2023 7 14   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 179/48


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2023/1451

2023 m. liepos 13 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Įgyvendinimo reglamento (ES) 2020/2002 nuostatos dėl pranešimo apie ligas ir informacijos, kurią valstybės narės turi pateikti, kad būtų patvirtintos privalomos ir neprivalomos likvidavimo programos, ir teikdamos ataskaitas ir paraiškas dėl liga neužkrėstos teritorijos statuso

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/429 dėl užkrečiamųjų gyvūnų ligų, kuriuo iš dalies keičiami ir panaikinami tam tikri gyvūnų sveikatos srities aktai (toliau – Gyvūnų sveikatos teisės aktas) (1), ypač į jo 23, 35 ir 40 straipsnius,

kadangi:

(1)

Reglamente (ES) 2016/429 nustatytos taisyklės dėl gyvūnų ligų, kuriomis gali užsikrėsti gyvūnai ar žmonės, įskaitant nuostatas dėl pranešimo apie ligas ir ataskaitų teikimo, Sąjungos priežiūros programų, likvidavimo programų ir liga neužkrėstos teritorijos statuso;

(2)

Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2020/689 (2) papildomas Reglamentas (ES) 2016/429 ir nustatomos taisyklės dėl tam tikrų į sąrašą įtrauktų ir naujų gyvūnų ligų priežiūros, likvidavimo programų ir jomis neužkrėstų teritorijų statuso;

(3)

siekiant užtikrinti vienodą Reglamente (ES) 2016/429 ir Deleguotajame reglamente (ES) 2020/689 įtvirtintų nuostatų dėl pranešimo apie ligas ir ataskaitų teikimo, Sąjungos priežiūros programų, likvidavimo programų ir liga neužkrėstos teritorijos statuso taikymą Sąjungoje, Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2020/2002 (3) nustatytos priežiūros programų, likvidavimo programų ir liga neužkrėstos teritorijos statuso informacinių, formato ir procedūrinių reikalavimų įgyvendinimo taisyklės;

(4)

iš patirties, įgytos teikiant informaciją apie patvirtintų likvidavimo programų įgyvendinimo rezultatus ir paraiškas dėl liga neužkrėstos teritorijos statuso laikotarpiu nuo Įgyvendinimo reglamento (ES) 2020/2002 taikymo pradžios dienos, ypač atsižvelgiant į Reglamento (ES) 2016/429 22 straipsnyje numatytoje kompiuterinėje Gyvūnų ligų informacinėje sistemoje (ADIS) jau turimus duomenis, matyti, kad tam tikri informacijos, kurią šiuo metu reikalaujama pateikti pagal tą įgyvendinimo reglamentą, elementai nėra būtini, kad Komisija galėtų įvertinti paraiškas dėl liga neužkrėstos teritorijos statuso. Tų informacijos elementų neturėtų būti reikalaujama, siekiant sumažinti valstybėms narėms tenkančią administracinę naštą. Todėl Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/2002 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(5)

informaciją, kurią reikia pateikti apie likvidavimo programų įgyvendinimo rezultatus, galima rasti ADIS. Siekiant užtikrinti nuoseklumą, Komisijai patvirtinti pateikiami likvidavimo programų projektai taip pat turėtų būti teikiami elektroniniu būdu per ADIS;

(6)

be to, patirtis, įgyta taikant Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2020/2002, parodė, kad būtina paaiškinti tam tikras jo V, VI ir VII priedų nuostatas, siekiant užtikrinti, kad būtų aišku, kad su vandens gyvūnais susijusios patvirtintos likvidavimo programos teritorinė aprėptis ir liga neužkrėstos teritorijos statuso tų gyvūnų atžvilgiu patvirtinimas gali būti taikomi valstybės narės, zonos ar laikymo vietos lygmeniu. Todėl Įgyvendinimo reglamento (ES) 2020/2002 V, VI ir VII priedai turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti;

(7)

Deleguotajame reglamente (ES) 2020/689 numatytos kelios nukrypti leidžiančios nuostatos, susijusios su vandens gyvūnų B arba C kategorijos ligos likvidavimo programos pateikimu pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2020/2002 VII priedo 4 skirsnį. Šiuo metu tame priede nurodyta tik viena tokia nukrypti leidžianti nuostata. Todėl Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/2002 turėtų būti iš dalies pakeistas siekiant užtikrinti, kad visos atitinkamos nukrypti leidžiančios nuostatos būtų nurodytos jo VII priedo 4 skirsnyje;

(8)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/2002 iš dalies keičiamas taip:

1)

7 straipsnis pakeičiamas taip:

„7 straipsnis

Patvirtintų likvidavimo programų įgyvendinimo kasmetinių rezultatų ataskaitų teikimas Sąjungoje

1.   Valstybės narės iki kiekvienų metų balandžio 30 d. pateikia Komisijai savo vykdomų patvirtintų likvidavimo programų įgyvendinimo rezultatų ataskaitas.

2.   Šio straipsnio 1 dalyje nurodytose ataskaitose kiekvienais metais už praėjusius kalendorinius metus pateikiama informacija, nurodyta:

a)

V priedo 1 skirsnyje – apie sausumos gyvūnų B ir C kategorijų ligų likvidavimo programas, grindžiamas neužkrėstos teritorijos statuso suteikimu ūkių lygmeniu;

b)

V priedo 2 skirsnyje – apie pasiutligės viruso likvidavimo programas;

c)

V priedo 3 skirsnyje – apie mėlynojo liežuvio ligos viruso (1–24 serotipai) infekcijos likvidavimo programas;

d)

V priedo 4 skirsnyje – apie B ir C kategorijų vandens gyvūnų ligų likvidavimo programas.

3.   1 dalyje nurodytos ataskaitos teikiamos elektroniniu būdu per ADIS.“;

2)

8 straipsnio 2 dalis išbraukiama;

3)

10 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalies įvadinis sakinys pakeičiamas taip:

„Valstybės narės pateikia Komisijai tvirtinti:“;

b)

pridedama 3 dalis:

„3.   1 dalyje nurodytos likvidavimo programos teikiamos elektroniniu būdu per ADIS“;

4)

11 straipsnio 1 dalies įvadinis sakinys pakeičiamas taip:

„Valstybės narės, Komisijai teikdamos paraišką dėl neužkrėstos teritorijos statuso pripažinimo pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2020/689 II dalies 4 skyriaus 1 ir 2 skirsnius, į paraišką neįtraukdamos informacijos, kurią anksčiau pateikė šio reglamento 7 straipsnyje nurodytose ataskaitose, joje pateikia atitinkamą informaciją, nurodytą:“.

5)

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2020/2002 V, VI ir VII priedai iš dalies keičiami pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2023 m. liepos 13 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 84, 2016 3 31, p. 1.

(2)  2019 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/689, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/429 tam tikrų į sąrašą įtrauktų ir naujų ligų priežiūros, likvidavimo programų ir liga neužkrėstos teritorijos statuso taisyklės (OL L 174, 2020 6 3, p. 211).

(3)  2020 m. gruodžio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/2002, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/429 taikymo taisyklės, susijusios su pranešimu apie į sąrašą įtrauktas ligas ir ataskaitų dėl jų teikimu Sąjungoje, Sąjungos priežiūros programų ir likvidavimo programų ir ataskaitų teikimo formatu ir procedūromis, liga neužkrėstos teritorijos statuso pripažinimo paraiškos formatu ir procedūromis ir kompiuterine informacine sistema (OL L 412, 2020 12 8, p. 1).


PRIEDAS

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2020/2002 V, VI ir VII priedai iš dalies keičiami taip:

1)

V priede:

a)

1 skirsnio 6 punktas pakeičiamas taip:

„6.

Informacija apie atitinkamus ūkius ir gyvūnus, esančius teritorijoje pagal 5 punktą, pagal zoną, jei į programos teritorinę aprėptį patenka daugiau nei viena zona:

a)

ūkių, kuriuose laikomi tikslinės gyvūnų populiacijos gyvūnai, išskyrus ūkius, kuriems taikoma nukrypti leidžianti nuostata pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2020/689 (*1) 19 straipsnį, skaičius gruodžio 31 d.;

b)

tikslinės gyvūnų populiacijos gyvūnų, laikytų a punkte nurodytuose ūkiuose, skaičius gruodžio 31 d.;

c)

liga neužkrėstos teritorijos statusą turinčių ūkių, įskaitant ūkius, kurių liga neužkrėstos teritorijos statusas sustabdytas, kuriuose, atitinkamais atvejais, vakcinuojama arba nevakcinuojama, skaičius iš a punkte nurodytų ūkių gruodžio 31 d.;

d)

gyvūnų, laikytų c punkte nurodytuose ūkiuose, skaičius;

e)

ūkių, kuriuose ataskaitiniu laikotarpiu buvo patvirtintas infekcijos atvejis, skaičius.

(*1)  2019 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/689, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/429 tam tikrų į sąrašą įtrauktų ir naujų ligų priežiūros, likvidavimo programų ir liga neužkrėstos teritorijos statuso taisyklės (OL L 174, 2020 6 3, p. 211).“;"

b)

4 skirsnio 6 punktas pakeičiamas taip:

„6.

Informacija apie akvakultūros ūkius ir gyvūnus, esančius 5 punkte nurodytoje teritorijoje, pagal valstybę narę, zoną arba laikymo vietą:

a)

patvirtintų akvakultūros ūkių ir registruotų akvakultūros ūkių, kuriuose laikomi tikslinės gyvūnų populiacijos gyvūnai, skaičius ir, atitinkamais atvejais, į likvidavimo programą įtrauktų mėginių ėmimo vietų laukinėje gamtoje skaičius gruodžio 31 d.;

b)

akvakultūros ūkių ir, atitinkamais atvejais, mėginių ėmimo vietų laukinėje gamtoje skaičius iš a punkte nurodytų neužkrėstų ūkių arba mėginių ėmimo vietų gruodžio 31 d.;

c)

užkrėstų akvakultūros ūkių ir, atitinkamais atvejais, mėginių ėmimo vietų laukinėje gamtoje, kuriuose patvirtintas vienas ar daugiau ligos atvejų, skaičius iš a punkte nurodytų ūkių ir mėginių ėmimo vietų gruodžio 31 d.;

d)

naujų užkrėstų akvakultūros ūkių ir, atitinkamais atvejais, mėginių ėmimo vietų laukinėje gamtoje, kuriuose patvirtintas vienas ar daugiau ligos atvejų, skaičius iš a punkte nurodytų ūkių ir mėginių ėmimo vietų gruodžio 31 d.“

2)

VI priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

pavadinimas pakeičiamas taip:

Informacija, pagal 11 straipsnį įtrauktina į valstybių narių ar zonų neužkrėstos teritorijos statuso dėl sausumos ir vandens gyvūnų ligų pripažinimo paraiškas ir į laikymo vietų neužkrėstos teritorijos statuso dėl vandens gyvūnų ligų pripažinimo paraiškas“;

b)

6 skirsnis iš dalies keičiamas taip:

i)

1–7 punktai pakeičiami taip:

„1.

Brucella abortus, B. melitensis ir B. suis infekcijos likvidavimo programų, susijusių su laikomais galvijais, pagal zoną atveju – jei į programos teritorinę aprėptį patenka daugiau nei viena zona:

a)

ūkių, kuriuose laikomi galvijai, išskyrus ūkius, kuriems taikoma nukrypti leidžianti nuostata pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2020/689 19 straipsnį, skaičius kiekvienų metų gruodžio 31 d. pastaruosius trejus metus;

b)

galvijų, laikytų a punkte nurodytuose ūkiuose, skaičius kiekvienų metų gruodžio 31 d. pastaruosius trejus metus;

c)

ūkių, kuriuose laikomi galvijai ir kuriems suteiktas Brucella abortus, B. melitensis ir B. suis infekcija neužkrėstos teritorijos be vakcinacijos statusas, įskaitant ūkius, kurių neužkrėstos teritorijos statusas sustabdytas, skaičius kiekvienų metų gruodžio 31 d. pastaruosius trejus metus;

d)

galvijų, laikytų c punkte nurodytuose ūkiuose, skaičius kiekvienų metų gruodžio 31 d. pastaruosius trejus metus;

e)

ūkių, kuriuose laikomi galvijai, kurie ištirti atliekant serologinį tyrimą dėl Brucella abortus, B. melitensis ir B. suis infekcijos, skaičius kiekvienais metais pastaruosius trejus metus;

f)

įtariamų ūkių atlikus e punkte nurodytą tyrimą skaičius kiekvienais metais pastaruosius trejus metus;

g)

ištirtų laikomų galvijų aborto, kurį galėjo sukelti Brucella abortus, B. melitensis ir B. suis infekcija, atvejų skaičius kiekvienais metais pastaruosius trejus metus;

h)

paskutinio patvirtinto laikomų galvijų Brucella abortus, B. melitensis ir B. suis infekcijos atvejo data;

i)

paskutinės laikomų galvijų vakcinacijos nuo Brucella abortus, B. melitensis ir B. suis infekcijos data;

2.

Brucella abortus, B. melitensis ir B. suis infekcijos likvidavimo programų, susijusių su laikomomis avimis ir ožkomis, pagal zoną atveju – jei į programos teritorinę aprėptį patenka daugiau nei viena zona:

a)

ūkių, kuriuose laikomos avys ir ožkos, išskyrus ūkius, kuriems taikoma nukrypti leidžianti nuostata pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2020/689 19 straipsnį, skaičius kiekvienų metų gruodžio 31 d. pastaruosius trejus metus;

b)

avių ir ožkų, laikytų a punkte nurodytuose ūkiuose, skaičius kiekvienų metų gruodžio 31 d. pastaruosius trejus metus;

c)

ūkių, kuriuose laikomos avys arba ožkos ir kuriems suteiktas Brucella abortus, B. melitensis ir B. suis infekcija neužkrėstos teritorijos be vakcinacijos statusas, įskaitant ūkius, kurių neužkrėstos teritorijos statusas sustabdytas, skaičius kiekvienų metų gruodžio 31 d. pastaruosius trejus metus;

d)

avių ir ožkų, laikytų c punkte nurodytuose ūkiuose, skaičius kiekvienų metų gruodžio 31 d. pastaruosius trejus metus;

e)

ūkių, kuriuose laikomos avys ir ožkos, ištirtų dėl Brucella abortus, B. melitensis ir B. suis infekcijos, skaičius kiekvienais metais pastaruosius trejus metus;

f)

įtariamų ūkių atlikus e punkte nurodytą tyrimą skaičius kiekvienais metais pastaruosius trejus metus;

g)

ištirtų avių ar ožkų aborto, kurį galėjo sukelti Brucella abortus, B. melitensis ir B. suis infekcija, atvejų skaičius kiekvienais metais pastaruosius trejus metus;

h)

paskutinio patvirtinto avių ar ožkų Brucella abortus, B. melitensis ir B. suis infekcijos atvejo data;

i)

paskutinės laikomų avių ar ožkų vakcinacijos nuo Brucella abortus, B. melitensis ir B. suis infekcijos data;

3.

MTB komplekso infekcijos likvidavimo programų pagal zoną atveju – jei į programos teritorinę aprėptį patenka daugiau nei viena zona:

a)

ūkių, kuriuose laikomi galvijai, išskyrus ūkius, kuriems taikoma nukrypti leidžianti nuostata pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2020/689 19 straipsnį, skaičius kiekvienų metų gruodžio 31 d. pastaruosius trejus metus;

b)

galvijų, laikytų a punkte nurodytuose ūkiuose, skaičius kiekvienų metų gruodžio 31 d. pastaruosius trejus metus;

c)

ūkių, kuriuose laikomi galvijai ir kuriems suteiktas MTB komplekso infekcija neužkrėstos teritorijos statusas, įskaitant ūkius, kurių neužkrėstos teritorijos statusas sustabdytas, skaičius kiekvienų metų gruodžio 31 d. pastaruosius trejus metus;

d)

galvijų, laikytų c punkte nurodytuose ūkiuose, skaičius kiekvienų metų gruodžio 31 d. pastaruosius trejus metus;

e)

