2023 8 3   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LI 195/1


TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2023/1591

2023 m. rugpjūčio 3 d.

kuriuo įgyvendinama Reglamento (EB) Nr. 765/2006 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Baltarusijoje ir į Baltarusijos įsitraukimą į Rusijos agresiją prieš Ukrainą 8a straipsnio 1 dalis

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. gegužės 18 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 765/2006 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Baltarusijoje ir Baltarusijos įsitraukimą į Rusijos agresiją prieš Ukrainą (1), ypač į jo 8a straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2006 m. gegužės 18 d. Taryba priėmė Reglamentą (EB) Nr. 765/2006;

(2)

atsižvelgiant į padėties Baltarusijoje rimtumą ir jos dalyvavimą Rusijos agresijoje prieš Ukrainą, į Reglamento (EB) Nr. 765/2006 I priede pateiktą fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ir įstaigų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą turėtų būti įtraukti 38 asmenys ir trys subjektai;

(3)

todėl Reglamento (EB) Nr. 765/2006 I priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 765/2006 I priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2023 m. rugpjūčio 3 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

P. NAVARRO ROS


(1)  OL L 134, 2006 5 20, p. 1.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 765/2006 I priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

į lentelę „A. 2 straipsnio 1 dalyje nurodyti fiziniai asmenys“ įtraukiami šie fiziniai asmenys:

 

Vardas, pavardė

Perraša iš baltarusių k.

Perraša iš rusų k.

Vardas, pavardė

(rašyba baltarusių k.)

(rašyba rusų k.)

Identifikuojamoji informacija

Įtraukimo į sąrašą priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

„196.

Aliaksandr Uladzimirovich KARNIENKA

Alexander Vladimirovich KORNIENKO

Аляксандр Уладзiмiравiч КАРНIЕНКА

Александр Владимирович КОРНИЕНКО

Pareigos: Buvęs pataisos kolonijos IK-17 Shklov (Šklove) vadovas, vidaus tarnybos pulkininkas leitenantas.

Šiuo metu užimamos pareigos: apskrities inspektorius/Slutsk (Slucko) apskrities vykdomojo komiteto vidaus reikalų departamentas

Gimimo data: 1979 1 9

Lytis: vyras

Pilietybė: Baltarusijos

Kaip buvęs pataisos kolonijos IK-17 Šklove vadovas, Aliaksandr Karnienka yra atsakingas už nežmonišką ir žeminantį elgesį (įskaitant kankinimą) su politiniais kaliniais ir kitais piliečiais, po 2020 m. prezidento rinkimų ir vėliau vykusių taikių protestų laikomais toje pataisos kolonijoje. Jis vadovavo pataisos kolonijai, kai joje 2021 m. gegužės 21 d. neišaiškintomis aplinkybėmis mirė politinis kalinys Vitold Ashurak.

Todėl jis yra atsakingas už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus ir represijas prieš pilietinę visuomenę Baltarusijoje.

2023 8 3

197.

Andrei Siarheevich PALCHIK

Andrei Sergeevich PALCHIK

Андрэй Сяргеевiч ПАЛЬЧЫК

Андрей Сергеевич ПАЛЬЧИК

Pareigos: buvęs pataisos kolonijos Nr. 1 Novopolotsk (Navapolacke) vadovas.

Gimimo data: 1981 3 3

Lytis: vyras

Pilietybė: Baltarusijos

Kaip buvęs pataisos kolonijos Nr. 1 Navapolacke vadovas, Andrei Palchik yra atsakingas už politinių kalinių ir kitų piliečių, po 2020 m. prezidento rinkimų ir vėliau vykusių taikių protestų laikomų toje pataisos kolonijoje, kankinimo, netinkamo elgesio su jais, pernelyg griežtų bausmių, įskaitant ilgą ir daugkartinį kalinimą vienutėje, taikymo sistemingą praktiką ir dalyvavimą šioje praktikoje. Kaip tos pataisos kolonijos vadovas Andrei Palchik yra ne tik atsakingas už nurodymą vykdyti tuos pažeidimus ir jų vykdymo priežiūrą, bet ir asmeniškai dalyvavo (yra tai patvirtinančių dokumentinių įrodymų) vykdant kalinių kankinimo ir smurto prieš juos veiksmus. Andrei Palchik vadovavimo pataisos kolonijai Nr. 1 Navapolacke laikotarpiu nuo 2017 m. iki 2023 m. kovo mėn. ta kolonija įgijo blogą reputaciją dėl itin sunkių kalinimo sąlygų ir netinkamo elgesio su kaliniais; daugelis šių kalinių yra žinomi politiniai aktyvistai ir pilietinės visuomenės atstovai, kalinami dėl savo opozicijos Prezidento A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimui. Po to, kai Andrei Palchik buvo perkeltas iš pataisos kolonijos Nr. 1, jis toliau užima aukšto rango pareigas kitoje kalinimo įstaigoje, todėl toliau dirba represinėje sistemoje.

Todėl jis yra atsakingas už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus ir represijas prieš pilietinę visuomenę Baltarusijoje.

2023 8 3

198.

Aliaksandr Uladzimiravich KAROL

Aleksandr Vladimirovich KAROL

Аляксандр Уладзiмiравiч КАРОЛЬ

Александр Владимирович КОРОЛЬ

Pareigos: Generalinės prokuratūros departamento vyresnysis prokuroras

Gimimo data: 1992 6 28

Gimimo vieta: Bobruisk (Babruiskas), Mogilev (Mogiliavo) rajonas, Baltarusijos Respublika

Lytis: vyras

Pilietybė: Baltarusijos

Asmens tapatybės Nr.: 3280692M019PB8

Eidamas Baltarusijos generalinės prokuratūros departamento vyresniojo prokuroro pareigas, Aliaksandr Karol yra atsakingas už daugybę politiškai motyvuotų baudžiamųjų bylų prieš Baltarusijos žmogaus teisių gynėjus. Visų pirma jis dalyvauja vykdant Baltarusijos žmogaus teisių organizacijos „Viasna“ atstovų (įskaitant „Viasna“ pirmininką Ales Blialiatski, pirmininko pavaduotoją Valiantsin Stefanovic, teisininką Uladzimir Labkovich, „Viasna“ savanorių tinklo koordinatorę Marfa Rabkova, „Viasna“ biuro Gomelyje vadovą Leanid Sudalenka ir savanorį Andrei Chapiuk, taip pat savanorę Tatsiana Lasitsa, kuri 2022 m. rugsėjo 24 d. buvo paleista iš Gomelio pataisos kolonijos) politiškai motyvuotą baudžiamąjį persekiojimą.

Todėl jis yra atsakingas už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus ir rimtą kenkimą teisinei valstybei, taip pat už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją Baltarusijoje.

2023 8 3

199.

Mikhail Mikhailavich MURASHKIN

Mikhail Mikhailovich MURASHKIN

Мiхаiл Мiхайлавiч МУРАШКIН

Михаил Михайлович МУРАШКИН

Pareigos: buvęs Zhodino (Žodzinos) savivaldybės vidaus reikalų departamento viršininko pavaduotojas, Viešojo saugumo policijos viršininkas, Borisov (Barysavo) rajono vidaus reikalų departamento viršininko pirmasis pavaduotojas, Viešojo saugumo policijos viršininkas nuo 2021 10 29

Gimimo data: 1989 9 8

Lytis: vyras

Pilietybė: Baltarusijos

Kaip buvęs Žodzinos viešojo saugumo policijos viršininkas, Mikhail Murashkin įsakė policijos pajėgoms ir riaušių policijai (OMON) žiauriai susidoroti su taikiais protestuotojais po 2020 m. prezidento rinkimų: protestuotojai buvo mušami ir prieš juos buvo naudojamas smurtas. Jis taip pat yra susijęs su neteisėtu pakartotiniu nepriklausomų žurnalistų, informavusių apie protestus laikotarpiu iki prezidento rinkimų, sulaikymu.

