2023 2 20   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LI 51/13


TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2023/379

2023 m. vasario 20 d.

kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 359/2011 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Irane

Europos Sąjungos Taryba,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2011 m. balandžio 12 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 359/2011 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Irane (1), ypač į jo 12 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2011 m. balandžio 12 d. Taryba priėmė Reglamentą (ES) Nr. 359/2011;

(2)

2022 m. rugsėjo 25 d. Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai paskelbė deklaraciją Sąjungos vardu, kurioje pasmerkė tai, kad Irano saugumo pajėgos plačiai ir neproporcingai naudoja jėgą prieš taikius protestuotojus, pažymėdamas, kad dėl to jėgos naudojimo žuvo žmonių ir daug jų buvo sužeista. Deklaracijoje taip pat nurodoma, kad asmenys, atsakingi už Mahsa Amini nužudymą, turi būti patraukti atsakomybėn, o Irano valdžios institucijos raginamos užtikrinti skaidrius ir patikimus tyrimus, kad būtų išsiaiškintas žuvusiųjų ir suimtųjų skaičius, paleisti visus taikius protestuotojus ir visiems sulaikytiems asmenims užtikrinti tinkamą procesą. Be to, deklaracijoje pabrėžiama, kad Irano sprendimas griežtai apriboti prieigą prie interneto ir blokuoti tikralaikių pokalbių platformas akivaizdžiai pažeidžia saviraiškos laisvę. Galiausiai deklaracijoje nurodoma, kad Sąjunga apsvarstys visas turimas galimybes reaguoti į Mahsa Amini nužudymą ir į veiksmus, kurių ėmėsi Irano saugumo pajėgos atsakydamos į po to vykusias demonstracijas;

(3)

atsižvelgiant į tai ir laikantis Sąjungos įsipareigojimo nagrinėti visus susirūpinimą keliančius klausimus, susijusius su Iranu, įskaitant žmogaus teisių padėtį, kaip patvirtinta 2022 m. gruodžio 12 d. Tarybos išvadose, į Reglamento (ES) Nr. 359/2011 I priede pateiktą fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ir įstaigų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą turėtų būti įtraukti 32 asmenys ir du subjektai;

(4)

todėl Reglamentas (ES) Nr. 359/2011 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 359/2011 I priedas iš dalies keičiamas taip, kaip išdėstyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2023 m. vasario 20 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. BORRELL FONTELLES


(1)  OL L 100, 2011 4 14, p. 1.


PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 359/2011 I priede pateiktas fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ir įstaigų sąrašas papildomas šiais asmenimis ir subjektais:

Asmenys

 

Pavardė, vardas

Identifikuojamoji informacija

Priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

„174.

ESMAEILI Mohammad Mehdi

محمد مهدی اسماعیلی

Gimimo data: 1975 m.

Gimimo vieta: Kabudarahang (Kabudarahangas), Hamedan (Hamedanas), Iranas

Pilietybė: Irano

Lytis: vyras

Pareigos: kultūros ir islamiškojo mokymo ministras

Susiję subjektai: Kultūros ir islamiškojo mokymo ministerija; Islamo revoliucijos gvardija (IRGC)

Mohammad Mehdi Esmaeili yra Irano kultūros ir islamiškojo mokymo ministras.

Jo vadovaujama ministerija grasino menininkams/muzikantams, nesilaikantiems Vyriausybės pozicijos dėl draudimų keliauti ir dirbti. Jis asmeniškai ir viešai grasino kino kūrėjams, paskelbusiems pareiškimą, kuriame saugumo pajėgų prašoma nesuiminėti taikių protestuotojų ir netaikyti jiems draudimo dirbti. Nuo tada, kai jis buvo paskirtas ministru, remiantis suklastotais kaltinimais buvo suimta labai daug menininkų ir žurnalistų, o tai rodo, kad po represinių grasinimų buvo imtasi represinių veiksmų. M. M. Esmaeili taip pat siekia dar labiau apriboti saviraiškos laisvę, tuo tikslu stengdamasis prastumti parlamente įstatymą, kuriuo bus kriminalizuojamas dalijimasis informacija, kuri laikoma svarbia režimui, ir tokios informacijos skleidimas. Vadovaujant Mohammad Mehdi Esmaeili ir jam davus aiškų pritarimą, buvo grasinama daugybei Irano menininkų, muzikantų, kino kūrėjų ir žurnalistų, jie buvo suiminėjami ir buvo vykdomas jų baudžiamasis persekiojimas remiantis suklastotais kaltinimais, o jų saviraiškos laisvė buvo dar smarkiau suvaržyta.

Todėl jis yra atsakingas už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus Irane.

2023 2 20

175.

NOURI Yousef

یوسف نوری

Gimimo data: 1961 m.

Gimimo vieta: Ilam (Ilamas), Iranas

Pilietybė: Irano

Lytis: vyras

Pareigos: švietimo ministras

Susiję subjektai: Irano švietimo ministerija; Islamo revoliucijos gvardija (IRGC)

Nuo 2021 m. lapkričio mėn. Yousef Nouri eina Irano švietimo ministro pareigas.

