2022 11 22   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 301/22


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2022/2282

2022 m. lapkričio 21 d.

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo nustatoma techninė informacija, naudojama techniniams atidėjiniams ir pagrindinėms nuosavoms lėšoms, pateiktiniems ataskaitose, kurių ataskaitinės datos yra nuo 2022 m. rugsėjo 30 d. iki 2022 m. gruodžio 30 d., apskaičiuoti

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (1), ypač į jos 77e straipsnio 2 dalies trečią pastraipą,

kadangi:

(1)

siekiant draudimo ir perdraudimo įmonėms užtikrinti vienodas sąlygas apskaičiuoti techninius atidėjinius ir pagrindines nuosavas lėšas pagal Direktyvą 2009/138/EB, kiekvienai ataskaitinei datai reikėtų nustatyti techninę informaciją apie atitinkamas nerizikingų palūkanų normų struktūras pagal terminą, fundamentaliuosius skirtumus suderinimo korekcijai apskaičiuoti ir svyravimų korekcijas;

(2)

draudimo ir perdraudimo įmonės turėtų naudoti techninę informaciją, pagrįstą rinkos duomenimis, susijusiais su paskutinio mėnesio prieš pirmą ataskaitinę datą, kuriai taikomas šis reglamentas, pabaiga. 2022 m. spalio 6 d. Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija pateikė Komisijai techninę informaciją, susijusią su 2022 m. rugsėjo mėnesio pabaigos rinkos duomenimis. Ta informacija buvo paskelbta 2022 m. spalio 6 d. pagal Direktyvos 2009/138/EB 77e straipsnio 1 dalį;

(3)

atsižvelgiant į poreikį techninę informaciją gauti nedelsiant, svarbu, kad šis reglamentas įsigaliotų kuo skubiau;

(4)

dėl prudencinių priežasčių būtina, kad draudimo ir perdraudimo įmonės naudotų tą pačią techninę informaciją techniniams atidėjiniams ir pagrindinėms nuosavoms lėšoms apskaičiuoti, nepriklausomai nuo datos, kurią jos teikia ataskaitas savo kompetentingoms institucijoms. Todėl šis reglamentas turėtų būti taikomas nuo pirmos ataskaitinės datos, kuriai taikomas šis reglamentas;

(5)

siekiant kuo skubiau užtikrinti teisinį tikrumą, yra tinkamai pagrįstų privalomos skubos priežasčių, susijusių su galimybe gauti informaciją apie atitinkamą nerizikingų palūkanų normų struktūrą pagal terminą, šiuo reglamentu numatytas priemones priimti pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011 (2) 8 straipsnį kartu su 4 straipsniu,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Draudimo ir perdraudimo įmonės, apskaičiuodamos techninius atidėjinius ir pagrindines nuosavas lėšas, pateiktinus ataskaitose, kurių ataskaitinės datos yra nuo 2022 m. rugsėjo 30 d. iki 2022 m. gruodžio 30 d., naudoja 2 dalyje nurodytą techninę informaciją.

2.   Kiekvienos atitinkamos valiutos atveju techninė informacija, naudojama tiksliausiam įverčiui apskaičiuoti pagal Direktyvos 2009/138/EB 77 straipsnį, suderinimo korekcijai apskaičiuoti pagal tos direktyvos 77c straipsnį ir svyravimų korekcijai apskaičiuoti pagal tos direktyvos 77d straipsnį, yra tokia:

a)

I priede nustatytos atitinkamos nerizikingų palūkanų normų struktūros pagal terminą;

b)

II priede nustatyti fundamentalieji skirtumai suderinimo korekcijai apskaičiuoti;

c)

III priede nustatytos svyravimų korekcijos kiekvienai atitinkamai nacionalinei draudimo rinkai.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2022 m. rugsėjo 30 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2022 m. lapkričio 21 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 335, 2009 12 17, p. 1.

(2)  2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).


I PRIEDAS

Atitinkamos nerizikingų palūkanų normų struktūros pagal terminą tiksliausiam įverčiui apskaičiuoti, netaikant suderinimo korekcijos ar svyravimų korekcijos

Laikotarpis iki termino (metais)