ūkių, kuriuose laikomi galvijai, ištirtų dėl MTB komplekso infekcijos, skaičius kiekvienais metais pastaruosius trejus metus;

f)

įtariamų ūkių atlikus e punkte nurodytą tyrimą skaičius kiekvienais metais pastaruosius trejus metus;

g)

paskerstų galvijų, kuriems pasireiškė ištirti įtariami MTB komplekso infekcijos pažeidimai, skaičius kiekvienais metais pastaruosius trejus metus;

h)

ūkių, kuriuose patvirtinta MTB komplekso infekcija, skaičius kiekvienais metais pastaruosius trejus metus;

4.

EGL likvidavimo programų pagal zoną atveju – jei į programos teritorinę aprėptį patenka daugiau nei viena zona:

a)

ūkių, kuriuose laikomi galvijai, išskyrus ūkius, kuriems taikoma nukrypti leidžianti nuostata pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2020/689 19 straipsnį, skaičius kiekvienų metų gruodžio 31 d. pastaruosius trejus metus;

b)

galvijų, laikytų a punkte nurodytuose ūkiuose, skaičius kiekvienų metų gruodžio 31 d. pastaruosius trejus metus;

c)

ūkių, kuriuose laikomi galvijai ir kuriems suteiktas EGL neužkrėstos teritorijos statusas, įskaitant ūkius, kurių neužkrėstos teritorijos statusas sustabdytas, skaičius kiekvienų metų gruodžio 31 d. pastaruosius trejus metus;

d)

galvijų, laikytų c punkte nurodytuose ūkiuose, skaičius kiekvienų metų gruodžio 31 d. pastaruosius trejus metus;

e)

ūkių, kuriuose laikomi galvijai, ištirtų dėl EGL, skaičius kiekvienais metais pastaruosius trejus metus;

f)

įtariamų ūkių atlikus e punkte nurodytą tyrimą skaičius kiekvienais metais pastaruosius trejus metus;

g)

iš vyresnių nei 24 mėnesių paskerstų galvijų, kuriems buvo nustatyti navikai, kuriuos galėjo sukelti EGL, paimtų mėginių, ištirtų laboratorijoje siekiant patvirtinti arba paneigti EGL buvimą, skaičius kiekvienais metais pastaruosius trejus metus;

h)

ūkių, kuriuose patvirtinta EGL infekcija, skaičius kiekvienais metais pastaruosius trejus metus;

5.

IGR/IPV likvidavimo programų pagal zoną atveju – jei į programos teritorinę aprėptį patenka daugiau nei viena zona:

a)

ūkių, kuriuose laikomi galvijai, išskyrus ūkius, kuriems taikoma nukrypti leidžianti nuostata pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2020/689 19 straipsnį, skaičius kiekvienų metų gruodžio 31 d. pastaruosius trejus metus;

b)

galvijų, laikytų a punkte nurodytuose ūkiuose, skaičius kiekvienų metų gruodžio 31 d. pastaruosius trejus metus;

c)

ūkių, kuriems suteiktas IGR/IPV neužkrėstos teritorijos statusas, įskaitant ūkius, kurių neužkrėstos teritorijos statusas sustabdytas, skaičius kiekvienų metų gruodžio 31 d. pastaruosius trejus metus;

d)

galvijų, laikytų c punkte nurodytuose ūkiuose, skaičius kiekvienų metų gruodžio 31 d. pastaruosius trejus metus;

e)

ūkių, ištirtų dėl IGR/IPV, skaičius kiekvienais metais pastaruosius trejus metus;

f)

įtariamų ūkių atlikus e punkte nurodytą tyrimą skaičius kiekvienais metais pastaruosius trejus metus;

g)

ūkių, kuriuose patvirtinta IGR/IPV infekcija, skaičius kiekvienais metais pastaruosius trejus metus;

h)

laikomų galvijų vakcinacijos nuo IGR/IPV uždraudimo data;

6.