Jam vadovaujant Irano moksleivių ir studentų lavinimas toliau derinamas su Vyriausybės nuomonėmis ir Ayatollah Chamenei doktrinomis. 2022 m. rugsėjo ir spalio mėn. užfiksuota, kai saugumo pajėgos uždarė Irano moksleivius į areštinę remiantis įtariamu dalyvavimu išsilaisvinimo nuo hidžabo protestuose. Kaip švietimo ministras Y. Nouri yra atsakingas už moksleivių uždarymą į pataisos įstaigas. Y. Nouri patvirtino, kai kai kurie moksleiviai jau buvo sulaikyti. Jis pasakė, kad moksleiviai buvo išsiųsti į „psichologinės reabilitacijos įstaigas“, kuriose jie laikomi tam, kad būtų „reformuoti ir reedukuoti“ ir taip būtų užkirstas kelias jų „antisocialiam“ elgesiui. Jis pridūrė, kad moksleiviai galės grįžti į mokyklą tik tada, kai bus „reformuoti“.

Y. Nouri yra atsakingas už moksleivių savavališką kalinimą siekiant numalšinti antivyriausybines nuomones, taigi, jis pažeidžia pagrindinę žmogaus teisę į mokslą, pagal kurią švietimas turi būti nukreiptas į visapusišką asmenybės ugdymą ir pagarbos žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms stiprinimą.

Todėl jis yra atsakingas už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus Irane.

2023 2 20

176.

KARIMI Farzin

فرزین کریمی مزلقان چای

(dar žinomas kaip KARIMI MAZLGHANCHAY Farzin)

Gimimo data: 1992 12 7

Gimimo vieta: Iranas

Pilietybė: Irano

Lytis: vyras

Tapatybės dokumento Nr.: 0440273961

Pareigos: Irano žvalgybos ir saugumo ministerijos (MOIS) narys; vienas iš Ravino akademijos steigėjų

Farzin Karimi yra Irano žvalgybos ir saugumo ministerijos (MOIS) narys ir vienas iš Ravino akademijos – į ES sankcijų sąrašą įtraukto subjekto, kuriame vykdomas asmenų mokymas kibernetinio saugumo ir įsilaužimo klausimais ir kuriame kai kurie iš šių stažuotojų atrenkami darbui MOIS, steigėjų.

MOIS veikla plačiai susijusi su asmenų infiltravimu į vidaus opozicines grupes, vietos grėsmių bei ekspatriantų reiškiamų disidentinių nuomonių stebėsena ir tariamų šnipų bei disidentų suiminėjimu.

Todėl Farzin Karimi yra atsakingas už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus Irane.

2023 2 20

177.

MOSTAFAVI Seyed Mojtaba

سید مجتبی مصطفوی

(dar žinomas kaip MORTAZAVI, Mojtaba; MOSTAF, Mojtaba)

Gimimo data: 1987 4 2

Gimimo vieta: Tehran (Teheranas), Iranas

Pilietybė: Irano

Lytis: vyras

Nacionalinio tapatybės dokumento Nr.: 0080467741 (Iranas)

Pareigos: Irano žvalgybos ir saugumo ministerijos (MOIS) narys; vienas iš Ravino akademijos steigėjų

Seyed Mojtaba Mostafavi yra Irano žvalgybos ir saugumo ministerijos (MOIS) narys ir vienas iš Ravino akademijos – į ES sankcijų sąrašą įtraukto subjekto, kuriame vykdomas asmenų mokymas kibernetinio saugumo ir įsilaužimo klausimais ir kuriame kai kurie iš šių stažuotojų atrenkami darbui MOIS, steigėjų.

MOIS veikla plačiai susijusi su asmenų infiltravimu į vidaus opozicines grupes, vietos grėsmių bei ekspatriantų reiškiamų disidentinių nuomonių stebėsena ir tariamų šnipų bei disidentų suiminėjimu.

Todėl Seyed Mojtaba Mostafavi yra atsakingas už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus Irane.

2023 2 20

178.

ESMAELI Vali

ولی اسماعیلی

Pilietybė: Irano

Lytis: vyras

Pareigos: parlamento Socialinės komisijos pirmininkas

Vali Esmaeli yra teisės aktų leidėjas ir griežto kurso šalininkas, taip pat Irano parlamento Socialinės komisijos pirmininkas.

Jis yra vienas ir 227 parlamento narių, 2022 m. lapkričio 6 d. pasirašiusių pareiškimą, kuriame saugumo pajėgos giriamos už protestuotojų žudymą, o teisminės institucijos primygtinai raginamos paspartinti teismo procesus bei skirti protestuotojams mirties bausmę, juos paskelbiant „Muharebeh“ arba „priešiškais Dievui“. V. Esmaeli išvadino protestuotojus „užsienio agentais“ ir pateisino Irano Islamo Respublikos įvykdytus žmogaus teisių pažeidimus. Kaip Irano parlamento narys V. Esmaeli pritarė žmonių žudymui, sulaikymui ir kankinimui 2022 m. visoje šalyje kilusių protestų metu.

Todėl jis yra atsakingas už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus Irane.

2023 2 20

179.

NADERI Ahmad

احمد نادری

Pilietybė: Irano

Lytis: vyras

Pareigos: Irano parlamento prezidiumo narys

Ahmad Naderi yra teisės aktų leidėjas ir griežto kurso šalininkas, taip pat Irano parlamento prezidiumo/direktorių tarybos narys.