Todėl jis yra atsakingas už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus ir represijas prieš pilietinę visuomenę Baltarusijoje. Jis toliau užima panašias aukšto rango pareigas Vidaus reikalų departamente.

2023 8 3

200.

Mikalai Vasilievich MAKSIMAVICH

Nikolai Vasilievich MAKSIMOVICH

Мiкалай Васiльевiч МАКСIМАВIЧ

Николай Васильевич МАКСИМОВИЧ

Pareigos: Viešojo saugumo milicijos viršininko pavaduotojas, Minsko regioninio vykdomojo komiteto vidaus reikalų direktoratas

Gimimo data: 1977 2 25

Lytis: vyras

Pilietybė: Baltarusijos

Adresas: Minsk, st. Yankee Brylya 21, apt. 224;

Minsk, st. Kolesnikova 32, apt. 3

Asmens tapatybės Nr.: 3250277M077PB2

Eidamas Minsko regioninio vykdomojo komiteto vidaus reikalų direktorato Viešojo saugumo milicijos viršininko pavaduotojo pareigas, Mikalai Maksimavich yra atsakingas už žiaurų susidorojimą su taikiais protestuotojais laikotarpiu iki 2020 m. rugpjūčio mėn. prezidento rinkimų ir po to. Jis asmeniškai įsakė riaušių policijai (OMON) smurtu malšinti demonstracijas, sulaikyti protestuotojus, taip pat apie tuos įvykius informuojančius nepriklausomus žurnalistus, ir kalinti juos sunkiomis sąlygomis.

Todėl jis yra atsakingas už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus ir represijas prieš pilietinę visuomenę Baltarusijoje.

2023 8 3

201.

Piotr Aleksandrovich ARLOU

Petr Aleksandrovich ORLOV

Пётр Александровiч АРЛОЎ

Петр Александрович ОРЛОВ

Pareigos: Minsko miesto teismo teisėjas

Gimimo data: 1967 4 6

Gimimo vieta: Minsk (Minskas), Baltarusija

Lytis: vyras

Pilietybė: Baltarusijos

Asmens tapatybės Nr.: 3040667A088PB0

Adresas: Minsk, st. Sharangovicha 78, apt. 60

Eidamas Minsko miesto teismo teisėjo pareigas, Piotr Arlou atstovavo A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimui daugelyje politiškai motyvuotų teismo procesų ir yra atsakingas už sprendimus in absentia, kuriais skirtos ilgos bausmės keliems demokratinės opozicijos nariams: Sviatlana Tsikhanouskaya (15 metų), Pavel Latushka (18 metų) bei Volha Kavalkova, Maryia Maroz ir Siarhei Dyleuski (kiekvienam po 12 metų).

Piotr Arlou taip pat yra atsakingas už politiškai motyvuotą teismo procesų eigą ir teismo sprendimus prieš tinklaraštininkus Eduard Palchys (13 metų laisvės atėmimo) ir žurnalistę Katsiaryna Andreyeva (dveji metai). Šie teismo sprendimai yra dalis sistemingo Baltarusijos institucijų taikomo draudimo naudotis saviraiškos laisve ir baudimo už tokį naudojimąsi. Piotr Arlou priimti teismo sprendimai yra sisteminio kitokios nuomonės malšinimo pavyzdžiai.

Todėl jis yra atsakingas už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus, represijas prieš pilietinę visuomenę bei demokratinę opoziciją ir už veiklą, kuria smarkiai kenkiama demokratijai ir teisinei valstybei Baltarusijoje.

2023 8 3

202.

Ruslan Khikmetavich MASHADZEOU

Ruslan Khikmetovich MASHADIYEV

Руслан Хiкметовiч МАШАДЗЕЎ

Руслан Хикметович МАШАДИЕВ

Pareigos: buvęs pataisos kolonijos Nr. 1 vadovo pavaduotojas Dabartinis pataisos kolonijos Nr. 1 vadovas

Lytis: vyras

Pilietybė: Baltarusijos

Kaip pataisos kolonijos Nr. 1 vadovas ir buvęs vadovo pavaduotojas, Ruslan Mashadzeou yra atsakingas už nežmonišką ir žeminantį elgesį (įskaitant kankinimą) su politiniais kaliniais ir kitais piliečiais, po 2020 m. prezidento rinkimų ir vėliau vykusių taikių protestų laikomais toje pataisos kolonijoje. Jis vadovavo pataisos kolonijai, kai joje 2021 m. gegužės 21 d. neišaiškintomis aplinkybėmis mirė politinis kalinys Vitold Ashurak.

Todėl jis yra atsakingas už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus ir represijas prieš pilietinę visuomenę Baltarusijoje.

2023 8 3

203.

Siarhei Uladzimiravich KARCHEUSKY

Sergey Vladimirovitch KARCHEVSKIY

Сяргей Уладзiмiравiч КАРЧЭЎСКI

Сергей Владимирович КАРЧЕВСКИЙ

Pareigos: majoras ir pataisos kolonijos Nr. 17 Shklow (Šklove) režimo skyriaus vadovas

Gimimo data: 1983 6 15

Adresas: 6 Fatina str, apt. 100, Mogilev, Belarus

Lytis: vyras

Pilietybė: Baltarusijos

Asmens tapatybės Nr.: 3150683MO74PB5

Būdamas pataisos kolonijos Nr. 17 Šklove režimo skyriaus vadovu, Siarhei Kharcheusky yra tiesiogiai atsakingas už nežmoniškas kalinimo kolonijoje sąlygas, smurtinę praktiką ir netinkamą elgesį su kaliniais, ypač politiniais kaliniais. Jis asmeniškai dalyvavo mušant kalinius ir vykdant prieš juos kitus žiaurius smurtinius veiksmus ir yra tiesiogiai susijęs su politinio kalinio Vitold Ashurak mirtimi toje pataisos kolonijoje 2021 m. gegužės 21 d. ir yra atsakingas už šią mirtį.

Todėl jis yra atsakingas už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus ir represijas prieš pilietinę visuomenę Baltarusijoje.

2023 8 3

204.

Siarhei Vasilyevich MASLIUKOU

Sergey Vasilyevich MASLIUKOV

Сяргей Васiльевiч МАСЛЮКОЎ

Сергей Васильевич МАСЛЮКОВ

Pareigos: perauklėjimo kolonijos Nr. 2 Bobruysk (Babruiske) vidaus tarnybos viršininkas, pulkininkas

Gimimo vieta: Shklov (Šklovas), Baltarusija

Lytis: vyras

Pilietybė: Baltarusijos

Įtariamas adresas: Bobruysk (Babruiskas)

Eidamas perauklėjimo kolonijos Nr. 2 Babruiske vidaus tarnybos viršininko pareigas, pulkininkas Siarhei Masliukou yra atsakingas už nežmonišką ir žeminantį elgesį su nepilnamečiais. Jis atsakingas už tai, kad vaikai badauja, yra kankinami, verčiami dirbti ir patiria įvairių formų fizinį ir psichologinį smurtą. Jis taip pat yra atsakingas už tai, kad iš nepilnamečių nuteistųjų atimta galimybė naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis.

Todėl jis yra atsakingas už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus ir represijas prieš pilietinę visuomenę Baltarusijoje.

2023 8 3

205.

Sviatlana Aliaksandrauna BANDARENKA

Svetlana Aleksandrovna BONDARENKO

Святлана Аляксандраўна БАНДАРЭНКА

Светлана Александровна БОНДАРЕНКО

Pareigos: Minsko Moskovskij rajono teismo teisėja

Lytis: moteris

Pilietybė: Baltarusijos

Eidama Minsko Moskovskij rajono teisėjos pareigas, Sviatlana Bandarenka yra atsakinga už daugelį politiškai motyvuotų sprendimų. Ji nuteisė kelis Baltarusijos piliečius už dalyvavimą protestuose ir prieš Vyriausybę nukreiptų komentarų skelbimą tinkle „Telegram“. Ji taip pat nuteisė žurnalistę Ekaterina Borisevich ir greitosios pagalbos ligoninės gydytoją Artyom Sorokin už tai, kad atskleidė medicinines paslaptis apie saugumo pajėgų mirtinai sumuštą Roman Bondarenko.

Todėl ji yra atsakinga už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus ir už didelį kenkimą teisinei valstybei, taip pat už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją Baltarusijoje.

2023 8 3

206.

Sviatlana Paulauna PAKHODAVA

Svetlana Pavlovna POKHODOVA

Святлана Паўлаўна ПАХОДАВА

Светлана Павловна ПОХОДОВА

Pareigos: moterų pataisos kolonijos Nr. 4 Gomel (Gomelyje) vadovė

Lytis: moteris

Pilietybė: Baltarusijos

Įtariama buvimo vieta: Gomel (Gomelis)

Eidama moterų pataisos kolonijos Nr. 4 Gomelyje vadovės pareigas, Sviatlana Pakhodava yra atsakinga už nežmonišką ir žeminantį elgesį (įskaitant kankinimą) su politiniais kaliniais ir kitais piliečiais, kalinamais toje moterų pataisos kolonijoje. Ji jau buvo pataisos kolonijos vadove tuo metu, kai buvo persekiojama politinė kalinė Maria Kalesnikava, nuteista 11 metų kalėti pataisos kolonijoje už dalyvavimą protestuose prieš autoritarinį Aliaksandr Lukashenko (A. Lukašenkos) režimą. Iš jos buvo atimtos visos kalinių teisės, įskaitant teisę konsultuotis su advokatu.

Todėl ji yra atsakinga už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus ir represijas prieš pilietinę visuomenę Baltarusijoje.

2023 8 3

207.

Tatsiana Valerieuna PIROZHNIKAVA

Tatiana Valeryevna PIROZHNIKOVA

Таццяна Валер’еўна ПIРОЖНIКАВА

Татьяна Валерьевна ПИРОЖНИКОВА

Pareigos: Minsko Moskovskij rajono teismo teisėja

Gimimo data: 1987 1 8

Lytis: moteris

Pilietybė: Baltarusijos

Asmens tapatybės Nr.: 4010887M019PB2

Eidama Minsko Moskovskij rajono teisėjos pareigas, Tatsiana Pirozhnikava nuteisė kelis Baltarusijos piliečius dėl politinių motyvų, be kita ko, dėl jų dalyvavimo protestuose ir prieš Vyriausybę nukreiptų komentarų skelbimo tinkle „Telegram“. Esama dokumentinių įrodymų, kad ji kartais skiria griežtesnes bausmes nei tos, kurių prašo prokuroras.

Todėl ji yra atsakinga už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus ir už didelį kenkimą teisinei valstybei, taip pat už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją Baltarusijoje.

2023 8 3

208.

Tatsiana Aliaksandrauna GRAKUN

Tatyana Alexandrovna GRAKUN

Таццяна Аляксандраўна ГРАКУН

Татьяна Александровна ГРАКУН

Pareigos: Minsko regiono prokuratūros vyresnioji prokurorė, atsakinga už priežiūrą, kaip laikomasi teismo sprendimų baudžiamosiose bylose, jaunesnioji patarėja teisingumo klausimais

Lytis: moteris

Pilietybė: Baltarusijos

Tatsiana Garkun yra Baltarusijos prokurorė, dirbanti Minsko regiono prokuratūroje. Eidama šias pareigas ji atstovavo A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimui politiškai motyvuotose bylose prieš žurnalistus. Visų pirma, 2023 m. kovo mėn. ji, remdamasi nepagrįstais kaltinimais dėl „kenkimo Baltarusijos Respublikos nacionalinio saugumo interesams“, patraukė baudžiamojon atsakomybėn TUT.BY vyriausiąją redaktorę Maryna Zolatava, kuri buvo nuteista 12 metų kalėjimo, ir TUT.BY generalinę direktorę Liudmila Chekina, kuri buvo nuteista 12 metų kalėjimo.

Todėl Tatsiana Grakun yra atsakinga už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus ir už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją Baltarusijoje.

2023 8 3

209.

Valyantsina Mikalaeuna ZIANKEVICH

Valentina Nikolaevna ZENKEVICH

Валянцiна Мiкалаеўна ЗЯНКЕВIЧ

Валентина Николаевна ЗЕНЬКЕВИЧ

Pareigos: Minsko miesto teismo baudžiamųjų bylų kolegijos teisėja

Gimimo data: 1969 1 8

Lytis: moteris

Pilietybė: Baltarusijos

Valyantsina Ziankevich yra Baltarusijos teisėja, dirbanti Minsko miesto teismo baudžiamųjų bylų kolegijoje. Ji priėmė politiškai motyvuotus sprendimus, nukreiptus prieš Baltarusijos valdžios institucijų oponentus. 2023 m. kovo mėn. ji dėl politinių motyvų nuteisė mažiausiai septynis Baltarusijos piliečius, įskaitant TUT.BY vyriausiąją redaktorę Maryna Zolatava, kuri buvo nuteista 12 metų kalėjimo, ir TUT.BY generalinę direktorę Liudmila Chekina, kuri buvo nuteista12 metų kalėjimo. Nuo 2022 m. ji priima politiškai motyvuotus sprendimus, nukreiptus prieš Baltarusijos valdžios institucijų oponentus; tai yra dokumentuota.

Todėl ji yra atsakinga už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus ir už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją Baltarusijoje.

2023 8 3

210.

Yauhen Valerievich BUBICH

Yevgeniy Valerievich BUBICH

Яўген Валер’евiч БУБIЧ

Евгений Валерьевич БУБИЧ

Pareigos: pataisos kolonijos Nr. 2 vadovas vidaus tarnybos pulkininkas leitenantas

Gimimo data: 1979 6 3

Lytis: vyras

Pilietybė: Baltarusijos

Adresas: Bobruysk, st. Kovzana 60, apartment 42;

Bobruysk, st. Kovzana 5/485;

Bobruysk, st. Internationalnaya 66B, apartment 31

Eidamas pataisos kolonijos Nr. 2 Babruiske vadovo pareigas, Yauhen Bubich yra atsakingas už nežmonišką ir žeminantį elgesį su kaliniais, įskaitant kankinimą, priverstinį darbą, fizinį ir psichologinį smurtą.

Todėl jis yra atsakingas už Baltarusijoje vykdomus šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus ir represijas prieš pilietinę visuomenę.

2023 8 3

211.

Yuri Ivanavich VASILEVICH

Yuriy Ivanovich VASILEVICH

Юры Iванавiч ВАСIЛЕВIЧ

Юрий Иванович ВАСИЛЕВИЧ

Pareigos: pataisos kolonijos Nr. 14 Novosady (Novosadai) vadovas

Lytis: vyras

Pilietybė: Baltarusijos

Eidamas pataisos kolonijos Nr. 14 vadovo pareigas, Yury Vasilevich yra atsakingas už netinkamą elgesį su jo jurisdikcijoje kalinamais asmenimis, taip pat už nežmonišką ir žeminantį elgesį (įskaitant kankinimą) su politiniais kaliniais ir kitais piliečiais, kalinamais toje pataisos kolonijoje.

Todėl jis yra atsakingas už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus ir represijas prieš pilietinę visuomenę Baltarusijoje.

2023 8 3

212.

