

 

2,8 A (poveikį darančiam įrenginiui)

 

2 A (vieniems traukos riedmenims)

Vertinimo būdas: Juostiniai filtrai

Vertinimo parametrai:

Juostinio filtro savybės:

Centriniai dažniai: 95, 96, 98, 100, 102, 104, 106 ir 108 Hz

3 dB juosta: 4 Hz

Batervorto, 6 eilės

RMS apskaičiavimas:

Integracijos laikas: 0,5 s

Dalinis laiko sutapimas: 50 %

T

Taikoma infrastruktūrai

Taikoma riedmenims

Šio konkretaus atvejo reikia dėl to, kad šios geležinkelio elektros grandinės gali būti pakeistos paslinkus centrinį dažnį nuo 100 Hz iki 106,7 Hz. Dėl to su riedmenimis susijusios nacionalinės techninės taisyklės, pagal kurias reikalaujama turėti 100 Hz stebėjimo sistemą, taptų nebeaktualios.

7.7.2.9.   Italija

Specifinis atvejis

Kategorija

Pastabos

4.2.10

Geležinkelio kelio traukinio aptikimo sistemos

77 rodyklės 3.1.4.1 punktas –

Be TSS reikalavimų, laikomasi toliau nurodytų kriterijų.

Leidžiamas didžiausias smėlio kiekis vienam smėlio barstymo įtaisui per 30 s yra:

1)

kai greitis v ≤ 140 km/h; 400 g + 100 g.

2)

kai greitis v > 140 km/h; 650 g + 150 g.

T

Nacionalinės smėlio dozavimo vertės galios tol, kol bus parengtos suderintos bandymų, kuriais įrodoma, kad Italijoje veikiančiose traukinio aptikimo sistemose saugu naudoti skirtingus smėlio dozavimo režimus, specifikacijos (šiuo metu jų nėra).

4.2.10

Geležinkelio kelio traukinio aptikimo sistemos

77 rodyklės 3.1.4.2 punktas –

Be TSS reikalavimų, laikomasi toliau nurodytų kriterijų.

Granuliometrinė sudėtis

≥ 85 proc. smėlio mišinio, kuriame grūdelių skersmuo yra 0,1–0,6 mm;

ir konkrečiai:

 

0,07 mm ÷ 0,1 mm ≤ 3 % smėlio mišinio;

 

0,1 mm ÷ 0,15 mm ≤ 5 % smėlio mišinio;

 

0,15 mm ÷ 0,2 mm ≤ 25 % smėlio mišinio;

 

0,2 mm ÷ 0,3 mm iki 100 % smėlio mišinio;

 

0,3 mm ÷ 0,4 mm iki 100 % smėlio mišinio;

 

0,4 mm ÷ 0,6 mm ≤ 65 % smėlio mišinio;

 

0,6 mm ÷ 1,5 mm ≤ 4 % smėlio mišinio.

 

Sudėtis

 

Silikatinis smėlis;

 

Molio procentinė dalis mišinyje: ≤ 2 %;

 

Drėgmės procentinė dalis mišinyje: ≤ 0,5 %.

T

Nacionalinės smėlio mišinio vertės galios tol, kol bus parengtos suderintos bandymų, kuriais įrodoma, kad Italijoje veikiančiose traukinio aptikimo sistemose saugu naudoti skirtingų rūšių smėlio mišinius, specifikacijos (šiuo metu jų nėra).

4.2.11

Riedmenų ir geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos įrangos elektromagnetinis suderinamumas

77 rodyklės 3.2.2.4 ir 3.2.2.6 punktai –

 

Dažnių diapazonas: 82–86 Hz

 

Trukdžių srovės riba [rms vertė]: 1 125  mA (kiekvienam poveikį darančiam riedmenų vienetui)

 

Vertinimo būdas: sparčioji Furjė transformacija

 

Vertinimo parametrai: Laiko intervalas 1 s, Haningo langas, 50 % dalinis sutapimas, vidutiniškai 6 vienas po kito išdėstytuose languose

T2

Taikoma infrastruktūrai

Taikoma riedmenims

4.2.2

Riedmenų ETCS funkcijos

4.2.3

Geležinkelio kelio ETCS funkcijos

Geležinkelio kelio pirmojo lygio ETCS priemonėms su informacijos atnaujinimo radijo ryšiu galimybe būtina, kad riedmenyse būtų įdiegta atitinkama duomenų perdavimo radijo ryšio priemonėmis funkcija, jeigu saugos sumetimais nustatytas nulinis greitis ties riba, iki kurios leidžiama važiuoti.

P

Tai taikoma projektams, apie kuriuos Europos Komisijai pranešta iki 2020 m. birželio 30 d.

7.7.2.10.   Čekijos Respublika

Specifinis atvejis

Kategorija

Pastabos

4.2.11

Riedmenų ir geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos įrangos elektromagnetinis suderinamumas

77 rodyklės 3.2.2.4 ir 3.2.2.6 punktai –

 

Dažnių diapazonas: 70,5–79,5 Hz

 

Trukdžių srovės riba [rms vertė]: 1 A

 

Vertinimo būdas: Juostiniai filtrai

 

Vertinimo parametrai:

Juostinio filtro savybės:

Centriniai dažniai: 73, 75, 77 Hz (ištisinė juosta)

3 dB juosta: 5 Hz

Batervorto, 2*4 eilė

RMS apskaičiavimas:

Integracijos laikas: 0,5 s

Dalinis laiko sutapimas: ne mažiau kaip 75 %

 

Dažnių diapazonas: 271,5–278,5 Hz

 

Trukdžių srovės riba [rms vertė]: 0,5 A

 

Vertinimo būdas: Juostiniai filtrai

 

Vertinimo parametrai:

Juostinio filtro savybės:

Centriniai dažniai: 274, 276 Hz (ištisinė juosta)

3 dB juosta: 5 Hz

Batervorto, 2*4 eilė

RMS apskaičiavimas:

Integracijos laikas: 0,5 s

Dalinis laiko sutapimas: ne mažiau kaip 75 %

T

Taikoma infrastruktūrai

Taikoma riedmenims

Šio specifinio atvejo reikia tol, kol naudojamos geležinkelio kelio EFCP tipo elektros grandinės.

7.7.2.11.   Nyderlandai

Specifinis atvejis

Kategorija

Pastabos

4.2.11

Riedmenų ir geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos įrangos elektromagnetinis suderinamumas

77 rodyklės 3.2.2.6 punktas –

 

Dažnių diapazonas: 65–85 Hz

 

(ATBEG riba)

 

Trukdžių srovės riba [rms vertė]: 0,5 A

 

Vertinimo būdas: Juostiniai filtrai

 

Vertinimo parametrai:

Juostinio filtro savybės

Centrinis dažnis: 75 Hz

3 dB juosta: 20 Hz

20 dB juosta: 40 Hz

RMS apskaičiavimas

Integracijos laikas: 5 s

Dalinis laiko sutapimas: 80 %

Jeigu jis yra trumpesnis nei 1 s, viršijantis tik ATBEG ribą, bet ne GRS ribą, tuomet gali būti ignoruojamas.

Dažnių diapazonas: 65–85 Hz

(GRS TC riba)

Trukdžių srovės riba [rms vertė]: 1,7 A

Vertinimo būdas: Juostiniai filtrai

Vertinimo parametrai: