2023 8 1   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 193/1


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2023/1577

2023 m. balandžio 20 d.

kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 papildomas techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su nuosavų lėšų reikalavimų rinkos rizikai padengti apskaičiavimu ne prekybos knygos pozicijoms, kurioms kyla užsienio valiutos kurso rizika arba biržos prekių kainos rizika, ir tų pozicijų traktavimu taikant reguliuojamojo grįžtamojo patikrinimo reikalavimus ir pelno ir nuostolio priskyrimo reikalavimą pagal alternatyvų vidaus modelių metodą

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 575/2013 dėl riziką ribojančių reikalavimų kredito įstaigoms, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (1), ypač į jo 325 straipsnio 9 dalies trečią pastraipą, 325bf straipsnio 9 dalies trečią pastraipą ir 325bg straipsnio 4 dalies trečią pastraipą,

kadangi:

(1)

atsižvelgiant į tai, kad ne prekybos knygos pozicijoms taikomi skirtingi vertės matai, būtina nurodyti, ar įstaigos, pagal alternatyvų standartizuotą metodą arba alternatyvų vidaus modelių metodą, nustatytus atitinkamai Reglamento (ES) Nr. 575/2013 trečios dalies IV antraštinės dalies 1a ir 1b skyriuose, apskaičiuodamos nuosavų lėšų reikalavimus rinkos rizikai padengti ne prekybos knygos pozicijoms, kurioms kyla užsienio valiutos kurso rizika, biržos prekių kainos rizika arba abiejų šių rūšių rizika, turėtų kaip pagrindą naudoti tų pozicijų balansinę vertę, ar tikrąją vertę;

(2)

kadangi ne prekybos knygos pozicijų vertę lemia ne tik rinkos rizikos veiksniai, neturėtų būti reikalaujama, kad įstaigos kasdien vertintų tas pozicijas norėdamos apskaičiuoti nuosavų lėšų reikalavimus užsienio valiutos kurso rizikai padengti pagal alternatyvų standartizuotą metodą. Vietoj to tų pozicijų vertėje, kuri naudojama kaip apskaičiavimo pagrindas, įstaigos turėtų atspindėti tik tuos pokyčius, kurie yra susiję su tų pozicijų užsienio valiutos kurso rizikos komponentais;

(3)

kad būtų užtikrintas suderinamumas su apskaitos praktika, įstaigos, apskaičiuodamos nuosavų lėšų reikalavimą užsienio valiutos kurso rizikai padengti pagal alternatyvų standartizuotą metodą, turėtų naudoti paskutinę žinomą ne prekybos knygos pozicijos balansinę vertę. Tačiau tinkamu nuosavų lėšų reikalavimų apskaičiavimo pagrindu taip pat laikoma tų pozicijų tikroji vertė. Todėl to skaičiavimo pagrindu vietoj paskutinės žinomos balansinės vertės įstaigoms turėtų būti leidžiama naudoti tikrąją vertę, jeigu jos bent kas ketvirtį įvertina visas savo ne prekybos knygos pozicijas tikrąja verte;

(4)

siekiant apriboti bet kokį galimą klaidingą užsienio valiutos kurso rizikos ne prekybos knygoje pateikimą, įstaigų reikalaujama pagrindą, kuris naudojamas siekiant atspindėti užsienio valiutos kurso rizikos veiksnių pokyčius, atnaujinti kas mėnesį. Toks dažnumas yra proporcingas, visų pirma palyginti su tuo, kad atnaujinti užsienio valiutos kurso rizikos veiksnius pagal alternatyvų vidaus modelių metodą įstaigos privalo kasdien;

(5)

atsižvelgiant į tai, kad kai kurios užsienio valiutos pozicijos ne prekybos knygoje gali būti susijusios su nepiniginiais straipsniais, kurių vertė atsižvelgiant į valiutos kurso pokyčius nėra atnaujinama kiekvieną ataskaitinę datą, būtina nustatyti specialią tvarką, kad būtų suderintas nuosavų lėšų reikalavimų užsienio valiutos kurso rizikai padengti apskaičiavimas pagal jautrumu grindžiamą metodą, nustatytą Reglamento (ES) Nr. 575/2013 trečios dalies IV antraštinės dalies 1a skyriaus 2 skirsnyje;

(6)

pagal tarptautinius apskaitos standartus paprastai reikalaujama, kad įstaigos, apskaičiuodamos nuosavų lėšų reikalavimus, savo finansines priemones, kurioms kyla biržos prekių kainos rizika, įvertintų tikrąja verte. Tačiau kai įstaiga fiziškai turi biržos prekę ir apskaitos tikslais nenaudoja tos pozicijos tikrosios vertės, apskaičiuojant nuosavų lėšų reikalavimus rinkos rizikai padengti kaip pagrindas turėtų būti naudojama tos pozicijos tikroji vertė, nes taip užtikrinamas tikslus ir paprastas alternatyvaus standartizuoto metodo įgyvendinimas. Be to, kaip pagrindą naudodamos tikrąją vertę įstaigos gali tiksliai pripažinti apsidraudimo pozicijas ir diversifikacijos efektą tarp pozicijų, įtrauktų į ne prekybos knygą, ir pozicijų, įtrauktų į prekybos knygą. Tas pagrindas turėtų būti atnaujinamas kas mėnesį, taip užtikrinant proporcingumą, visų pirma palyginti su tuo, kad atnaujinti biržos prekių kainos rizikos veiksnius pagal alternatyvų vidaus modelių metodą įstaigos privalo kasdien;

(7)

visa apimanti reguliavimo sistema, skirta ne prekybos knygos pozicijoms, kurioms kyla užsienio valiutos kurso arba biržos prekių kainos rizika, įvertinti pagal alternatyvų vidaus modelių metodą, turėtų būti suderinta su reguliavimo sistema pagal alternatyvų standartizuotą metodą, atsižvelgiant į tai, kad gali būti prekybos operacijų sąrašų, kurių pozicijos vieną ketvirtį kapitalizuojamos taikant alternatyvų standartizuotą metodą, o kitą ketvirtį – taikant alternatyvų vidaus modelių metodą. Tačiau būtina nustatyti, kad, kitaip nei pagal alternatyvų standartizuotą metodą, pagal alternatyvų vidaus modelių metodą reikia apskaičiuoti dienos duomenis;

(8)

grįžtamojo patikrinimo ir pelno ir nuostolio priskyrimo reikalavimų, nustatytų Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325bf ir 325bg straipsniuose, tikslais pagal alternatyvų vidaus modelių metodą būtina nurodyti, kaip įstaigos turi apskaičiuoti faktinius ir numatomus portfelio vertės pokyčius, visų pirma susijusius su jų ne prekybos knygos pozicijų verte. Todėl, siekiant atsižvelgti į konkrečias ne prekybos knygos pozicijų, kurioms kyla užsienio valiutos kurso rizika arba biržos prekių kainos rizika, savybes, būtina nurodyti, kaip toms pozicijoms turėtų būti taikomas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2022/2059 (2);

(9)

siekiant užtikrinti suderinamumą su rizikos, kuriai taikomas rizikos vertinimo modelis, apimtimi, faktiniai ir numatomi portfelio vertės pokyčiai paprastai turėtų atspindėti tik pokyčius, susijusius su rinkos rizikos veiksniais. Tačiau kadangi gali būti sudėtinga atskirti pokyčius, susijusius su užsienio valiutos kurso ir biržos prekių kainos rizika ne prekybos knygos pozicijoms, kurioms kyla biržos prekių kainos rizika, ir ne prekybos knygos pozicijoms, kurios nesikeičia tiesiškai pagal valiutos kurso pokyčius, įstaigoms turėtų būti leidžiama faktiniuose ir numatomuose portfelio vertės pokyčiuose atspindėti pokyčius, susijusius su visais komponentais, lemiančiais tų ne prekybos knygos pozicijų vertę;

