2023 9 15   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 228/251


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2023/1778

2023 m. rugsėjo 12 d.

dėl tam tikrų laikinųjų neatidėliotinų priemonių, susijusių su afrikiniu kiaulių maru Švedijoje

(pranešta dokumentu Nr. C(2023) 6246)

(Tekstas autentiškas tik švedų kalba)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/429 dėl užkrečiamųjų gyvūnų ligų, kuriuo iš dalies keičiami ir panaikinami tam tikri gyvūnų sveikatos srities aktai („Gyvūnų sveikatos teisės aktas“) (1), ypač į jo 259 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

afrikinis kiaulių maras yra infekcinė virusinė liga, kuria serga laikomos ir laukinės kiaulės ir kuri gali turėti didelį poveikį atitinkamų gyvūnų populiacijai ir ūkininkavimo pelningumui, dėl to gali būti sutrikdomas tų gyvūnų ir jų produktų siuntų vežimas Sąjungoje ir eksportas į trečiąsias šalis;

(2)

kilus afrikinio kiaulių maro protrūkiams tarp laukinių kiaulių, kyla didelis pavojus, kad ši liga išplis tarp kitų laukinių kiaulių ir laikomų kiaulių ūkiuose;

(3)

Komisijos deleguotuoju reglamentu 2020/687 (2) papildomos į sąrašą įtrauktų ligų, nurodytų Reglamento (ES) 2016/429 9 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose ir Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2018/1882 (3) apibrėžtų kaip A, B ir C kategorijų ligos, kontrolės taisyklės. Visų pirma Deleguotojo reglamento (ES) 2020/687 63–66 straipsniuose numatytos tam tikros priemonės, kurių reikia imtis oficialiai patvirtinus laukinių gyvūnų A kategorijos ligos protrūkį, įskaitant afrikinį kiaulių marą tarp laukinių kiaulių. Visų pirma pagal tas nuostatas turi būti nustatyta užkrėsta zona ir draudžiama perkelti laukinius į sąrašą įtrauktų rūšių gyvūnus ir vežti jų gyvūninius produktus;

(4)

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2023/594 (4) nustatytos specialios afrikinio kiaulių maro kontrolės priemonės. Visų pirma, kilus šios ligos protrūkiui tarp laukinių kiaulių valstybės narės teritorijoje, to įgyvendinimo reglamento 3 straipsnio b punkte numatyta pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2020/687 63 straipsnį nustatyti užkrėstą zoną. Be to, to įgyvendinimo reglamento 6 straipsnyje nustatyta, kad ta teritorija to reglamento I priedo II dalyje turi būti nurodyta kaip II apribojimų taikymo zona ir kad pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2020/687 63 straipsnį nustatyta užkrėsta zona turi būti nedelsiant patikslinta, kad apimtų bent II apribojimų taikymo zoną. Įgyvendinimo reglamente (ES) 2023/594 nustatytos specialios afrikinio kiaulių maro kontrolės priemonės apima, inter alia, draudimus vežti II apribojimų taikymo zonose laikomų kiaulių ir jų produktų siuntas už tų apribojimų taikymo zonų ribų;

(5)

Švedija informavo Komisiją apie vieno afrikinio kiaulių maro protrūkio tarp laukinių kiaulių, įvykusio 2023 m. rugsėjo 6 d. Švedijos Fageštos savivaldybėje, patvirtinimą. Todėl tos valstybės narės kompetentinga institucija nustatė užkrėstą zoną pagal Deleguotąjį reglamentą (ES) 2020/687 ir Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2023/594;

(6)

kad būtų išvengta bet kokių nereikalingų Sąjungos vidaus prekybos trikdymų ir trečiųjų šalių sudaromų nepagrįstų prekybos kliūčių, būtina Sąjungos lygmeniu nustatyti afrikiniu kiaulių maru užkrėstą zoną Švedijoje, bendradarbiaujant su šia valstybe nare;

(7)

siekiant užkirsti kelią tolesniam afrikinio kiaulių maro plitimui, kol naujausių protrūkių tarp laukinių kiaulių paveikta Švedijos teritorija bus įtraukta į Įgyvendinimo reglamento (ES) 2023/594 I priedo II dalį kaip II apribojimų taikymo zona, jame nustatytos specialios afrikinio kiaulių maro kontrolės priemonės, taikomos II apribojimų taikymo zonose laikomų kiaulių ir jų produktų siuntų perkėlimui už tų zonų ribų, be Deleguotojo reglamento (ES) 2020/687 63–66 straipsniuose nustatytų priemonių, taip pat turėtų būti taikomos tų siuntų perkėlimui iš Švedijos po naujausio protrūkio nustatytos užkrėstos zonos;