euro

Čekijos krona

Danijos krona

Forintas

Krona

Kuna

1

2,378  %

6,852  %

2,368  %

13,041  %

3,151  %

2,114  %

2

2,725  %

6,556  %

2,715  %

12,493  %

3,170  %

2,588  %

3

2,792  %

6,085  %

2,782  %

11,733  %

3,196  %

2,920  %

4

2,837  %

5,649  %

2,827  %

11,030  %

3,207  %

3,181  %

5

2,873  %

5,332  %

2,863  %

10,464  %

3,195  %

3,422  %

6

2,901  %

5,144  %

2,891  %

10,033  %

3,161  %

3,663  %

7

2,920  %

5,033  %

2,910  %

9,719  %

3,122  %

3,905  %

8

2,943  %

4,964  %

2,933  %

9,502  %

3,089  %

4,163  %

9

2,967  %

4,915  %

2,956  %

9,370  %

3,067  %

4,392  %

10

2,992  %

4,874  %

2,982  %

9,285  %

3,058  %

4,561  %

11

3,006  %

4,835  %

2,996  %

9,244  %

3,062  %

4,679  %

12

3,018  %

4,797  %

3,008  %

9,225  %

3,075  %

4,759  %

13

3,020  %

4,760  %

3,010  %

9,216  %

3,091  %

4,812  %

14

3,006  %

4,724  %

2,996  %

9,215  %

3,109  %

4,844  %

15

2,974  %

4,688  %

2,964  %

9,208  %

3,126  %

4,861  %

16

2,922  %

4,652  %

2,912  %

9,178  %

3,143  %

4,866  %

17

2,861  %

4,618  %

2,851  %

9,127  %

3,159  %

4,861  %

18

2,799  %

4,584  %

2,789  %

9,059  %

3,173  %

4,850  %

19

2,744  %

4,551  %

2,734  %

8,979  %

3,187  %

4,834  %

20

2,699  %

4,520  %

2,689  %

8,890  %

3,200  %

4,814  %

21

2,668  %

4,489  %

2,658  %

8,795  %

3,211  %

4,791  %

22

2,647  %

4,460  %

2,638  %

8,695  %

3,222  %

4,766  %

23

2,635  %

4,431  %

2,626  %

8,594  %

3,231  %

4,740  %

24

2,630  %

4,404  %

2,621  %

8,491  %

3,240  %

4,713  %

25

2,629  %

4,377  %

2,620  %

8,389  %

3,249  %

4,685  %

26

2,632  %

4,352  %

2,624  %

8,287  %

3,256  %

4,657  %

27

2,639  %

4,328  %

2,631  %

8,188  %

3,263  %

4,630  %

28

2,648  %

4,304  %

2,640  %

8,090  %

3,270  %

4,602  %

29

2,658  %

4,282  %

2,650  %

7,995  %

3,276  %

4,575  %

30

2,670  %

4,260  %

2,662  %

7,902  %

3,282  %

4,548  %

31

2,682  %

4,240  %

2,675  %

7,813  %

3,287  %

4,522  %

32

2,696  %

4,220  %

2,688  %

7,726  %

3,293  %

4,497  %

33

2,709  %

4,200  %

2,702  %

7,642  %

3,297  %

4,472  %

34

2,723  %

4,182  %

2,716  %

7,562  %

3,302  %

4,449  %

35

2,737  %

4,164  %

2,731  %

7,484  %

3,306  %

4,425  %

36

2,751  %

4,148  %

2,745  %

7,410  %

3,310  %

4,403  %

37

2,765  %

4,131  %

2,759  %

7,338  %

3,314  %

4,381  %

38

2,779  %

4,116  %

2,773  %

7,269  %

3,317  %

4,360  %

39

2,792  %

4,101  %

2,786  %

7,203  %

3,321  %

4,340  %

40

2,806  %

4,086  %

2,800  %

7,139  %

3,324  %

4,320  %

41

2,819  %

4,072  %

2,813  %

7,078  %

3,327  %

4,301  %

42

2,831  %

4,059  %

2,825  %

7,020  %

3,330  %

4,283  %

43

2,843  %

4,046  %

2,838  %

6,963  %

3,333  %

4,265  %

44

2,855  %

4,033  %

2,850  %

6,909  %

3,335  %

4,248  %

45

2,867  %

4,021  %

2,862  %

6,857  %

3,338  %

4,232  %

46

2,878  %

4,010  %

2,873  %

6,807  %

3,340  %

4,216  %

47

2,889  %

3,999  %

2,884  %

6,759  %

3,343  %

4,200  %

48

2,900  %

3,988  %

2,895  %

6,713  %

3,345  %

4,186  %

49

2,910  %

3,978  %

2,906  %

6,668  %

3,347  %

4,171  %

50

2,920  %

3,967  %

2,916  %

6,625  %

3,349  %

4,158  %

51

2,930  %

3,958  %

2,925  %

6,584  %

3,351  %

4,144  %

52

2,940  %

3,948  %

2,935  %

6,544  %

3,353  %

4,131  %

53

2,949  %

3,939  %

2,944  %

6,506  %

3,355  %

4,119  %

54

2,958  %

3,931  %

2,953  %

6,469  %

3,357  %

4,107  %

55

2,966  %

3,922  %

2,962  %

6,433  %

3,358  %

4,095  %

56

2,974  %

3,914  %

2,970  %

6,399  %

3,360  %

4,084  %

57

2,982  %

3,906  %

2,978  %

6,366  %

3,362  %

4,073  %

58

2,990  %

3,899  %

2,986  %

6,333  %

3,363  %

4,063  %

59

2,998  %

3,891  %

2,994  %

6,302  %

3,365  %

4,052  %

60

3,005  %

3,884  %

3,001  %

6,272  %

3,366  %

4,043  %

61

3,012  %

3,877  %

3,008  %

6,243  %

3,367  %

4,033  %

62

3,019  %

3,870  %

3,015  %

6,215  %

3,369  %

4,024  %

63

3,026  %

3,864  %

3,022  %

6,187  %

3,370  %

4,015  %

64

3,032  %

3,857  %

3,029  %

6,161  %

3,371  %

4,006  %

65

3,039  %

3,851  %

3,035  %

6,135  %

3,372  %

3,998  %

66

3,045  %

3,845  %

3,041  %

6,110  %

3,374  %

3,989  %

67

3,051  %

3,839  %

3,047  %

6,086  %

3,375  %

3,981  %

68

3,057  %

3,834  %

3,053  %

6,063  %

3,376  %

3,974  %

69

3,062  %

3,828  %

3,059  %

6,040  %

3,377  %

3,966  %

70

3,068  %

3,823  %

3,064  %

6,018  %

3,378  %

3,959  %

71

3,073  %

3,818  %

3,070  %

5,996  %

3,379  %

3,951  %

72

3,078  %

3,813  %

3,075  %

5,976  %

3,380  %

3,945  %

73

3,083  %

3,808  %

3,080  %

5,955  %

3,381  %

3,938  %

74

3,088  %

3,803  %

3,085  %

5,935  %

3,382  %

3,931  %

75

3,093  %

3,798  %

3,090  %

5,916  %

3,383  %

3,925  %

76

3,098  %

3,794  %

3,095  %

5,897  %

3,384  %

3,919  %

77

3,102  %

3,789  %

3,099  %

5,879  %

3,385  %

3,912  %

78

3,107  %

3,785  %

3,104  %

5,861  %

3,385  %

3,907  %

79

3,111  %

3,781  %

3,108  %

5,844  %

3,386  %

3,901  %

80

3,115  %

3,776  %

3,112  %

5,827  %

3,387  %

3,895  %

81

3,119  %

3,772  %

3,116  %

5,811  %

3,388  %

3,890  %

82

3,123  %

3,769  %

3,120  %

5,795  %

3,389  %

3,884  %

83

3,127  %

3,765  %

3,124  %

5,779  %

3,389  %

3,879  %

84

3,131  %

3,761  %

3,128  %

5,764  %

3,390  %

3,874  %

85

3,135  %

3,757  %

3,132  %

5,749  %

3,391  %

3,869  %

86

3,138  %

3,754  %

3,136  %

5,734  %

3,391  %

3,864  %

87

3,142  %

3,750  %

3,139  %

5,720  %

3,392  %

3,859  %

88

3,146  %

3,747  %

3,143  %

5,706  %

3,393  %

3,855  %

89

3,149  %

3,744  %

3,146  %

5,692  %

3,393  %

3,850  %

90

3,152  %

3,740  %

3,150  %

5,679  %

3,394  %

3,846  %

91

3,156  %

3,737  %

3,153  %

5,666  %

3,395  %

3,841  %

92

3,159  %

3,734  %

3,156  %

5,653  %

3,395  %

3,837  %

93

3,162  %

3,731  %

3,159  %

5,641  %

3,396  %

3,833  %

94

3,165  %

3,728  %

3,162  %

5,629  %

3,396  %

3,829  %

95

3,168  %

3,725  %

3,165  %

5,617  %

3,397  %

3,825  %

96

3,171  %

3,722  %

3,168  %

5,605  %

3,397  %

3,821  %

97

3,174  %

3,719  %

3,171  %

5,593  %

3,398  %

3,817  %

98

3,177  %

3,717  %

3,174  %

5,582  %

3,399  %

3,813  %

99

3,179  %

3,714  %

3,177  %

5,571  %

3,399  %

3,810  %

100

3,182  %

3,711  %

3,180  %

5,560  %

3,400  %

3,806  %

101

3,185  %

3,709  %

3,182  %

5,550  %

3,400  %

3,803  %

102

3,187  %

3,706  %

3,185  %

5,540  %

3,401  %

3,799  %

103

3,190  %

3,704  %

3,187  %

5,529  %

3,401  %

3,796  %

104

3,192  %

3,701  %

3,190  %

5,519  %

3,402  %

3,792  %

105

3,195  %

3,699  %

3,192  %

5,510  %

3,402  %

3,789  %

106

3,197  %

3,696  %

3,195  %

5,500  %

3,402  %

3,786  %

107

3,200  %

3,694  %

3,197  %

5,491  %

3,403  %

3,783  %

108

3,202  %

3,692  %

3,200  %

5,482  %

3,403  %

3,780  %

109

3,204  %

3,690  %

3,202  %

5,472  %

3,404  %

3,777  %

110

3,206  %

3,687  %

3,204  %

5,464  %

3,404  %

3,774  %

111

3,209  %

3,685  %

3,206  %

5,455  %

3,405  %

3,771  %

112

3,211  %

3,683  %

3,209  %

5,446  %

3,405  %

3,768  %

113

3,213  %

3,681  %

3,211  %

5,438  %

3,405  %

3,765  %

114

3,215  %

3,679  %

3,213  %

5,430  %

3,406  %

3,762  %

115

3,217  %

3,677  %

3,215  %

5,422  %

3,406  %

3,760  %

116

3,219  %

3,675  %

3,217  %

5,414  %

3,407  %

3,757  %

117

3,221  %

3,673  %

3,219  %

5,406  %

3,407  %

3,754  %

118

3,223  %

3,671  %

3,221  %

5,398  %

3,407  %

3,752  %

119

3,225  %

3,669  %

3,223  %

5,390  %

3,408  %

3,749  %

120

3,227  %

3,668  %

3,225  %

5,383  %

3,408  %

3,747  %

121

3,228  %

3,666  %

3,226  %

5,376  %

3,408  %

3,744  %

122

3,230  %

3,664  %

3,228  %

5,368  %

3,409  %

3,742  %

123

3,232  %

3,662  %

3,230  %

5,361  %

3,409  %

3,739  %

124

3,234  %

3,661  %

3,232  %

5,354  %

3,409  %

3,737  %

125

3,236  %

3,659  %

3,234  %

5,348  %

3,410  %

3,735  %

126

3,237  %

3,657  %

3,235  %

5,341  %

3,410  %

3,732  %

127

3,239  %

3,656  %

3,237  %

5,334  %

3,410  %

3,730  %

128

3,241  %

3,654  %

3,239  %

5,328  %

3,411  %

3,728  %

129

3,242  %

3,652  %

3,240  %

5,321  %

3,411  %

3,726  %

130

3,244  %

3,651  %

3,242  %

5,315  %

3,411  %

3,724  %

131

3,245  %

3,649  %

3,244  %

5,309  %

3,412  %

3,722  %

132

3,247  %

3,648  %

3,245  %

5,302  %

3,412  %

3,720  %

133

3,248  %

3,646  %

3,247  %

5,296  %

3,412  %

3,718  %

134

3,250  %

3,645  %

3,248  %

5,290  %

3,412  %

3,716  %

135

3,251  %

3,643  %

3,250  %

5,284  %

3,413  %

3,714  %

136

3,253  %

3,642  %

3,251  %

5,279  %

3,413  %

3,712  %

137

3,254  %

3,641  %

3,253  %

5,273  %

3,413  %

3,710  %

138

3,256  %

3,639  %

3,254  %

5,267  %

3,413  %

3,708  %

139

3,257  %

3,638  %

3,255  %

5,262  %

3,414  %

3,706  %

140

3,259  %

3,637  %

3,257  %

5,256  %

3,414  %

3,704  %

141

3,260  %

3,635  %

3,258  %

5,251  %

3,414  %

3,702  %

142

3,261  %

3,634  %

3,260  %

5,246  %

3,414  %

3,701  %

143

3,263  %

3,633  %

3,261  %

5,240  %

3,415  %

3,699  %

144

3,264  %

3,631  %

3,262  %

5,235  %

3,415  %

3,697  %

145

3,265  %

3,630  %

3,263  %

5,230  %

3,415  %

3,695  %

146

3,266  %

3,629  %

3,265  %

5,225  %

3,415  %

3,694  %

147

3,268  %

3,628  %

3,266  %

5,220  %

3,416  %

3,692  %

148

3,269  %

3,626  %

3,267  %

5,215  %

3,416  %

3,690  %

149

3,270  %

3,625  %

3,268  %

5,211  %

3,416  %

3,689  %

150

3,271  %

3,624  %

3,270  %

5,206  %

3,416  %

3,687  %


Laikotarpis iki termino (metais)