Jis yra vienas ir 227 parlamento narių, 2022 m. lapkričio 6 d. pasirašiusių pareiškimą, kuriame saugumo pajėgos giriamos už protestuotojų žudymą, o teisminės institucijos primygtinai raginamos paspartinti teismo procesus bei skirti protestuotojams mirties bausmę, juos paskelbiant „Muharebeh“ arba „priešiškais Dievui“.

2022 m. spalio 2 d. viešoje parlamento sesijoje skaitydamas 233 parlamento narių pareiškimą jis gyrė saugumo ir teisėsaugos pajėgas už tai, kokių veiksmų jos ėmėsi susidorodamos su protestuotojais, ir išreiškė paramą šiems veiksmams. Kaip Irano parlamento narys A. Naderi pritarė žmonių žudymui, sulaikymui ir kankinimui 2022 m. visoje šalyje kilusių protestų metu.

Todėl jis yra atsakingas už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus Irane.

2023 2 20

180.

ELAHIAN Zohreh

الهیان زهره

Pilietybė: Irano

Lytis: moteris

Pareigos: Irano parlamento Nacionalinio saugumo ir užsienio politikos komiteto narė

Zohreh Elahian yra teisės aktų leidėja ir griežto kurso šalininkė, taip pat Irano parlamento Nacionalinio saugumo ir užsienio politikos komiteto narė.

Ji yra viena iš 227 parlamento narių, 2022 m. lapkričio 6 d. pasirašiusių pareiškimą, kuriame saugumo pajėgos giriamos už protestuotojų žudymą, o teisminės institucijos primygtinai raginamos paspartinti teismo procesus bei skirti protestuotojams mirties bausmę, juos paskelbiant „Muharebeh“ arba „priešiškais Dievui“. Kaip Irano parlamento narė Z. Elahian pritarė žmonių žudymui, sulaikymui ir kankinimui 2022 m. visoje šalyje kilusių protestų metu.

Todėl ji yra atsakinga už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus Irane.

2023 2 20

181.

FARAHANI Ahmad Amirabadi

احمد امیرآبادی فراهانی

Pilietybė: Irano

Lytis: vyras

Pareigos: Irano parlamento prezidiumo narys

Amirabadi Farahani yra teisės aktų leidėjas ir griežto kurso šalininkas, taip pat Irano parlamento prezidiumo/direktorių tarybos narys. Jis yra vienas iš 227 parlamento narių, 2022 m. lapkričio 6 d. pasirašiusių pareiškimą, kuriame saugumo pajėgos giriamos už protestuotojų žudymą, o teisminės institucijos primygtinai raginamos paspartinti teismo procesus bei skirti protestuotojams mirties bausmę juos paskelbiant „Muharebeh“ arba „priešiškais Dievui“. Kaip Irano parlamento narys A. Farahani pritarė žmonių žudymui, sulaikymui ir kankinimui 2022 m. visoje šalyje kilusių protestų metu.

Todėl jis yra atsakingas už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus Irane.

2023 2 20

182.

DELKHOSH-ABATARI Seyyed Kazem

سید کاظم دلخوش اباتری

Gimimo vieta: Someh (Somehas), Iranas

Pilietybė: Irano

Lytis: vyras

Pareigos: Irano parlamento Teisminių institucijų ir teisės komisijos atstovas spaudai

Seyyed Kazem Delkhosh-Abatari yra Irano parlamento Teisminių institucijų ir teisės komisijos atstovas spaudai

2022–2023 m. protestų metu jis padėjo parengti planą, kurio tikslas – vykdyti žurnalistų ir žiniasklaidos priemonių, skelbiančių oficialaus Islamo Respublikos naratyvo neatitinkančias žinias, baudžiamąjį persekiojimą. Nuo pat 2022 m. protestų pradžios represijos žurnalistų atžvilgiu suintensyvėjo ir iki šiol jau yra suimta beveik 70 žurnalistų. Kaip Irano parlamento Teisminių institucijų ir teisės komisijos atstovas spaudai S. K. Delkhosh-Abatari dalyvavo susidorojant su žiniasklaidos priemonėmis ir žurnalistais, 2022 m. kilus protestams visame Irane.

Todėl jis yra atsakingas už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus Irane.

2023 2 20

183.

JALALI Hossein

حسین جلالی

Pilietybė: Irano

Lytis: vyras

Pareigos: parlamento narys

Hossein Jalali yra teisės aktų leidėjas ir griežto kurso šalininkas, taip pat Irano parlamento narys.

Jis yra vienas iš 227 parlamento narių, pasirašiusių laišką, kuriame saugumo pajėgos giriamos už protestuotojų žudymą, o teisminės institucijos primygtinai raginamos paspartinti teismo procesus ir skirti protestuotojams mirties bausmę, juos paskelbiant „Muharebeh“ arba „priešiškais Dievui“. Jis asmeniškai patvirtino, kad toks laiškas egzistuoja, ir pakartotinai patvirtino savo reikalavimus. Eidamas Irano parlamento nario pareigas H. Jalali asmeniškai ragino protestuotojams įvykdyti mirties bausmę.

Todėl jis yra atsakingas už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus Irane.

2023 2 20

184.

MOUSAVI Seyyed Nezamoldin

سید نظام الدین موسوی

(dar žinomas kaip MOUSAVI Nezam)

Gimimo vieta: Khorramabad (Choramabadas), Iranas

Lytis: vyras

Pareigos: Irano parlamento Direktorių tarybos atstovas spaudai

Seyyed Nezamoldin Mousavi yra Irano parlamento prezidiumo/direktorių tarybos atstovas spaudai.

