2023 7 11   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 176/14


KOMISIJOS DELEGUOTOJI DIREKTYVA (ES) 2023/1437

2023 m. gegužės 4 d.

kuria, derinant prie mokslo ir technikos pažangos, dėl išimties taikymo gyvsidabriui, tam tikromis sąlygomis naudojamam kapiliarinių reometrų lydalo slėgio keitliuose, iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES IV priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (1), ypač į jos 5 straipsnio 1 dalies a punktą,

kadangi:

(1)

Direktyva 2011/65/ES iš valstybių narių reikalaujama užtikrinti, kad rinkai teikiamoje elektros ir elektroninėje įrangoje nebūtų tos direktyvos II priede išvardytų pavojingų medžiagų. Tas apribojimas netaikomas tam tikroms tos direktyvos IV priede išvardytoms reikmėms, dėl kurių padaryta išimtis;

(2)

elektros ir elektroninės įrangos kategorijos, kurioms taikoma Direktyva 2011/65/ES, nurodytos tos direktyvos I priede;

(3)

gyvsidabris yra Direktyvos 2011/65/ES II priede nurodyta ribojama medžiaga;

(4)

2021 m. balandžio 26 d. Komisija gavo pagal Direktyvos 2011/65/ES 5 straipsnio 3 dalį pateiktą paraišką, kurioje prašoma į tos direktyvos IV priedą įtraukti išimtį, kuria būtų leidžiama naudoti gyvsidabrį kapiliarinių reometrų lydalo slėgio keitliuose, naudojamuose esant aukštesnei kaip 300 °C temperatūrai ir didesniam kaip 1 000 barų slėgiui (toliau – prašoma išimtis);

(5)

kapiliariniuose reometruose naudojamas slėgio keitlys yra sudarytas iš elektrinių sudedamųjų dalių, tad jis yra į Direktyvos 2011/65/ES taikymo sritį patenkantis elektrinis matavimo prietaisas. Išimties paraiškoje apibūdinti kapiliariniai reometrai priskiriami prie Direktyvos 2011/65/ES I priedo 9 kategorijos „stebėjimo ir kontrolės prietaisai“;

(6)

įvertinus paraišką dėl išimties taikymo, kurioje pateiktas techninio ir mokslinio vertinimo tyrimas (2), padaryta išvada, kad šiuo metu atsisakyti gyvsidabrio kapiliarinių reometrų lydalo slėgio keitliuose, naudojamuose esant aukštesnei kaip 300 °C temperatūrai ir didesniam nei 1 000 barų slėgiui, nei moksliškai, nei techniškai neįmanoma. Vertinimas apėmė konsultacijas su suinteresuotaisiais subjektais, kaip reikalaujama Direktyvos 2011/65/ES 5 straipsnio 7 dalyje;

(7)

viena iš Direktyvos 2011/65/ES 5 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytų sąlygų, būtent, kad medžiagos pašalinimas arba pakeitimas yra moksliškai arba techniškai neįmanomas, tenkinama;

(8)

todėl tikslinga prašomą išimtį suteikti ir reikmes, kurias ji apima, susijusias su 9 kategorijos elektros ir elektronine įranga, įtraukti į Direktyvos 2011/65/ES IV priedą;

(9)

siekiant laikytis būsimų produktams, kurių sudėtyje yra gyvsidabrio, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/852 (3) taikomų apribojimų, išimties galiojimo laikotarpį būtina apriboti iki 2025 m. gruodžio 31 d. Šis laikotarpis nustatytas pagal Direktyvos 2011/65/ES 5 straipsnio 2 dalies pirmą pastraipą;

(10)

todėl Direktyva 2011/65/ES turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 2011/65/ES IV priedas iš dalies keičiamas pagal šios direktyvos priedą.

2 straipsnis

1.   Valstybės narės ne vėliau kaip 2024 m. sausio 31 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Apie tų nuostatų tekstus jos nedelsdamos praneša Komisijai.

Tas nuostatas jos taiko nuo 2024 m. vasario 1 d.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2023 m. gegužės 4 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 174, 2011 7 1, p. 88.

(2)  Tyrimas, skirtas įvertinti prašymus Direktyvos 2011/65/ES IV priede nustatyti dvi (2) išimtis – gyvsidabriui slėgio keitliuose ir DEHP PVC bazinėje medžiagoje (25 paketas)

(3)  2017 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/852 dėl gyvsidabrio, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1102/2008 (OL L 137, 2017 5 24, p. 1).


PRIEDAS

Į Direktyvos 2011/65/ES IV priedą įrašomas šis 49 įrašas:

„49.

Gyvsidabris kapiliarinių reometrų lydalo slėgio keitliuose, naudojamuose esant aukštesnei kaip 300 °C temperatūrai ir didesniam kaip 1 000 barų slėgiui

Taikoma 9 kategorijai ir nustoja galioti 2025 m. gruodžio 31 d.“