Levas

Svaras sterlingų

Rumunijos lėja

Zlotas

Krona

Norvegijos krona

1

2,328  %

5,093  %

7,909  %

7,166  %

6,023  %

3,581  %

2

2,675  %

5,417  %

8,285  %

7,388  %

6,018  %

3,537  %

3

2,742  %

5,365  %

8,471  %

7,411  %

5,995  %

3,475  %

4

2,787  %

5,208  %

8,536  %

7,349  %

5,963  %

3,424  %

5

2,823  %

5,039  %

8,555  %

7,270  %

5,925  %

3,394  %

6

2,851  %

4,851  %

8,549  %

7,197  %

5,882  %

3,387  %

7

2,870  %

4,679  %

8,521  %

7,138  %

5,834  %

3,393  %

8

2,893  %

4,546  %

8,482  %

7,099  %

5,780  %

3,403  %

9

2,916  %

4,444  %

8,431  %

7,086  %

5,721  %

3,415  %

10

2,942  %

4,364  %

8,363  %

7,080  %

5,658  %

3,426  %

11

2,956  %

4,291  %

8,276  %

7,053  %

5,594  %

3,435  %

12

2,967  %

4,222  %

8,174  %

7,005  %

5,530  %

3,442  %

13

2,970  %

4,157  %

8,062  %

6,944  %

5,466  %

3,448  %

14

2,956  %

4,098  %

7,944  %

6,873  %

5,404  %

3,452  %

15

2,924  %

4,043  %

7,822  %

6,795  %

5,343  %

3,456  %

16

2,872  %

3,991  %

7,699  %

6,713  %

5,284  %

3,459  %

17

2,810  %

3,943  %

7,576  %

6,628  %

5,226  %

3,462  %

18

2,749  %

3,897  %

7,454  %

6,543  %

5,171  %

3,464  %

19

2,694  %

3,852  %

7,334  %

6,457  %

5,118  %

3,466  %

20

2,650  %

3,808  %

7,217  %

6,373  %

5,066  %

3,468  %

21

2,620  %

3,764  %

7,103  %

6,289  %

5,017  %

3,469  %

22

2,600  %

3,721  %

6,992  %

6,208  %

4,970  %

3,470  %

23

2,589  %

3,679  %

6,885  %

6,129  %

4,924  %

3,471  %

24

2,585  %

3,640  %

6,782  %

6,052  %

4,881  %

3,471  %

25

2,585  %

3,603  %

6,683  %

5,977  %

4,839  %

3,472  %

26

2,590  %

3,569  %

6,587  %

5,905  %

4,799  %

3,473  %

27

2,597  %

3,538  %

6,496  %

5,836  %

4,761  %

3,473  %

28

2,607  %

3,511  %

6,408  %

5,769  %

4,724  %

3,473  %

29

2,619  %

3,486  %

6,323  %

5,705  %

4,689  %

3,474  %

30

2,632  %

3,465  %

6,243  %

5,643  %

4,656  %

3,474  %

31

2,645  %

3,447  %

6,165  %

5,584  %

4,624  %

3,474  %

32

2,659  %

3,432  %

6,091  %

5,527  %

4,593  %

3,474  %

33

2,674  %

3,419  %

6,021  %

5,473  %

4,564  %

3,474  %

34

2,689  %

3,408  %

5,953  %

5,420  %

4,535  %

3,474  %

35

2,704  %

3,399  %

5,888  %

5,370  %

4,508  %

3,474  %

36

2,719  %

3,391  %

5,826  %

5,322  %

4,482  %

3,474  %

37

2,733  %

3,385  %

5,767  %

5,276  %

4,458  %

3,474  %

38

2,748  %

3,380  %

5,710  %

5,232  %

4,434  %

3,474  %

39

2,762  %

3,375  %

5,655  %

5,190  %

4,411  %

3,473  %

40

2,776  %

3,372  %

5,603  %

5,149  %

4,389  %

3,473  %

41

2,790  %

3,369  %

5,553  %

5,110  %

4,368  %

3,473  %

42

2,803  %

3,367  %

5,505  %

5,072  %

4,348  %

3,473  %

43

2,816  %

3,365  %

5,459  %

5,037  %

4,328  %

3,473  %

44

2,828  %

3,363  %

5,415  %

5,002  %

4,309  %

3,473  %

45

2,841  %

3,363  %

5,373  %

4,969  %

4,291  %

3,472  %

46

2,853  %

3,362  %

5,332  %

4,937  %

4,274  %

3,472  %

47

2,864  %

3,361  %

5,293  %

4,906  %

4,257  %

3,472  %

48

2,875  %

3,361  %

5,255  %

4,877  %

4,241  %

3,472  %

49

2,886  %

3,361  %

5,219  %

4,848  %

4,226  %

3,471  %

50

2,897  %

3,361  %

5,184  %

4,821  %

4,211  %

3,471  %

51

2,907  %

3,362  %

5,150  %

4,794  %

4,196  %

3,471  %

52

2,917  %

3,362  %

5,118  %

4,769  %

4,182  %

3,471  %

53

2,926  %

3,363  %

5,087  %

4,744  %

4,169  %

3,471  %

54

2,935  %

3,363  %

5,057  %

4,721  %

4,156  %

3,470  %

55

2,944  %

3,364  %

5,028  %

4,698  %

4,143  %

3,470  %

56

2,953  %

3,365  %

5,000  %

4,676  %

4,131  %

3,470  %

57

2,962  %

3,366  %

4,973  %

4,654  %

4,120  %

3,470  %

58

2,970  %

3,367  %

4,946  %

4,634  %

4,108  %

3,469  %

59

2,978  %

3,367  %

4,921  %

4,614  %

4,097  %

3,469  %

60

2,985  %

3,368  %

4,897  %

4,595  %

4,087  %

3,469  %

61

2,993  %

3,369  %

4,873  %

4,576  %

4,076  %

3,469  %

62

3,000  %

3,370  %

4,850  %

4,558  %

4,066  %

3,469  %

63

3,007  %

3,371  %

4,828  %

4,540  %

4,057  %

3,468  %

64

3,014  %

3,372  %

4,806  %

4,523  %

4,047  %

3,468  %

65

3,020  %

3,373  %

4,785  %

4,507  %

4,038  %

3,468  %

66

3,027  %

3,374  %

4,765  %

4,491  %

4,029  %

3,468  %

67

3,033  %

3,375  %

4,745  %

4,475  %

4,021  %

3,468  %

68

3,039  %

3,376  %

4,726  %

4,460  %

4,012  %

3,467  %

69

3,045  %

3,377  %

4,708  %

4,445  %

4,004  %

3,467  %

70

3,051  %

3,377  %

4,690  %

4,431  %

3,996  %

3,467  %

71

3,056  %

3,378  %

4,672  %

4,417  %

3,989  %

3,467  %

72

3,062  %

3,379  %

4,655  %

4,404  %

3,981  %

3,467  %

73

3,067  %

3,380  %

4,638  %

4,391  %

3,974  %

3,466  %

74

3,072  %

3,381  %

4,622  %

4,378  %

3,967  %

3,466  %

75

3,077  %

3,382  %

4,607  %

4,366  %

3,960  %

3,466  %

76

3,082  %

3,383  %

4,591  %

4,353  %

3,953  %

3,466  %

77

3,087  %

3,383  %

4,576  %

4,342  %

3,947  %

3,466  %

78

3,091  %

3,384  %

4,562  %

4,330  %

3,940  %

3,466  %

79

3,096  %

3,385  %

4,548  %

4,319  %

3,934  %

3,465  %

80

3,100  %

3,386  %

4,534  %

4,308  %

3,928  %

3,465  %

81

3,105  %

3,386  %

4,521  %

4,298  %

3,922  %

3,465  %

82

3,109  %

3,387  %

4,507  %

4,287  %

3,917  %

3,465  %

83

3,113  %

3,388  %

4,495  %

4,277  %

3,911  %

3,465  %

84

3,117  %

3,389  %

4,482  %

4,267  %

3,905  %

3,465  %

85

3,121  %

3,389  %

4,470  %

4,258  %

3,900  %

3,464  %

86

3,125  %

3,390  %

4,458  %

4,248  %

3,895  %

3,464  %

87

3,128  %

3,391  %

4,446  %

4,239  %

3,890  %

3,464  %

88

3,132  %

3,391  %

4,435  %

4,230  %

3,885  %

3,464  %

89

3,136  %

3,392  %

4,424  %

4,221  %

3,880  %

3,464  %

90

3,139  %

3,393  %

4,413  %

4,213  %

3,875  %

3,464  %

91

3,142  %

3,393  %

4,402  %

4,204  %

3,870  %

3,464  %

92

3,146  %

3,394  %

4,392  %

4,196  %

3,866  %

3,464  %

93

3,149  %

3,394  %

4,382  %

4,188  %

3,861  %

3,463  %

94

3,152  %

3,395  %

4,372  %

4,180  %

3,857  %

3,463  %

95

3,155  %

3,396  %

4,362  %

4,172  %

3,853  %

3,463  %

96

3,158  %

3,396  %

4,353  %

4,165  %

3,848  %

3,463  %

97

3,161  %

3,397  %

4,343  %

4,157  %

3,844  %

3,463  %

98

3,164  %

3,397  %

4,334  %

4,150  %

3,840  %

3,463  %

99

3,167  %

3,398  %

4,325  %

4,143  %

3,836  %

3,463  %

100

3,170  %

3,398  %

4,316  %

4,136  %

3,832  %

3,463  %

101

3,173  %

3,399  %

4,308  %

4,129  %

3,829  %

3,462  %

102

3,176  %

3,399  %

4,299  %

4,123  %

3,825  %

3,462  %

103

3,178  %

3,400  %

4,291  %

4,116  %

3,821  %

3,462  %

104

3,181  %

3,400  %

4,283  %

4,110  %

3,818  %

3,462  %

105

3,183  %

3,401  %

4,275  %

4,103  %

3,814  %

3,462  %

106

3,186  %

3,401  %

4,267  %

4,097  %

3,811  %

3,462  %

107

3,188  %

3,402  %

4,259  %

4,091  %

3,807  %

3,462  %

108

3,191  %

3,402  %

4,252  %

4,085  %

3,804  %

3,462  %

109

3,193  %

3,402  %

4,245  %

4,079  %

3,801  %

3,462  %

110

3,195  %

3,403  %

4,237  %

4,073  %

3,798  %

3,461  %

111

3,198  %

3,403  %

4,230  %

4,068  %

3,795  %

3,461  %

112

3,200  %

3,404  %

4,223  %

4,062  %

3,791  %

3,461  %

113

3,202  %

3,404  %

4,216  %

4,057  %

3,788  %

3,461  %

114

3,204  %

3,405  %

4,210  %

4,052  %

3,785  %

3,461  %

115

3,207  %

3,405  %

4,203  %

4,046  %

3,783  %

3,461  %

116

3,209  %

3,405  %

4,196  %

4,041  %

3,780  %

3,461  %

117

3,211  %

3,406  %

4,190  %

4,036  %

3,777  %

3,461  %

118

3,213  %

3,406  %

4,184  %

4,031  %

3,774  %

3,461  %

119

3,215  %

3,406  %

4,178  %

4,026  %

3,771  %

3,461  %

120

3,217  %

3,407  %

4,171  %

4,021  %

3,769  %

3,461  %

121

3,219  %

3,407  %

4,165  %

4,017  %

3,766  %

3,460  %

122

3,220  %

3,407  %

4,160  %

4,012  %

3,763  %

3,460  %

123

3,222  %

3,408  %

4,154  %

4,007  %

3,761  %

3,460  %

124

3,224  %

3,408  %

4,148  %

4,003  %

3,758  %

3,460  %

125

3,226  %

3,409  %

4,142  %

3,998  %

3,756  %

3,460  %

126

3,228  %

3,409  %

4,137  %

3,994  %

3,753  %

3,460  %

127

3,230  %

3,409  %

4,132  %

3,990  %

3,751  %

3,460  %

128

3,231  %

3,409  %

4,126  %

3,986  %

3,749  %

3,460  %

129

3,233  %

3,410  %

4,121  %

3,981  %

3,746  %

3,460  %

130

3,235  %

3,410  %

4,116  %

3,977  %

3,744  %

3,460  %

131

3,236  %

3,410  %

4,111  %

3,973  %

3,742  %

3,460  %

132

3,238  %

3,411  %

4,106  %

3,969  %

3,740  %

3,460  %

133

3,239  %

3,411  %

4,101  %

3,965  %

3,737  %

3,460  %

134

3,241  %

3,411  %

4,096  %

3,962  %

3,735  %

3,459  %

135

3,243  %

3,412  %

4,091  %

3,958  %

3,733  %

3,459  %

136

3,244  %

3,412  %

4,086  %

3,954  %

3,731  %

3,459  %

137

3,246  %

3,412  %

4,082  %

3,950  %

3,729  %

3,459  %

138

3,247  %

3,412  %

4,077  %

3,947  %

3,727  %

3,459  %

139

3,249  %

3,413  %

4,073  %

3,943  %

3,725  %

3,459  %

140

3,250  %

3,413  %

4,068  %

3,940  %

3,723  %

3,459  %

141

3,251  %

3,413  %

4,064  %

3,936  %

3,721  %

3,459  %

142

3,253  %

3,413  %

4,059  %

3,933  %

3,719  %

3,459  %

143

3,254  %

3,414  %

4,055  %

3,929  %

3,717  %

3,459  %

144

3,256  %

3,414  %

4,051  %

3,926  %

3,715  %

3,459  %

145

3,257  %

3,414  %

4,047  %

3,923  %

3,714  %

3,459  %

146

3,258  %

3,414  %

4,043  %

3,919  %

3,712  %

3,459  %

147

3,259  %

3,415  %

4,039  %

3,916  %

3,710  %

3,459  %

148

3,261  %

3,415  %

4,035  %

3,913  %

3,708  %

3,459  %

149

3,262  %

3,415  %

4,031  %

3,910  %

3,707  %

3,458  %

150

3,263  %

3,415  %

4,027  %

3,907  %

3,705  %

3,458  %


Laikotarpis iki termino (metais)

Šveicarijos frankas

Australijos doleris

Batas

Kanados doleris

Čilės pesas

Kolumbijos pesas

1

0,415  %

3,996  %

1,463  %

4,256  %

10,191  %

11,136  %

2

0,558  %

4,179  %

1,882  %

4,090  %

8,600  %

11,653  %

3

0,657  %

4,162  %

2,216  %

3,851  %

7,805  %

12,009  %

4

0,741  %

4,163  %

2,468  %

3,653  %

7,386  %

12,260  %

5

0,820  %

4,211  %

2,666  %

3,538  %

7,152  %

12,431  %

6

0,896  %

4,267  %

2,825  %

3,496  %

7,019  %

12,539  %

7

0,962  %

4,315  %

2,956  %

3,489  %

6,941  %

12,614  %

8

1,014  %

4,361  %

3,068  %

3,492  %

6,896  %

12,669  %

9

1,053  %

4,395  %

3,175  %

3,497  %

6,870  %

12,704  %

10

1,077  %

4,417  %

3,278  %

3,498  %

6,849  %

12,704  %

11

1,090  %

4,438  %

3,394  %

3,494  %

6,818  %

12,655  %

12

1,092  %

4,454  %

3,519  %

3,485  %

6,778  %

12,565  %

13

1,085  %

4,461  %

3,640  %

3,473  %

6,731  %

12,443  %

14

1,070  %

4,459  %

3,751  %

3,460  %

6,680  %

12,298  %

15

1,057  %

4,449  %

3,845  %

3,445  %

6,626  %

12,135  %

16

1,055  %

4,430  %

3,919  %

3,431  %

6,571  %

11,961  %

17

1,063  %

4,402  %

3,975  %

3,416  %

6,516  %

11,778  %

18

1,078  %

4,366  %

4,017  %

3,402  %

6,460  %

11,589  %

19

1,097  %

4,322  %

4,048  %

3,388  %

6,406  %

11,398  %

20

1,121  %

4,271  %

4,070  %

3,375  %

6,352  %

11,207  %

21

1,146  %

4,211  %

4,085  %

3,363  %

6,299  %

11,016  %

22

1,174  %

4,147  %

4,094  %

3,352  %

6,248  %

10,828  %

23

1,202  %

4,081  %

4,099  %

3,342  %

6,199  %

10,644  %

24

1,230  %

4,014  %

4,100  %

3,332  %

6,151  %

10,464  %

25

1,259  %

3,949  %

4,098  %

3,324  %

6,104  %

10,289  %

26

1,288  %

3,885  %

4,094  %

3,316  %

6,059  %

10,120  %

27

1,316  %

3,826  %

4,088  %

3,310  %

6,016  %

9,956  %

28

1,343  %

3,771  %

4,081  %

3,304  %

5,975  %

9,798  %

29

1,370  %

3,722  %

4,072  %

3,299  %

5,935  %

9,646  %

30

1,397  %

3,679  %

4,063  %

3,296  %

5,897  %

9,500  %

31

1,422  %

3,642  %

4,053  %

3,293  %

5,860  %

9,360  %

32

1,447  %

3,611  %

4,043  %

3,291  %

5,825  %

9,226  %

33

1,471  %

3,584  %

4,032  %

3,289  %

5,791  %

9,097  %

34

1,495  %

3,562  %

4,022  %

3,288  %

5,758  %

8,974  %

35

1,517  %

3,542  %

4,011  %

3,288  %

5,727  %

8,856  %

36

1,539  %

3,526  %

4,000  %

3,288  %

5,697  %

8,743  %

37

1,560  %

3,511  %

3,989  %

3,288  %

5,668  %

8,635  %

38

1,580  %

3,499  %

3,979  %

3,289  %

5,640  %

8,532  %

39

1,600  %

3,489  %

3,969  %

3,290  %

5,614  %

8,433  %

40

1,618  %

3,480  %

3,958  %

3,291  %

5,588  %

8,338  %

41

1,637  %

3,472  %

3,948  %

3,292  %

5,564  %

8,247  %

42

1,654  %

3,466  %

3,939  %

3,293  %

5,540  %

8,160  %

43

1,671  %

3,460  %

3,929  %

3,295  %

5,518  %

8,077  %

44

1,687  %

3,455  %

3,920  %

3,296  %

5,496  %

7,997  %

45

1,703  %

3,451  %

3,911  %

3,298  %

5,475  %

7,920  %

46

1,718  %

3,448  %

3,902  %

3,300  %

5,455  %

7,847  %

47

1,733  %

3,445  %

3,893  %

3,302  %

5,435  %

7,776  %

48

1,747  %

3,442  %

3,885  %

3,303  %

5,417  %

7,708  %

49

1,760  %

3,440  %

3,877  %

3,305  %

5,399  %

7,643  %

50

1,773  %

3,438  %

3,869  %

3,307  %

5,381  %

7,580  %

51

1,786  %

3,437  %

3,861  %

3,309  %

5,365  %

7,520  %

52

1,798  %

3,435  %

3,854  %

3,311  %

5,348  %

7,462  %

53

1,810  %

3,434  %

3,847  %

3,313  %

5,333  %

7,406  %

54

1,821  %

3,433  %

3,840  %

3,314  %

5,318  %

7,352  %

55

1,833  %

3,432  %

3,833  %

3,316  %

5,303  %

7,299  %

56

1,843  %

3,432  %

3,826  %

3,318  %

5,289  %

7,249  %

57

1,854  %

3,431  %

3,820  %

3,320  %

5,275  %

7,201  %

58

1,864  %

3,431  %

3,814  %

3,322  %

5,262  %

7,154  %

59

1,873  %

3,431  %

3,808  %

3,323  %

5,249  %

7,108  %

60

1,883  %

3,430  %

3,802  %

3,325  %

5,237  %

7,065  %

61

1,892  %

3,430  %

3,797  %

3,327  %

5,225  %

7,022  %

62

1,901  %

3,430  %

3,791  %

3,328  %

5,214  %

6,981  %

63

1,909  %

3,430  %

3,786  %

3,330  %

5,202  %

6,941  %

64

1,918  %

3,430  %

3,781  %

3,332  %

5,191  %

6,903  %

65

1,926  %

3,430  %

3,776  %

3,333  %

5,181  %

6,866  %

66

1,933  %

3,430  %

3,771  %

3,335  %

5,171  %

6,830  %

67

1,941  %

3,430  %

3,766  %

3,336  %

5,161  %

6,794  %

68

1,949  %

3,430  %

3,762  %

3,338  %

5,151  %

6,760  %

69

1,956  %

3,430  %

3,757  %

3,339  %

5,142  %

6,727  %

70

1,963  %

3,430  %

3,753  %

3,341  %

5,132  %

6,695  %

71

1,969  %

3,431  %

3,748  %

3,342  %

5,123  %

6,664  %

72

1,976  %

3,431  %

3,744  %

3,343  %

5,115  %

6,634  %

73

1,983  %

3,431  %

3,740  %

3,345  %

5,106  %

6,604  %

74

1,989  %

3,431  %

3,736  %

3,346  %

5,098  %

6,575  %

75

1,995  %

3,431  %

3,733  %

3,347  %

5,090  %

6,548  %

76

2,001  %

3,431  %

3,729  %

3,349  %

5,083  %

6,520  %

77

2,007  %

3,432  %

3,725  %

3,350  %

5,075  %

6,494  %

78

2,012  %

3,432  %

3,722  %

3,351  %

5,068  %

6,468  %

79

2,018  %

3,432  %

3,718  %

3,352  %

5,060  %

6,443  %

80

2,023  %

3,432  %

3,715  %

3,353  %

5,053  %

6,418  %

81

2,028  %

3,432  %

3,712  %

3,355  %

5,047  %

6,395  %

82

2,034  %

3,433  %

3,709  %

3,356  %

5,040  %

6,371  %

83

2,039  %

3,433  %

3,705  %

3,357  %

5,033  %

6,349  %

84

2,043  %

3,433  %

3,702  %

3,358  %

5,027  %

6,326  %

85

2,048  %

3,433  %

3,699  %

3,359  %

5,021  %

6,305  %

86

2,053  %

3,433  %

3,697  %

3,360  %

5,015  %

6,284  %

87

2,057  %

3,433  %

3,694  %

3,361  %

5,009  %

6,263  %

88

2,062  %

3,434  %

3,691  %

3,362  %

5,003  %

6,243  %

89

2,066  %

3,434  %

3,688  %

3,363  %

4,997  %

6,223  %

90

2,070  %

3,434  %

3,686  %

3,364  %

4,992  %

6,204  %

91

2,075  %

3,434  %

3,683  %

3,365  %

4,986  %

6,185  %

92

2,079  %

3,434  %

3,681  %

3,366  %

4,981  %

6,166  %

93

2,083  %

3,434  %

3,678  %

3,366  %

4,976  %

6,148  %

94

2,087  %

3,435  %

3,676  %

3,367  %

4,971  %

6,131  %

95

2,090  %

3,435  %

3,673  %

3,368  %

4,966  %

6,113  %

96

2,094  %

3,435  %

3,671  %

3,369  %

4,961  %

6,096  %

97

2,098  %

3,435  %

3,669  %

3,370  %

4,956  %

6,080  %

98

2,101  %

3,435  %

3,666  %

3,371  %

4,952  %

6,064  %

99

2,105  %

3,435  %

3,664  %

3,371  %

4,947  %

6,048  %

100

2,108  %

3,435  %

3,662  %

3,372  %

4,943  %

6,032  %

101

2,112  %

3,436  %

3,660  %

3,373  %

4,938  %

6,017  %

102

2,115  %

3,436  %

3,658  %

3,374  %

4,934  %

6,002  %

103

2,118  %

3,436  %

3,656  %

3,374  %

4,930  %

5,987  %

104

2,121  %

3,436  %

3,654  %

3,375  %

4,926  %

5,973  %

105

2,125  %

3,436  %

3,652  %

3,376  %

4,921  %

5,959  %

106

2,128  %

3,436  %

3,650  %

3,377  %

4,917  %

5,945  %

107

2,131  %

3,436  %

3,648  %

3,377  %

4,914  %

5,931  %

108

2,134  %

3,437  %

3,646  %

3,378  %

4,910  %

5,918  %

109

2,136  %

3,437  %

3,645  %

3,379  %

4,906  %

5,905  %

110

2,139  %

3,437  %

3,643  %

3,379  %

4,902  %

5,892  %

111

2,142  %

3,437  %

3,641  %

3,380  %

4,899  %

5,879  %

112

2,145  %

3,437  %

3,639  %

3,381  %

4,895  %

5,867  %

113

2,148  %

3,437  %

3,638  %

3,381  %

4,892  %

5,855  %

114

2,150  %

3,437  %

3,636  %

3,382  %

4,888  %

5,843  %

115

2,153  %

3,437  %

3,634  %

3,382  %

4,885  %

5,831  %

116

2,155  %

3,437  %

3,633  %

3,383  %

4,881  %

5,819  %

117

2,158  %

3,438  %

3,631  %

3,383  %

4,878  %

5,808  %

118

2,160  %

3,438  %

3,630  %

3,384  %

4,875  %

5,797  %

119

2,163  %

3,438  %

3,628  %

3,385  %

4,872  %

5,786  %

120

2,165  %

3,438  %

3,627  %

3,385  %

4,869  %

5,775  %

121

2,168  %

3,438  %

3,625  %

3,386  %

4,866  %

5,765  %

122

2,170  %

3,438  %

3,624  %

3,386  %

4,863  %

5,754  %

123

2,172  %

3,438  %

3,622  %

3,387  %

4,860  %

5,744  %

124

2,174  %

3,438  %

3,621  %

3,387  %

4,857  %

5,734  %

125

2,177  %

3,438  %

3,620  %

3,388  %

4,854  %

5,724  %

126

2,179  %

3,438  %

3,618  %

3,388  %

4,851  %

5,714  %

127

2,181  %

3,439  %

3,617  %

3,389  %

4,848  %

5,704  %

128

2,183  %

3,439  %

3,616  %

3,389  %

4,846  %

5,695  %

129

2,185  %

3,439  %

3,614  %

3,390  %

4,843  %

5,686  %

130

2,187  %

3,439  %

3,613  %

3,390  %

4,840  %

5,676  %

131

2,189  %

3,439  %

3,612  %

3,391  %

4,838  %

5,667  %

132

2,191  %

3,439  %

3,611  %

3,391  %

4,835  %

5,659  %

133

2,193  %

3,439  %

3,609  %

3,391  %

4,833  %

5,650  %

134

2,195  %

3,439  %

3,608  %

3,392  %

4,830  %

5,641  %

135

2,197  %

3,439  %

3,607  %

3,392  %

4,828  %

5,633  %

136

2,199  %

3,439  %

3,606  %

3,393  %

4,825  %

5,624  %

137

2,200  %

3,439  %

3,605  %

3,393  %

4,823  %

5,616  %

138

2,202  %

3,439  %

3,604  %

3,394  %

4,821  %

5,608  %

139

2,204  %

3,440  %

3,603  %

3,394  %

4,818  %

5,600  %

140

2,206  %

3,440  %

3,601  %

3,394  %

4,816  %

5,592  %

141

2,208  %

3,440  %

3,600  %

3,395  %

4,814  %

5,584  %

142

2,209  %

3,440  %

3,599  %

3,395  %

4,811  %

5,577  %

143

2,211  %

3,440  %

3,598  %

3,396  %

4,809  %

5,569  %

144

2,213  %

3,440  %

3,597  %

3,396  %

4,807  %

5,562  %

145

2,214  %

3,440  %

3,596  %

3,396  %

4,805  %

5,554  %

146

2,216  %

3,440  %

3,595  %

3,397  %

4,803  %

5,547  %

147

2,217  %

3,440  %

3,594  %

3,397  %

4,801  %

5,540  %

148

2,219  %

3,440  %

3,593  %

3,397  %

4,799  %

5,533  %

149

2,221  %

3,440  %

3,592  %

3,398  %

4,797  %

5,526  %

150

2,222  %

3,440  %

3,591  %

3,398  %

4,795  %

5,519  %


Laikotarpis iki termino (metais)