ALV infekcijos likvidavimo programų pagal zoną atveju – jei į programos teritorinę aprėptį patenka daugiau nei viena zona:

a)

ūkių, kuriuose laikomos kiaulės, išskyrus ūkius, kuriems taikoma nukrypti leidžianti nuostata pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2020/689 19 straipsnį, skaičius kiekvienų metų gruodžio 31 d. pastaruosius trejus metus;

b)

kiaulių, laikytų a punkte nurodytuose ūkiuose, skaičius kiekvienų metų gruodžio 31 d. pastaruosius trejus metus;

c)

ūkių, kuriems suteiktas ALV neužkrėstos teritorijos statusas, įskaitant ūkius, kurių neužkrėstos teritorijos statusas sustabdytas, skaičius kiekvienų metų gruodžio 31 d. pastaruosius trejus metus;

d)

kiaulių, laikytų c punkte nurodytuose ūkiuose, skaičius kiekvienų metų gruodžio 31 d. pastaruosius trejus metus;

e)

ūkių, kuriuose vykdoma priežiūra, siekiant nustatyti ALV infekcijos klinikinių, virusologinių ar serologinių įrodymų, skaičius kiekvienais metais pastaruosius trejus metus;

f)

e punkte nurodytuose ūkiuose tirtų kiaulių skaičius kiekvienais metais pastaruosius trejus metus;

g)

ūkių, kuriuose patvirtinta ALV infekcija, skaičius kiekvienais metais pastaruosius trejus metus;

h)

laikomų kiaulių vakcinacijos nuo ALV uždraudimo data;

7.

GVD likvidavimo programų pagal zoną atveju – jei į programos teritorinę aprėptį patenka daugiau nei viena zona:

a)

ūkių, kuriuose laikomi galvijai, išskyrus ūkius, kuriems taikoma nukrypti leidžianti nuostata pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2020/689 19 straipsnį, skaičius kiekvienų metų gruodžio 31 d. pastaruosius trejus metus;

b)

galvijų, laikytų a punkte nurodytuose ūkiuose, skaičius kiekvienų metų gruodžio 31 d. pastaruosius trejus metus;

c)

ūkių, kuriems suteiktas GVD neužkrėstos teritorijos statusas, įskaitant ūkius, kurių neužkrėstos teritorijos statusas sustabdytas, skaičius kiekvienų metų gruodžio 31 d. pastaruosius trejus metus;

d)

galvijų, laikytų c punkte nurodytuose ūkiuose, skaičius kiekvienų metų gruodžio 31 d. pastaruosius trejus metus;

e)

ūkių, ištirtų dėl GVD, skaičius kiekvienais metais pastaruosius trejus metus;

f)

įtariamų ūkių atlikus e punkte nurodytą tyrimą skaičius kiekvienais metais pastaruosius trejus metus;

g)

ūkių, kuriuose patvirtinta GVD infekcija, skaičius kiekvienais metais pastaruosius trejus metus;

h)

laikomų galvijų vakcinacijos nuo GVD uždraudimo data;“;

ii)

10 punktas pakeičiamas taip:

„10.

vandens gyvūnų B ir C kategorijų ligų likvidavimo programų atveju – turi būti pateikta ši informacija apie kiekvienus programos įgyvendinimo metus pagal valstybę narę, zoną ar laikymo vietą, atsižvelgiant į teritorinę aprėptį:

a)

patvirtintų akvakultūros ūkių ir, atitinkamais atvejais, registruotų akvakultūros ūkių, kuriuose laikomi tikslinės gyvūnų populiacijos gyvūnai, skaičius ir į likvidavimo programą įtrauktų mėginių ėmimo vietų laukinėje gamtoje skaičius, taip pat tų ūkių ir mėginių ėmimo vietas laukinėje gamtoje rodantys žemėlapiai;

b)

akvakultūros ūkių ir, atitinkamais atvejais, mėginių ėmimo vietų laukinėje gamtoje skaičius iš a punkte nurodytų neužkrėstų ūkių arba mėginių ėmimo vietų;

c)

gyvūnų sveikatos patikrinimų skaičius kiekviename patvirtintame ir, atitinkamais atvejais, registruotame akvakultūros ūkyje;

