2023 2 24   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 59/3


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2023/410

2022 m. gruodžio 19 d.

kuriuo dėl Gibraltaro, Jungtinių Arabų Emyratų, Kongo Demokratinės Respublikos, Mozambiko ir Tanzanijos įtraukimo į Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1675 priedo I punkto lentelę ir Nikaragvos, Pakistano ir Zimbabvės išbraukimo iš tos lentelės iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1675

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB (1), ypač į jos 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Sąjunga turi užtikrinti veiksmingą savo finansinės sistemos vientisumo ir tinkamo veikimo apsaugą ir vidaus rinkos apsaugą nuo pinigų plovimo ir teroristų finansavimo. Todėl Direktyva (ES) 2015/849 nustatyta, kad Komisija turėtų nustatyti valstybes, kurių kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimo režimai turi strateginių trūkumų, keliančių didelę grėsmę Sąjungos finansų sistemai;

(2)

Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2016/1675 (2) nustatytos strateginių trūkumų turinčios didelės rizikos trečiosios valstybės;

(3)

atsižvelgiant į aukštą tarptautinės finansų sistemos integracijos lygį, glaudų rinkos dalyvių ryšį, didelį skaičių tarpvalstybinių sandorių dėl pinigų pervedimo į Sąjungą ir iš jos, taip pat į rinkos atvėrimo laipsnį, bet kokia tarptautinei finansų sistemai kylanti grėsmė, susijusi su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu, taip pat yra grėsmė Sąjungos finansų sistemai;

(4)

pagal Direktyvos (ES) 2015/849 9 straipsnio 4 dalį Komisija atsižvelgia į naujausią prieinamą informaciją, visų pirma į naujausius Finansinių veiksmų darbo grupės (FATF) viešus pareiškimus, FATF griežčiau stebimų jurisdikciją turinčių subjektų sąrašą ir FATF įsteigtos Tarptautinio bendradarbiavimo priežiūros grupės ataskaitas, susijusias su atskirų trečiųjų valstybių keliama rizika;

(5)

po paskutinių Reglamento (ES) 2016/1675 pakeitimų FATF iš esmės atnaujino savo griežčiau stebimų jurisdikciją turinčių subjektų sąrašą. 2022 m. kovo mėn. plenariniame posėdyje FATF į šį sąrašą įtraukė Jungtinius Arabų Emyratus (JAE) ir iš šio sąrašo išbraukė Zimbabvę. 2022 m. birželio mėn. plenariniame posėdyje FATF į šį sąrašą įtraukė Gibraltarą. 2022 m. spalio mėn. plenariniame posėdyje FATF į šį sąrašą įtraukė Kongo Demokratinę Respubliką (KDR), Mozambiką ir Tanzaniją ir iš šio sąrašo išbraukė Nikaragvą ir Pakistaną. Visus šiuos pakeitimus Komisija įvertino pagal Direktyvos (ES) 2015/849 9 straipsnį;

(6)

2022 m. vasario mėn. JAE prisiėmė aukšto lygio politinį įsipareigojimą bendradarbiauti su FATF ir Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos finansinių veiksmų darbo grupe siekdami padidinti kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu režimo veiksmingumą. Nuo to laiko JAE padarė akivaizdžią pažangą, be kita ko, suteikdami papildomų išteklių finansinės žvalgybos padaliniui (FŽP), kad būtų sustiprinti jo analizės pajėgumai, taip pat teikdami finansinės žvalgybos informaciją teisėsaugos institucijoms ir prokurorams kovai su didelės rizikos pinigų plovimo grėsmėmis. JAE turėtų toliau stengtis įgyvendinti kartu su FATF parengtą veiksmų planą: 1) atvejų tyrimais ir statistiniais duomenimis įrodydami į užsienį siunčiamų savitarpio teisinės pagalbos prašymų, kad būtų lengviau tirti teroristų finansavimo, pinigų plovimo ir didelės rizikos pirminius nusikaltimus, skaičiaus nuolatinį didėjimą; 2) gerindami ir išlaikydami vienodą įvairių įpareigotųjų ne finansų įmonių ir tam tikrų profesijų sektorių ir įstaigų supratimą apie pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką; 3) parodydami, kad padidėjo finansų įstaigų ir įpareigotųjų ne finansų įmonių ir tam tikrų profesijų atstovų teikiamų pranešimų apie įtartinus sandorius skaičius ir kokybė; 4) užtikrindami, kad būtų nuodugniau suprantama pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizika, susijusi su piktnaudžiavimu juridiniais asmenimis ir, kai taikytina, juridinėmis struktūromis; 5) įrodydami, kad kovojant su didelės rizikos pinigų plovimo grėsmėmis dažniau naudojamasi finansinės žvalgybos informacija ir atsižvelgiant į JAE rizikos profilį vis veiksmingiau tiriami įvairių rūšių pinigų plovimo atvejai ir vykdomas baudžiamasis persekiojimas už juos, ir 6) iniciatyviai nustatydami sankcijų vengimą ir su juo kovodami, be kita ko, įrodydami geresnį privačiojo sektoriaus supratimą apie sankcijų vengimą. Nepaisant šio įsipareigojimo ir pažangos, susirūpinimą keliantys klausimai, dėl kurių FATF įtraukė JAE į sąrašą, dar nėra visiškai išspręsti. Todėl JAE turėtų būti laikomi valstybe, kurios kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu režimas pagal Direktyvos (ES) 2015/849 9 straipsnį turi strateginių trūkumų;