Honkongo doleris

Indijos rupija

Meksikos pesas

Naujasis Taivano doleris

Naujosios Zelandijos doleris

Randas

1

4,216  %

6,763  %

10,965  %

1,139  %

4,614  %

7,729  %

2

4,321  %

7,093  %

10,418  %

1,242  %

4,733  %

8,236  %

3

4,196  %

7,244  %

9,827  %

1,334  %

4,651  %

8,518  %

4

4,093  %

7,327  %

9,536  %

1,403  %

4,572  %

8,764  %

5

4,044  %

7,358  %

9,439  %

1,462  %

4,507  %

9,021  %

6

3,984  %

7,379  %

9,411  %

1,511  %

4,480  %

9,285  %

7

3,920  %

7,403  %

9,406  %

1,550  %

4,467  %

9,577  %

8

3,864  %

7,428  %

9,400  %

1,581  %

4,458  %

9,827  %

9

3,824  %

7,454  %

9,382  %

1,607  %

4,455  %

10,028  %

10

3,805  %

7,482  %

9,342  %

1,626  %

4,455  %

10,189  %

11

3,807  %

7,492  %

9,277  %

1,653  %

4,460  %

10,316  %

12

3,822  %

7,485  %

9,191  %

1,690  %

4,467  %

10,412  %

13

3,842  %

7,466  %

9,092  %

1,731  %

4,474  %

10,477  %

14

3,862  %

7,438  %

8,984  %

1,776  %

4,481  %

10,512  %

15

3,880  %

7,405  %

8,870  %

1,822  %

4,487  %

10,517  %

16

3,892  %

7,367  %

8,752  %

1,868  %

4,490  %

10,491  %

17

3,899  %

7,326  %

8,633  %

1,915  %

4,491  %

10,442  %

18

3,904  %

7,283  %

8,514  %

1,960  %

4,490  %

10,374  %

19

3,905  %

7,240  %

8,396  %

2,004  %

4,485  %

10,292  %

20

3,904  %

7,196  %

8,280  %

2,048  %

4,477  %

10,199  %

21

3,902  %

7,152  %

8,167  %

2,089  %

4,466  %

10,099  %

22

3,898  %

7,109  %

8,056  %

2,129  %

4,452  %

9,995  %

23

3,893  %

7,066  %

7,949  %

2,168  %

4,437  %

9,888  %

24

3,887  %

7,025  %

7,845  %

2,205  %

4,420  %

9,779  %

25

3,881  %

6,984  %

7,745  %

2,241  %

4,402  %

9,670  %

26

3,874  %

6,945  %

7,649  %

2,275  %

4,383  %

9,562  %

27

3,867  %

6,906  %

7,556  %

2,308  %

4,364  %

9,455  %

28

3,860  %

6,869  %

7,467  %

2,340  %

4,345  %

9,351  %

29

3,852  %

6,833  %

7,381  %

2,370  %

4,326  %

9,249  %

30

3,845  %

6,799  %

7,299  %

2,399  %

4,307  %

9,149  %

31

3,837  %

6,765  %

7,221  %

2,426  %

4,288  %

9,053  %

32

3,830  %

6,733  %

7,146  %

2,453  %

4,269  %

8,960  %

33

3,822  %

6,702  %

7,074  %

2,478  %

4,251  %

8,871  %

34

3,815  %

6,673  %

7,005  %

2,503  %

4,233  %

8,784  %

35

3,807  %

6,644  %

6,939  %

2,526  %

4,216  %

8,701  %

36

3,800  %

6,616  %

6,876  %

2,548  %

4,199  %

8,621  %

37

3,793  %

6,590  %

6,815  %

2,570  %

4,182  %

8,543  %

38

3,787  %

6,564  %

6,757  %

2,590  %

4,166  %

8,469  %

39

3,780  %

6,540  %

6,701  %

2,610  %

4,151  %

8,398  %

40

3,773  %

6,516  %

6,648  %

2,629  %

4,136  %

8,330  %

41

3,767  %

6,494  %

6,597  %

2,647  %

4,121  %

8,264  %

42

3,761  %

6,472  %

6,548  %

2,665  %

4,107  %

8,202  %

43

3,755  %

6,451  %

6,501  %

2,682  %

4,093  %

8,141  %

44

3,749  %

6,431  %

6,456  %

2,698  %

4,080  %

8,083  %

45

3,743  %

6,411  %

6,413  %

2,714  %

4,068  %

8,027  %

46

3,738  %

6,392  %

6,371  %

2,729  %

4,055  %

7,973  %

47

3,732  %

6,374  %

6,331  %

2,743  %

4,043  %

7,922  %

48

3,727  %

6,357  %

6,293  %

2,757  %

4,032  %

7,872  %

49

3,722  %

6,340  %

6,256  %

2,770  %

4,021  %

7,824  %

50

3,717  %

6,324  %

6,220  %

2,783  %

4,010  %

7,778  %

51

3,713  %

6,308  %

6,186  %

2,796  %

3,999  %

7,734  %

52

3,708  %

6,293  %

6,153  %

2,808  %

3,989  %

7,691  %

53

3,704  %

6,279  %

6,121  %

2,820  %

3,980  %

7,650  %

54

3,699  %

6,265  %

6,090  %

2,831  %

3,970  %

7,610  %

55

3,695  %

6,251  %

6,061  %

2,842  %

3,961  %

7,572  %

56

3,691  %

6,238  %

6,032  %

2,852  %

3,952  %

7,535  %

57

3,687  %

6,225  %

6,004  %

2,863  %

3,944  %

7,499  %

58

3,683  %

6,213  %

5,978  %

2,872  %

3,935  %

7,465  %

59

3,679  %

6,201  %

5,952  %

2,882  %

3,927  %

7,431  %

60

3,676  %

6,189  %

5,927  %

2,891  %

3,920  %

7,399  %

61

3,672  %

6,178  %

5,903  %

2,900  %

3,912  %

7,368  %

62

3,669  %

6,167  %

5,879  %

2,909  %

3,905  %

7,338  %

63

3,665  %

6,157  %

5,856  %

2,917  %

3,898  %

7,308  %

64

3,662  %

6,147  %

5,834  %

2,926  %

3,891  %

7,280  %

65

3,659  %

6,137  %

5,813  %

2,934  %

3,884  %

7,252  %

66

3,656  %

6,127  %

5,792  %

2,941  %

3,877  %

7,226  %

67

3,653  %

6,118  %

5,772  %

2,949  %

3,871  %

7,200  %

68

3,650  %

6,109  %

5,753  %

2,956  %

3,865  %

7,175  %

69

3,647  %

6,100  %

5,734  %

2,963  %

3,859  %

7,150  %

70

3,644  %

6,092  %

5,715  %

2,970  %

3,853  %

7,127  %

71

3,642  %

6,083  %

5,697  %

2,977  %

3,848  %

7,104  %

72

3,639  %

6,075  %

5,680  %

2,983  %

3,842  %

7,081  %

73

3,636  %

6,067  %

5,663  %

2,990  %

3,837  %

7,059  %

74

3,634  %

6,060  %

5,647  %

2,996  %

3,832  %

7,038  %

75

3,632  %

6,052  %

5,631  %

3,002  %