d)

mėginių ėmimo kartų skaičius kiekviename patvirtintame ir, atitinkamais atvejais, registruotame akvakultūros ūkyje arba mėginių ėmimo vietoje laukinėje gamtoje, taip pat išsamūs duomenys apie rūšis, mėginių ėmimo rezultatai (teigiami ar neigiami) ir vandens temperatūra mėginių ėmimo metu;

e)

užkrėstų akvakultūros ūkių ir, atitinkamais atvejais, mėginių ėmimo vietų laukinėje gamtoje, kuriuose patvirtintas vienas ar daugiau ligos atvejų, skaičius iš a punkte nurodytu ūkių;

f)

naujų užkrėstų akvakultūros ūkių ir, atitinkamais atvejais, mėginių ėmimo vietų laukinėje gamtoje, kuriuose patvirtintas vienas ar daugiau ligos atvejų, skaičius iš a punkte nurodytų ūkių.“;

3)

VII priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

1 skirsnio 9 punktas pakeičiamas taip:

„9.

Tarpiniai likvidavimo programos tikslai, susiję su kiekvienos konkrečios ligos atveju taikomais kriterijais, kuriuos reikia atitikti, kad būtų suteiktas liga neužkrėstos teritorijos statusas, įskaitant bent:

a)

tikėtiną metinį užkrėstų ūkių skaičiaus sumažėjimą;

b)

tikėtiną metinį liga neužkrėstos teritorijos statusą turinčių ūkių skaičiaus padidėjimą.“;

b)

4 skirsnio 5 ir 6 punktai pakeičiami taip:

„5.

Informacija apie epizootinę situaciją valstybėje narėje, zonoje ar laikymo vietoje, atsižvelgiant į programos teritorinę aprėptį, įskaitant:

a)

patvirtintų akvakultūros ūkių ir registruotų akvakultūros ūkių, kuriuose laikomi tikslinės gyvūnų populiacijos gyvūnai, skaičius pagal produkcijos rūšį ir sveikatos būklę;

b)

a punkte nurodytų akvakultūros ūkių laikomų gyvūnų į sąrašą įtrauktas rūšis pagal sveikatos būklę;

c)

žemėlapius, kuriuose parodyta:

i)

a punkte nurodytų akvakultūros ūkių geografinė padėtis ir atitinkami vandens baseinai ir

ii)

geografinis užsikrėtimo atitinkamai B arba C kategorijos ligomis atvejų pasiskirstymas bent pastaruosius 5 metus;

d)

informacija apie epizootinę situaciją laukinių vandens gyvūnų populiacijose, jei taikoma.

6.

Likvidavimo programos ligų kontrolės strategijos aprašymas pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2020/689 46 straipsnį, įskaitant bent:

a)

mėginių ėmimo schemas ir diagnostikos metodus, taikytinus pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2020/689 VI priedą:

i)

atliekant sveikatos patikrinimus ir mėginių ėmimą akvakultūros ūkiuose;

ii)

vykdant tikslinę laukinių populiacijų priežiūrą, jei taikoma;

b)

ligų kontrolės priemones, taikytinas patvirtinus ligos atvejį;

c)

biologinio saugumo ir rizikos mažinimo priemones, kurias reikia įgyvendinti;

d)

vakcinacijos programas, jei taikoma;

e)

priemones, kurios turi būti įgyvendintos laukinių vandens gyvūnų atžvilgiu, ir mėginių ėmimo vietų skaičių ir geografinę padėtį, jei taikoma;

f)

nukrypti leidžiančias nuostatas, kurios turi būti taikomos pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2020/689 47 straipsnio 4 dalį, 51 straipsnio 2 dalį arba 53 straipsnį, jei taikoma;

g)

su kitomis valstybėmis narėmis arba trečiosiomis šalimis koordinuojamas priemones, jei taikoma.“


(*1)  2019 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/689, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/429 tam tikrų į sąrašą įtrauktų ir naujų ligų priežiūros, likvidavimo programų ir liga neužkrėstos teritorijos statuso taisyklės (OL L 174, 2020 6 3, p. 211).“;“