2022–2023 m. protestų metu jis surengė susitikimą su teisminėmis institucijomis ir teisės aktų leidėjais siekiant paspartinti suimtiems protestuotojams paskirtų bausmių įvykdymą. Eidamas Irano parlamento prezidiumo/direktorių tarybos atstovo spaudai pareigas S. N Mousavi primygtinai ragino teismines institucijas paspartinti teismo procesus ir protestuotojams paskirtų bausmių įvykdymą, nepaisant jų teisės į teisingą bylos nagrinėjimą, ir todėl yra atsakingas už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus Irane.

Be to, S. N Mousavi yra vienas iš 227 parlamento narių, 2022 m. lapkričio 6 d. pasirašiusių pareiškimą, kuriame saugumo pajėgos giriamos už protestuotojų žudymą, o teisminės institucijos primygtinai raginamos paspartinti teismo procesus bei skirti protestuotojams mirties bausmę, juos paskelbiant „Muharebeh“ arba „priešiškais Dievui“. Jis išvadino protestuotojus „užsienio agentais“ ir pateisino Irano Islamo Respublikos įvykdytus žmogaus teisių pažeidimus. S. N Mousavi pritarė žmonių žudymui, sulaikymui ir kankinimui 2022 m. visoje šalyje kilusių protestų metu.

Todėl jis yra atsakingas už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus Irane.

2023 2 20

185.

NESARI Habibollah Jan

حبیب الله جان نثاری

Gimimo vieta: Iranas

Pilietybė: Irano

Lytis: vyras

Pareigos: Irano Islamo Respublikos teisėsaugos pajėgų (LEF) rengimo ir mokymo pavaduotojas

Habibollah Jan Nesari šiuo metu eina į ES sankcijų sąrašą įtrauktų Irano Islamo Respublikos teisėsaugos pajėgų (LEF) rengimo ir mokymo pavaduotojo pareigas.

Nuo 2016 m. iki 2019 m. gruodžio 30 d. jis ėjo LEF specialiųjų padalinių vado pavaduotojo pareigas.

Eidamas vado pavaduotojo pareigas jis buvo atsakingas už pajėgų priežiūrą joms naudojant mirtinus ir nemirtinus ginklus visoje šalyje 2019 m. lapkričio mėn. vykusių protestų metu, pasibaigusių šimtų protestuotojų mirtimis. Tarptautinis liaudies teismas dėl Irano žiaurumų už jo vaidmenį susidorojant su protestuotojais jam einant vado pavaduotojo pareigas jį pripažino kaltu už nusikaltimus žmoniškumui. Nustatyta, kad policijos pajėgos, kaip saugumo pajėgų dalis, parengė ir įgyvendino planą vykdyti nusikaltimus žmoniškumui, taip pat žudymą, įkalinimą, priverstinius dingimus, kankinimą ir seksualinį smurtą siekiant numalšinti protestus ir nuslėpti 2019 m. lapkričio mėn. protestų metu įvykdytus nusikaltimus.

Eidamas vado pavaduotojo pareigas H. J. Nesari yra asmeniškai atsakingas už LEF įvykdytus žmogaus teisių pažeidimus. LEF, kurias jis šiuo metu rengia, dalyvavo vykdant smurtinį susidorojimą su protestuotojais 2022 m. rugsėjo mėn. kilusių protestų metu, be kita ko, panaudojant mirtiną jėgą prieš Irano protestuotojus.

Todėl jis yra atsakingas už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus Irane.

2023 2 20

186.

BABAEI Hassan

حسن بابایی

Pilietybė: Irano

Lytis: vyras

Pareigos: Aktų ir nuosavybės registravimo valstybės organizacijos vadovas

Hassan Babaei yra Aktų ir nuosavybės registravimo valstybės organizacijos vadovas bei Irano teisminių institucijų aukštas pareigūnas.

Eidamas savo pareigas Hassan Babaei yra atsakingas už daugybę 2022–2023 m. protestų metu Irane įvykdytų teisės į teisingą bylos nagrinėjimą pažeidimų.

Todėl jis yra atsakingas už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus Irane.

2023 2 20

187.

GHANNAD Qazi

قاض قناد

(dar žinomas kaip QANAD Qazi)

Pilietybė: Irano

Lytis: vyras

Pareigos: Revoliucinio teismo prokuroras ir teisėjas

Qazi Ghannad yra Revoliucinio teismo prokuroras ir teisėjas.

2022–2023 m. protestų metu jis pažeidė teisę į teisingą bylos nagrinėjimą ir nuteisė protestuotojus mirties bausme. Vėliau Irano režimas jiems mirties bausmę įvykdė. Eidamas prokuroro pareigas jis skyrė mirties bausmę Majid Rahnavard byloje 2022 m.

Todėl jis yra atsakingas už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus Irane.

2023 2 20

188.

MANSOURI Seyed Hadi

منصوری هادی سید

Gimimo vieta: Mashhad (Mašhadas), Iranas

Pilietybė: Irano

Lytis: vyras

Pareigos: Mašhado revoliucinio teismo ketvirtojo poskyrio vadovas

Nuo 2017 m. gruodžio mėn. Seyed Hadi Mansouri eina Mašhado revoliucinio teismo ketvirtojo poskyrio teisėjo ir vadovo pareigas.