(8)

todėl ta užkrėsta zona turėtų būti įtraukta į šio sprendimo priedą ir jai turėtų būti taikomos specialios afrikinio kiaulių maro kontrolės priemonės, taikomos Įgyvendinimo reglamente (ES) 2023/594 nustatytose II apribojimų taikymo zonose. Tačiau dėl šios naujos epizootinės afrikinio kiaulių maro padėties ir atsižvelgiant į padidėjusią tiesioginę tolesnio ligos plitimo riziką, neturėtų būti leidžiama perkelti laikomų kiaulių ir jų produktų siuntų į kitas valstybes nares ir trečiąsias šalis iš užkrėstos zonos pagal tą įgyvendinimo reglamentą. Šio zonavimo taikymo trukmė taip pat turėtų būti nustatyta šiame sprendime;

(9)

todėl, siekiant sumažinti riziką, kylančią dėl naujausio afrikinio kiaulių maro protrūkio tarp laukinių kiaulių Švedijoje, šiuo sprendimu turėtų būti nustatyta, kad Švedija neturėtų leisti perkelti į kitas valstybes nares ir trečiąsias šalis užkrėstoje zonoje laikomų kiaulių ir jų produktų siuntų iki šio sprendimo galiojimo pabaigos;

(10)

atsižvelgiant į tai, kad į epizootinę padėtį Sąjungoje dėl afrikinio kiaulių maro plitimo reikia reaguoti skubiai, svarbu, kad priemonės, nustatytos šiuo įgyvendinimo sprendimu, įsigaliotų kuo greičiau;

(11)

todėl, kol Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinis komitetas priims nuomonę, turėtų būti nedelsiant nustatyta ir į šio sprendimo priedą įtraukta Švedijos užkrėsta zona ir nustatyta šio zonavimo taikymo trukmė;

(12)

šis sprendimas bus persvarstytas kitame Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto posėdyje,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Švedija užtikrina, kad nedelsiant būtų nustatyta afrikiniu kiaulių maru užkrėsta zona pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2020/687 63 straipsnį ir Įgyvendinimo reglamento (ES) 2023/594 3 straipsnio b punktą ir kad ši zona apimtų bent šio sprendimo priede išvardytas teritorijas.

2 straipsnis

Švedija užtikrina, kad teritorijose, kurios šio sprendimo priede nurodytos kaip užkrėstos zonos, be Deleguotojo reglamento (ES) 2020/687 63–66 straipsniuose nustatytų priemonių, būtų taikomos Įgyvendinimo reglamente (ES) 2023/594 nustatytos specialios afrikinio kiaulių maro kontrolės priemonės, taikomos II apribojimų taikymo zonose.

3 straipsnis

Švedija užtikrina, kad teritorijose, kurios priede nurodytos kaip užkrėstos zonos, laikomų kiaulių ir jų produktų siuntų nebūtų leidžiama perkelti į kitas valstybes nares ir trečiąsias šalis.

4 straipsnis

Šis sprendimas taikomas iki 2023 m. gruodžio 6 d.

5 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Švedijos Karalystei.

Priimta Briuselyje 2023 m. rugsėjo 12 d.

Komisijos vardu

Stella KYRIAKIDES

Komisijos narė


(1)   OL L 84, 2016 3 31, p. 1.

(2)   2019 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/687, kuriuo dėl tam tikrų į sąrašą įtrauktų ligų prevencijos ir kontrolės taisyklių papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/429 (OL L 174, 2020 6 3, p. 64).

(3)   2018 m. gruodžio 3 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1882 dėl tam tikrų ligų prevencijos ir kontrolės taisyklių taikymo į sąrašą įtrauktų ligų kategorijoms, kuriuo nustatomas rūšių ir rūšių grupių, keliančių didelę tų į sąrašą įtrauktų ligų plitimo riziką, sąrašas (OL L 308, 2018 12 4, p. 21).

(4)   2023 m. kovo 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2023/594, kuriuo nustatomos specialiosios afrikinio kiaulių maro kontrolės priemonės ir panaikinamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/605 (OL L 79, 2023 3 17, p. 65).


PRIEDAS

Teritorijos, nustatytos kaip 1 straipsnyje nurodyta Švedijos užkrėsta zona

Data, iki kurios taikoma

Vestmanlando lenas:

30 % Surahamaro komunos, apatinėje dalyje, rytuose prie kelio Nr. 66,

visa Fageštos komuna,

68 % Norbergo komunos, viršutinėje dalyje, šiaurėje prie kelių Nr. 270 ir Nr. 68,

6 % Šinskatebergo komunos, apatinėje dalyje, pietuose prie kelio Nr. 250,

0,4 % Vesteroso komunos, apatinėje dalyje, pietryčiuose prie kelio Nr. 685,

12 % Salos komunos, rytuose prie kelio Nr. 681

Dalarnos lenas:

1 % Avestos komunos, šiaurės rytuose prie kelio Nr. 693,

6 % Smedjebakeno komunos, vakaruose prie kelio Nr. 66

2023 12 6