Raman Ivanavich BIZIUK

Roman Ivanovich BIZYUK

Раман Iванавiч БIЗЮК

Роман Иванович БИЗЮК

Pareigos: prokuroras

Gimimo data: 1986 3 25

Pilietybė: Baltarusijos

Lytis: vyras

Asmens tapatybės Nr.: 3250386H012PB7

Adresas: Minsk, 30 Masherova Ave., apt. 25

Eidamas Minsko miesto teismo prokuroro pareigas, Raman Biziuk atstovavo A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimui daugelyje politiškai motyvuotų bylų, visų pirma prieš Marfa Rabkova ir Andrei Chapiuk, kuriems buvo paskelbti apkaltinamieji nuosprendžiai paskiriant itin ilgas atitinkamai 15 ir šešerių metų kalėjimo bausmes, ir prieš aštuonis bendraatsakovius, kurie buvo nubausti nuo penkerių iki 17 metų laisvės apribojimo bausmėmis.

Marfa Rabkova buvo įkalinta remiantis politiškai motyvuotais kaltinimais „žmonių mokymu dalyvauti masinėse riaušėse arba tokios veiklos finansavimu“ už tai, kad koordinavo tarptautiniu mastu pripažintos žmogaus teisių grupės „Viasna“ savanorių tarnybą ir organizavo 2020 m. rugpjūčio mėn. vykusių rinkimų stebėjimą. Ji taip pat užfiksavo kankinimo ir kitokio netinkamo elgesio su sulaikytais protestuotojais atvejus. Marfa Rabkova buvo viena iš pirmųjų „Viasna“ narių, kuriems po 2020 m. rugpjūčio mėn. protestų valdžios institucijos pareiškė politiškai motyvuotus baudžiamuosius kaltinimus.

Andrei Chapiuk buvo apkaltintas už dalyvavimą nusikalstamoje organizacijoje ir neapykantos kurstymą, be kita ko, dėl to, kad buvo grupės „Viasna“ savanoris.

Jų teismo procesas vyko už uždarų durų, prokurorui Raman Biziuk paprašius ir teisėjui Siarhei Khrypach patvirtinus, nes byloje esą būta „ekstremistinio pobūdžio medžiagos“.

Raman Biziuk taip pat yra atsakingas už politiškai motyvuotą bendraatsakovių tame pačiame teismo procese, t. y. Akihiro Haeuski-Hanada, Alyaksandr Frantaskevich, Alykaksei Galauko, Alyaksandr Kazlyanka, Pavel Shpteny, Mikita Dranets, Andrei Marach ir Daniil Chul, baudžiamąjį persekiojimą. Jis taip pat yra atsakingas už politiškai motyvuotus kaltinimus Andrei Linnik ir Anton Bialenski, taip pat Dzmitry Kanapelka, Vitalii Kavalenka, Tsimur Pipiya, Dzianis Boltuts, Vital Shyshlou ir Emil Huseinau atžvilgiu.

Todėl Raman Biziuk yra atsakingas už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus, represijas prieš pilietinę visuomenę bei demokratinę opoziciją ir už veiklą, kuria smarkiai kenkiama demokratijai ar teisinei valstybei Baltarusijoje.

2023 8 3

213.

Siarhei Fiodaravich KHRYPACH

Sergey Fedorovich KHRIPACH

Сяргей Фёдаравiч ХРЫПАЧ

Сергей Федорович ХРИПАЧ

Pareigos: Minsko miesto teismo teisėjas

Gimimo data: 1966 4 16

Gimimo vieta: Minsk (Minskas), Baltarusija

Pilietybė: Baltarusijos

Lytis: vyras

Asmens tapatybės Nr.: 3160466A077PB2

Address: Minsk, st. Odintsova 105, apt. 206

Eidamas Minsko miesto teismo teisėjo pareigas, Siarhei Khrypach atstovavo A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimui daugelyje politiškai motyvuotų bylų, visų pirma prieš Marfa Rabkova, Andrei Chapiuk, kuriems buvo paskelbti apkaltinamieji nuosprendžiai paskiriant itin ilgas atitinkamai 15 ir šešerių metų kalėjimo bausmes, ir prieš aštuonis bendraatsakovius, kurie buvo nubausti nuo penkerių iki 17 metų laisvės apribojimo bausmėmis.

Marfa Rabkova buvo įkalinta remiantis politiškai motyvuotais kaltinimais „žmonių mokymu dalyvauti masinėse riaušėse arba tokios veiklos finansavimu“ už tai, kad koordinavo tarptautiniu mastu pripažintos žmogaus teisių grupės „Viasna“ savanorių tarnybą ir organizavo 2020 m. rugpjūčio mėn. vykusių rinkimų stebėjimą. Ji taip pat užfiksavo kankinimo ir kitokio netinkamo elgesio su sulaikytais protestuotojais atvejus. Marfa Rabkova buvo viena iš pirmųjų „Viasna“ narių, kuriems po 2020 m. rugpjūčio mėn. protestų valdžios institucijos pareiškė politiškai motyvuotus baudžiamuosius kaltinimus.

Andrei Chapiuk buvo apkaltintas už dalyvavimą nusikalstamoje organizacijoje ir neapykantos kurstymą, be kita ko, dėl to, kad buvo grupės „Viasna“ savanoris.

Jų teismo procesas vyko už uždarų durų, prokurorui Raman Biziuk paprašius ir teisėjui Siarhei Khrypach patvirtinus, nes byloje esą būta „ekstremistinio pobūdžio medžiagos“.

Siarhei Khrypach taip pat yra atsakingas už politiškai motyvuotą teismo procesą ir nuosprendžius bendraatsakoviams tame pačiame teismo procese, t. y. Akihiro Haeuski-Hanada, Alyaksandr Frantaskevich, Alykaksei Galauko, Alyaksandr Kazlyanka, Pavel Shpteny, Mikita Dranets, Andrei Marach ir Daniil Chul.

Siarhei Khrypach taip pat yra atsakingas už 2021 m. gegužės mėn. priimtą politiškai motyvuotą nuosprendį Yegor Dudnikov.

Todėl jis yra atsakingas už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus, represijas prieš pilietinę visuomenę bei demokratinę opoziciją ir už veiklą, kuria smarkiai kenkiama demokratijai ar teisinei valstybei Baltarusijoje.

2023 8 3

214.

Vadzim Frantzavich GIGIN

Vadim Franzevich GIGIN

Vadzim HIHIN

Вадзiм Францавiч ГIГIН

Вадим Францевич ГИГИН

Pareigos: Baltarusijos nacionalinės bibliotekos direktorius; buvęs Baltarusijos Vyriausybinės draugijos „Mokslas“ vadovas ir Baltarusijos valstybinio universiteto Filosofijos ir socialinių mokslų fakulteto dekanas, istorijos mokslų kandidatas

Gimimo data: 1977 10 21

Gimimo vieta: Minsk (Minskas), buvusi Baltarusijos SSR (dabar Baltarusija)

Pilietybė: Baltarusijos

Lytis: vyras

Vadzim Gigin yra vienas iš aktyviausių ir įtakingiausių Baltarusijos valstybinės propagandos sistemos veikėjų. Jis sistemingai remia A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimą ir dažnai pateikia savo nuomonę valstybiniame televizijos kanale „ONT“ ir „Belarus 1“. Vadim Gigin rėmė ir pateisino represijas prieš demokratinę opoziciją, pilietinę visuomenę ir nepriklausomą žiniasklaidą, visų pirma po 2020 m. rugpjūčio mėn. vykusių prezidento rinkimų. Vadim Gigin skleidžia propagandos naratyvus apie „nacių režimą Ukrainoje“, taip pat Vakarus diskredituojančią ir Rusijos agresijos karą prieš Ukrainą pateisinančią propagandą.

