2023 1 4   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 2/126


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2023/10

2022 m. gruodžio 20 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2022/2333 dėl tam tikrų neatidėliotinų priemonių, susijusių su avių ir ožkų raupais Ispanijoje

(pranešta dokumentu Nr. C(2022) 9947)

(Tekstas autentiškas tik ispanų kalba)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/429 dėl užkrečiamųjų gyvūnų ligų, kuriuo iš dalies keičiami ir panaikinami tam tikri gyvūnų sveikatos srities aktai („Gyvūnų sveikatos teisės aktas“) (1), ypač į jo 259 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

avių ir ožkų raupai yra infekcinė virusinė liga, kuria serga ožkos ir avys ir kuri gali turėti didelį poveikį atitinkamų gyvūnų populiacijai ir ūkininkavimo pelningumui, dėl to gali būti sutrikdomas tų gyvūnų ir jų produktų siuntų vežimas Sąjungoje ir eksportas į trečiąsias šalis. Kilus šios ligos protrūkiui tarp ožkų ir avių, kyla didelis pavojus, kad ši liga gali išplisti į kitus ūkius, kuriuose laikomi šie gyvūnai;

(2)

Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2018/1882 (2) avių ir ožkų raupai apibrėžiami kaip A kategorijos liga. Be to, Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2020/687 (3) papildomos į sąrašą įtrauktų ligų, nurodytų Reglamento (ES) 2016/429 9 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose ir Įgyvendinimo reglamente (ES) 2018/1882 apibrėžtų kaip A, B ir C kategorijų ligos, kontrolės taisyklės. Visų pirma, Deleguotojo reglamento (ES) 2020/687 21 ir 22 straipsniuose nustatyta, kad kilus A kategorijos ligos, įskaitant avių ir ožkų raupus, protrūkiui nustatoma apribojimų taikymo zona ir tam tikros joje taikytinos ligų kontrolės priemonės. Be to, to deleguotojo reglamento 21 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad apribojimų taikymo zoną turi sudaryti apsaugos zona ir priežiūros zona, o prireikus ir papildomos apribojimų taikymo zonos aplink apsaugos ir priežiūros zonas arba greta jų;

(3)

Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2022/2333 (4) buvo priimtas pagal Reglamentą (ES) 2016/429 ir jame nustatytos neatidėliotinos Ispanijai skirtos priemonės, susijusios su avių ir ožkų raupų protrūkiais, nustatytais Andalūzijos ir Kastilijos-La Mančos regionuose, kur jie sudaro dvi atskiras grupes – po vieną kiekviename regione;

(4)

konkrečiai Įgyvendinimo sprendime (ES) 2022/2333 nustatyta, kad apsaugos, priežiūros ir papildomos apribojimų taikymo zonos, kurias Ispanija pagal Deleguotąjį reglamentą (ES) 2020/687 turi nustatyti po avių ir ožkų raupų protrūkių, turi apimti bent į to įgyvendinimo sprendimo priedą įtrauktas teritorijas;

(5)

be to, teritorijos, Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2022/2333 priede išvardytos kaip apsaugos ir priežiūros zonos, yra suskirstytos į grupes, ir kiekvienai grupei nustatyta ta pati priemonių taikymo trukmės data, atsižvelgiant į paskutinio preliminaraus valymo ir dezinfekavimo atlikimo datą, kad visos protrūkių zonos toje pačioje teritorijoje tiek Andalūzijoje, tiek Kastilijoje-La Mančoje būtų preliminariai išvalytos ir išdezinfekuotos;

(6)

be apsaugos ir priežiūros zonų, Andalūzijos regione pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2020/687 21 straipsnio 1 dalies c punktą buvo nustatyta papildoma apribojimų taikymo zona, kurioje ligos raida buvo mažiau palanki ir kurioje Ispanija turi taikyti tam tikras priemones, susijusias su avių ir ožkų vežimo už tos zonos ribų apribojimais, kad būtų užkirstas kelias ligai išplisti į likusią jos teritorijos dalį;

