2023 9 26   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 339/8


TARYBOS SPRENDIMAS

2023 m. rugsėjo 18 d.

kuriuo priimama Tarybos pozicija dėl 2023 finansinių metų Europos Sąjungos taisomojo biudžeto Nr. 3 projekto

(2023/C 339/02)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 314 straipsnį, kartu su Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartimi, ypač jos 106a straipsniu,

atsižvelgdama į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (1), ypač į jo 44 straipsnį,

kadangi:

NUSPRENDĖ:

Vienintelis straipsnis

Tarybos pozicija dėl 2023 finansinių metų Europos Sąjungos taisomojo biudžeto Nr. 3 projekto buvo priimta 2023 m. rugsėjo 18 d.

Visas tekstas (3) pateikiamas Tarybos interneto svetainėje https://www.consilium.europa.eu/lt/documents-publications/public-register/public-register-search/, jį galima atsisiųsti.

Priimta 2023 m. rugsėjo 18 d. Briuselyje.

Tarybos vardu

Pirmininkas

L. PLANAS PUCHADES


(1)   OL L 193, 2018 7 30, p. 1.

(2)   OL L 58, 2023 2 23, p. 1.

(3)  Dok. 12435/23 + ADD 1.