2022–2023 m. protestų metu jis dalyvavo mirties bausmės skyrimo protestuotojams kampanijoje, tuo būdu taip pat pažeidžiant jų teisę į teisingą bylos nagrinėjimą.

Todėl jis yra atsakingas už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus Irane.

2023 2 20

189.

HOSSEINI Hojjat al-Eslam Hossein

حسینی الاسلام حسین حجت

Pilietybė: Irano

Lytis: vyras

Pareigos: Kurdistano provincijos teisminių institucijų vadovas

Hojjat al-Eslam Hossein Hosseini yra Kurdistano regiono teisminių institucijų vadovas.

2022–2023 m. protestų metu jis dalyvavo represijose malšinant demonstracijas ir yra atsakingas už šiurkščių žmogaus teisių pažeidimų įvykdymą vykdant represijas prieš taikius demonstrantus. Jis prisidėjo įgyvendinant tuos pažeidimus, įskaitant kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį.

Todėl jis yra atsakingas už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus Irane.

2023 2 20

190.

JABARI Mohammad

محمد جباری

Pilietybė: Irano

Lytis: vyras

Pareigos: Kurdistano provincijos prokuroras

Mohammad Jabari yra Kurdistano provincijos prokuroras.

Eidamas šias pareigas jis yra atsakingas už laikotarpiu nuo 2019 m. protestų įvykdytus kelis žmogaus teisių pažeidimus, įskaitant mirties bausmės skyrimą ir represijas prieš demonstrantus.

Todėl jis yra atsakingas už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus Irane.

2023 2 20

191.

MOSTAFAVINIA Hojjat al-Eslam Ali

نیا مصطفوی علی الاسلام هجت

(dar žinomas kaip MOSTAFAVI (Hojjatoleslam) Ali)

Gimimo vieta: Iranas

Pilietybė: Irano

Lytis: vyras

Pareigos: dvasininkas; Sistano ir Beludžistano provincijos generalinis prokuroras

Adresas: Zahedan (Zahedanas)

Hojjat-al-Eslam Ali Mostafavinia yra dvasininkas bei Sistano ir Beludžistano provincijos generalinis prokuroras. Anksčiau jis ėjo prokuroro pareigas Sistane ir Beludžistane bei Pietų Chorasane.

Eidamas šias pareigas jis buvo atsakingas už savavališkai įkalintų demonstrantų patraukimą baudžiamojon atsakomybėn per 2022 m. spalio mėn. vykusius Zahedano protestus, kurie baigėsi mirtimis ir sužalojimais policijos pajėgoms kraugeriškai juos numalšinus.

Todėl jis yra atsakingas už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus Irane.

2023 2 20

192.

SHAMSABAD Mehdi

آباد شمس مهدی

(dar žinomas kaip SHAMSABAD Mahdi)

Gimimo vieta: Iranas

Pilietybė: Irano

Lytis: vyras

Pareigos: Sistano ir Beludžistano provincijos prokuroras

Mehdi Shamsabad yra Sistano ir Beludžistano provincijos prokuroras.

Eidamas šias pareigas jis yra atsakingas už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus 2022–2023 m. protestų metu, įskaitant mirties bausmės skyrimą ir represijas prieš demonstrantus, ir už žeminančių bausmių, įskaitant mirties bausmės užplakant, skyrimą.

Todėl jis yra atsakingas už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus Irane.

2023 2 20

193.

HARIKANDI Hossein Fazeli

هریکندی فاضلی حسین

Gimimo vieta: Babol (Babolas), Mazandaran (Mazandarano) provincija

Pilietybė: Irano

Lytis: vyras

Pareigos: Alborzo provincijos generalinis prokuroras

Hossein Fazeli Harikandi yra Alborzo provincijos generalinis prokuroras.

Eidamas šias pareigas jis yra atsakingas už kelių šimtų demonstrantų pripažinimą įvykdžius „korupcijos žemėje“ nusikaltimus 2022–2023 m. protestų metu ir taip sukeldamas riziką, kad jiems bus skirta mirties bausmė.

Be to, jis patvirtino Vyriausybės tezę apie Sarina Ismailzadeh mirtį 2022 m. Ji mirė nuo policijos smurto. Tačiau valstybė paskelbė pareiškimą, kuriame teigiama, kad ji nusižudė, taigi, mirė ne dėl smurtinių represijų per demonstracijas Alborzo provincijoje.

Todėl jis yra atsakingas už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus Irane.

2023 2 20

194.

MADADI Hassan

حسن مددی

Pilietybė: Irano

Lytis: vyras

Pareigos: laikinai einantis Alborzo provincijos prokuroro pareigas

Hassan Madadi laikinai eina Alborzo provincijos prokuroro pareigas bent nuo 2020 m.

Eidamas šias pareigas jis yra atsakingas už kelis šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus, visų pirma už teisės į teisingą bylos nagrinėjimą atmetimą 2022–2023 m. protestų metu.

Todėl jis yra atsakingas už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus Irane.

2023 2 20

195.