3,826  %

7,018  %

76

3,629  %

6,045  %

5,615  %

3,008  %

3,822  %

6,997  %

77

3,627  %

6,038  %

5,600  %

3,013  %

3,817  %

6,978  %

78

3,625  %

6,031  %

5,585  %

3,019  %

3,812  %

6,959  %

79

3,622  %

6,024  %

5,571  %

3,024  %

3,807  %

6,940  %

80

3,620  %

6,018  %

5,557  %

3,030  %

3,803  %

6,922  %

81

3,618  %

6,011  %

5,543  %

3,035  %

3,799  %

6,904  %

82

3,616  %

6,005  %

5,529  %

3,040  %

3,794  %

6,887  %

83

3,614  %

5,999  %

5,516  %

3,045  %

3,790  %

6,870  %

84

3,612  %

5,993  %

5,504  %

3,049  %

3,786  %

6,854  %

85

3,610  %

5,987  %

5,491  %

3,054  %

3,782  %

6,838  %

86

3,609  %

5,982  %

5,479  %

3,059  %

3,778  %

6,822  %

87

3,607  %

5,976  %

5,467  %

3,063  %

3,775  %

6,807  %

88

3,605  %

5,971  %

5,456  %

3,068  %

3,771  %

6,792  %

89

3,603  %

5,965  %

5,444  %

3,072  %

3,767  %

6,777  %

90

3,602  %

5,960  %

5,433  %

3,076  %

3,764  %

6,763  %

91

3,600  %

5,955  %

5,422  %

3,080  %

3,760  %

6,749  %

92

3,598  %

5,950  %

5,412  %

3,084  %

3,757  %

6,736  %

93

3,597  %

5,945  %

5,401  %

3,088  %

3,754  %

6,722  %

94

3,595  %

5,941  %

5,391  %

3,092  %

3,750  %

6,709  %

95

3,594  %

5,936  %

5,381  %

3,096  %

3,747  %

6,696  %

96

3,592  %

5,931  %

5,371  %

3,099  %

3,744  %

6,684  %

97

3,591  %

5,927  %

5,362  %

3,103  %

3,741  %

6,672  %

98

3,589  %

5,923  %

5,353  %

3,107  %

3,738  %

6,659  %

99

3,588  %

5,918  %

5,343  %

3,110  %

3,735  %

6,648  %

100

3,586  %

5,914  %

5,334  %

3,113  %

3,732  %

6,636  %

101

3,585  %

5,910  %

5,326  %

3,117  %

3,730  %

6,625  %

102

3,584  %

5,906  %

5,317  %

3,120  %

3,727  %

6,614  %

103

3,582  %

5,902  %

5,309  %

3,123  %

3,724  %

6,603  %

104

3,581  %

5,898  %

5,300  %

3,126  %

3,722  %

6,592  %

105

3,580  %

5,894  %

5,292  %

3,129  %

3,719  %

6,582  %

106

3,579  %

5,891  %

5,284  %

3,132  %

3,716  %

6,572  %

107

3,577  %

5,887  %

5,276  %

3,135  %

3,714  %

6,561  %

108

3,576  %

5,883  %

5,269  %

3,138  %

3,711  %

6,552  %

109

3,575  %

5,880  %

5,261  %

3,141  %

3,709  %

6,542  %

110

3,574  %

5,876  %

5,254  %

3,144  %

3,707  %

6,532  %

111

3,573  %

5,873  %

5,246  %

3,147  %

3,704  %

6,523  %

112

3,572  %

5,870  %

5,239  %

3,149  %

3,702  %

6,514  %

113

3,571  %

5,866  %

5,232  %

3,152  %

3,700  %

6,505  %

114

3,570  %

5,863  %

5,225  %

3,155  %

3,698  %

6,496  %

115

3,569  %

5,860  %

5,219  %

3,157  %

3,696  %

6,487  %

116

3,568  %

5,857  %

5,212  %

3,160  %

3,693  %

6,479  %

117

3,567  %

5,854  %

5,205  %

3,162  %

3,691  %

6,470  %

118

3,566  %

5,851  %

5,199  %

3,165  %

3,689  %

6,462  %

119

3,565  %

5,848  %

5,193  %

3,167  %

3,687  %

6,454  %

120

3,564  %

5,845  %

5,186  %

3,169  %

3,685  %

6,446  %

121

3,563  %

5,842  %

5,180  %

3,172  %

3,683  %

6,438  %

122

3,562  %

5,839  %

5,174  %

3,174  %

3,681  %

6,430  %

123

3,561  %

5,837  %

5,168  %

3,176  %

3,680  %

6,423  %

124

3,560  %

5,834  %

5,163  %

3,178  %

3,678  %

6,415  %

125

3,559  %

5,831  %

5,157  %

3,181  %

3,676  %

6,408  %

126

3,558  %

5,829  %

5,151  %

3,183  %

3,674  %

6,401  %

127

3,557  %

5,826  %

5,146  %

3,185  %

3,672  %

6,394  %

128

3,557  %

5,823  %

5,140  %

3,187  %

3,671  %

6,387  %

129

3,556  %

5,821  %

5,135  %

3,189  %

3,669  %

6,380  %

130

3,555  %

5,818  %

5,130  %

3,191  %

3,667  %

6,373  %

131

3,554  %

5,816  %

5,124  %

3,193  %

3,665  %

6,366  %

132

3,553  %

5,814  %

5,119  %

3,195  %

3,664  %

6,360  %

133

3,553  %

5,811  %

5,114  %

3,197  %

3,662  %

6,353  %

134

3,552  %

5,809  %

5,109  %

3,199  %

3,661  %

6,347  %

135

3,551  %

5,807  %

5,104  %

3,201  %

3,659  %

6,340  %

136

3,550  %

5,804  %

5,100  %

3,202  %

3,658  %

6,334  %

137

3,550  %

5,802  %

5,095  %

3,204  %

3,656  %

6,328  %

138

3,549  %

5,800  %

5,090  %

3,206  %

3,655  %

6,322  %

139

3,548  %

5,798  %

5,086  %

3,208  %

3,653  %

6,316  %

140

3,547  %

5,796  %

5,081  %

3,209  %

3,652  %

6,310  %

141

3,547  %

5,794  %

5,076  %

3,211  %

3,650  %

6,305  %

142

3,546  %

5,791  %

5,072  %

3,213  %

3,649  %

6,299  %

143

3,545  %

5,789  %

5,068  %

3,214  %

3,647  %

6,293  %

144

3,545  %

5,787  %

5,063  %

3,216  %

3,646  %

6,288  %

145

3,544  %

5,785  %

5,059  %

3,218  %

3,645  %

6,282  %

146

3,543  %

5,783  %

5,055  %

3,219  %

3,643  %

6,277  %

147

3,543  %

5,782  %

5,051  %

3,221  %

3,642  %

6,272  %

148

3,542  %

5,780  %

5,047  %

3,222  %

3,641  %

6,266  %

149

3,542  %

5,778  %

5,043  %

3,224  %

3,639  %

6,261  %

150

3,541  %

5,776  %

5,039  %

3,225  %

3,638  %

6,256  %


Laikotarpis iki termino (metais)