(7)

2022 m. birželio mėn. Gibraltaras prisiėmė aukšto lygio politinį įsipareigojimą bendradarbiauti su FATF ir Europos Tarybos Kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu priemonių įvertinimo ekspertų komitetu (MONEYVAL), siekdamas padidinti kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu režimo veiksmingumą. Nuo 2019 m. gruodžio mėn., kai buvo priimta Gibraltaro tarpusavio vertinimo ataskaita, valstybė padarė pažangą įgyvendindama daugelį toje ataskaitoje rekomenduotų veiksmų, pvz., užbaigė naują nacionalinį rizikos vertinimą, pašalino su informacijos apie tikruosius savininkus registravimu susijusius techninius trūkumus, nustatė skaidrumo reikalavimus nominaliems akcininkams ir direktoriams, sustiprino finansinės žvalgybos padalinį ir atsižvelgdama į riziką patobulino pinigų plovimo tyrimo politiką. Gibraltaras turėtų stengtis įgyvendinti savo veiksmų planą, be kita ko, 1) užtikrindamas, kad ne bankų finansų įstaigų ir įpareigotųjų ne finansų įmonių ir tam tikrų profesijų priežiūros institucijos taikytų įvairias veiksmingas, proporcingas ir atgrasias sankcijas už kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu nuostatų pažeidimus, ir 2) įrodydamas, kad aktyviau ir sėkmingiau siekia galutinio konfiskavimo sprendimų vykstant baudžiamajam arba civiliniam procesui, grindžiamam finansų tyrimais. Nepaisant šio įsipareigojimo ir pažangos, susirūpinimą keliantys klausimai, dėl kurių FATF įtraukė Gibraltarą į sąrašą, dar nėra visiškai išspręsti. Todėl Gibraltaras turėtų būti laikomas trečiosios valstybės jurisdikciją turinčiu subjektu, kurio kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu režimas pagal Direktyvos (ES) 2015/849 9 straipsnį turi strateginių trūkumų;

(8)

2022 m. spalio mėn. Kongo Demokratinė Respublika prisiėmė aukšto lygio politinį įsipareigojimą bendradarbiauti su FATF ir FATF tipo regionine organizacija Groupe d’Action contre le blanchiment d’Argent en Afrique Centrale (GABAC), siekdama padidinti kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu režimo veiksmingumą. Nuo 2020 m. spalio mėn., kai buvo priimta KDR tarpusavio vertinimo ataskaita, valstybė padarė pažangą, susijusią su kai kuriais toje ataskaitoje rekomenduojamais veiksmais, be kita ko, nusikalstamu būdu įgytų lėšų konfiskavimą laikyti politikos prioritetu. KDR sieks įgyvendinti kartu su FATF parengtą veiksmų planą: 1) užbaigdama nacionalinį pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimą ir priimdama nacionalinę kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu strategiją; 2) paskirdama priežiūros institucijas visiems įpareigotųjų ne finansų įmonių ir tam tikrų profesijų sektoriams ir parengdama bei įgyvendindama rizika grindžiamos priežiūros planą; 3) suteikdama FŽP pakankamai išteklių ir stiprindama jo pajėgumą atlikti operatyvinę ir strateginę analizę; 4) stiprindama institucijų, susijusių su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo tyrimu ir baudžiamuoju persekiojimu, pajėgumus; 5) įrodydama veiksmingą tikslinių finansinių sankcijų dėl teroristų ir ginklų platinimo finansavimo įgyvendinimą. Nepaisant šio įsipareigojimo ir pažangos, susirūpinimą keliantys klausimai, dėl kurių FATF įtraukė KDR į sąrašą, dar nėra visiškai išspręsti. Todėl KDR turėtų būti laikoma valstybe, kurios kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu režimas pagal Direktyvos (ES) 2015/849 9 straipsnį turi strateginių trūkumų;

(9)