(10)

šio reglamento nuostatos yra glaudžiai tarpusavyje susijusios, nes visos jos susijusios su ne prekybos knygos pozicijų, kurioms kyla užsienio valiutos kurso rizika, biržos prekių kainos rizika arba abiejų šių rūšių rizika, traktavimu. Siekiant užtikrinti tų nuostatų, kurios turėtų įsigalioti vienu metu, tarpusavio nuoseklumą ir palengvinti sąlygas su tomis nuostatomis susipažinti ir visapusiškai jas apžvelgti asmenims, kuriems taikomos jose nustatytos pareigos, tikslinga visas šias nuostatas pateikti viename reglamente;

(11)

šis reglamentas grindžiamas Europos bankininkystės institucijos Komisijai pateiktais techninių reguliavimo standartų projektais;

(12)

Europos bankininkystės institucija dėl techninių reguliavimo standartų projektų, kuriais pagrįstas šis reglamentas, surengė atviras viešas konsultacijas, išnagrinėjo galimas susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė Bankininkystės suinteresuotųjų subjektų grupės, įsteigtos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1093/2010 (3) 37 straipsnį, pateikti rekomendacijų,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nuosavų lėšų reikalavimų rinkos rizikai padengti apskaičiavimas pagal alternatyvų standartizuotą metodą ne prekybos knygos pozicijoms, kurioms kyla užsienio valiutos kurso rizika

1.   Pagal jautrumu grindžiamą metodą, nustatytą Reglamento (ES) Nr. 575/2013 trečios dalies IV antraštinės dalies 1a skyriaus 2 skirsnyje, apskaičiuodamos nuosavų lėšų reikalavimus ne prekybos knygos pozicijoms, kurioms kyla užsienio valiutos kurso rizika, įstaigos kaip pagrindą naudoja paskutinę žinomą tų pozicijų balansinę vertę.

2.   Nukrypdamos nuo 1 dalies, įstaigos gali naudoti paskutinę žinomą ne prekybos knygos pozicijos, kuriai kyla užsienio valiutos kurso rizika, tikrąją vertę, jeigu jos bent kas ketvirtį įvertina visas savo ne prekybos knygos pozicijas tikrąja verte. Šią nukrypti leidžiančią nuostatą, jei ja naudojasi, įstaigos nuosekliai taiko visoms ne prekybos knygos pozicijoms, kurioms kyla užsienio valiutos kurso rizika.

3.   Paskutinę žinomą vertę, kuri kaip pagrindas naudojama apskaičiuojant nuosavų lėšų reikalavimą užsienio valiutos kurso rizikai padengti pagal 1 ir 2 dalis, įstaigos atnaujina bent kartą per mėnesį, atsižvelgdamos į užsienio valiutos kurso rizikos veiksnių vertės pokyčius.

4.   Įstaigos nurodo straipsnio išraiškos valiutą kaip užsienio valiutą, kurios nuvertėjimas, palyginti su jų ataskaitose nurodoma valiuta, lemtų didžiausią straipsnio vertės sumažėjimą, jeigu tenkinamos visos šios sąlygos:

a)

straipsnis nėra vertinamas tikrąja verte;

b)

straipsniui kyla vertės sumažėjimo dėl užsienio valiutos kurso rizikos rizika;

c)

straipsnio balansinė vertė nėra atnaujinama kiekvieną ataskaitinę datą, kad atspindėtų užsienio valiutos ir ataskaitose nurodomos valiutos kurso pokyčius.

Nuosavų lėšų reikalavimus rinkos rizikai padengti apskaičiuodamos konsoliduotai, įstaigos nurodo straipsnio išraiškos valiutą kaip įstaigos, kuri tą straipsnį pripažįsta savo atskiroje finansinėje ataskaitoje, ataskaitose nurodomą valiutą, jeigu tenkinamos visos šios sąlygos:

a)

straipsnis nėra vertinamas tikrąja verte;

b)

straipsniui kyla vertės sumažėjimo dėl užsienio valiutos kurso rizikos rizika;

c)

įstaigos ataskaitose nurodoma valiuta skiriasi nuo įstaigos, kuri pripažįsta straipsnį savo atskiroje finansinėje ataskaitoje, ataskaitose nurodomos valiutos;

d)

straipsnio balansinė vertė nėra atnaujinama kiekvieną ataskaitinę datą, kad atspindėtų užsienio valiutos ir įstaigos, kuri pripažįsta straipsnį savo atskiroje finansinėje ataskaitoje, ataskaitose nurodomos valiutos kurso pokyčius.

5.   Pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325r straipsnio 5 dalį apskaičiuoto jautrumo delta užsienio valiutos kurso rizikai vertė, atitinkanti šio straipsnio 4 dalyje nurodytus straipsnius, yra lygi vertei, kurią tie straipsniai turi pagal tą dalį nustatyta išraiškos valiuta, padaugintai iš išraiškos valiutos ir įstaigos ataskaitose nurodomos valiutos momentinio kurso.

2 straipsnis

Nuosavų lėšų reikalavimų rinkos rizikai padengti apskaičiavimas pagal alternatyvų standartizuotą metodą ne prekybos knygos pozicijoms, kurioms kyla biržos prekių kainos rizika

Pagal jautrumu grindžiamą metodą, nustatytą Reglamento (ES) Nr. 575/2013 trečios dalies IV antraštinės dalies 1a skyriaus 2 skirsnyje, apskaičiuodamos nuosavų lėšų reikalavimus ne prekybos knygos pozicijoms, kurioms kyla biržos prekių kainos rizika, įstaigos kaip pagrindą naudoja naujausią žinomą tų pozicijų tikrąją vertę.

Įstaigos tikrąja verte tas pozicijas įvertina bent kartą per mėnesį.

3 straipsnis

Nuosavų lėšų reikalavimų rinkos rizikai padengti apskaičiavimas pagal alternatyvų vidaus modelių metodą ne prekybos knygos pozicijoms, kurioms kyla užsienio valiutos kurso rizika

1.   Pagal alternatyvų vidaus modelių metodą, nustatytą Reglamento (ES) Nr. 575/2013 trečios dalies IV antraštinės dalies 1b skyriuje, apskaičiuodamos nuosavų lėšų reikalavimus ne prekybos knygos pozicijoms, kurioms kyla užsienio valiutos kurso rizika, įstaigos kaip pagrindą naudoja paskutinę žinomą tų pozicijų balansinę vertę.

2.   Nukrypdamos nuo 1 dalies, įstaigos gali naudoti paskutinę žinomą ne prekybos knygos pozicijos, kuriai kyla užsienio valiutos kurso rizika, tikrąją vertę, jeigu jos bent kas ketvirtį įvertina visas savo ne prekybos knygos pozicijas tikrąja verte. Šią nukrypti leidžiančią nuostatą, jei ja naudojasi, įstaigos nuosekliai taiko visoms ne prekybos knygos pozicijoms, kurioms kyla užsienio valiutos kurso rizika.

3.   Paskutinę žinomą vertę, kuri kaip pagrindas naudojama apskaičiuojant nuosavų lėšų reikalavimą užsienio valiutos kurso rizikai padengti pagal 1 ir 2 dalis, įstaigos atnaujina kasdien, atsižvelgdamos į užsienio valiutos kurso rizikos veiksnių vertės pokyčius.

4.   Kasdien atnaujindamos paskutinę žinomą ne prekybos knygos pozicijos vertę, įstaigos atnaujina pozicijos, kuriai jos taikė 5 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje nustatytą nukrypti leidžiančią nuostatą, visų rizikos veiksnių vertę.