Iki 2023 m. birželio mėn. Vadzim Gigin vadovavo Baltarusijos draugijai „Mokslas“, kuri žinoma kaip valstybės remiama A. Lukashenka (A. Lukašenką) ir jo režimą propaguojanti nevyriausybinė organizacija. 2021 m. rugsėjo mėn. A. Lukashenka (A. Lukašenka) pripažino V. Gigin indėlį į režimą, kai V. Gigin gavo medalį „Už nuopelnus darbui“. Be to, 2023 m. vasario mėn. jis buvo paskirtas komisijos, kuriai pavesta nagrinėti Baltarusijos piliečių užsienyje pateiktus apeliacinius skundus dėl jų padarytų nusikalstamų veikų ir kuriai vadovauja Baltarusijos generalinis prokuroras Andrei Shved, nariu.

Todėl Vadzim Gigin iš A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimo gauna naudos ir jį remia.

2023 8 3

215.

Ksenia Piatrouna LEBEDZEVA

Ksenia Petrovna LEBEDEVA

Ксенiя Пятроўна ЛЕБЕДЗЕВА

Ксения Петровна ЛЕБЕДЕВА

Pareigos: propagandininkė, valstybinio kanalo „Belarus 1“ ir Baltarusijos naujienų agentūros darbuotoja

Gimimo data: 1987 12 12

Gimimo vieta: Mogilev (Mogiliavas), buvusi Baltarusijos SSR (dabar Baltarusija)

Pilietybė: Baltarusijos

Lytis: moteris

Ksenia Lebedzeva yra viena iš pagrindinių A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimo propagandininkių, glaudžiai susijusi su režimo žiniasklaida. Ji yra Baltarusijos televizijos laidų vedėja valstybei priklausančiame televizijos kanale „Belarus 1“. Nuo 2021 m. liepos mėn. ji valstybei priklausančiame televizijos kanale „Belarus 1“ veda informacinę ir analitinę programą „Yra kitaip“. Savo programoje ir televizijos kanalui „Belarus 1“ rengiamuose reportažuose ji skleidžia Rusijos propagandą apie Rusijos agresijos karą prieš Ukrainą, ir Baltarusijos valstybės propagandą, nukreiptą prieš opoziciją ir kaimynines šalis. Ksenia Lebedzeva skleidžia teiginį, kad nuo 2020 m. Ukraina kartu su NATO vykdo specialias informacines ir psichologines specialiąsias operacijas prieš Baltarusiją, ji taip pat skleidžia A. Lukashenka (A. Lukašenkos) naratyvą, kad opozicijos atstovus finansuoja Vakarų šalys.

2021 m. sausio 16 d. Ksenia Lebedzeva gavo A. Lukashenka (A. Lukašenkos) padėką už „reikšmingą indėlį įgyvendinant valstybės informavimo politiką, aukštą profesionalumą, objektyvų ir visapusišką šalies socialinio ir politinio bei socialinio ir kultūrinio gyvenimo įvykių nušvietimą žiniasklaidoje“.

Todėl Ksenia Lebedeva iš A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimo gauna naudos ir jį remia.

2023 8 3

216.

Zinaida Vasilieuna BALABALAVA

Zinaida Vasilievna BALABALAVA

Зiнаiда Васiльеўна БАЛАБАЛАВА

Зинаида Васильевна БАЛАБОЛАВА

Pareigos: Navapolatsk (Navapolacko) miesto teismo teisėja

Lytis: moteris

Eidama Navapolacko miesto teismo teisėjos pareigas, Zinaida Balabalava yra atsakinga už daugelį politiškai motyvuotų sprendimų prieš taikius protestuotojus, visų pirma už profesinių sąjungų lyderės Volha Bytsikava ir aktyvistų Hanna Tukava ir Andrei Halavyryn nuteisimą. Ji skyrė žmonėms baudas ir sulaikymą už plakatų su užrašu „Karui – ne“ skelbimą viešumoje arba už nepriklausomus reportažus apie teismo procesus.

Todėl ji yra atsakinga už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus ir už didelį kenkimą teisinei valstybei, taip pat už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją Baltarusijoje.

2023 8 3

217.

Halina KNIZHONAK

Galina KNIZHONAK

Галiна КНIЖОНАК

Галина КНИЖОНАК

Pareigos: Mazyr (Mozyriaus) apylinkės teismo teisėja

Lytis: moteris

Eidama Mozyriaus apylinkės teismo teisėjos pareigas, Halina Knizhonak yra atsakinga už daugelį politiškai motyvuotų sprendimų prieš taikius protestuotojus, visų pirma už Hleb Koipish, Uladzislau Hancharou, Aliaksandr Tsimashenka ir Daniil Skipalski nuteisimą. Ji skyrė žmonėms laisvės atėmimo bausmes už dalyvavimą taikiuose protestuose prieš A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimą.

Todėl ji yra atsakinga už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus ir už didelį kenkimą teisinei valstybei, taip pat už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją Baltarusijoje.

2023 8 3

218.

Hanna Barisauna LIAVUSIK

Anna Borisovna LEUSIK

Ганна Барысаўна ЛЯВУСIК

Анна Борисовна ЛЕУСИК

Pareigos: Hrodna/Grodno (Gardino) Leninsky apylinkės teismo teisėja

Gimimo data: 1973 10 7

Pilietybė: Baltarusijos

Lytis: moteris

Adresas: Grodno, st. Soviet Border Guards 120, apt. 47

Asmens tapatybės Nr.: 4071073K000PB2

Eidama Hrodna (Gardino) Leninsky apylinkės teismo teisėjos pareigas, Hanna Liavusik yra atsakinga už daugelį politiškai motyvuotų sprendimų prieš taikius protestuotojus, visų pirma už Alexander Tyelega nuteisimą. Ji skyrė žmonėms baudas ir laisvės atėmimo bausmes už pasisakymą prieš smurtą ir represijas.

Todėl ji yra atsakinga už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus ir už didelį kenkimą teisinei valstybei, taip pat už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją Baltarusijoje.

2023 8 3

219.

Henadz Ivanavich KUDLASEVICH

Gennadiy Ivanovich KUDLASEVICH

Генадзь Iванавiч КУДЛАСЕВIЧ

Геннадий Иванович КУДЛАСЕВИЧ

Pareigos: Ivanovsky (Ivanovsko) apylinkės teismo teisėjas

Gimimo data: 1973 5 5

Gimimo vieta: Tereblychi (Terebličiai), Stolin (Stolino) rajonas, buvusi Baltarusijos SSR (dabar Baltarusija)

Pilietybė: Baltarusijos

Lytis: vyras

Eidamas Ivanovsko apylinkės teismo teisėjo pareigas, Henadz Kudlasevich yra atsakingas už daugelį politiškai motyvuotų sprendimų prieš taikius protestuotojus, visų pirma už Yuryi Holik nuteisimą. Jis skyrė žmonėms laisvės atėmimo bausmes, namų areštą ir baudas už protestus prieš Vyriausybę arba nepriklausomus reportažus.

Todėl jis yra atsakingas už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus ir už didelį kenkimą teisinei valstybei, taip pat už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją Baltarusijoje.

2023 8 3

220.

Ina Leanidauna PAULOUSKAYA

Inna Leonidovna PAVLOVSKAYA

Iна Леанiдаўна ПАЎЛОЎСКАЯ

Инна Леонидовна ПАВЛОВСКАЯ

Pareigos: Baranovichi (Baranovičių) apylinkės teismo teisėja

Gimimo data: 1975 7 29

Pilietybė: Baltarusijos

Lytis: moteris

Adresas: Baranovichi, st. Mikolskaya 32

Asmens tapatybės Nr.: 4290775C016PB9

Eidama Baranovičių apylinkės teismo teisėjos pareigas, Ina Paulouskaya yra atsakinga už daugelį politiškai motyvuotų sprendimų prieš taikius protestuotojus, visų pirma už Vitaly Korsak ir Anatoly Pugach nuteisimą. Ji skyrė žmonėms laisvės atėmimo bausmes ir baudas už prezidento A. Lukashenka (A. Lukašenkos) kritikavimą ir protestus prieš 2020 m. prezidento rinkimų rezultatus.