Realas

Ženminbi juanis

Ringitas

Rusijos rublis

Singapūro doleris

Pietų Korėjos vonas

1

12,616  %

1,934  %

3,152  %

10,036  %

3,506  %

4,051  %

2

11,611  %

2,109  %

3,590  %

10,364  %

3,721  %

4,219  %

3

11,337  %

2,254  %

3,839  %

10,488  %

3,746  %

4,174  %

4

11,339  %

2,390  %

4,003  %

10,528  %

3,718  %

4,117  %

5

11,453  %

2,495  %

4,140  %

10,532  %

3,679  %

4,053  %

6

11,593  %

2,577  %

4,260  %

10,516  %

3,637  %

3,976  %

7

11,736  %

2,645  %

4,361  %

10,498  %

3,596  %

3,901  %

8

11,889  %

2,706  %

4,444  %

10,497  %

3,559  %

3,837  %

9

12,028  %

2,765  %

4,517  %

10,499  %

3,527  %

3,781  %

10

12,174  %

2,821  %

4,575  %

10,520  %

3,500  %

3,731  %

11

12,259  %

2,878  %

4,631  %

10,558  %

3,480  %

3,685  %

12

12,280  %

2,933  %

4,686  %

10,626  %

3,464  %

3,643  %

13

12,252  %

2,987  %

4,740  %

10,731  %

3,452  %

3,604  %

14

12,188  %

3,038  %

4,793  %

10,831  %

3,442  %

3,569  %

15

12,096  %

3,088  %

4,848  %

10,886  %

3,435  %

3,538  %

16

11,982  %

3,136  %

4,903  %

10,895  %

3,429  %

3,510  %

17

11,852  %

3,182  %

4,956  %

10,869  %

3,424  %

3,485  %

18

11,711  %

3,225  %

5,005  %

10,814  %

3,420  %

3,463  %

19

11,561  %

3,267  %

5,044  %

10,738  %

3,416  %

3,444  %

20

11,407  %

3,306  %

5,073  %

10,645  %

3,414  %

3,429  %

21

11,251  %

3,344  %

5,088  %

10,539  %

3,412  %

3,416  %

22

11,093  %

3,380  %

5,092  %

10,424  %

3,410  %

3,405  %

23

10,936  %

3,414  %

5,087  %

10,302  %

3,408  %

3,396  %

24

10,782  %

3,447  %

5,075  %

10,177  %

3,407  %

3,389  %

25

10,630  %

3,478  %

5,057  %

10,050  %

3,406  %

3,383  %

26

10,481  %

3,507  %

5,036  %

9,922  %

3,405  %

3,378  %

27

10,337  %

3,536  %

5,011  %

9,795  %

3,405  %

3,374  %

28

10,197  %

3,563  %

4,985  %

9,669  %

3,405  %

3,371  %

29

10,062  %

3,588  %

4,956  %

9,546  %

3,404  %

3,369  %

30

9,931  %

3,613  %

4,927  %

9,426  %

3,404  %

3,367  %

31

9,805  %

3,636  %

4,897  %

9,308  %

3,404  %

3,365  %

32

9,684  %

3,659  %

4,867  %

9,195  %

3,404  %

3,364  %

33

9,568  %

3,680  %

4,836  %

9,085  %

3,404  %

3,364  %

34

9,457  %

3,701  %

4,806  %

8,979  %

3,404  %

3,363  %

35

9,350  %

3,720  %

4,777  %

8,876  %

3,404  %

3,363  %

36

9,247  %

3,739  %

4,748  %

8,777  %

3,405  %

3,364  %

37

9,149  %

3,757  %

4,719  %

8,683  %

3,405  %

3,364  %

38

9,055  %

3,775  %

4,691  %

8,591  %

3,405  %

3,364  %

39

8,965  %

3,791  %

4,664  %

8,504  %

3,406  %

3,365  %

40

8,878  %

3,807  %

4,638  %

8,420  %

3,406  %

3,366  %

41

8,795  %

3,823  %

4,612  %

8,339  %

3,406  %

3,366  %

42

8,716  %

3,837  %

4,588  %

8,261  %

3,407  %

3,367  %

43

8,640  %

3,852  %

4,564  %

8,187  %

3,407  %

3,368  %

44

8,567  %

3,865  %

4,540  %

8,115  %

3,407  %

3,369  %

45

8,496  %

3,878  %

4,518  %

8,046  %

3,408  %

3,370  %

46

8,429  %

3,891  %

4,496  %

7,980  %

3,408  %

3,371  %

47

8,364  %

3,903  %

4,475  %

7,916  %

3,409  %

3,372  %

48

8,302  %

3,915  %

4,455  %

7,855  %

3,409  %

3,373  %

49

8,242  %

3,926  %

4,435  %

7,796  %

3,410  %

3,374  %

50

8,184  %

3,937  %

4,417  %

7,740  %

3,410  %

3,375  %

51

8,129  %

3,948  %

4,398  %

7,685  %

3,411  %

3,376  %

52

8,075  %

3,958  %

4,381  %

7,633  %

3,411  %

3,377  %

53

8,024  %

3,968  %

4,363  %

7,582  %

3,411  %

3,378  %

54

7,974  %

3,977  %

4,347  %

7,533  %

3,412  %

3,379  %

55

7,927  %

3,986  %

4,331  %

7,486  %

3,412  %

3,380  %

56

7,880  %

3,995  %

4,315  %

7,441  %

3,413  %

3,381  %

57

7,836  %

4,004  %

4,301  %

7,397  %

3,413  %

3,382  %

58

7,793  %

4,012  %

4,286  %

7,355  %

3,414  %

3,383  %

59

7,751  %

4,020  %

4,272  %

7,314  %

3,414  %

3,384  %

60

7,711  %

4,028  %

4,258  %

7,274  %

3,415  %

3,385  %

61

7,672  %

4,035  %

4,245  %

7,236  %

3,415  %

3,386  %

62

7,634  %

4,043  %

4,233  %

7,199  %

3,415  %

3,386  %

63

7,598  %

4,050  %

4,220  %

7,163  %

3,416  %

3,387  %

64

7,562  %

4,057  %

4,208  %

7,128  %

3,416  %

3,388  %

65

7,528  %

4,063  %

4,197  %

7,094  %

3,417  %

3,389  %

66

7,495  %

4,070  %

4,185  %

7,061  %

3,417  %

3,390  %

67

7,462  %

4,076  %

4,174  %

7,029  %

3,417  %

3,391  %

68

7,431  %

4,082  %

4,164  %

6,999  %

3,418  %

3,391  %

69

7,401  %

4,088  %

4,153  %

6,969  %

3,418  %

3,392  %

70

7,371  %

4,094  %

4,143  %

6,940  %

3,418  %

3,393  %

71

7,342  %

4,100  %

4,134  %

6,911  %

3,419  %

3,394  %

72

7,315  %

4,105  %

4,124  %

6,884  %

3,419  %

3,394  %

73

7,287  %

4,111  %

4,115  %

6,857  %

3,419  %

3,395  %

74

7,261  %

4,116  %

4,106  %

6,831  %

3,420  %

3,396  %

75

7,235  %

4,121  %

4,097  %

6,806  %

3,420  %

3,397  %

76

7,210  %

4,126  %

4,089  %

6,781  %

3,421  %

3,397  %

77

7,186  %

4,131  %

4,080  %

6,757  %

3,421  %

3,398  %

78

7,162  %

4,135  %

4,072  %

6,734  %

3,421  %

3,399  %

79

7,139  %

4,140  %

4,064  %

6,711  %

3,421  %

3,399  %

80

7,117  %

4,144  %

4,057  %

6,689  %

3,422  %

3,400  %

81

7,095  %

4,149  %

4,049  %

6,667  %

3,422  %

3,400  %

82

7,073  %

4,153  %

4,042  %

6,646  %

3,422  %

3,401  %

83

7,052  %

4,157  %

4,035  %

6,626  %

3,423  %

3,402  %

84

7,032  %

4,161  %

4,028  %

6,606  %

3,423  %

3,402  %

85

7,012  %

4,165  %

4,021  %

6,586  %

3,423  %

3,403  %

86

6,992  %

4,169  %

4,014  %

6,567  %

3,424  %

3,403  %

87

6,973  %

4,173  %

4,008  %

6,548  %

3,424  %

3,404  %

88

6,955  %

4,177  %

4,001  %

6,530  %

3,424  %

3,404  %

89

6,937  %

4,180  %

3,995  %

6,512  %

3,424  %

3,405  %

90

6,919  %

4,184  %

3,989  %

6,494  %

3,425  %

3,405  %

91

6,901  %

4,187  %

3,983  %

6,477  %

3,425  %

3,406  %

92

6,884  %

4,191  %

3,977  %

6,461  %

3,425  %

3,406  %

93

6,868  %

4,194  %

3,972  %

6,444  %

3,425  %

3,407  %

94

6,852  %

4,197  %

3,966  %

6,428  %

3,426  %

3,407  %

95

6,836  %

4,200  %

3,961  %

6,413  %

3,426  %

3,408  %

96

6,820  %

4,203  %

3,955  %

6,397  %

3,426  %

3,408  %

97

6,805  %

4,207  %

3,950  %

6,382  %

3,426  %

3,408  %

98

6,790  %

4,210  %

3,945  %

6,368  %

3,427  %

3,409  %

99

6,775  %

4,212  %

3,940  %

6,353  %

3,427  %

3,409  %

100

6,761  %

4,215  %

3,935  %

6,339  %

3,427  %

3,410  %

101

6,747  %

4,218  %

3,930  %

6,325  %

3,427  %

3,410  %

102

6,733  %

4,221  %

3,926  %

6,312  %

3,427  %

3,410  %

103

6,720  %

4,224  %

3,921  %

6,298  %

3,428  %

3,411  %

104

6,706  %

4,226  %

3,916  %

6,285  %

3,428  %

3,411  %

105

6,693  %

4,229  %

3,912  %

6,272  %

3,428  %

3,412  %

106

6,681  %

4,231  %

3,908  %

6,260  %

3,428  %

3,412  %

107

6,668  %

4,234  %

3,903  %

6,248  %

3,428  %

3,412  %

108

6,656  %

4,236  %

3,899  %

6,235  %

3,429  %

3,413  %

109

6,644  %

4,239  %

3,895  %

6,224  %

3,429  %

3,413  %

110

6,632  %

4,241  %

3,891  %

6,212  %

3,429  %

3,413  %

111

6,620  %

4,243  %

3,887  %

6,201  %

3,429  %

3,414  %

112

6,609  %

4,246  %

3,883  %

6,189  %

3,429  %

3,414  %

113

6,598  %

4,248  %

3,879  %

6,178  %

3,430  %

3,414  %

114

6,587  %

4,250  %

3,875  %

6,167  %

3,430  %

3,415  %

115

6,576  %

4,252  %

3,872  %

6,157  %

3,430  %

3,415  %

116

6,565  %

4,255  %

3,868  %

6,146  %

3,430  %

3,415  %

117

6,555  %

4,257  %

3,864  %

6,136  %

3,430  %

3,415  %

118

6,544  %

4,259  %

3,861  %

6,126  %

3,430  %

3,416  %

119

6,534  %

4,261  %

3,857  %

6,116  %

3,431  %

3,416  %

120

6,524  %

4,263  %

3,854  %

6,106  %

3,431  %

3,416  %

121

6,515  %

4,265  %

3,851  %

6,097  %

3,431  %

3,417  %

122

6,505  %

4,267  %

3,847  %

6,087  %

3,431  %

3,417  %

123

6,496  %

4,268  %

3,844  %

6,078  %

3,431  %

3,417  %

124

6,486  %

4,270  %

3,841  %

6,069  %

3,431  %

3,417  %

125

6,477  %

4,272  %

3,838  %

6,060  %

3,431  %

3,418  %

126

6,468  %

4,274  %

3,835  %

6,051  %

3,432  %

3,418  %

127

6,459  %

4,276  %

3,832  %

6,042  %

3,432  %

3,418  %

128

6,451  %

4,277  %

3,829  %

6,034  %

3,432  %

3,418  %

129

6,442  %

4,279  %

3,826  %

6,025  %

3,432  %

3,419  %

130

6,434  %

4,281  %

3,823  %

6,017  %

3,432  %

3,419  %

131

6,425  %

4,283  %

3,820  %

6,009  %

3,432  %

3,419  %

132

6,417  %

4,284  %

3,817  %

6,001  %

3,432  %

3,419  %

133

6,409  %

4,286  %

3,815  %

5,993  %

3,433  %

3,420  %

134

6,401  %

4,287  %

3,812  %

5,985  %

3,433  %

3,420  %

135

6,393  %

4,289  %

3,809  %

5,977  %

3,433  %

3,420  %

136

6,386  %

4,291  %

3,806  %

5,970  %

3,433  %

3,420  %

137

6,378  %

4,292  %

3,804  %

5,962  %

3,433  %

3,420  %

138

6,371  %

4,294  %

3,801  %

5,955  %

3,433  %

3,421  %

139

6,363  %

4,295  %

3,799  %

5,947  %

3,433  %

3,421  %

140

6,356  %

4,297  %

3,796  %

5,940  %

3,433  %

3,421  %

141

6,349  %

4,298  %

3,794  %

5,933  %

3,434  %

3,421  %

142

6,342  %

4,299  %

3,791  %

5,926  %

3,434  %

3,422  %

143

6,335  %

4,301  %

3,789  %

5,919  %

3,434  %

3,422  %

144

6,328  %

4,302  %

3,787  %

5,913  %

3,434  %

3,422  %

145

6,321  %

4,304  %

3,784  %

5,906  %

3,434  %

3,422  %

146

6,314  %

4,305  %

3,782  %

5,899  %

3,434  %

3,422  %

147

6,308  %

4,306  %

3,780  %

5,893  %

3,434  %

3,423  %

148

6,301  %

4,308  %

3,778  %

5,887  %

3,434  %

3,423  %

149

6,295  %

4,309  %

3,775  %

5,880  %

3,434  %

3,423  %

150

6,289  %

4,310  %

3,773  %

5,874  %

3,434  %

3,423  %


Laikotarpis iki termino (metais)