5.   Apskaičiuodamos Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325bb straipsnyje nurodytą tikėtino trūkumo rizikos matą ir to reglamento 325bk straipsnyje nurodytą testavimo nepalankiausiomis sąlygomis scenarijaus rizikos matą ne prekybos knygos pozicijoms, kurioms kyla užsienio valiutos kurso rizika, būsimų sukrėtimų scenarijus arba blogiausius būsimų sukrėtimų scenarijus įstaigos atitinkamai taiko tik tiems rizikos veiksniams, kurie priklauso to reglamento 325bd straipsnio 1 dalyje nurodytai pagrindinei užsienio valiutos kurso rizikos veiksnių kategorijai.

6.   Įstaigos į savo rizikos vertinimo modelį įtraukia vertės sumažėjimo dėl atitinkamų valiutos kursų pokyčių riziką, kurią sukelia straipsniai, kuriems ta rizika kyla, jei tie straipsniai nėra vertinami tikrąja verte ir jų balansinės vertės nėra atnaujinamos kiekvieną ataskaitinę datą, kad atspindėtų užsienio valiutos ir įstaigos, pripažįstančios straipsnį savo atskiroje finansinėje ataskaitoje, ataskaitose nurodomos valiutos kurso pokyčius.

4 straipsnis

Nuosavų lėšų reikalavimų rinkos rizikai padengti apskaičiavimas pagal alternatyvų vidaus modelių metodą ne prekybos knygos pozicijoms, kurioms kyla biržos prekių kainos rizika arba ir biržos prekių kainos rizika, ir užsienio valiutos kurso rizika

1.   Pagal alternatyvų vidaus modelį, nustatytą Reglamento (ES) Nr. 575/2013 trečios dalies IV antraštinės dalies 1b skyriuje, apskaičiuodamos nuosavų lėšų reikalavimus ne prekybos knygos pozicijoms, kurioms kyla arba biržos prekių kainos rizika, arba ir biržos prekių kainos rizika, ir užsienio valiutos kurso rizika, įstaigos kaip pagrindą naudoja paskutinę žinomą tų pozicijų tikrąją vertę. Įstaigos tikrąja verte tas pozicijas įvertina kasdien.

2.   Kalbant apie ne prekybos knygos pozicijas, kurioms kyla tik biržos prekių kainos rizika, apskaičiuodamos Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325bb straipsnyje nurodytą tikėtino trūkumo rizikos matą arba to reglamento 325bk straipsnyje nurodytą testavimo nepalankiausiomis sąlygomis scenarijaus rizikos matą, būsimų sukrėtimų scenarijus arba blogiausius būsimų sukrėtimų scenarijus įstaigos atitinkamai taiko tik tiems rizikos veiksniams, kurie priklauso to reglamento 325bd straipsnio 1 dalyje nurodytai pagrindinei biržos prekių kainos rizikos veiksnių kategorijai.

3.   Kalbant apie ne prekybos knygos pozicijas, kurioms kyla biržos prekių kainos rizika ir užsienio valiutos kurso rizika, apskaičiuodamos Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325bb straipsnyje nurodytą tikėtino trūkumo rizikos matą arba to reglamento 325bk straipsnyje nurodytą testavimo nepalankiausiomis sąlygomis scenarijaus rizikos matą, būsimų sukrėtimų scenarijus arba blogiausius būsimų sukrėtimų scenarijus įstaigos atitinkamai taiko tiems rizikos veiksniams, kurie priklauso to reglamento 325bd straipsnio 1 dalyje nurodytai pagrindinei biržos prekių kainos rizikos arba užsienio valiutos kurso rizikos veiksnių kategorijai.