TAGHANAKI Soghra Khodadadi

صغری خدادادی

Gimimo data: 1971 3 27

Pilietybė: Irano

Lytis: moteris

Pareigos: Karčako moterų kalėjimo direktorė

Paso numeris: B50799950 (Iranas) (asmeninis)

Adresas: Varamin (Varamanas), Tehran (Teheranas), Iranas

Soghra Khodadadi Taghanaki yra Karčako moterų kalėjimo direktorė/viršininkė.

Kalėjimas yra žinomas dėl nežmoniškų kalinimo sąlygų, įskaitant blogas sveikatos priežiūros ir sanitarijos sąlygas, atsisakymą teikti medicininę priežiūrą, maisto trūkumą, perteklinį jėgos prieš kalinius naudojimą, kankinimą, seksualinę prievartą ir neteisminį mirties bausmių vykdymą.

Karčako kalėjimas yra viena iš pagrindinių vietų, kurioje laikomos moterys, suimtos per taikius 2022–2023 m. protestus, vykusius po to, kai mirė Irano moralės policijos areštinėje laikoma 22 metų Mahsa Amini.

Todėl Soghra Khodadadi Taghanaki yra atsakinga už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus Irane.

2023 2 20

196.

PASANDIDEH Heidar

حیدر پسندیده

Gimimo vieta: Iranas

Pilietybė: Irano

Lytis: vyras

Pareigos: Sanandadžo kalėjimo viršininkas

Heidar Pasandideh nuo 2020 m. eina Sanandadžo centrinio kalėjimo Irano Kurdistano provincijoje viršininko pareigas.

Jam einant šias pareigas kaliniams Sanandadžo centriniame kalėjime buvo vykdomos savavališkos egzekucijos. Būdamas kalėjimo viršininku jis prižiūrėjo ir todėl yra atsakingas už kalinių, areštuotų per 2022–2023 m. protestus po Mahsa Amini mirties, sulaikymą ir kankinimą.

Todėl jis yra atsakingas už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus Irane.

2023 2 20

197.

PIRI Morteza

مرتضی پیری

Gimimo data: 1977 7 5

Gimimo vieta: Zabol, Sistan and Baluchistan province (Zabolas, Sistano ir Beludžistano provincija), Iranas

Pilietybė: Irano

Lytis: vyras

Pareigos: Zahedano centrinio kalėjimo viršininkas

Tapatybės dokumento Nr.: 4072307122

Adresas: Zahedan, Iran

Morteza Piri yra Zahedano centrinio kalėjimo Sistano ir Beludžistano provincijoje viršininkas.

Kalėjimas yra žinomas dėl nežmoniškų kalinimo sąlygų, įskaitant blogas sveikatos priežiūros ir sanitarijos sąlygas, atsisakymą teikti medicininę priežiūrą, perteklinį jėgos prieš kalinius naudojimą ir neteisminį mirties bausmių vykdymą. Jam einant šias pareigas Zahedano kalėjime daug kartų įvykdytos egzekucijos, kurių neproporcingai didelė dalis įvykdyta Irano beludži mažumos nariams. Eidamas šias pareigas jis dalyvavo susidorojant su 2022–2023 m. protestų, kilusių po to, kai mirė Irano moralės policijos areštinėje laikoma 22 metų Mahsa Amini, dalyviais.

Todėl Morteza Piri yra atsakingas už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus Irane.

2023 2 20

198.

AZIZI Allah-Karam

اللهکرم عزیزی

Pilietybė: Irano

Lytis: vyras

Pareigos: Rajai Shahr kalėjimo viršininkas

Adresas: Moazzen Blvd, Gohardasht, Karaj City, Alborz Province, Iran

Susiję subjektai: Rajai Shahr kalėjimas

Allah-Karam Azizi yra Rajaee Shahr kalėjimo (dar žinomo kaip Rajai Shahr, Rajaishahr, Raja’i Shahr, Reja’i Shahr, Rajayi Shahr, Gorhardasht, Gohar Dasht kalėjimas) Irane viršininkas.

Užimdamas šią poziciją jis yra atsakingas už šiurkščių žmogaus teisių pažeidimų – kankinimo ir žiauraus, nežmoniško ar žeminančio elgesio ir baudimo – Irane vykdymą, taip pat blogą elgesį su kaliniais ir jų kankinimą.

Todėl jis yra atsakingas už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus Irane.

2023 2 20

199.

KHOSRAVI Mohammad Hossein

محمد حسین خسروی

Gimimo data: 1974 9 23

Gimimo vieta: Birjand, South Khorasan province (Birdžandas, Pietų Chorasano provincija), Iranas

Pilietybė: Irano

Lytis: vyras

Pareigos: Sistano ir Beludžistano provincijos kalėjimų generalinis direktorius, buvęs Zahedano centrinio kalėjimo viršininkas

Tapatybės dokumento Nr.: 0653027761

Adresas: Sistan and Baluchestan Province, Iran

Eidamas Sistano ir Beludžistano provincijos kalėjimų generalinio direktoriaus pareigas Mohammad Hossein Khosravi prižiūri kalėjimus Sistano ir Beludžistano provincijoje.