(7)

nuo Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2022/2333 priėmimo dienos Ispanija pranešė Komisijai apie du papildomus avių ir ožkų raupų protrūkius Kastilijos-La Mančos regione esančiuose ūkiuose, kuriuose laikomos avys ir (arba) ožkos. Abu protrūkiai nustatyti už teritorijų, kurios į Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2022/2333 priedą jau įtrauktos kaip to regiono apsaugos ir priežiūros zonos, ribų ir buvo patvirtinti po tos datos, iki kurios šio regiono apsaugos ir priežiūros zonoje buvo taikytinos priemonės;

(8)

Ispanijos kompetentinga institucija ėmėsi būtinų ligos kontrolės priemonių, kurių reikalaujama pagal Deleguotąjį reglamentą (ES) 2020/687, be kita ko, aplink šių protrūkių vietas nustatydama dvi naujas apsaugos ir priežiūros zonas;

(9)

Ispanija taip pat reguliariai teikia Komisijai naujausią informaciją apie su avių ir ožkų raupais susijusią epizootinę situaciją jos teritorijoje. Ši naujausia informacija apima ligų kontrolės priemones, kurių ėmėsi Ispanija ir kurias Komisija peržiūri, kad įvertintų jų veiksmingumą, atsižvelgdama į ligos raidą;

(10)

be to, reaguodama į naujausius protrūkius Kastilijoje-La Mančoje, Ispanija pranešė Komisijai nusprendusi pratęsti priemonių taikymą šio regiono apsaugos ir priežiūros zonose po Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2022/2333 priede nurodytų datų;

(11)

todėl Kastilijos-La Mančos regione teritorijų, kurios Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2022/2333 priede nurodytos kaip Ispanijos apsaugos, priežiūros ir papildomos apribojimų taikymo zonos, ribos turėtų būti patikslintos erdvės ir (arba) laiko požiūriu, ir turėtų būti nustatyta papildoma apribojimų taikymo zona;

(12)

be to, siekiant dar labiau sumažinti ligos išplitimo iš Andalūzijos ir Kastilijos-La Mančos riziką, Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2022/2333 3 straipsnis, kuriame nustatytos papildomose apribojimų taikymo zonose taikytinos priemonės, turėtų būti iš dalies pakeistas, kad su transporto priemonėmis, naudojamomis avims ir ožkoms vežti už papildomų apribojimų taikymo zonų ribų, susijusios priemonės būtų taikomos visam tokiam vežimui;

(13)

atsižvelgiant į tai, kad į epizootinę situaciją Sąjungoje dėl avių ir ožkų raupų plitimo reikia reaguoti skubiai, svarbu, kad priemonės, nustatytos šiuo įgyvendinimo sprendimu, įsigaliotų kuo greičiau;

(14)

taip pat atsižvelgiant į su avių ir ožkų raupais susijusią esamą epizootinę situaciją Sąjungoje, šis sprendimas turėtų būti taikomas iki 2023 m. balandžio 30 d.;

(15)

todėl Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2022/2333 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(16)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2022/2333 iš dalies keičiamas taip:

1.

3 straipsnis pakeičiamas taip:

„3 straipsnis

Papildomoje apribojimų taikymo zonoje taikomos priemonės

1.   Avis ir ožkas iš papildomos apribojimų taikymo zonos į paskirties vietą, esančią už tos papildomos apribojimų taikymo zonos ribų, galima vežti tik tuo atveju, jei tai leidžia kompetentinga institucija ir laikomasi 2 ir 3 dalyse nustatytų sąlygų.