Todėl ji yra atsakinga už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus ir už didelį kenkimą teisinei valstybei, taip pat už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją Baltarusijoje.

2023 8 3

221.

Aliaksandr Mikalaevich TARAKANAU

Alexander Nikolaevich TARAKANOV

Аляксандр Мiкалаевiч ТАРАКАНАЎ

Александр Николаевич ТАРАКАНОВ

Pareigos: Mogilev (Mogiliavo) srities, Shklov (Šklovo) apylinkės teismo teisėjas

Gimimo data: 1965 5 19

Pilietybė: Baltarusijos

Lytis: vyras

Aliaksandr Tarakanau yra Baltarusijos teisėjas, einantis pareigas Šklovo apylinkės teisme Mogiliavo srityje. 2017 m. jį neribotam laikui paskyrė Aliaksandr Lukashenka (A. Lukašenka). Daugiausia jis skelbė nuosprendžius, kuriais buvo griežtinamos sankcijos Baltarusijos valdžios institucijų politiniams oponentams, ypač atsižvelgiant į atvejus, kai skirtos bausmės buvo pakeičiamos skiriant laisvės atėmimą iki gyvos galvos be lygtinio paleidimo galimybės arba griežtesnį tokių bausmių atlikimo režimą. Toks sprendimas buvo priimtas dėl filosofo ir žurnalisto Uladzimir Matskievich, kuris susijęs su nepriklausomu televizijos kanalu „Belsat“. Todėl Aliaksandr Tarakanau yra atsakingas už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus ir už didelį kenkimą teisinei valstybei, taip pat už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją Baltarusijoje.

2023 8 3

222.

Dzmitriy Vitalievich BUBENCHIK

Dmitriy Vitalievich BUBENCHIK

Дзмiтрый Вiтальевiч БУБЕНЧЫК

Дмитрий Витальевич БУБЕНЧИК

Pareigos: Grodno (Gardino) apygardos teismo teisėjas

Gimimo data: 1985 7 15

Pilietybė: Baltarusijos

Lytis: vyras

Dzmitriy Bubenchik yra Baltarusijos teisėjas, einantis pareigas Gardino apylinkės teisme. Jį paskyrė Aliaksandr Lukashenka (A. Lukašenka). Jis priėmė politiškai motyvuotus sprendimus prieš Baltarusijos valdžios institucijų oponentus. 2023 m. vasario 8 d. jis nepriklausomą žurnalistą ir Baltarusijos Respublikos Vyriausybę kritikuojantį lenkų mažumos aktyvistą Andrzej Poczobut nuteisė aštuonerių metų laisvės atėmimo bausme.

Todėl jis yra atsakingas už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus ir už didelį kenkimą teisinei valstybei, taip pat už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją Baltarusijoje.

2023 8 3

223.

Aleg Uladzimiravich KHOROSHKA

Oleg Vladimirovich KHOROSHKO

Алег Уладзiмiравiч ХОРОШКА

Олег Владимирович ХОРОШКО

Pareigos: Gomel (Gomelio) apygardos teismo teisėjas

Gimimo data: 1977 5 22

Pilietybė: Baltarusijos

Lytis: vyras

Aleg Khoroshka yra Baltarusijos teisėjas, einantis pareigas Gomelio apylinkės teisme. Jį paskyrė Aliaksandr Lukashenka (A. Lukašenka). Jis priėmė politiškai motyvuotus sprendimus prieš Baltarusijos valdžios institucijų oponentus, įskaitant nepriklausomos televizijos stoties „Belsat“ žurnalistę Katsiaryna Andreyeva, kuriai skirta aštuonerių metų ir trijų mėnesių laisvės atėmimo bausmė pataisos kolonijoje.

Todėl jis yra atsakingas už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus ir už didelį kenkimą teisinei valstybei, taip pat už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją Baltarusijoje.

2023 8 3

224.

Anastasia Uladzimirouna BENEDZISIUK

Anastasia Vladimirovna BENEDISYUK

Анастасiя Уладзiмipаўна БЕНЕДЗIСЮК

Анастасия Владимировна БЕНЕДИСЮК

Pareigos: Televizijos naujienų agentūros Korespondentų departamento vadovė, Nacionalinės valstybinės televizijos kanalas „Belarus 1 TV“

Gimimo data: 1992 10 31

Gimimo vieta: Oshmyan (Ašmena), Baltarusija

Pilietybė: Baltarusijos

Lytis: moteris

Anastasia Benedzisiuk yra viena iš pagrindinių A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimo propagandininkių ir Televizijos naujienų agentūros Korespondentų departamento vadovė, rengianti reportažus televizijos kanalui „Belarus 1“.

Valstybei priklausančiame televizijos kanale „Belarus 1“ ji veda informacinę programą „Planas B“. Savo programoje ir televizijos kanalui „Belarus 1“ skirtuose reportažuose ji skleidžia Rusijos propagandos naratyvus apie „nacių režimą Ukrainoje“ bei Ukrainos ginkluotąsias pajėgas ir Prezidento A. Lukashenka (A. Lukašenkos) propagandą, nukreiptą prieš Baltarusijos opoziciją ir Konstantino Kalinausko pulką. Ji taip pat skleidžia propagandą, nukreiptą prieš Vakarų sankcijas.

2023 m. Anastasia Benedzisiuk gavo oficialią A. Lukashenka (A. Lukašenkos) padėką už „reikšmingą indėlį įgyvendinant valstybės informavimo politiką, aukštą profesionalumą, objektyvų ir visapusišką šalies socialinio ir politinio bei socialinio ir kultūrinio gyvenimo įvykių nušvietimą žiniasklaidoje“.

Todėl ji iš A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimo gauna naudos ir jį remia.

2023 8 3

225.

Yauhen PUSTAVY

Yevgeniy PUSTOVOY

Яўген ПУСТАВЫ

Евгений ПУСТОВОЙ

Pareigos: Baltarusijos propagandininkas ir transliuotojas

Gimimo data: 1984 2 29

Pilietybė: Baltarusijos

Lytis: vyras

Yauhen Pustavy yra Baltarusijos propagandininkas, dirbantis vienam iš trijų Baltarusijos nacionalinės televizijos kanalų „Stolichnoye Televideniye“ ir valstybiniam laikraščiui „Minskaya Prauda“. Jis yra atsakingas už propagandos, kuria remiama A. Lukashenka (A. Lukašenkos) politika ir pateisinamas Rusijos agresijos karas prieš Ukrainą, skleidimą. A. Lukashenka (A. Lukašenka) jį apdovanojo už nuopelnus plėtojant valstybinę informavimo politiką. Be to, jis yra valstybės komisijos, kurios paskirtis – tikrinti į Baltarusiją grįžti norinčius politinius pabėgėlius, narys. Tą komisiją A. Lukashenka (A. Lukašenka) įsteigė siekdamas politinio tikslo – pavaizduoti į Baltarusiją grįžtančius pabėgėlius kaip asmenis, apgailestaujančius dėl savo veiksmų prieš A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimą.

Todėl jis iš A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimo gauna naudos ir jį remia.

2023 8 3

226.

Alena Stanislavauna HARMASH

Alena Stanislavovna GORMASH

Алена Станiславаўна ГОРМАШ

Елена Станиславовна ГОРМАШ

Pareigos: Bobruisk (Babruisko) apylinkės ir Babruisko teismo teisėja

Gimimo data: 1967 9 10

Pilietybė: Baltarusijos

Lytis: moteris

Alena Harmash yra Baltarusijos teisėja, einanti pareigas Babruisko apylinkės ir Babruisko teisme. Ji priėmė politiškai motyvuotus sprendimus prieš Baltarusijos valdžios institucijų oponentus. Dėl politinių priežasčių ji nuteisė šešis opozicijos rėmėjus ir aktyvistus. Nuo 2020 m. ji priima politiškai motyvuotus sprendimus prieš Baltarusijos valdžios institucijų oponentus; tai yra dokumentuota.