Turkijos lira

JAV doleris

Jena

1

14,772  %

4,529  %

–0,216  %

2

13,240  %

4,493  %

–0,159  %

3

11,771  %

4,294  %

–0,134  %

4

10,775  %

4,147  %

–0,087  %

5

10,259  %

4,052  %

–0,025  %

6

10,164  %

3,973  %

0,039  %

7

10,430  %

3,908  %

0,096  %

8

11,005  %

3,852  %

0,143  %

9

11,791  %

3,804  %

0,190  %

10

12,447  %

3,771  %

0,249  %

11

12,927  %

3,743  %

0,321  %

12

13,271  %

3,723  %

0,405  %

13

13,508  %

3,712  %

0,493  %

14

13,657  %

3,704  %

0,579  %

15

13,736  %

3,692  %

0,660  %

16

13,758  %

3,672  %

0,735  %

17

13,732  %

3,645  %

0,804  %

18

13,668  %

3,612  %

0,867  %

19

13,573  %

3,573  %

0,926  %

20

13,453  %

3,531  %

0,980  %

21

13,314  %

3,486  %

1,031  %

22

13,160  %

3,439  %

1,081  %

23

12,996  %

3,392  %

1,126  %

24

12,825  %

3,348  %

1,168  %

25

12,649  %

3,306  %

1,204  %

26

12,472  %

3,266  %

1,236  %

27

12,294  %

3,228  %

1,266  %

28

12,118  %

3,188  %

1,294  %

29

11,945  %

3,147  %

1,323  %

30

11,775  %

3,101  %

1,353  %

31

11,609  %

3,052  %

1,386  %

32

11,449  %

3,000  %

1,422  %

33

11,293  %

2,948  %

1,458  %

34

11,142  %

2,896  %

1,495  %

35

10,997  %

2,845  %

1,533  %

36

10,857  %

2,797  %

1,571  %

37

10,723  %

2,751  %

1,608  %

38

10,593  %

2,709  %

1,645  %

39

10,469  %

2,670  %

1,682  %

40

10,350  %

2,634  %

1,718  %

41

10,236  %

2,602  %

1,753  %

42

10,126  %

2,573  %

1,788  %

43

10,021  %

2,547  %

1,821  %

44

9,919  %

2,525  %

1,854  %

45

9,822  %

2,506  %

1,886  %

46

9,729  %

2,490  %

1,917  %

47

9,639  %

2,477  %

1,947  %

48

9,553  %

2,468  %

1,976  %

49

9,471  %

2,461  %

2,004  %

50

9,391  %

2,457  %

2,032  %

51

9,314  %

2,456  %

2,058  %

52

9,241  %

2,457  %

2,084  %

53

9,169  %

2,460  %

2,109  %

54

9,101  %

2,465  %

2,133  %

55

9,035  %

2,471  %

2,157  %

56

8,971  %

2,479  %

2,180  %

57

8,910  %

2,487  %

2,202  %

58

8,850  %

2,496  %

2,223  %

59

8,793  %

2,505  %

2,244  %

60

8,737  %

2,515  %

2,264  %

61

8,684  %

2,525  %

2,284  %

62

8,632  %

2,535  %

2,303  %

63

8,581  %

2,546  %

2,322  %

64

8,533  %

2,557  %

2,340  %

65

8,485  %

2,567  %

2,357  %

66

8,439  %

2,578  %

2,374  %

67

8,395  %

2,589  %

2,391  %

68

8,352  %

2,599  %

2,407  %

69

8,310  %

2,610  %

2,422  %

70

8,270  %

2,620  %

2,437  %

71

8,230  %

2,630  %

2,452  %

72

8,192  %

2,640  %

2,466  %

73

8,154  %

2,650  %

2,480  %

74

8,118  %

2,660  %

2,494  %

75

8,083  %

2,670  %

2,507  %

76

8,048  %

2,679  %

2,520  %

77

8,015  %

2,689  %

2,533  %

78

7,982  %

2,698  %

2,545  %

79

7,950  %

2,707  %

2,557  %

80

7,920  %

2,716  %

2,569  %

81

7,889  %

2,724  %

2,580  %

82

7,860  %

2,733  %

2,591  %

83

7,831  %

2,741  %

2,602  %

84

7,803  %

2,749  %

2,613  %

85

7,776  %

2,757  %

2,623  %

86

7,749  %

2,765  %

2,633  %

87

7,723  %

2,773  %

2,643  %

88

7,697  %

2,780  %

2,653  %

89

7,672  %

2,788  %

2,662  %

90

7,648  %

2,795  %

2,672  %

91

7,624  %

2,802  %

2,681  %

92

7,601  %

2,809  %

2,690  %

93

7,578  %

2,816  %

2,698  %

94

7,556  %

2,822  %

2,707  %

95

7,534  %

2,829  %

2,715  %

96

7,512  %

2,835  %

2,723  %

97

7,492  %

2,842  %

2,731  %

98

7,471  %

2,848  %

2,739  %

99

7,451  %

2,854  %

2,747  %

100

7,431  %

2,860  %

2,754  %

101

7,412  %

2,865  %

2,761  %

102

7,393  %

2,871  %

2,769  %

103

7,374  %

2,877  %

2,776  %

104

7,356  %

2,882  %

2,783  %

105

7,338  %

2,888  %

2,789  %

106

7,321  %

2,893  %

2,796  %

107

7,304  %

2,898  %

2,803  %

108

7,287  %

2,903  %

2,809  %

109

7,270  %

2,908  %

2,815  %

110

7,254  %

2,913  %

2,822  %

111

7,238  %

2,918  %

2,828  %

112

7,223  %

2,923  %

2,834  %

113

7,207  %

2,927  %

2,840  %

114

7,192  %

2,932  %

2,845  %

115

7,177  %

2,936  %

2,851  %

116

7,163  %

2,941  %

2,857  %

117

7,148  %

2,945  %

2,862  %

118

7,134  %

2,949  %

2,868  %

119

7,121  %

2,954  %

2,873  %

120

7,107  %

2,958  %

2,878  %

121

7,094  %

2,962  %

2,883  %

122

7,080  %

2,966  %

2,888  %

123

7,067  %

2,970  %

2,893  %

124

7,055  %

2,973  %

2,898  %

125

7,042  %

2,977  %

2,903  %

126

7,030  %

2,981  %

2,908  %

127

7,018  %

2,985  %

2,912  %

128

7,006  %

2,988  %

2,917  %

129

6,994  %

2,992  %

2,921  %

130

6,982  %

2,995  %

2,926  %

131

6,971  %

2,999  %

2,930  %

132

6,960  %

3,002  %

2,934  %

133

6,949  %

3,006  %

2,939  %

134

6,938  %

3,009  %

2,943  %

135

6,927  %

3,012  %

2,947  %

136

6,917  %

3,015  %

2,951  %

137

6,906  %

3,019  %

2,955  %

138

6,896  %

3,022  %

2,959  %

139

6,886  %

3,025  %

2,963  %

140

6,876  %

3,028  %

2,967  %

141

6,866  %

3,031  %

2,970  %

142

6,856  %

3,034  %

2,974  %

143

6,847  %

3,037  %

2,978  %

144

6,837  %

3,040  %

2,981  %

145

6,828  %

3,042  %

2,985  %

146

6,819  %

3,045  %

2,989  %

147

6,810  %

3,048  %

2,992  %

148

6,801  %

3,051  %

2,995  %

149

6,792  %

3,053  %

2,999  %

150

6,784  %

3,056  %

3,002  %


II PRIEDAS

Fundamentalieji skirtumai suderinimo korekcijai apskaičiuoti

Šiame priede pateikti fundamentalieji skirtumai yra išreikšti baziniais punktais ir neapima jokio padidinimo pagal Direktyvos 2009/138/EB 77c straipsnio 1 dalies c punktą.

1.   Centrinės valdžios institucijų ir centrinių bankų pozicijos

Fundamentalieji skirtumai taikomi visomis valiutomis išreikštoms pozicijoms.

Nuo 11 iki 30 metų trukmės pozicijų fundamentalieji skirtumai yra lygūs 10 metų trukmės pozicijų fundamentaliesiems skirtumams.

Trukmė (metais)

Austrija

Belgija

Bulgarija

Kroatija

Čekija

Kipras

Danija

1

0

0

29

5

0

22

0

2

0

0

36

5

0

37

0

3

0

0

41

5

0

42

0

4

0

1

44

5

2

43

0

5

0

3

48

5

3

46

0

6

0

4

50

5

5

49

0

7

1

5

53

5

8

50

0

8

2

6

54

4

10

50

0

9

2

7

56

5

11

48

0

10

3

7

58

5

12

47

0


Trukmė (metais)

Estija

Suomija

Prancūzija

Vokietija

Graikija

Vengrija

Airija

1

0

0

0

0

357

4

14

2

0

0

0

0

223

4

20

3

0

0

0

0

199

4

22

4

1

0

0

0

174

4

23

5

3

0

0

0

160

4

24

6

4

0

0

0

157

4

25

7

5

0

0

0

155

4

26

8

6

0

1

0

159

3

27

9

7

0

2

0

161

1

28

10

7

0

3

0

163

4

28


Trukmė (metais)

Italija

Latvija

Lietuva

Liuksemburgas

Мalta

Nyderlandai

Lenkija

1

6

4

4

0

14

0

4

2

14

9

10

0

20

0

4

3

18

12

13

0

22

0

4

4

21

14

15

0

23

0

4

5

23

16

18

0

24

0

4

6

25

17

19

0

25

0

4

7

27

19

21

0

26

0

4

8

28

20

22

0

27

0

4

9

30

21

23

1

28

0

4

10

31

22

24

2

28

0

4


Trukmė (metais)

Portugalija

Rumunija

Slovakija

Slovėnija

Ispanija

Švedija

Jungtinė Karalystė

1

22

9

11

16

4

0

0

2

37

15

14

19

10

0

0

3

42

18

16

23

13

0

0

4

43

19

17

27

15

0

0

5

46

20

18

30

18

0

0

6

49

21

20

33

19

0

0

7

50

22

21

35

21

0

0

8

50

24

22

36

22

0

0

9

48

25

23

37

23

0

0

10

47

23

23

37

24

0

0


Trukmė (metais)

Lichtenšteinas

Norvegija

Šveicarija

Australija

Brazilija

Kanada

Čilė

1

0

0

0

0

12

0

17

2

0

0

0

0

12

0

18

3

0

0

0

0

12

0

17

4

0

0

0

0

12

0

17

5

0

0

0

0

12

0

15

6

0

0

0

0

12

0

14

7

0

0

0

0

12

0

14

8

0

0

0

0

12

0

14

9

0

0

0

0

12

0

15

10

0

0

0

0

12

0

13


Trukmė (metais)

Kinija

Kolumbija

Honkongas

Indija

Japonija

Malaizija

Meksika

1

0

12

0

10

0

0

9

2

1

18

0

10

0

0

9

3

2

27

0

10

0

0

10

4

3

34

0

10

0

0

10

5

3

36

0

10

0

0

10

6

4

39

0

10

0

0

10

7

4

40

0

10

0

0

10

8

7

39

0

10

0

0

10

9

5

36

0

10

1

0

10

10

5

38

0

10

1

0

10


Trukmė (metais)

Naujoji Zelandija

Rusija

Singapūras

Pietų Afrika

Pietų Korėja

Tailandas

Taivanas

1

0

0

0

7

9

1

4

2

0

0

0

10

11

0

4

3

0

0

0

11

12

0

4

4

0

0

0

12

14

0

4

5

0

2

0

12

15

0

4

6

0

5

0

14

15

0

4

7

0

7

0

16

15

0

4

8

0

11

0

18

15

0

4

9

0

16

0

19

15

0

4

10

0

16

0

20

15

0

4


Trukmė (metais)

Jungtinės Valstijos

1

0

2

0

3

0

4

0

5

0

6

0

7

0

8

0

9

0

10

0

2.   Finansų įstaigų pozicijos

2.1   euro

Trukmė (metais)

0 kredito kokybės žingsnis

1 kredito kokybės žingsnis

2 kredito kokybės žingsnis

3 kredito kokybės žingsnis

4 kredito kokybės žingsnis

5 kredito kokybės žingsnis

6 kredito kokybės žingsnis

1

7

19

42

111

224

517

1 273

2

7

19

42

111

224

517

1 024

3

8

22

44

105

220

513

833

4

9

24

46

108

219

512

688

5

10

26

51

111

219

512

577

6

11

28

55

116

219

512

512

7

12

31

57

118

219

512

512

8

12

31

56

117

219

512

512

9

13

32

56

117

219

512

512

10

13

33

57

117

219

512

512

11

14

34

57

117

219

512

512

12

14

35

57

117

219

512

512

13

15

36

57

117

219

512

512

14

15

36

57

117

219

512

512

15

15

36

57

117

219

512

512

16

15

36

57

117

219

512

512

17

15

36

57

117

219

512

512

18

15

36

57

117

219

512

512

19

15

36

57

117

219

512

512

20

15

36

57

117

219

512

512

21

17

36

57

117

219

512

512

22

18

36

57

<