2.   Kompetentinga institucija gali leisti vežti avis ir ožkas, laikomas papildomoje apribojimų taikymo zonoje, už tos zonos ribų Ispanijos teritorijoje, jei laikomasi šių sąlygų:

a)

avys ir ožkos vežamos tiesiai į skerdyklą nedelsiant paskersti;

b)

avys ir ožkos vežamos tiesiai į ūkį, esantį už papildomos apribojimų taikymo zonos ribų, laikantis šių sąlygų:

i)

vežti skirti gyvūnai kilmės ūkyje buvo laikomi ne trumpiau kaip 30 dienų iki vežimo dienos arba nuo atsivedimo, jei jie jaunesni nei 30 dienų;

ii)

avys ir ožkos turi likti paskirties ūkyje ne trumpiau kaip 30 dienų po atvežimo, išskyrus atvejus, kai jos iš to ūkio vežamos į skerdyklą nedelsiant paskersti;

iii)

vežti skirtos avys ir ožkos turi atitikti vieną iš šių reikalavimų:

per 48 valandas iki pakrovimo kilmės ūkyje esančios avys ir ožkos buvo apžiūrėtos atliekant klinikinį tyrimą ir joms nepasireiškė avių ir ožkų raupams būdingų klinikinių požymių ar pažeidimų,

arba

vežti skirtos avys ir ožkos atitinka bet kokias kitas panašias gyvūnų sveikatos garantijas, kurios pagrįstos palankiu kovai su avių ir ožkų raupų paplitimu skirtų priemonių rizikos vertinimu ir kurių reikalauja kilmės vietos kompetentinga institucija.

3.   Avims ir ožkoms vežti naudojamos transporto priemonės:

a)

atitinka Deleguotojo reglamento (ES) 2020/687 24 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus;

b)

yra išvalytos ir išdezinfekuotos pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2020/687 24 straipsnio 2 dalį, kontroliuojant arba prižiūrint kompetentingai institucijai;

c)

jose vežamos tik tos pačios sveikatos būklės avys ir ožkos.“

2.

5 straipsnis pakeičiamas taip:

„5 straipsnis

Taikymas

Šis sprendimas taikomas iki 2023 m. balandžio 30 d.“

3.

Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2022/2333 priedas pakeičiamas šio sprendimo priedo tekstu.

2 straipsnis

Adresatas

Šis sprendimas skirtas Ispanijos Karalystei.

Priimta Briuselyje 2022 m. gruodžio 20 d.

Komisijos vardu

Stella KYRIAKIDES

Komisijos narė


(1)  OL L 84, 2016 3 31, p. 1.

(2)  2018 m. gruodžio 3 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1882 dėl tam tikrų ligų prevencijos ir kontrolės taisyklių taikymo į sąrašą įtrauktų ligų kategorijoms, kuriuo nustatomas rūšių ir rūšių grupių, keliančių didelę tų į sąrašą įtrauktų ligų plitimo riziką, sąrašas (OL L 308, 2018 12 4, p. 21).

(3)  2019 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/687, kuriuo dėl tam tikrų į sąrašą įtrauktų ligų prevencijos ir kontrolės taisyklių papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/429 (OL L 174, 2020 6 3, p. 64).

(4)  2022 m. lapkričio 23 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2022/2333 dėl tam tikrų neatidėliotinų priemonių, susijusių su avių ir ožkų raupais Ispanijoje, kuriuo panaikinamas Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2022/1913 (OL L 308, 2022 11 29, p. 22).


PRIEDAS

„PRIEDAS

A.   Apsaugos ir priežiūros zonos, nustatytos aplink patvirtinto protrūkio vietą

Regionas ir protrūkio ADIS nuorodos numeris

Teritorijos, nustatytos kaip 1 straipsnyje nurodytos apsaugos ir priežiūros zonos, apribojimų taikymo zonų dalis Ispanijoje

Data, iki kurios taikoma

Kastilijos-La Mančos (Castilla – La Mancha) regionas:

ES-CAPRIPOX-2022-00003

ES-CAPRIPOX-2022-00004

ES-CAPRIPOX-2022-00006

ES-CAPRIPOX-2022-00007

ES-CAPRIPOX-2022-00008

ES-CAPRIPOX-2022-00009

ES-CAPRIPOX-2022-00015

ES-CAPRIPOX-2022-00016

ES-CAPRIPOX-2022-00022

ES-CAPRIPOX-2022-00023

Apsaugos zona:

Kuenkos (Cuenca) provincijos dalys, esančios 3 km spinduliu nuo UTM 30 centro, kurio ETRS89 koordinatės yra 39.5900156 platumos ir -2.6593263 ilgumos (2022/3); 39.5928739 platumos ir -2.6693747 ilgumos (2022/4); 39.6168798 platumos ir -2.6208532 ilgumos (2022/6); 39.5855338 platumos ir -2.6638083 ilgumos (2022/7); 39.5852137 platumos ir -2.6648247 ilgumos (2022/8); 39.5941535 platumos ir -2.6691450 ilgumos (2022/9); 39.5929735 platumos ir -2.6707458 ilgumos (2022/15); 39.5947196 platumos ir -2.6688651 ilgumos (2022/16); ETRS89 koordinatės: 39.5179330 platumos ir -2.4959464 ilgumos (2022/22); 39.5005592 platumos ir -2.1285776 ilgumos (2022/23)

2022 12 30

Priežiūros zona:

Kuenkos (Cuenca) provincijos dalys, esančios už apibrėžto apsaugos zonos ploto ir 10 km spinduliu nuo UTM 30 centro, kurio ETRS89 koordinatės yra 39.5900156 platumos ir -2.6593263 ilgumos (2022/3); 39.5928739 platumos ir -2.6693747 ilgumos (2022/4); 39.6168798 platumos ir -2.6208532 ilgumos (2022/6); 39.5855338 platumos ir -2.6638083 ilgumos (2022/7); 39.5852137 platumos ir -2.6648247 ilgumos (2022/8); 39.5941535 platumos ir -2.6691450 ilgumos (2022/9); 39.5929735 platumos ir -2.6707458 ilgumos (2022/15); 39.5947196 platumos ir -2.6688651 ilgumos (2022/16); ETRS89 koordinatės: 39.5179330 platumos ir -2.4959464 ilgumos (2022/22); 39.5005592 platumos ir -2.1285776 ilgumos (2022/23)

2023 1 8

Priežiūros zona:

Kuenkos (Cuenca) provincijos dalys, esančios 3 km spinduliu nuo UTM 30 centro, kurio ETRS89 koordinatės yra 39.5900156 platumos ir -2.6593263 ilgumos (2022/3); 39.5928739 platumos ir -2.6693747 ilgumos (2022/4); 39.6168798 platumos ir -2.6208532 ilgumos (2022/6); 39.5855338 platumos ir -2.6638083 ilgumos (2022/7); 39.5852137 platumos ir -2.6648247 ilgumos (2022/8); 39.5941535 platumos ir -2.6691450 ilgumos (2022/9); 39.5929735 platumos ir -2.6707458 ilgumos (2022/15); 39.5947196 platumos ir -2.6688651 ilgumos (2022/16); ETRS89 koordinatės: 39.5179330 platumos ir -2.4959464 ilgumos (2022/22); 39.5005592 platumos ir -2.1285776 ilgumos (2022/23)

2022 12 31–2023 1 8

B.   Papildomos apribojimų taikymo zonos

Regionas

Teritorijos, nustatytos kaip 1 straipsnyje nurodytos papildomos apribojimų taikymo zonos, apribojimų taikymo zonų dalis Ispanijoje

Data, iki kurios taikoma

Andalūzijos (Andalusia) regionas

Papildoma apribojimų taikymo zona, į kurią įeina šios teritorijos:

Granados (Granada) provincijos savivaldybės:

Castilléjar

Castril

Galera

Huéscar

Orce

Puebla de Don Fadrique

Baza

Benamaurel

Caniles

Cortes de Baza

Cuevas del Campo

Cúllar

Freila

Zújar

Almerijos (Almeria) provincijos savivaldybės:

Chirivel

Maria

Velez-Blanco

Velez-Rubio

Albanchez

Albox

Alcóntar

Arboleas

Armuña de Almanzora

Bacares

Bayarque

Cantoria

Chercos

Cóbdar

Fines

Laroya

Líjar

Lúcar

Macael

Olula del Río

Oria

Partaloa

Purchena

Serón

Sierro

Somontín

Suflí

Taberno

Tíjola

Urrácal

2023 1 16

Kastilijos-La Mančos (Castilla – La Mancha) regionas

Papildoma apribojimų taikymo zona, į kurią įeina šios teritorijos:

Kuenkos (Cuenca) provincijos savivaldybės:

Belmonte

Carrascosa de Haro

Fuentelespino de Haro

Los Hinojosos

Hontanaya

Las Mesas

Monreal del Llano

Mota del Cuervo

Osa de la Vega

El Pedernoso

Las Pedroñeras

Pozorrubio de Santiago

Puebla de Almenara

Rada de Haro

Santa María de los Llanos

Tres Juncos

Villaescusa de Haro

Villalgordo del Marquesado

Villar de la Encina

Villamayor de Santiago

Alarcón

Almodóvar del Pinar

Barchín del Hoyo

Buenache de Alarcón

Campillo de Altobuey

Casasimarro

Castillejo de Iniesta

Chumillas

Enguídanos

Gabaldón

Graja de Iniesta

El Herrumblar

Hontecillas

Iniesta

Ledaña

Minglanilla

Motilla del Palancar

Olmeda del Rey

Olmedilla de Alarcón

Paracuellos

El Peral

La Pesquera

El Picazo

Piqueras del Castillo

Pozorrubielos de la Mancha

Puebla del Salvador

Quintanar del Rey

Solera de Gabaldón

Tébar

Valhermoso de la Fuente

Valverdejo

Villagarcía del Llano

Villalpardo

Villanueva de la Jara

Villarta

La Alberca de Záncara

Atalaya del Cañavate

Cañada Juncosa

El Cañavate

Casas de Benítez

Casas de Fernando Alonso

Casas de Guijarro

Casas de Haro

Casas de los Pinos

Pozoamargo

El Provencio

San Clemente

Santa María del Campo Rus

Sisante

Vara de Rey

El Acebrón

Alcázar del Rey

Alcohujate

Almendros

Barajas de Melo

Belinchón

Buendía

Campos del Paraíso

Cañaveruelas

Fuente de Pedro Naharro

Gascueña

Horcajo de Santiago

Huelves

Huete

Leganiel

Paredes

La Peraleja

Pineda de Gigüela

Portalrubio de Guadamejud

Rozalén del Monte

Saceda-Trasierra

Saelices

Tarancón

Tinajas

Torrubia del Campo

Tribaldos

Uclés

Los Valdecolmenas

El Valle de Altomir

Vellisca

Villalba del Rey

Villanueva de Guadamejud

Villar y Velasco

Villarrubio

Zarza de Tajo

Albaladejo del Cuende

Alconchel de la Estrella

La Almarcha

Almonacid del Marquesado

Altarejos

Belmontejo

Castillo de Garcimuñoz

Cervera del Llano

La Hinojosa

El Hito

Honrubia

Montalbanejo

Montalbo

Mota de Altarejos

Olivares de Júcar

Palomares del Campo

La Parra de las Vegas

Pinarejo

San Lorenzo de la Parrilla

Torrubia del Castillo

Las Valeras

Valverde de Júcar

Villar de Cañas

Villarejo de Fuentes

Villarejo-Periesteban

Villares del Saz

Villaverde y Pasaconsol

Zafra de Záncara

Albasetės (Albacete) provincijos savivaldybės:

El Bonillo

Munera

Ossa de Montiel

Villarrobledo

Fuensanta

La Gineta

Madrigueras

Mahora

Minaya

Montalvos

Motilleja

Navas de Jorquera

La Roda

Tarazona de la Mancha

Villalgordo del Júcar

Siudad Realio (Ciudad Real) provincijos savivaldybės:

Alcázar de San Juan

Arenales de San Gregorio

Argamasilla de Alba

Campo de Criptana

Pedro Muñoz

Ruidera

Socuéllamos

Tomelloso

2023 2 16