2022 m. spalio mėn. Mozambikas prisiėmė aukšto lygio politinį įsipareigojimą bendradarbiauti su FATF ir Rytų ir Pietų Afrikos kovos su pinigų plovimu grupe (ESAAMLG) siekdamas padidinti kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu režimo veiksmingumą. Nuo 2021 m. balandžio mėn., kai buvo priimta Mozambiko tarpusavio vertinimo ataskaita, valstybė padarė pažangą įgyvendindama kai kuriuos toje ataskaitoje rekomenduotus sistemos gerinimo veiksmus, be kita ko, užbaigė nacionalinį rizikos vertinimą ir padidino turto konfiskavimo pastangas. Mozambikas sieks įgyvendinti kartu su FATF parengtą veiksmų planą: 1) užtikrindamas atitinkamų institucijų tarpusavio bendradarbiavimą ir koordinavimą siekiant įgyvendinti rizika grindžiamas kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu strategijas ir politiką; 2) surengdamas visoms teisėsaugos institucijoms skirtus mokymus savitarpio teisinės pagalbos klausimais, kad būtų pagerintas įrodymų rinkimas arba nusikalstamu būdu įgytų lėšų areštas ir (arba) konfiskavimas; 3) suteikdamas pakankamai finansinių ir žmogiškųjų išteklių priežiūros institucijoms, parengdamas ir įgyvendindamas rizika grindžiamos priežiūros planą; 4) suteikdamas pakankamai išteklių institucijoms, kad jos galėtų pradėti rinkti tinkamą, tikslią ir naujausią informaciją apie juridinių asmenų tikruosius savininkus; 5) didindamas FŽP žmogiškuosius išteklius ir institucijoms siunčiamos finansinės žvalgybos informacijos apimtį; 6) įrodydamas teisėsaugos institucijų gebėjimą veiksmingai tirti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo atvejus naudojant finansinės žvalgybos informaciją; 7) atlikdamas išsamų teroristų finansavimo rizikos vertinimą ir pradėdamas įgyvendinti visapusišką nacionalinę kovos su teroristų finansavimu strategiją; 8) didindamas informuotumą apie tikslines finansines sankcijas dėl teroristų ir ginklų platinimo finansavimo ir 9) atlikdamas ne pelno organizacijų keliamos teroristų finansavimo rizikos vertinimą pagal FATF standartus ir pagal jį parengdamas informavimo veiklos planą. Nepaisant šio įsipareigojimo ir pažangos, susirūpinimą keliantys klausimai, dėl kurių FATF įtraukė Mozambiką į sąrašą, dar nėra visiškai išspręsti. Todėl Mozambikas turėtų būti laikomas valstybe, kurios kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu režimas pagal Direktyvos (ES) 2015/849 9 straipsnį turi strateginių trūkumų;

(10)

2022 m. spalio mėn. Tanzanija prisiėmė aukšto lygio politinį įsipareigojimą bendradarbiauti su FATF ir ESAAMLG siekdama padidinti kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu režimo veiksmingumą. Nuo 2021 m. balandžio mėn., kai buvo priimta Tanzanijos tarpusavio vertinimo ataskaita, valstybė padarė pažangą įgyvendindama kai kuriuos toje ataskaitoje rekomenduotus sistemos gerinimo veiksmus, be kita ko, parengė kovos su teroristų finansavimu ir tikslinių finansinių sankcijų teisinę sistemą ir užsiėmė FŽP atliktos strateginės analizės sklaida. Tanzanija sieks įgyvendinti kartu su FATF parengtą veiksmų planą: 1) gerindama rizika grindžiamą finansų įstaigų ir įpareigotųjų ne finansų įmonių ir tam tikrų profesijų atstovų priežiūrą, be kita ko, atlikdama patikrinimus pagal jautrumą rizikai ir taikydama veiksmingas, proporcingas ir atgrasias sankcijas už reikalavimų nesilaikymą; 2) įrodydama institucijų gebėjimą atsižvelgiant į valstybės rizikos profilį veiksmingai atlikti įvairius pinigų plovimo tyrimus ir baudžiamąjį persekiojimą; 3) įrodydama, kad teisėsaugos institucijos imasi priemonių nusikalstamu būdu įgytoms lėšoms ir nusikaltimo priemonėms nustatyti, atsekti, areštuoti ir konfiskuoti; 4) atlikdama visapusišką teroristų finansavimo rizikos vertinimą ir pradėdama įgyvendinti visapusišką nacionalinę kovos su teroristų finansavimu strategiją, taip pat įrodydama gebėjimą atsižvelgiant į valstybės rizikos profilį atlikti teroristų finansavimo tyrimus ir vykdyti baudžiamąjį persekiojimą; 5) didindama privačiojo sektoriaus ir kompetentingų institucijų informuotumą apie tikslines finansines sankcijas dėl teroristų ir ginklų platinimo finansavimo ir 6) atlikdama ne pelno organizacijų teroristų finansavimo rizikos vertinimą pagal FATF standartus ir pagal jį parengdama informavimo veiklos planą. Nepaisant šio įsipareigojimo ir pažangos, susirūpinimą keliantys klausimai, dėl kurių FATF įtraukė Tanzaniją į sąrašą, dar nėra visiškai išspręsti. Todėl Tanzanija turėtų būti laikoma valstybe, kurios kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu režimas pagal Direktyvos (ES) 2015/849 9 straipsnį turi strateginių trūkumų;