Kalėjimai šioje provincijoje, įskaitant Zahedano centrinį kalėjimą, yra žinomi dėl nežmoniškų kalinimo sąlygų, įskaitant blogas sveikatos priežiūros ir sanitarijos sąlygas, atsisakymą teikti medicininę priežiūrą, perteklinį jėgos prieš kalinius naudojimą ir neteisminį mirties bausmių vykdymą. Jam einant šias pareigas vien Zahedano kalėjime daug kartų įvykdytos egzekucijos, kurių neproporcingai didelė dalis įvykdyta Irano beludži mažumos nariams, ir šis kalėjimas buvo naudojamas susidorojant su 2022–2023 m. protestų, kilusių po to, kai mirė Irano moralės policijos areštinėje laikoma 22 metų Mahsa Amini, dalyviais.

Todėl Mohammad Hossein Khosravi yra atsakingas už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus Irane.

2023 2 20

200.

CHEHARMAHALI Ali

علی چهارمحالی

Pilietybė: Irano

Lytis: vyras

Pareigos: Alborzo kalėjimų generalinis direktorius

Adresas: Alvand Building, Below Mader Square, Karaj, Mehravila, Iran

Ali Cheharmahali yra kalėjimų Alborzo provincijoje generalinis direktorius ir buvęs į ES sankcijų sąrašą įtraukto Evino kalėjimo direktorius.

Užimdamas šią poziciją jis yra atsakingas už šiurkščių žmogaus teisių pažeidimų, įskaitant kankinimą ir žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį, Irane vykdymą per 2022–2023 m. protestus.

Todėl jis yra atsakingas už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus Irane.

2023 2 20

201.

FADAVI Ali

علی فدوی

Gimimo data: 1961 m.

Gimimo vieta: Iranas

Pilietybė: Irano

Lytis: vyras

Pareigos: Islamo revoliucijos gvardijos (IRGC) vado pavaduotojas

Ali Fadavi yra Islamo revoliucijos gvardijos (IRGC) vado pavaduotojas.

IRGC intensyviai dalyvavo vykdant aktyvų ir smurtinį 2022–2023 m. protestų Irane malšinimą, todėl yra atsakinga už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus.

Eidamas savo pareigas A. Fadavi vadovauja šiurkščių žmogaus teisių pažeidimų, kuriuos daro IRGC, vykdymui, sudaro jiems palankias sąlygas ir jiems pritaria.

Todėl Ali Fadavi yra atsakingas už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus Irane.

2023 2 20

202.

SHARIF Ramezan

شریف رمظان

Gimimo vieta: Iranas

Pilietybė: Irano

Lytis: vyras

Pareigos: Islamo revoliucijos gvardijos (IRGC) atstovas spaudai

Ramezan Sharif yra Islamo revoliucijos gvardijos (IRGC) atstovas spaudai.

IRGC intensyviai dalyvavo vykdant aktyvų ir smurtinį 2022–2023 m. protestų Irane malšinimą, todėl yra atsakinga už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus.

Eidamas savo pareigas R. Sharif teisina šiurkščių žmogaus teisių pažeidimų, kuriuos daro IRGC, vykdymą ir jiems pritaria.

Todėl Ramezan Sharif yra atsakingas už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus Irane.

2023 2 20

203.

JOMEIRI Fathollah

فتح الله جمیری

Gimimo vieta: Iranas

Pilietybė: Irano

Lytis: vyras

Pareigos: Islamo revoliucijos gvardijos (IRGC) Žvalgybos apsaugos organizacijos (IRGC Saugumo skyriaus) vadovas

Fathollah Jomeiri yra Islamo revoliucijos gvardijos (IRGC) Žvalgybos apsaugos organizacijos, kuris taip pat vadinamas IRGC Saugumo skyriumi, vadovas.

Šis skyrius yra atsakingas už šalies itin svarbios infrastruktūros ir svarbių teritorijų, svarbių asmenų, pavyzdžiui, režimo aukščiausių vadovų, tačiau pirmiausia – režimo – apsaugą.

IRGC intensyviai dalyvavo vykdant aktyvų ir smurtinį 2022–2023 m. protestų Irane malšinimą, todėl yra atsakinga už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus.

Eidamas savo pareigas F. Jomeiri vadovauja šiurkščių žmogaus teisių pažeidimų, kuriuos daro IRGC, vykdymui, sudaro jiems palankias sąlygas ir jiems pritaria.

Todėl Fathollah Jomeiri yra atsakingas už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus Irane.

2023 2 20

204.

KAAMFAR Behdad

کامفر بهداد

Pilietybė: Irano

Lytis: vyras

Pareigos: Karadžo revoliucinės prokuratūros prokuroras

Behdad Kaamfar yra Karadžo revoliucinės prokuratūros, kuri palaiko kaltinimą bylose Karadžo revoliuciniame teisme, prokuroras.

Eidamas šias pareigas jis yra atsakingas už represijas prieš protestuotojus, jiems taikant griežtas bausmes, įskaitant mirties bausmę. Irano teisminės institucijos visų pirma naudoja „Muharebeh“ arba „priešiškumo Dievui“ baudžiamąjį kaltinimą, kuriuo remiantis leidžiama opoziciniams valstybės elementams taikyti mirties bausmę ir kuris dažnai naudojamas imantis represijų prieš protestuotojus.

Konkrečiai, Kaamfar atliko kaltintojo vaidmenį vienoje byloje 2022 m. lapkričio–gruodžio mėn., kurioje protestuotojai buvo nubausti dėl neva įvykdytų išpuolių prieš „Basij“. Tame teismo procese Kaamfar palaikomas kaltinimas baigėsi mirties bausmių už „Muharebeh“ skyrimu visų pirma Mohammad Mehdi Karimi, Amid Mehdi Shokrollahi, Reza Aria Farzaneh Gharehassanlou, Hamid Gharehassanlou, Ali Moazzami Goudarzi ir Hossein Mehdi Mohammadi.