5 straipsnis

Numatomų ir faktinių portfelio vertės pokyčių, susijusių su ne prekybos knygos pozicijomis, kurioms kyla užsienio valiutos kurso rizika arba biržos prekių kainos rizika, arba ir biržos prekių kainos, ir užsienio valiutos kurso rizika, apskaičiavimas pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325bf ir 325bg straipsnius

1.   Nukrypdamos nuo Deleguotojo reglamento (ES) 2022/2059 1–4 straipsnių, įstaigos, apskaičiuojančios Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325bf ir 325bg straipsniuose nurodytus numatomus ir faktinius portfelio vertės pokyčius, susijusius su ne prekybos knygos pozicija, kuriai kyla užsienio valiutos kurso rizika, tos ne prekybos knygos pozicijos vertę dienos, einančios po to reglamento 325bf straipsnyje nurodyto rizikos vertės mato apskaičiavimo, pabaigoje apskaičiuoja naudodamos tos ne prekybos knygos pozicijos vertę ankstesnės dienos pabaigoje ir atnaujindamos komponentą, atspindintį tos pozicijos užsienio valiutos kurso riziką.

Jei ne prekybos knygos pozicijos vertė nesikeičia tiesiškai pagal jai taikomo valiutos kurso pokyčius, tos ne prekybos knygos pozicijos vertę dienos, einančios po Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325bf straipsnyje nurodyto rizikos vertės mato apskaičiavimo, pabaigoje įstaigos gali apskaičiuoti naudodamos tos ne prekybos knygos pozicijos vertę ankstesnės dienos pabaigoje ir atnaujindamos visus komponentus, kuriuos įstaiga naudoja tai ne prekybos knygos pozicijai įvertinti.

Antrą pastraipą, jei ją taiko, įstaigos nuosekliai taiko visoms prekybos operacijų sąrašo pozicijoms, kurios nesikeičia tiesiškai pagal toms pozicijoms taikomo valiutos kurso pokyčius.

2.   Nukrypdamos nuo Deleguotojo reglamento (ES) 2022/2059 1–4 straipsnių, įstaigos, apskaičiuojančios Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325bf ir 325bg straipsniuose nurodytus numatomus ir faktinius portfelio vertės pokyčius, susijusius su ne prekybos knygos pozicija, kuriai kyla biržos prekių kainos rizika arba ir biržos prekių kainos, ir užsienio valiutos kurso rizika, tos ne prekybos knygos pozicijos vertę dienos, einančios po to reglamento 325bf straipsnyje nurodyto rizikos vertės mato apskaičiavimo, pabaigoje apskaičiuoja pagal vieną iš šių metodų:

a)

įstaigos naudoja tos ne prekybos knygos pozicijos vertę ankstesnės dienos pabaigoje ir atnaujina tik užsienio valiutos kurso ir biržos prekių kainos riziką atspindinčius komponentus;

b)

įstaigos naudoja tos ne prekybos knygos pozicijos vertę ankstesnės dienos pabaigoje ir atnaujina visus komponentus, kuriuos įstaiga naudoja tai ne prekybos knygos pozicijai įvertinti.

Pirmą pastraipą, jei ją taiko, įstaigos nuosekliai taiko visoms prekybos operacijų sąrašo pozicijoms, kurioms kyla biržos prekių kainos rizika.

3.   1 ir 2 dalis įstaigos taiko tik toms ne prekybos knygos pozicijoms, kurios yra įtrauktos į portfelį tiek Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325bf straipsnyje nurodyto rizikos vertės mato apskaičiavimo dieną, tiek dieną, einančią po to rizikos vertės mato apskaičiavimo.

6 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2023 m. balandžio 20 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 176, 2013 6 27, p. 1.

(2)  2022 m. birželio 14 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2022/2059, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais nustatomi Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325bf ir 325bg straipsniuose nurodyti grįžtamojo patikrinimo ir pelno ir nuostolio priskyrimo reikalavimų techniniai elementai (OL L 276, 2022 10 26, p. 47).

(3)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 12).