Todėl ji yra atsakinga už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus ir už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją Baltarusijoje.

2023 8 3

227.

Andrei Ramanavich TARASEVICH

Andrei Romanovich TARASEVICH

Андрэй Раманавiч ТАРАСЕВIЧ

Андрей Романович ТАРАСЕВИЧ

Pareigos: Glubokoye (Gluboko) apylinkės teismo teisėjas

Gimimo data: 1974 11 10

Pilietybė: Baltarusijos

Lytis: vyras

Andrei Tarasevich yra Baltarusijos teisėjas, einantis pareigas Gluboko apylinkės teisme. Jis priėmė politiškai motyvuotus sprendimus prieš Baltarusijos valdžios institucijų oponentus. Dėl politinių priežasčių jis nuteisė mažiausiai 13 Baltarusijos piliečių. 2017–2023 m. laikotarpiu jis priėmė politiškai motyvuotus sprendimus prieš Baltarusijos valdžios institucijų oponentus; tai yra dokumentuota.

Todėl jis yra atsakingas už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus ir už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją Baltarusijoje.

2023 8 3

228.

Hanna Mikhailauna ASIPENKA

Anna Mikhailovna OSIPENKO

Ганна Мiхайлаўна АСIПЕНКА

Анна Михайловна ОСИПЕНКО

Pareigos: Bobruisk (Babruisko) apylinkės ir Babruisko teismo teisėja

Gimimo data: 1982 12 7

Pilietybė: Baltarusijos

Lytis: moteris

Hanna Asipenka yra Baltarusijos teisėja, einanti pareigas Babruisko apylinkės ir Babruisko teisme. Ji priėmė politiškai motyvuotus sprendimus prieš Baltarusijos valdžios institucijų oponentus. 2020–2023 m. laikotarpiu ji aktyviai prisidėjo nuteisiant politinius režimo oponentus. Tuo laikotarpiu ji skyrė bausmes ne mažiau kaip 13 bylų, įskaitant dviejų nepriklausomos žiniasklaidos žurnalistų bylas.

Todėl ji yra atsakinga už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus ir už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją Baltarusijoje.

2023 8 3

229.

Iryna Uladzimirauna PADKAVYRAVA

Irina Vladimirovna PODKOVYROVA

Iрына Уладзiмiраўна ПАДКАВЫРАВА

Ирина Владимировна ПОДКОВЫРОВА

Pareigos: prokurorė

Gimimo data: 1972 9 22

Pilietybė: Baltarusijos

Lytis: moteris

Iryna Padkavyrava yra Baltarusijos prokurorė. Ji yra susijusi su baudžiamojo persekiojimo institucijomis bent nuo 2009 m., kai Gomelio srityje ėjo vyresniosios prokurorės pareigas. 2022 m. ji buvo prokurorė nepriklausomo žurnalisto, susijusio su TVP ir „Belsat TV“, teismo procese. Tuo metu ji paprašė žurnalistui skirti ketverių metų laisvės atėmimo bausmę. Ji taip pat dalyvavo nagrinėjant apeliacinius skundus dėl bausmių, skirtų už Vyriausybei ir jos pareigūnams nepalankių įrašų skelbimą Baltarusijos socialinėje žiniasklaidoje. Eidama prokurorės pareigas ji pritarė toms bausmėms, nes manė, kad jos yra tinkamos ir teisingos.

Todėl ji yra atsakinga už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus ir už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją Baltarusijoje.

2023 8 3

230.

Ludmila Stsiapanauna VASHCHANKA

Ludmila Stiepanovna VASHCHENKO

Людмiла Сцяпанаўна ВАШЧАНКА

Людмила Степановна ВАЩЕНКО

Pareigos: Glubokoye (Gluboko) apylinkės teismo teisėja

Gimimo data: 1972 9 22

Pilietybė: Baltarusijos

Lytis: moteris

Ludmila Vashchanka yra Baltarusijos teisėja, einanti pareigas Gluboko apylinkės teisme. Ji priėmė politiškai motyvuotus sprendimus prieš Baltarusijos valdžios institucijų oponentus. 2007–2023 m. laikotarpiu ji priėmė politiškai motyvuotus sprendimus prieš Baltarusijos valdžios institucijų oponentus; tai yra dokumentuota. Tuo laikotarpiu ji dėl politinių priežasčių nuteisė mažiausiai devynis Baltarusijos piliečius, įskaitant opozicijos rėmėjus ir aktyvistus.

Todėl ji yra atsakinga už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus ir už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją Baltarusijoje.

2023 8 3

231.

Uladzimir Aliaksandravich DAVYDAU

Vladimir Alexandrovich DAVYDOV

Уладзiмiр Аляксандравiч ДАВЫДАЎ

Владимир Александрович ДАВЫДОВ

Pareigos: Baltarusijos Aukščiausiojo Teismo teisėjas

Gimimo data: 1967 4 11

Pilietybė: Baltarusijos

Lytis: vyras

Uladzimir Davydau yra Baltarusijos teisėjas, einantis pareigas Baltarusijos Aukščiausiajame Teisme. 2014 m. jį neribotam laikui paskyrė Aliaksandr Lukashenka (A. Lukašenka). Teisėjas U. Davydau daugiausia nagrinėjo apeliacinius skundus dėl laisvės atėmimo bausmių politiniams aktyvistams ir žurnalistams. Nuosprendžių dėl laisvės atėmimo bausmių jis nepakeitė. Toks sprendimas buvo priimtas „Belsat“ žurnalisto Pavel Vinahradau byloje.

Todėl jis yra atsakingas už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus ir už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją Baltarusijoje.

2023 8 3

232.

Viachaslau Uladzimiravich YELISEENKA

Vyacheslav Vladimirovich ELISEENKO

Вячаслаў Уладзiмiравiч ЕЛIСЕЕНКА

Вячеслав Владимирович ЕЛИСЕЕНКО

Pareigos: Dokshitsy (Dokšicos) apylinkės teismo teisėjas

Gimimo data: 1979 4 10

Pilietybė: Baltarusijos

Lytis: vyras

Viachaslau Yeliseenka yra Baltarusijos teisėjas, einantis pareigas Dokšicos apylinkės teisme. Jis priėmė politiškai motyvuotus sprendimus prieš Baltarusijos valdžios institucijų oponentus. Dėl politinių priežasčių jis nuteisė 10 Baltarusijos piliečių. Nuo 2018 m. jis priima politiškai motyvuotus sprendimus prieš Baltarusijos valdžios institucijų oponentus; tai yra dokumentuota.

Todėl jis yra atsakingas už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus ir už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją Baltarusijoje.

2023 8 3

233.

Anton Uladzimiravich KALYAGA

Anton Vladimirovich KOLYAGO

Антон Уладзiмiравiч КАЛЯГА

Антон Владимирович КОЛЯГО

Pareigos: Vyriausiasis tyrėjas – tyrėjas, atsakingas už itin svarbias bylas, priklausančias Tyrimų komiteto centrinio aparato Pagrindinio nusikaltimų organizuoto nusikalstamumo ir korupcijos srityje tyrimų direktorato kompetencijai, justicijos majoras

Gimimo data: 1989 10 2

Gimimo vieta: Minsk (Minskas), Baltarusijos Respublika

Pilietybė: Baltarusijos

Lytis: vyras

Anton Kalyaga yra Baltarusijos Respublikos tyrimų komiteto centrinio aparato Pagrindinio nusikaltimų organizuoto nusikalstamumo ir korupcijos srityje tyrimų direktorato tyrėjas. Jis vadovauja baudžiamajai bylai prieš „Viasna“ narius. Su Ales Bialiatski, Valianstin Stefanovich ir Uladzimir Labkovich susijusiuose teismo procesuose padaryta daug pažeidimų, be to, institucijos, bandydamos sufabrikuoti įrodymus, dirbtinai vilkino tyrimo laikotarpį, viršydamos pagal Baltarusijos teisę ir tarptautinius standartus, susijusius su teise į teisingą bylos nagrinėjimą, nustatytus terminus. Tyrimas ir teismo procesas „Viasna“ byloje neatitiko teisinės valstybės principo.