Vadovaudamas tokiems kaltinimams ir taikydamas tokias nusikalstamas veikas, kuriomis pažeidžiamas teisingumo principas ir myriop nuteisiami asmenys, kurie prieštarauja Irano valstybei, Behdad Kaamfar yra atsakingas už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus Irane.

2023 2 20

205.

FATHI Murad

مراد فتحی

Pilietybė: Irano

Lytis: vyras

Pareigos: Vakarų Azerbaidžano provincijos kalėjimų direktorius

Murad Fathi eina Vakarų Azerbaidžano provincijos kalėjimų direktoriaus pareigas nuo 2022 m. lapkričio 22 d.

Anksčiau tokias pačias pareigas jis ėjo Kurdistano provincijoje. Jam pavaldžiuose kalėjimuose 2022–2023 m. protestų metu buvo vykdomas kalinių kankinimas, kuris kai kuriais atvejais baigėsi sulaikytųjų mirtimi nuo kankinimų ir (arba) medicininės priežiūros stygiaus. Tarp sulaikytų ir kankintų asmenų buvo ir protestuotojai, areštuoti tose dviejose provincijose.

Dėl dalyvavimo protestuotojų represijose ir neužkirtimo kelio kankinimui jam pavaldžiuose kalėjimuose, dėl kurio kai kuriais atvejais mirė kaliniai, Murad Fathi yra atsakingas už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus Irane.

2023 2 20“;

Subjektai

 

Pavadinimas

Identifikuojamoji informacija

Priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

„32.

Law Enforcement Forces of the Islamic Republic of Iran (LEF) Cooperation Foundation (Irano Islamo Respublikos teisėsaugos pajėgų (LEF) kooperatyvinis fondas)

نیروی بنیاد

ایران اسلامی جمهوری انتظامی تعاون

(dar žinomas kaip „NAJA Cooperation Foundation“)

Adresas: Marzdaran Blvd, Teheran, Tehran, Iran

Subjekto rūšis: kooperatyvinis fondas, susijęs su Irano Islamo Respublikos teisėsaugos pajėgomis

Susiję subjektai: Law Enforcement Forces of the Islamic Republic of Iran (Irano Islamo Respublikos teisėsaugos pajėgos (LEF) (dar žinomos kaip NAJA; FARAJA)

فرماندهی انتظامی جمهورى اسلامی ایران

Irano Islamo Respublikos teisėsaugos pajėgų (LEF) kooperatyvinis fondas yra ekonominio bendradarbiavimo organizacija, kurią kontroliuoja į ES sankcijų sąrašą įtrauktos LEF (dar žinomos kaip „NAJA“) ir kuri veikia Irano energetikos, statybų, paslaugų, technologijos ir bankų sektoriuose.

LEF kooperatyvinis fondas yra svarbus LEF finansavimo šaltinis, de facto egzistuojantis kaip finansų kontroliuojančioji bendrovė, teikianti ir nukreipianti lėšas, ir naudojamas sankcijoms apeiti. Be to, šis kooperatyvinis fondas su savo patronuojamosiomis įmonėmis yra vienas iš nedaugelio tiekėjų, išskirtinėmis teisėmis dalyvaujančių gaminant ir importuojant įrangą, naudojamą protestams Irane malšinti.

Taigi, LEF kooperatyvinis fondas teikia finansinius išteklius ir įrangą represijoms Irano Islamo Respublikos teisėsaugos pajėgoms (LEF), kurios šią paramą naudoja šiurkštiems žmogaus teisių pažeidimams vykdyti.

Todėl LEF kooperatyvinis fondas yra atsakingas už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus Irane.

2023 2 20

33.

„Police Science and Social Studies Institute (Policijos mokslų ir socialinių tyrimų institutas)

پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی فراجا “.

Registracijos vieta: Tehran (Teheranas), Iranas

Adresas: QCC3+HPP District 3, Tehran, Tehran Province, Iran

Subjekto rūšis: institutas, susijęs su Irano Islamo Respublikos teisėsaugos pajėgomis (LEF)

Susiję subjektai: Law Enforcement Forces of the Islamic Republic of Iran (Irano Islamo Respublikos teisėsaugos pajėgos (LEF) (dar žinomos kaip NAJA; FARAJA)

Policijos mokslų ir socialinių tyrimų institutas, siejamas su į ES sankcijų sąrašą įtrauktomis Irano Islamo Respublikos teisėsaugos pajėgomis (LEF) (dar žinomomis kaip NAJA), gamina riaušių malšinimo dronus, kuriuos teisėsaugos pajėgos naudoja susidorojant su taikiais protestuotojais. Be to, institutas skatina ir vykdo mokslinius tyrimus, susijusius su policijos pajėgų vykdomu dronų naudojimu.

Policijos mokslų ir socialinių tyrimų institutas yra susijęs su Irano Islamo Respublikos teisėsaugos pajėgomis ir tiekia įrangą, kuri naudojama šiurkštiems žmogaus teisių pažeidimams vykdyti.

Todėl jis yra atsakingas už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus Irane.

2023 2 20“.