2023 9 1   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 216/96


EUROPOS CENTRINIO BANKO REGLAMENTAS (ES) 2023/1679

2023 m. rugpjūčio 25 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2021/378 dėl privalomųjų atsargų reikalavimo taikymo (ECB/2021/1)

(ECB/2023/21)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą, ypač į jo 19 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į 1998 m. lapkričio 23 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2531/98 dėl Europos Centrinio Banko privalomųjų atsargų reikalavimo taikymo (1),

kadangi:

(1)

už kredito įstaigų turimas privalomąsias atsargas, kurių reikalaujama pagal Europos Centrinio Banko reglamentą (ES) 2021/378 (ECB/2021/1) (2), ir atsargas, laikomas naudojantis indėlių galimybe, šiuo metu atlyginama taikant Eurosistemos palūkanų normą už naudojimąsi indėlių galimybe (DFR). Dabartinėmis didelio likvidumo sąlygomis palūkanos, mokamos už atsargas, kurias bankai laiko naudodamiesi indėlių galimybe, yra pagrindinė priemonė trumpalaikėms pinigų rinkos palūkanų normoms reguliuoti atsižvelgiant į pageidaujamą pinigų politikos poziciją;

(2)

2023 m. liepos 27 d. Europos Centrinio Banko (ECB) valdančioji taryba nusprendė nustatyti 0 % atlygį už privalomąsias atsargas. Valdančiosios tarybos sprendimas sumažinti atlygį už privalomąsias atsargas užtikrina nuolatinį pinigų politikos efektyvumą, išsaugant pagrindinę funkciją, kurią DFR atlieka pinigų rinkos palūkanų normų atžvilgiu, ir taip išlaikomas dabartinis pinigų politikos pozicijos valdymo lygis. Be to, tokiu sprendimu dabartiniame ekonomikos kontekste padidinamas pinigų politikos veiksmingumas, nes sumažėja bendra palūkanų, kurias reikia mokėti už atsargas, suma, tam, kad būtų pasiekta reikiama pinigų politikos pozicija. Šis veiksmingumo aspektas tapo dar svarbesnis didinant pagrindines ECB palūkanų normas;

(3)

šis reglamentas turėtų būti taikomas nuo 2023 m. rugsėjo 20 d., t. y. pirmosios šeštojo laikymo laikotarpio dienos 2023 m.;

(4)

todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamentą (ES) 2021/378 (ECB/2021/1),

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pakeitimai

Reglamentas (ES) 2021/378 (ECB/2021/1) iš dalies keičiamas taip:

1)

2 straipsnio 13 punktas pakeičiamas taip:

„TARGET darbo diena – darbo diena arba TARGET darbo diena, kaip apibrėžta Europos Centrinio Banko gairių (ES) 2022/912 (ECB/2022/8) (*1) 2 straipsnio 13 punkte kartu su tų gairių III priedo 13 punktu;

(*1)  2022 m. vasario 24 d. Europos Centrinio Banko gairės (ES) 2022/912 dėl naujos kartos Transeuropinės automatizuotos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų sistemos (TARGET), kuriomis panaikinamos Gairės ECB/2012/27 (ECB/2022/8) (OL L 163, 2022 6 17, p. 84).“;"

2)

9 straipsnis pakeičiamas taip:

„9 straipsnis

Atlyginimas

1.   Atitinkamas NCB už atsargų sąskaitose laikomas privalomąsias atsargas atlygina taikydamas 0 % palūkanų normą.

2.   Atitinkamas NCB sumoka atlyginimą už laikomas privalomąsias atsargas, jei toks priklauso, antrą TARGET darbo dieną po laikymo laikotarpio, per kurį tas atlyginimas buvo gautas, pabaigos.

3.   Už lėšas, kurios buvo įtrauktos į laikomas privalomąsias atsargas ir kurios vėliau pagal 3 straipsnio 1 dalies d punktą į šias privalomąsias atsargas neįtraukiamos, atitinkamas NCB atlygina vadovaudamasis taisyklėmis, kurios taikomos su pinigų politika nesusijusiems indėliams pagal Europos Centrinio Banko gaires (ES) 2019/671 (ECB/2019/7) (*2), nuo tos dienos, nuo kurios taikoma speciali 3 straipsnio 1 dalies d punkte įtvirtinta sąlyga, kaip nustato atitinkamas NCB.

(*2)  2019 m. balandžio 9 d. Europos Centrinio Banko gairės (ES) 2019/671 dėl nacionalinių centrinių bankų vidaus turto ir įsipareigojimų valdymo operacijų (ECB/2019/7) (OL L 113, 2019 4 29, p. 11).“."

2 straipsnis

Baigiamosios nuostatos

1.   Šis reglamentas įsigalioja penktą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2.   Jis taikomas nuo 2023 m. rugsėjo 20 d.

Šis reglamentas pagal Sutartis yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas valstybėse narėse.

Priimta Frankfurte prie Maino 2023 m. rugpjūčio 25 d.

ECB valdančiosios tarybos vardu

ECB Pirmininkė

Christine LAGARDE


(1)  OL L 318, 1998 11 27, p. 1.

(2)  2021 m. sausio 22 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) 2021/378 dėl privalomųjų atsargų reikalavimo taikymo (ECB/2021/1) (OL L 73, 2021 3 3, p. 1).