Todėl jis yra atsakingas už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus ir už didelį kenkimą teisinei valstybei, taip pat už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją Baltarusijoje.

2023 8 3“

2)

į lentelę „B. 2 straipsnio 1 dalyje nurodyti juridiniai asmenys, subjektai ir įstaigos“ įtraukiami šie juridiniai asmenys:

 

Pavadinimas

(Perraša iš baltarusių k.)

(Perraša iš rusų k.)

Pavadinimas

(Rašyba baltarusių k.)

(Rašyba rusų k.)

Identifikuojamoji informacija

Įtraukimo į sąrašą priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

„36.

Open Joint Stock Company (atviroji akcinė bendrovė) „MINSK ELECTROTECHNICAL PLANT NAMED AFTER V. I. KOZLOV“

Адкрытае акцыянернае таварыства „МIНСКI ЭЛЕКТРАТЭХНIЧНЫ ЗАВОД IМЯ В.I.КАЗЛОВА“

Открытое акционерное общество „МИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ В.И.КОЗЛОВА“/ОАО „МЭТЗ ИМ. В.И.КОЗЛОВА“

Adresas: Room 502, 4, Uralskaya st., Minsk 220037, Republic of Belarus

Subjekto rūšis:Valstybės valdoma įmonė

Registracijos vieta:4, Uralskaya st.,

Minsk 220037,

Republic of Belarus

Registracijos data: 1994 3 1

Registracijos numeris: 100211261(УНП)

Pagrindinė verslo vieta: Baltarusija

Bendrovės interneto svetainė: www.metz.by

Bendrovės el. pašto adresas: urist@metz.by

Bendrovės tel. 8017 230 11 22

„OJSC Minsk Electrotechnical Plant named after V.I. Kozlov“ yra valstybės valdoma įmonė, kuri yra viena didžiausių elektros įrangos gamintojų Europoje, taip pat viena iš Baltarusijos pramonės milžinų. Atitinkamai ji yra didelis A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimo pajamų šaltinis. „OJSC Minsk Electrotechnical Plant named after V.I. Kozlov“ darbuotojams, dalyvavusiems taikiuose protestuose ir streikuose po suklastotų 2020 m. rugpjūčio mėn. rinkimų Baltarusijoje, įmonės vadovybė grasino atleidimu iš darbo ir jų atžvilgiu ėmėsi bauginimo veiksmų. Dėl to, kad darbuotojai dalyvavo streikuose, vėliau jie buvo atleisti iš darbo.

Todėl „OJSC Minsk Electrotechnical Plant named after V.I. Kozlov“ gauna naudos iš A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimo ir jį remia. Be to, „OJSC Minsk Electrotechnical Plant named after V.I. Kozlov“ yra atsakinga už represijas prieš pilietinę visuomenę Baltarusijoje.

2023 8 3

37.

Open joint stock company (atviroji akcinė bendrovė) „Byelorussian Steel Works“ – „Byelorusssian Metallurgical Company holding“ valdymo bendrovė, dar žinoma kaip „OJSC BSW (BMZ)“„BMC holding“ valdymo bendrovė

Адкрытае акцыянернае таварыства „Беларускi металургiчны завод - кiруючая кампанiя холдынгу „Беларуская металургiчная кампанiя“, dar žinoma kaip ААТ „БМЗ - кiруючая кампанiя холдынгу „БМК“

Открытое акционерное общество „Белорусский металлургический завод“- управляющая компания холдинга „Белорусская металлургическая компания“, dar žinoma kaip ОАО „БМЗ- управляющая компания холдинга „БМК“

Adresas: 37, Promyshlennaya Street, Zhlobin,Gomel region, Belarus, 247210

Subjekto rūšis: atviroji akcinė bendrovė

Registracijos vieta: Zhlobin, Gomel region, Belarus

Registracijos data: 1991 4 24 registruota kaip „БЕЛОРУССКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД“,

1996 9 11 kaip „Государственное предприятие - Белорусский металлургический завод“,

1997 12 1 kaip „Белорусский металлургический завод“,

1999 11 3 kaip „Республиканское унитарное предприятие „Белорусский металлургический завод“,

2012 1 1 kaip „Открытое акционерное общество „Белорусский металлургический завод“.

Registracijos numeris: 400074854

Pagrindinė verslo vieta: Zhlobin (Žlobinas), Gomelio regionas, Baltarusija

„OJSC BSW“ – „BMC holding“ valdymo bendrovė yra vienintelė valstybinė metalurgijos pramonės įmonė Baltarusijoje ir viena didžiausių įmonių šalyje. Atitinkamai ji yra reikšmingas A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimo pajamų šaltinis. Baltarusijos valstybė tiesiogiai gauna pelno iš „OJSC BSW“ – „BMC holding“ valdymo bendrovės gautų pajamų. Be to, bendrovė gauna dideles Vyriausybės dotacijas ir politinę paramą iš A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimo. Prezidentas A. Lukashenka (A. Lukašenka) asmeniškai paskyrė „OJSC BSW“ – „BMC holding“ valdymo bendrovės generalinį direktorių.

Po 2020 m. Baltarusijos prezidento rinkimų įvykusiuose protestuose ir streikuose dalyvavę „OJSC BSW“ – „BMC holding“ valdymo bendrovės darbuotojai buvo atleisti iš darbo. Nuo tada ši įmonė ir toliau imasi priemonių prieš darbuotojus, kurie bando organizuoti streikus – grasina jiems ir atleidžia juos iš darbo. Todėl „OJSC BSW“ – „BMC holding“ valdymo bendrovė gauna naudos iš A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimo ir jį remia. Be to, ji yra atsakinga už represijas prieš pilietinę visuomenę Baltarusijoje.

2023 8 3

38.

Belneftekhim – Baltarusijos naftos ir chemijos valstybinis koncernas

Белнафтахiм — Беларускi дзяржаўны канцэрн па нафце i хiмii

Белнефтехим, Белорусский государственный концерн по нефти и химии

Adresas: 73, Dzerzhinskogo Street, Minsk, 220116

Subjekto rūšis: Valstybinis koncernas

Registracijos vieta: 73 Dzerzhinskogo Street, Minsk, 220116

Registracijos data: 1997 7 21

Registracijos numeris: 101272253

Pagrindinė verslo vieta: Minsk (Minskas), Baltarusija

Baltarusijos naftos ir chemijos valstybinis koncernas („Belneftekhim“) yra vienas didžiausių Baltarusijos Respublikos pramoninių kompleksų, kurį sudaro daug kitų 1997 m. įsteigtų valstybės valdomų įmonių. Aliaksandr Lukashenka (Aliaksandras Lukašenka) bendrovę „Belneftekhim“ laiko vienu iš svarbiausių strateginių koncernų Baltarusijoje. Visų pirma bendrovė „Belneftekhim“ yra esminis Baltarusijos ekonomikos ir užsienio politikos turtas, ypač kiek tai susiję su Rusijos ir Baltarusijos bendradarbiavimu plėtojant bendrą naftos rinką. Koncernas reguliariai konsultuojasi su Prezidentu A. Lukashenka (A. Lukašenka). Bendrovė „Belneftekhim“ naudojasi A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimo teikiama parama, ypač atsižvelgiant į Vakarų sankcijų poveikį. Todėl bendrovė „Belneftekhim“ iš A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimo gauna naudos ir jį remia.

2023 8 3“