2023 3 23   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 84/26


2022 m. gruodžio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2022/2434, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES, Euratomas) 2018/1046, kiek tai susiję su diversifikuotos finansavimo strategijos kaip bendrojo skolinimosi metodo nustatymu, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 319, 2022 m. gruodžio 13 d. )

3 puslapis, 12 konstatuojamoji dalis:

yra:

„(12)

siekiant užtikrinti teisinį tikrumą ir aiškumą jau suteiktos finansinės paramos atžvilgiu ir finansinės paramos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2022/…, kuriuo nustatoma paramos Ukrainai teikimo 2023 m. priemonė (makrofinansinė parama +) (7) atžvilgiu, šis reglamentas turėtų būti taikomas tik finansinės paramos programoms, kurias reglamentuojantys pagrindiniai aktai įsigalioja 2022 m. lapkričio 9 d. arba vėliau;

turi būti:

„(12)

siekiant užtikrinti teisinį tikrumą ir aiškumą jau suteiktos finansinės paramos atžvilgiu ir finansinės paramos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2022/2463 (7) atžvilgiu, šis reglamentas turėtų būti taikomas tik finansinės paramos programoms, kurias reglamentuojantys pagrindiniai aktai įsigalioja 2022 m. lapkričio 9 d. arba vėliau;