2023 2 17   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 50/3


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2023/363

2022 m. spalio 31 d.

kuriuo iš dalies keičiami ir ištaisomi Deleguotajame reglamente (ES) 2022/1288 nustatyti techniniai reguliavimo standartai, susiję su ikisutartiniuose dokumentuose ir periodinėse ataskaitose atskleidžiamos informacijos apie finansinius produktus, kuriais investuojama į aplinkos atžvilgiu tvarią ekonominę veiklą, turiniu ir pateikimu

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2019 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/2088 dėl su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo finansinių paslaugų sektoriuje (1), ypač į jo 8 straipsnio 3 dalies ketvirtą pastraipą, 8 straipsnio 4 dalies ketvirtą pastraipą, 9 straipsnio 5 dalies ketvirtą pastraipą, 9 straipsnio 6 dalies ketvirtą pastraipą, 10 straipsnio 2 dalies ketvirtą pastraipą, 11 straipsnio 4 dalies ketvirtą pastraipą ir 11 straipsnio 5 dalies ketvirtą pastraipą,

kadangi:

(1)

Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2022/1288 (2) išsamiai išdėstytas su reikšmingos žalos nedarymo principu susijusios informacijos turinys ir pateikimas. Jame taip pat patikslinamas su tvarumo rodikliais ir neigiamu poveikiu tvarumui susijusios informacijos turinys, metodika ir pateikimas ir su aplinkos ar socialinių ypatumų bei tvarių investicijų tikslų skatinimu susijusios informacijos turinys ir pateikimas ikisutartiniuose dokumentuose, interneto svetainėse ir periodinėse ataskaitose. Be to, kalbant apie finansinius produktus, kuriais investuojama į ekonominę veiklą, kuria prisidedama prie aplinkos tikslo, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2019/2088 2 straipsnio 17 punkte, Deleguotajame reglamente (ES) 2022/1288 taip pat nurodyta, kokią informaciją apie atitikties taksonomijai lygį reikia atskleisti ikisutartiniuose dokumentuose ir periodinėse ataskaitose;

(2)

2022 m. kovo 9 d. priimtas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2022/1214 (3), kuriame ypatingas dėmesys skiriamas iškastinių dujų ir branduolinės energetikos sektoriams;

(3)

Komisija paragino Europos priežiūros institucijas kartu pasiūlyti Deleguotojo reglamento (ES) 2022/1288 pakeitimų, susijusių su ikisutartiniuose dokumentuose, interneto svetainėse ir periodinėse ataskaitose pateiktina informacija apie tai, kokiu mastu finansiniais produktais investuojama į veiklą, susijusią su iškastinėmis dujomis ir branduoline energetika;

(4)

tie pakeitimai yra būtini siekiant padidinti skaidrumą ir taip padėti finansų rinkų dalyviams bei investuotojams nustatyti aplinkos atžvilgiu tvarią veiklą, susijusią su iškastinėmis dujomis ir branduoline energetika, į kurią investuojama naudojant finansinius produktus. Išsamesnės informacijos apie investicijas į tokią veiklą teikimas taip pat turėtų pagerinti investuotojams atskleidžiamos informacijos palyginamumą. Todėl tikslinga ikisutartiniuose dokumentuose ir periodinėse ataskaitose užtikrinti investicijų į aplinkos atžvilgiu tvarią veiklą, susijusią su iškastinėmis dujomis ir branduoline energetika, skaidrumą per visą atitinkamų finansinių produktų gyvavimo ciklą. Tokia informacija taip pat turėtų būti įtraukta į interneto svetainėse atskleidžiamą informaciją. Europos priežiūros institucijos pažymėjo, kad pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2022/1288 nuostatas, susijusias su periodinėmis ataskaitomis, jau yra reikalaujama užtikrinti investicijų į sektorius ir subsektorius, kuriuose vykdoma veikla, susijusi su iškastinėmis dujomis ir branduoline energetika, skaidrumą;

(5)

būtina patikslinti, kad, norint taikyti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/852 (4) 6 straipsnį, nėra svarbu, ar finansiniu produktu įsipareigojama investuoti į ekonominę veiklą, kuria prisidedama prie aplinkos tikslo, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2019/2088 2 straipsnio 17 punkte;

(6)

be to, Europos priežiūros institucijos pažymėjo, kad periodiškai atskleidžiamoje informacijoje reikėjo pakeisti dvi kryžmines nuorodas, nes jos buvo klaidingos;

(7)

todėl Deleguotasis reglamentas (ES) 2022/1288 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas ir ištaisytas;

(8)

šis reglamentas grindžiamas techninių reguliavimo standartų projektais, kuriuos Komisijai pateikė Europos bankininkystės institucija, Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (Europos priežiūros institucijos);

(9)

Europos priežiūros institucijų jungtinis komitetas, nurodytas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1093/2010 (5) 54 straipsnyje, Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1094/2010 (6) 54 straipsnyje ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010 (7) 54 straipsnyje, paprašė, kad pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 37 straipsnį įsteigta Bankininkystės suinteresuotųjų subjektų grupė, pagal Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 37 straipsnį įsteigta Draudimo ir perdraudimo suinteresuotųjų subjektų grupė ir Profesinių pensijų suinteresuotųjų subjektų grupė ir pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 37 straipsnį įsteigta Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupė pateiktų rekomendacijų;

(10)

Deleguotojo reglamento (ES) 2022/1288 pakeitimai yra riboti esamos reguliavimo sistemos patikslinimai ir yra būtini siekiant suderinti informacijos atskleidimo sistemą su Deleguotuoju reglamentu (ES) 2022/1214, kuris turi būti taikomas nuo 2023 m. sausio 1 d. Turint omenyje ribotą pakeitimų taikymo sritį ir poreikį užtikrinti teisinį tikrumą ir deleguotųjų reglamentų (ES) 2022/1214 ir (ES) 2022/1288 taikymo suderinamumą, būtų buvę neproporcinga Europos priežiūros institucijoms rengti atviras viešas konsultacijas arba atlikti galimų susijusių sąnaudų ir naudos analizę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Deleguotojo reglamento (ES) 2022/1288 pakeitimai

Deleguotasis reglamentas (ES) 2022/1288 iš dalies keičiamas taip:

1)

15 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   1 dalies a punkto tikslais taikomos visos šios nuostatos:

a)

finansų rinkos dalyviai naudoja:

i)

tą patį pagrindinį veiklos rezultatų rodiklį bendroms investicijoms į ne finansų įmones;

ii)

tą patį pagrindinį veiklos rezultatų rodiklį bendroms investicijoms į tos pačios rūšies finansų įmones;

b)

draudimo ir perdraudimo įmonių, vykdančių ne gyvybės draudimo veiklą, pagrindinis veiklos rezultatų rodiklis gali apimti investicijų ir draudimo pagrindinius veiklos rodiklius pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2021/2178 6 straipsnį;

c)

kai finansiniais produktais investuojama į aplinkos atžvilgiu tvarią ekonominę veiklą, nurodytą Deleguotojo reglamento (ES) 2021/2139 I ir II priedų 4.26, 4.27 ir 4.28 skirsniuose, arba į aplinkos atžvilgiu tvarią ekonominę veiklą, nurodytą tų priedų 4.29, 4.30 ir 4.31 skirsniuose, diagramose turi būti atskirai parodyta, kokią bendrų investicijų dalį sudaro investicijos į:

i)

aplinkos atžvilgiu tvarią ekonominę veiklą, nurodytą tų priedų 4.26, 4.27 ir 4.28 skirsniuose;

ii)

aplinkos atžvilgiu tvarią ekonominę veiklą, nurodytą tų priedų 4.29, 4.30 ir 4.31 skirsniuose.“

;

2)

55 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalies įvadinis sakinys pakeičiamas taip:

„Reglamento (ES) 2020/852 6 straipsnio pirmoje pastraipoje nurodytų finansinių produktų atveju finansų rinkos dalyviai IV priede pateikto šablono skirsnyje „Kokia buvo su tvarumu susijusių investicijų dalis?“ pateikia visą šią informaciją:“;

b)

b) 2 dalis papildoma šiuo d punktu:

„d)

kai finansiniais produktais per periodinės ataskaitos apimamą laikotarpį atliktos investicijos į aplinkos atžvilgiu tvarią ekonominę veiklą, nurodytą Deleguotojo reglamento (ES) 2021/2139 I ir II priedų 4.26, 4.27 ir 4.28 skirsniuose, arba į aplinkos atžvilgiu tvarią ekonominę veiklą, nurodytą tų priedų 4.29, 4.30 ir 4.31 skirsniuose, diagramoje turi būti atskirai parodyta:

i)

bendros investicijos į aplinkos atžvilgiu tvarią ekonominę veiklą, nurodytą tų priedų 4.26, 4.27 ir 4.28 skirsniuose;

ii)

bendros investicijos į aplinkos atžvilgiu tvarią ekonominę veiklą, nurodytą tų priedų 4.29, 4.30 ir 4.31 skirsniuose.“;

3)

II–V priedai pakeičiami šio reglamento I–IV priedais.

2 straipsnis

Deleguotojo reglamento (ES) 2022/1288 ištaisymai

Deleguotasis reglamentas (ES) 2022/1288 ištaisomas taip:

1)

55 straipsnio 1 dalies b punkto iv papunktis pakeičiamas taip:

„iv)

15 straipsnio 3 dalies b punkte nurodytą informaciją;“;

2)

62 straipsnio 1 dalies b punkto iv papunktis pakeičiamas taip:

„iv)

15 straipsnio 3 dalies b punkte nurodytą informaciją;“.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2022 m. spalio 31 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 317, 2019 12 9, p. 1.

(2)  2022 m. balandžio 6 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2022/1288, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/2088 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais patikslinamas su reikšmingos žalos nedarymo principu susijusios informacijos turinys ir pateikimas, patikslinamas su tvarumo rodikliais ir neigiamu poveikiu tvarumui susijusios informacijos turinys, metodika ir pateikimas ir su aplinkos ar socialinių ypatumų bei tvarių investicijų tikslų skatinimu susijusios informacijos turinys ir pateikimas ikisutartiniuose dokumentuose, interneto svetainėse ir periodinėse ataskaitose (OL L 196, 2022 7 25, p. 1).

(3)  2022 m. kovo 9 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2022/1214, kuriuo dėl ekonominės veiklos tam tikruose sektoriuose iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2021/2139 ir dėl tam tikros informacijos apie tą ekonominę veiklą viešo atskleidimo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2021/2178 (OL L 188, 2022 7 15, p. 1).

(4)  2020 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2020/852 dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2019/2088 (OL L 198, 2020 6 22, p. 13).

(5)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 12).

(6)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1094/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/79/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 48).

(7)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).


I PRIEDAS

„II PRIEDAS

Ikisutartinės informacijos apie finansinius produktus, nurodytus Reglamento (ES) 2019/2088 8 straipsnio 1, 2 ir 2a dalyse ir Reglamento (ES) 2020/852 6 straipsnio pirmoje pastraipoje, atskleidimo šablonas

Image 1

Image 2

Image 3

Image 4

Image 5


II PRIEDAS

„III PRIEDAS

Ikisutartinės informacijos apie finansinius produktus, nurodytus Reglamento (ES) 2019/2088 9 straipsnio 1–4a dalyse ir Reglamento (ES) 2020/852 5 straipsnio pirmoje pastraipoje, atskleidimo šablonas

Image 6

Image 7

Image 8

Image 9

Image 10


III PRIEDAS

„IV PRIEDAS

Periodinės informacijos apie finansinius produktus, nurodytus Reglamento (ES) 2019/2088 8 straipsnio 1, 2 ir 2a dalyse ir Reglamento (ES) 2020/852 6 straipsnio pirmoje pastraipoje, atskleidimo šablonas

Image 11

Image 12

Image 13

Image 14

Image 15

Image 16


IV PRIEDAS

„V PRIEDAS

Periodinės informacijos apie finansinius produktus, nurodytus Reglamento (ES) 2019/2088 9 straipsnio 1–4a dalyse ir Reglamento (ES) 2020/852 5 straipsnio pirmoje pastraipoje, atskleidimo šablonas

Image 17

Image 18

Image 19

Image 20

Image 21