(11)

todėl Komisijos atlikto vertinimo išvada yra ta, kad vadovaujantis Direktyvos (ES) 2015/849 9 straipsnyje nurodytais kriterijais Gibraltaras, Jungtiniai Arabų Emyratai, Kongo Demokratinė Respublika, Mozambikas ir Tanzanija turėtų būti laikomi trečiosiomis valstybėmis, kurių kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu režimai turi strateginių trūkumų, keliančių grėsmę Sąjungos finansų sistemai;

(12)

Komisija peržiūrėjo pažangą, kurią Reglamente (ES) 2016/1675 išvardytos valstybės, FATF išbrauktos iš sąrašo 2022 m. kovo, birželio ir spalio mėn., padarė šalindamos strateginius trūkumus. Siekdama atnaujinti Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1675 priedą, kaip reikalaujama pagal Direktyvos (ES) 2015/849 9 straipsnį, Komisija peržiūrėjo Nikaragvos, Pakistano ir Zimbabvės padarytą pažangą;

(13)

FATF palankiai įvertino Nikaragvos, Pakistano ir Zimbabvės padarytą didelę pažangą tobulinant savo kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu režimus. Ji pažymėjo, kad Nikaragva, Pakistanas ir Zimbabvė priėmė įstatymus ir kitus teisės aktus, kad įvykdytų savo atitinkamuose veiksmų planuose nustatytus įsipareigojimus, susijusius su FATF nustatytais strateginiais trūkumais. Todėl Nikaragvai, Pakistanui ir Zimbabvei nebetaikoma FATF stebėsena pagal vykdomą pasaulinį kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu reikalavimų laikymosi procesą. Nikaragva turėtų toliau bendradarbiauti su FATF tipo regionine organizacija Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), siekdama toliau tobulinti savo kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu režimą, be kita ko, užtikrindama, kad jos vykdoma ne pelno organizacijų priežiūra būtų grindžiama rizika ir atitiktų FATF standartus. Pakistanas toliau bendradarbiaus su FATF tipo regionine organizacija Azijos ir Ramiojo vandenyno grupe, siekdamas toliau tobulinti savo kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu sistemą. Zimbabvė turėtų toliau bendradarbiauti su ESAAMLG, siekdama toliau tobulinti savo kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu sistemą, be kita ko, užtikrindama, kad jos vykdoma ne pelno organizacijų priežiūra būtų grindžiama rizika ir atitiktų FATF standartus;

(14)

įvertinusi turimą informaciją, Komisija daro išvadą, kad Nikaragvos, Pakistano ir Zimbabvės kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu režimuose strateginių trūkumų nebeliko. Nikaragva, Pakistanas ir Zimbabvė padidino savo kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu režimų veiksmingumą ir pašalino susijusius techninius trūkumus, kad įvykdytų savo veiksmų planuose nustatytus įsipareigojimus, susijusius su FATF nustatytais strateginiais trūkumais;

(15)

todėl Deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1675 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1675 priedo I punkto lentelė pakeičiama šio reglamento priede pateikta lentele.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2022 m. gruodžio 19 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 141, 2015 6 5, p. 73.

(2)  2016 m. liepos 14 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1675, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 nustatant strateginių trūkumų turinčias didelės rizikos trečiąsias valstybes (OL L 254, 2016 9 20, p. 1).


PRIEDAS

„Nr.

Didelės rizikos trečioji valstybė (1)

1

Afganistanas

2

Barbadosas

3

Burkina Fasas

4

Kambodža

5

Kaimanų Salos

6

Kongo Demokratinė Respublika

7

Gibraltaras

8

Haitis

9

Jamaika

10

Jordanija

11

Malis

12

Marokas

13

Mozambikas

14

Mianmaras

15

Panama

16

Filipinai

17

Senegalas

18

Pietų Sudanas

19

Sirija

20

Tanzanija

21

Trinidadas ir Tobagas

22

Uganda

23

Jungtiniai Arabų Emyratai

24

Vanuatu

25

Jemenas


(1)  Nedarant poveikio Ispanijos Karalystės teisinei pozicijai dėl su Gibraltaro teritorija susijusio suvereniteto ir jurisdikcijos.“